J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/03/09/2010011122/justel

Titel
9 MAART 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2010
(NOTA : Bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding op 01-01-2010 bij W 2010-12-29/01, art. 176) Zie wijziging(en)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 25-03-2010 nummer :   2010011122 bladzijde : 18851       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-03-09/02
Inwerkingtreding : 01-01-2010
Opheffing : 31-12-2010

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De totale werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, uitgezonderd de werkingskosten gedekt door de opbrengst van de bijdragen voor de tussenkomsten van de commissie krachtens de artikelen 4, 17 en 28 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van artikel 15/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, worden gedekt ten belope van 15.146.140 euro voor het jaar 2010.

  Art. 2. Het bedrag bestemd tot gedeeltelijke dekking van de werkingskosten van de commissie, te financieren door de opbrengst van de federale bijdrage ten laste van de elektriciteitssector wordt voor het jaar 2010 vastgesteld op 10.520.502 euro.

  Art. 3. Het bedrag bestemd tot gedeeltelijke dekking van de werkingskosten van de commissie, te financieren door de opbrengst van de federale bijdrage ten laste van de gassector wordt voor het jaar 2010 vastgesteld op 4.625,638 euro.

  Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

  Art. 5. De Minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 9 maart 2010.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Klimaat en Energie,
  P. MAGNETTE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 15/11, zesde lid, ingevoegd bij de programmawet van 24 december 2002;
   Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 21, vijfde lid, ingevoegd bij de programmawet van 24 december 2002, en artikel 25, ß 3, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006;
   Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt, artikel 4, derde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 juli 2003;
   Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, artikel 3, ß 1, derde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2009;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 17 januari 2010;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting d.d. 25 februari 2010;
   Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • WET VAN 29-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
    (GEWIJZIGD ART. : BEVESTIGING)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel
    Franstalige versie