Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 15-04-1994
1 14 JULI 2021. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en strekkende tot de indeling van handelingen als klasse IV en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling

Gepubliceerd op : 28-07-2021
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
Uitvoering van artikel : 3
2021071413/N

2 24 JUNI 2021. - Technisch reglement houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling

Gepubliceerd op : 06-07-2021
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
2021062419/N

3 18 JUNI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 maart 2016 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen toegekend aan de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Gepubliceerd op : 28-06-2021
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
Uitvoering van artikel : 37
2021061803/N

4 2 JUNI 2021. - Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties en het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties

Gepubliceerd op : 22-06-2021
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
Uitvoering van artikel : 3;17bis
2021060204/N

5 9 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 en houdende de omzetting van de richtlijn (EU) 2018/1846 van de Commissie van 23 november 2018 tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land en van de gedelegeerde Richtlijn van de Commissie van 2 oktober 2020 tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad

Gepubliceerd op : 21-05-2021
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 3,L1
2021050906/N

6 7 MEI 2021. - Technisch reglement tot vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de erkenning van de dosimetrische diensten voor het uitvoeren van radiotoxicologische analyses

Gepubliceerd op : 28-05-2021
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
2021050714/N

7 11 MAART 2021. - Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten

Gepubliceerd op : 19-03-2021
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 9
2021031118/N

8 2 MAART 2021. - Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten

Gepubliceerd op : 08-03-2021
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
Uitvoering van artikel : 9
2021030201/N

9 26 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten

Gepubliceerd op : 09-02-2021
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 9
2021012609/N

10 19 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Gepubliceerd op : 25-11-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
Uitvoering van artikel : 37,L1
2020111907/N

11 7 SEPTEMBER 2020. - Technisch reglement houdende de minimale aanvaardbaarheidscriteria voor medisch-radiologische uitrusting die gebruik maakt van X-stralen bestemd voor fluoroscopie (fluoroscopietoestellen)

Gepubliceerd op : 22-09-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
2020090702/N

12 22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten

Gepubliceerd op : 03-09-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 9
2020082213/N

13 30 JULI 2020. - Technisch reglement houdende de modaliteiten betreffende de melding aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van accidentele of onbedoelde blootstellingen volgens artikel 60 en 117 van het Besluit medische blootstellingen

Gepubliceerd op : 03-08-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
2020073001/N

14 20 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, alsook van de beperkingen en modaliteiten voor de toegang tot en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen

Gepubliceerd op : 19-08-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
Uitvoering van artikelen : 25/9;25/11 en 3;25/2;25/6
2020072015/N

15 20 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en houdende de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/59/EURATOM van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM en 2003/122/EURATOM en de opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen

Gepubliceerd op : 19-08-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
Uitvoering van artikel : 3
2020072016/N

16 29 JUNI 2020. - Technisch reglement houdende het model van de ontslagkaart na toediening aan een persoon van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden

Gepubliceerd op : 03-08-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
2020062904/N

17 24 JUNI 2020. - Ministerieel Besluit tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen toegekend aan de voorzitter en aan de leden van de medische jury, opgericht krachtens hoofdstuk VI van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

Gepubliceerd op : 06-07-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 3
2020062411/N

18 24 JUNI 2020. - Ministerieel Besluit tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen toegekend aan de voorzitter en aan de leden van de commissie radiofarmacie, opgericht krachtens artikel 68 van het koninklijk besluit van 12 juli 2015 betreffende radioactieve producten voor IN VITRO of IN VIVO gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde, in een klinische proef of in een klinisch onderzoek

Gepubliceerd op : 06-07-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 3
2020062412/N

19 18 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

Gepubliceerd op : 12-10-2020
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 3
2020061850/N

20 4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de verbodsbepaling betreffende het gebruik van Am-241 voor meting van dikte, massa of densiteit in het kader van de vervaardiging van textiel

Gepubliceerd op : 12-06-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
Uitvoering van artikel : 3,L1,L2,L4
2020060413/N

21 2 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen en het koninklijk besluit van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen

Gepubliceerd op : 12-06-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 3,L1,L2
2020060204/N

22 29 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft het vergunningsstelsel van de inrichtingen van klasse I en het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling

Gepubliceerd op : 11-06-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
Uitvoering van artikelen : 16;16/1;17 en 27/4-27/9 en 30quater,1°
2020052923/N

23 25 MEI 2020. - Technisch reglement houdende de vaststelling van het model van de aanvraag tot erkenning als radiofarmaceut en voorwaarden van de praktijkervaring vereist bij de aanvraag tot erkenning tot radiofarmaceut

Gepubliceerd op : 12-06-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
2020052506/N

24 25 MEI 2020. - Technisch reglement houdende de vaststelling van de minimumvereisten voor permanente vorming en het model van het activiteitenverslag voor radiofarmaceuten

Gepubliceerd op : 12-06-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
2020052504/N

25 25 MEI 2020. - Technisch reglement houdende de vaststelling van het model van de aanvraag voor opname van een radioactief product in een vergunning voor het ter beschikking stellen van radioactieve producten voor in vitro of in vivo gebruik in de (dier)geneeskunde

Gepubliceerd op : 12-06-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
2020052505/N

26 6 MEI 2020. - Technisch reglement houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling

Gepubliceerd op : 15-05-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
2020050606/N

27 30 MAART 2020. - Technisch reglement houdende de vaststelling van het model en de modaliteiten van de studie ter rechtvaardiging voor aanname voor veralgemeend gebruik van een handeling die medische blootstelling met zich meebrengt

Gepubliceerd op : 01-04-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
Uitvoering van artikel : 19,L2,6°
2020033002/N

28 30 MAART 2020. - Technisch reglement houdende de minimale aanvaardbaarheidscriteria voor medisch-radiologische uitrustingen voor computertomografie (CT-scanners)

Gepubliceerd op : 01-04-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
2020033001/N

29 30 MAART 2020. - Technisch reglement tot vaststelling van de dosisbeperkingen voor personen die deelnemen aan experimenten op de menselijke persoon die een medische blootstelling inhouden en waarbij geen direct medisch voordeel van deze blootstellingen wordt verwacht

Gepubliceerd op : 03-04-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
2020033005/N

30 23 MAART 2020. - Koninklijk besluit betreffende radioactieve producten voor IN VITRO of IN VIVO gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde in een klinische proef of in een klinisch onderzoek

Gepubliceerd op : 27-03-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 3;19
2020032306/N