Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 08-12-1992
1 26 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, federaal luik, projectoproep 24, basisallocatie 44.55.11.43.52.43.

Gepubliceerd op : 16-01-2019
Bron : MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
2018102617/N

2 20 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, federaal luik, projectoproep 31, basisallocatie 44.55.11.33.00.34

Gepubliceerd op : 16-11-2018
Bron : MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
2018092028/N

3 18 JULI 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het Overlegd actieprogramma 2018-2021 ingesteld bij het decreet van 24 maart 2006 betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs

Gepubliceerd op : 28-08-2018
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2018071825/N

4 28 MEI 2018. - Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van het afdelingshoofd van 1 juni 2017 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Digitalisering en Organisatie

Gepubliceerd op : 07-06-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 4
2018052803/N

5 18 APRIL 2018. - Samenwerkingsprotocol tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en het NIC enerzijds en de FOD Financiën anderzijds met het oog op de invoering van een spontane uitwisseling van inlichtingen en uitwisseling van inlichtingen op verzoek aangaande de overdracht van gegevens door de zorgverleners en zorginstellingen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in de plaats van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken

Gepubliceerd op : 11-05-2018
Bron : FINANCIEN
2018041804/N

6 9 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de biobanken

Gepubliceerd op : 05-02-2018
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 16,§4,L3
2018010914/N

7 31 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd en van het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de bepalingen inzake melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen met betrekking tot het menselijk lichaamsmateriaal

Gepubliceerd op : 30-08-2017
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 7,§4,L2
2017073123/N

8 14 JULI 2017. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, federaal luik, projectoproep 24, basisallocatie 44.55.11.43.52.43

Gepubliceerd op : 11-08-2017
Bron : MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
2017071410/N

9 28 JUNI 2017. - Besluit van het afdelingshoofd tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving

Gepubliceerd op : 04-07-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 4
2017062805/N

10 21 JUNI 2017. - Besluit van het afdelingshoofd tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen

Gepubliceerd op : 28-06-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 4
2017062102/N

11 1 JUNI 2017. - Besluit van het afdelingshoofd tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Digitalisering en Organisatie

Gepubliceerd op : 19-06-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 4
2017060104/N

12 31 MAART 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 2015 betreffende de coördinatie van de gewestelijke statistiek en de werking van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse

Gepubliceerd op : 08-09-2017
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2017033127/N

13 1 JULI 2016. - Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van het afdelingshoofd van 23 april 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Monitoring en Studie

Gepubliceerd op : 11-07-2016
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 4
2016070104/N

14 30 JUNI 2016. - Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van het afdelingshoofd van 23 april 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Digitale Ondersteuning

Gepubliceerd op : 20-07-2016
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 4
2016063007/N

15 28 JUNI 2016. - Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van het afdelingshoofd van 15 april 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant

Gepubliceerd op : 11-07-2016
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 4
2016062803/N

16 28 JUNI 2016. - Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van het afdelingshoofd van 16 april 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Inkomenssteun

Gepubliceerd op : 11-07-2016
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 4
2016062804/N

17 27 JUNI 2016. - Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van het afdelingshoofd van 14 april 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen

Gepubliceerd op : 11-07-2016
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 4
2016062716/N

18 23 JUNI 2016. - Besluit van de secretaris-generaal tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de secretaris-generaal van 31 maart 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij

Gepubliceerd op : 11-07-2016
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 4
2016062312/N

19 23 JUNI 2016. - Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van het afdelingshoofd van 14 april 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Organisatiebeleid, Financiën en Communicatie

Gepubliceerd op : 11-07-2016
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 4
2016062314/N

20 4 MEI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het overlegd actieprogramma 2015-2016, ingesteld bij het decreet van 24 maart 2006 betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs

Gepubliceerd op : 10-06-2016
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2016050419/N

21 4 MEI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het overlegd actieprogramma 2016-2018, ingesteld bij het decreet van 24 maart 2006 betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs

Gepubliceerd op : 17-06-2016
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2016050422/N

22 21 MAART 2016. - Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van de gezondheidsenquête 2018

Gepubliceerd op : 24-11-2016
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2016032111/N

23 21 MAART 2016. - Protocolakkoord tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake preventie

Gepubliceerd op : 16-12-2016
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2016032113/N

24 6 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende de consulenten voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de veiligheid en de bescherming van de gegevens

Gepubliceerd op : 28-12-2015
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN _ JUSTITIE
2015120616/N

25 2 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2013, federaal luik, basisallocatie 44.55.11.43.52.43

Gepubliceerd op : 31-12-2015
Bron : MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
2015120215/N

26 26 NOVEMBER 2015. - Besluit betreffende de coördinatie van de gewestelijke statistiek en de werking van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse

Gepubliceerd op : 30-12-2015
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2015112609/N

27 11 MAART 2015. - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Gepubliceerd op : 25-03-2015
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 3,§5,3°
2015031104/N

28 15 MEI 2014. - Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief

Gepubliceerd op : 25-08-2014
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP _ WAALSE OVERHEIDSDIENST
2014051573/N

29 25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 77decies van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007

Gepubliceerd op : 20-05-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 22
2014042541/N

30 26 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2013 houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2012, federaal luik, basisallocatie 44.55.11.43.52.43

Gepubliceerd op : 07-05-2014
Bron : MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
2014032628/N