Uitvoeringsmaatregel van : WET van 27-12-2004
1 4 AUGUSTUS 2021. - Gemeenschappelijke bindende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aangaande de nadere regels betreffende de koppeling van de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 onderling of met andere gegevensbanken waartoe de politiediensten toegang hebben door of krachtens de wet of internationale verdragen die BelgiŽ binden


Gepubliceerd op : 04-08-2021
Bron : JUSTITIE
2021080401/N

2 4 AUGUSTUS 2021. - Omzendbrief met betrekking tot het administratief toezicht op de akten van de gemeentelijke vzw's in het kader van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten

Gepubliceerd op : 04-08-2021
Bron : GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL
2021080402/N

3 30 JULI 2021. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2021


Gepubliceerd op : 30-07-2021
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
2021073001/N

4 30 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot erkenning van een bevoorradingscrisis van aardolie en aardolieproducten in provincie Luik

Gepubliceerd op : 03-08-2021
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
2021073002/N

5 28 JULI 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de belasting die verschuldigd is krachtens artikel 6 van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, van toepassing op afvalstoffen die zijn ontstaan als gevolg van de overstromingen die WalloniŽ in de loop van de maand juli 2021 hebben geteisterd

Gepubliceerd op : 03-08-2021
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2021072801/N

6 28 JULI 2021. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden van 14 tot 16 juli 2021 als een algemene natuurramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

Gepubliceerd op : 03-08-2021
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2021072802/N

7 27 JULI 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 28-07-2021
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2021072701/N

8 26 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2021 betreffende de toekenning van een tegemoetkoming in de vorm van een vrijwaringsmechanisme in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19

Gepubliceerd op : 29-07-2021
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2021072601/N

9 26 JULI 2021. - Omzendbrief nr. 693bis Aanvullende richtlijnen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de toekenning van een dienstvrijstelling voor de vaccinatie tegen het coronavirus (COVID-19). - Aanvulling bij omzendbrief nr. 693

Gepubliceerd op : 03-08-2021
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
2021072602/N

10 24 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieŽn van vrijwilligers

Gepubliceerd op : 29-07-2021
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2021072401/N

11 24 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid

Gepubliceerd op : 03-08-2021
Bron : FINANCIEN
2021072402/N

12 23 JULI 2021. - Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in BelgiŽ

Gepubliceerd op : 28-07-2021
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2021072301/N

13 22 JULI 2021. - Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten


Gepubliceerd op : 22-07-2021
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2021072201/N

14 22 JULI 2021. - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in BelgiŽ

Gepubliceerd op : 23-07-2021
Bron : GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
2021072202/N

15 22 JULI 2021. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in BelgiŽ

Gepubliceerd op : 23-07-2021
Bron : FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
2021072203/N

16 22 JULI 2021. - Ordonnantie tot verlenging van sommige termijnen van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering

Gepubliceerd op : 29-07-2021
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2021072204/N

17 22 JULI 2021. - Besluit van het Verenigd College houdende vastlegging van het personeelsplan 2021 van de Bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Gepubliceerd op : 03-08-2021
Bron : GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
2021072205/N

18 22 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken

Gepubliceerd op : 03-08-2021
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2021072206/N

19 22 JULI 2021. - Ordonnantie betreffende diverse bepalingen met betrekking tot gezinsbijslagen

Gepubliceerd op : 04-08-2021
Bron : GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
2021072207/N

20 21 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders


Gepubliceerd op : 29-07-2021
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2021072101/N

21 21 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970

Gepubliceerd op : 30-07-2021
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2021072102/N

22 21 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Gepubliceerd op : 30-07-2021
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2021072103/N

23 21 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2021 betreffende de steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolge de COVID-19 pandemie

Gepubliceerd op : 02-08-2021
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
2021072104/N

24 21 JULI 2021. - Wet tot omzetting van bepaalde aspecten van richtlijn 2019/2177 (II)

Gepubliceerd op : 03-08-2021
Bron : FINANCIEN
2021072105/N

25 21 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van de eerste en tweede trap van de hiŽrarchie van de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Gepubliceerd op : 04-08-2021
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2021072106/N

26 20 JULI 2021. - Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk

Gepubliceerd op : 23-07-2021
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2021072001/N

27 20 JULI 2021. - Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in BelgiŽ

Gepubliceerd op : 23-07-2021
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2021072002/N

28 20 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 61 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, tot aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2021-2022

Gepubliceerd op : 26-07-2021
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2021072003/N

29 20 JULI 2021. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomitť tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomitť van 9 december 2015 tot oprichting van de KMO Centra binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiŽle en territoriale bevoegdheid zoals gewijzigd door de besluiten van de Voorzitter van het Directiecomitť van 28 juni 2016, 2 december 2016, 8 december 2017, 24 januari 2018, 11 juli 2018, 14 september 2018, 20 maart 2019, 10 juli 2019, 24 december 2019, 4 juni 2020 en 26 november 2020

Gepubliceerd op : 28-07-2021
Bron : FINANCIEN
2021072004/N

30 19 JULI 2021. - Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht aan de personen en instanties die instaan voor kinderoppas.

Gepubliceerd op : 19-07-2021
Bron : FINANCIEN
2021071901/N