Uitvoeringsmaatregelen van : ALGEMEEN REGLEMENT ARBEIDSBESCHERMING van 11-02-1946
1 28 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van boek IX - Collectieve bescherming en individuele uitrusting van de codex over het welzijn op het werk

Gepubliceerd op : 02-06-2017
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2017042817/N

2 20 MEI 2016. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van elektromagnetische velden op het werk

Gepubliceerd op : 10-06-2016
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2016052009/N

3 8 OKTOBER 2013. - Ministerieel besluit tot erkenning van de afdeling medisch toezicht van de externe dienst voor preventie en bescherming Attentia

Gepubliceerd op : 21-11-2013
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
Uitvoering van artikel : 106
2013100805/N

4 8 OKTOBER 2013. - Ministerieel besluit tot erkenning van de afdeling medisch toezicht van de externe dienst voor preventie en bescherming SPMT

Gepubliceerd op : 21-11-2013
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
Uitvoering van artikel : 106
2013100806/N

5 10 OKTOBER 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden

Gepubliceerd op : 05-11-2012
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2012101005/N

6 4 JUNI 2012. - Koninklijk besluit betreffende de thermische omgevingsfactoren

Gepubliceerd op : 21-06-2012
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2012060404/N

7 18 NOVEMBER 2011. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor de medische diensten voor arbeid

Gepubliceerd op : 29-02-2012
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
Uitvoering van artikel : 106
2011111815/N

8 18 NOVEMBER 2011. - Huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor de medische diensten voor arbeid van de Franse Gemeenschap (VERTALING)

Gepubliceerd op : 29-02-2012
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
Uitvoering van artikel : 106
2011111816/N

9 14 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende bepalingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming

Gepubliceerd op : 31-10-2011
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2011091406/N

10 15 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden

Gepubliceerd op : 28-12-2010
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2010121507/N

11 19 MEI 2010. - Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 99 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

Gepubliceerd op : 03-06-2010
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2010051908/N

12 22 APRIL 2010. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van kunstmatige optische straling op het werk

Gepubliceerd op : 06-05-2010
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2010042214/N

13 5 JUNI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht of departementen Medisch Toezicht

Gepubliceerd op : 02-09-2009
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 106-107
2009060546/N

14 7 FEBRUARI 2008. - Ministerieel besluit waarbij de Cel organisatie en personeelsontwikkeling van de dienst Personeel & Organisatie van de directie Logistieke Diensten van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, World Trade Center II Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel wordt gemachtigd het getuigschrift van hulpverlener uit te reiken.

Gepubliceerd op : 25-02-2008
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 177
2008020732/N

15 12 JANUARI 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van sectorale regelgeving die ressorteert onder het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid aan het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid.

Gepubliceerd op : 23-02-2007
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
2007011231/N

16 16 MAART 2006. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest.

Gepubliceerd op : 23-03-2006
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 135TER en 148DECIES,2.5.
2006031632/N

17 16 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van lawaai op het werk

Gepubliceerd op : 15-02-2006
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 135sexies en 148decies2.1,a en 148decies2.1,a en N5
2006011645/N

18 11 JANUARI 2006. - Omzendbrief GPI 46 betreffende het algemeen beleid inzake de beperking van het gebruik van tabak binnen de geļntegreerde politie.

Gepubliceerd op : 27-01-2006
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2006011137/N

19 31 AUGUSTUS 2005. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Gepubliceerd op : 15-09-2005
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 43BIS
2005083138/N

20 7 JULI 2005. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van mechanische trillingen op het werk

Gepubliceerd op : 14-07-2005
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2005070733/N

21 19 JANUARI 2005. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook.

Gepubliceerd op : 02-03-2005
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 148DECIES2.2BIS
2005011939/N

22 6 JULI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de werkkledij.

Gepubliceerd op : 03-08-2004
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 103bis1-103bis3
2004070635/N

23 23 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving.

Gepubliceerd op : 26-01-2004
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 180,4°
2003122343/N

24 9 NOVEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk en tot wijziging van artikel 148decies, 1, § 1, van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming.

Gepubliceerd op : 08-01-2004
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 148decies1,§1
2003110941/N

25 3 MEI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en tot aanpassing van de artikelen 124 en 128bis van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming.

Gepubliceerd op : 23-05-2003
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2003050341/N

26 4 APRIL 2003. - Koninklijk besluit waarbij het Bestuur van de Medische Expertise van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt gemachtigd zich toegang te verstrekken tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken.

Gepubliceerd op : 25-06-2003
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2003040401/N

27 9 MAART 2003. - Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften.

Gepubliceerd op : 30-04-2003
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG _ ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE _ CONSUMENTENZAKEN
Uitvoering van artikel : 270-271
2003030952/N

28 13 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 392bis van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming en tot verbod van het gebruik van hexachloorethaan bij de fabricage en de bewerking van non-ferrometalen (VERTALING).

Gepubliceerd op : 06-03-2003
Bron : WAALSE GEWEST
2003021347/N

29 9 JANUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende organisatie van de directie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale politie.

Gepubliceerd op : 24-01-2003
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2003010937/N

30 18 APRIL 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen (VERTALING).

Gepubliceerd op : 24-04-2002
Bron : WAALSE GEWEST
2002041831/N