Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 30-04-1999
1 15 JUNI 2021. - Besluit van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met het Tewerkstellingsbeleid, houdende de delegatie van bevoegdheden aan ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in het kader van de economische migratie

Gepubliceerd op : 01-07-2021
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 9;10
2021061504/N

2 31 MAART 2021. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat

Gepubliceerd op : 15-04-2021
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§1
2021033107/N

3 5 MAART 2021. - Samenwerkingsakkoord houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten en wat betreft de oprichting van een elektronisch platform in het kader van de gecombineerde verblijfsaanvraagprocedure met het oog op tewerkstelling

Gepubliceerd op : 16-03-2021
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2021030506/N

4 8 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Gepubliceerd op : 08-02-2021
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 10,L4 en 4,§1,L3,§2,L2 en 7,L1;8,§1,§2
2021010813/N

5 26 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de lijst van de knelpuntberoepen

Gepubliceerd op : 06-08-2020
Bron : DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Uitvoering van artikel : 8,§1
2020062633/N

6 25 JUNI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Gepubliceerd op : 08-07-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 7;8
2020062510/N

7 27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid

Gepubliceerd op : 01-04-2020
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2020032709/N

8 23 MEI 2019. - Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Gepubliceerd op : 08-07-2019
Bron : DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Uitvoering van artikel : 8,§1,§2;10,L4
2019052327/N

9 16 MEI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de toelating tot arbeid voor activiteiten gevoerd in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming, van een seizoenarbeider, van een onderzoeker, van een stagiair, van een vrijwilliger, of in het kader van de Europese blauwe kaart

Gepubliceerd op : 04-06-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 8
2019051612/N

10 16 MEI 2019. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Gepubliceerd op : 19-06-2019
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikelen : 10,L4 en 4,§1,L3,§2,L2,§3 en 7,L1;8,§1,L1,§2
2019051646/N

11 4 APRIL 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 28 februari 2019 betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen

Gepubliceerd op : 21-06-2019
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 11
2019040464/N

12 28 MAART 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van verschillende reglementaire bepalingen om na de brexit voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland de toegang te regelen tot bezoldigde arbeid of tot de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten

Gepubliceerd op : 05-04-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 7
2019032805/N

13 19 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat

Gepubliceerd op : 29-01-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§1
2018121929/N

14 7 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Gepubliceerd op : 21-12-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 10,L4;19,L3 en 4,§1,L3 en 4,§2,L2 en 4,§3 en 7,L1 en 8,§1,§2
2018120713/N

15 5 JULI 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van een gecombineerde procedure en van een unieke vergunning

Gepubliceerd op : 25-09-2018
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikelen : 10,L4;19 en 8,§1,§2;7
2018070526/N

16 14 JUNI 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van één enkele procedure en een gecombineerde vergunning

Gepubliceerd op : 02-07-2018
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikelen : 7;10,L4 en 8,§1,§2
2018061420/N

17 1 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde procedure, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een "Europese blauwe kaart"

Gepubliceerd op : 09-07-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 10,L4 en 19,L3 en 8,§1,§2
2018060106/N

18 2 FEBRUARI 2018. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten

Gepubliceerd op : 24-12-2018
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2018020214/N

19 8 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, aangaande de gezinsleden van de langdurig ingezetenen

Gepubliceerd op : 23-10-2017
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 7,L1
2017100805/N

20 8 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van de Adviescommissie voor Economische Migratie en betreffende de mandaten van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen

Gepubliceerd op : 12-10-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 19
2017090819/N

21 9 JUNI 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de met het toezicht en de controle belaste overheden in werkgelegenheidsaangelegenheden en houdende nadere regels met betrekking tot de werking van deze overheden

Gepubliceerd op : 29-06-2016
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 11/1
2016060915/N

22 29 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Gepubliceerd op : 09-11-2015
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 19 en 8
2015102907/N

23 24 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het Departement Werk en Sociale Economie

Gepubliceerd op : 21-10-2015
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2015092414/N

24 9 JULI 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, met betrekking tot de toegang tot de arbeidsmarkt van langdurig ingezeten onderdanen en van onderdanen van een nieuwe Lidstaat van de Europese Unie

Gepubliceerd op : 14-09-2015
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 7,L1;8,§1,§2
2015070922/N

25 2 JULI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers wat betreft de overgangsregeling die van toepassing is op de onderdanen van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie en wat betreft de toegang tot de arbeidsmarkt voor de onderdanen van derde landen die langdurig in een andere lidstaat verblijven

Gepubliceerd op : 15-07-2015
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 4,§2;7;8,§1
2015070226/N

26 26 JUNI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Gepubliceerd op : 23-07-2015
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 7;8
2015062616/N

27 19 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Gepubliceerd op : 13-02-2015
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 4,§4;8,§1
20141219B0/N

28 13 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers(tekst vervangen door erratum, B.S. 14-01-2014, p. 1351-1354)

Gepubliceerd op : 05-12-2014
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 4,§4;7;8,§1
2014111311/N

29 6 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Gepubliceerd op : 14-11-2014
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 4,§4;7;8,§1
2014110601/N

30 26 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van de formule voor de indexering van het bedrag van het minimumloon voor de toekenning van een tijdelijke tewerkstellingsvergunning, verleend in het kader van de Europese blauwe kaart op grond van artikel 15/1 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Gepubliceerd op : 24-01-2014
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 19 en 4,§4
2013122635/N