Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 13-06-2005
1 3 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en de exploitatie van GSM-mobilofonienetten, het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten en het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie

Gepubliceerd op : 18-12-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 18,§1,L1
2020120319/N

2 3 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2009 betreffende radiotoegang in de frequentiebanden 3410-3500/3510-3600 MHz en 10150-10300/10500-10650 MHz

Gepubliceerd op : 18-12-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 18
2020120320/N

3 22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit betreffende zeevarenden

Gepubliceerd op : 31-08-2020
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 39,§2
2020082209/N

4 16 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede lid en artikel 8, § 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 houdende nadere regels voor de wettelijke medewerkingsplicht bij vorderingen door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten met betrekking tot elektronische communicatie

Gepubliceerd op : 05-08-2020
Bron : LANDSVERDEDIGING _ ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,§1,L1,2°
2020071615/N

5 9 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 6, § 3, tweede lid, en artikel 10bis, tweede lid, van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie

Gepubliceerd op : 05-08-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE _ JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 127,§1,L1,2°
2020070918/N

6 5 MAART 2020. - Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). - Technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur


Gepubliceerd op : 05-03-2020
Bron : BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE
Uitvoering van artikel : 40
2020030501/N

7 24 JUNI 2019. - Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Unleashed N.V. overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan

Gepubliceerd op : 02-07-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,.§1,L1,2°
2019062404/N

8 2 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen

Gepubliceerd op : 17-06-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 18,§1
2019060201/N

9 7 MEI 2019. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie van de radiofrequenties voor radio-omroep in de frequentieband 87,5-108 MHz overeenkomstig artikel 17 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Gepubliceerd op : 31-05-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 17
2019050706/N

10 15 JANUARI 2019. - Ministerieel besluit tot instelling van het register bedoeld in artikel 116/1, § 1, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Gepubliceerd op : 23-01-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 116/1,§1,L5
2019011506/N

11 14 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen

Gepubliceerd op : 27-12-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : 13/1,§2;16 en 39,§2,§3,§5 en 42,§6;43,L1
2018121404/N

12 12 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Gepubliceerd op : 16-01-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 116/1,§2
2018121227/N

13 24 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit tot specificatie van de presentatie van de informatie m.b.t. de lidstaten of het geografisch gebied in een lidstaat waar beperkingen betreffende de ingebruikneming of voorschriften voor machtiging tot het gebruik van radioapparatuur bestaan bedoeld in artikel 4, § 10 van het koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur

Gepubliceerd op : 05-11-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 32
2018102404/N

14 25 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager

Gepubliceerd op : 10-10-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 134,§2
2018092505/N

15 2 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de nadere bepalingen voor kennisgeving alsook van de informatie te bezorgen aan het Instituut, conform artikel 33, § 2, vierde lid, en § 3, vijfde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Gepubliceerd op : 07-09-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 33,§2,L4,§3,L5
2018090202/N

16 2 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit betreffende de automatische verbinding tussen het verbruiksprofiel en de elektronische toepassing voor tariefvergelijking op de website van het Instituut

Gepubliceerd op : 21-09-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 111,§3,L4
2018090209/N

17 29 MEI 2018. - Ministerieel besluit betreffende het toestaan van een uitzondering voor eCall op het principe vervat in artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers

Gepubliceerd op : 12-06-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 11
2018052906/N

18 23 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de verzending van een kort tekstbericht in geval van dreigend gevaar of grote ramp

Gepubliceerd op : 22-03-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE _ BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 106/1
2018022322/N

19 11 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de politiedienst bedoeld in artikel 126, § 2, 5°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Gepubliceerd op : 30-01-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 126,§2
2018011109/N

20 22 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Lycamobile BVBA overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan

Gepubliceerd op : 02-01-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,§1,L1,2°
2017122210/N

21 31 AUGUSTUS 2017. - Ministerieel besluit waarbij de FOD Binnenlandse zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, wordt aangewezen als overheid overeenkomstig artikel 9, tweede lid, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart

Gepubliceerd op : 11-09-2017
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,§1,L1,2°
2017083103/N

22 8 MEI 2017. - Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Carrefour Belgium N.V. overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan

Gepubliceerd op : 22-05-2017
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,§1,L1,2°
2017050801/N

23 24 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de politiedienst bedoeld in artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart

Gepubliceerd op : 09-03-2017
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,§1
2017022409/N

24 19 DECEMBER 2016. - Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). - Technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur


Gepubliceerd op : 19-12-2016
Bron : BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE
Uitvoering van artikel : 40
2016121910/N

25 19 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Telenet Group overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan

Gepubliceerd op : 12-01-2017
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,§1,L1,2°
2016121917/N

26 19 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Scarlet Belgium overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan

Gepubliceerd op : 12-01-2017
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,§1,L1,2°
2016121918/N

27 27 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart

Gepubliceerd op : 07-12-2016
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,§1
2016112703/N

28 8 NOVEMBER 2016. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie, betreffende de tarieven voor de vergoeding van de medewerking

Gepubliceerd op : 22-12-2016
Bron : JUSTITIE _ ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 127,§1,L2
2016110802/N

29 28 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen

Gepubliceerd op : 02-12-2016
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : 18,§1,6° en 39,§2;43,L1
2016102819/N

30 6 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie

Gepubliceerd op : 22-09-2016
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : 111/2,§1 en 11,§7
2016090608/N