J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2010/05/12/2010003310/justel

Titel
12 MEI 2010. - Wet tot machtiging van de Minister van FinanciŽn om leningen aan de Helleense Republiek toe te staan
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 25-05-2010 en tekstbijwerking tot 31-12-2010)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 25-05-2010 nummer :   2010003310 bladzijde : 31866       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-05-12/03
Inwerkingtreding : 25-05-2010

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2.De Minister van FinanciŽn wordt gemachtigd leningen toe te staan aan de Helleense Republiek tot beloop van een maximaal bedrag van [1 2.860.942.462,10 euro]1 volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in het raam van de financiering die het geheel van de lidstaten van de eurozone, gezamenlijk met het Internationaal Monetair Fonds, verstrekt aan de Helleense Republiek.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<W 2010-12-29/01, art. 48, 002; Inwerkingtreding : 31-12-2010>

  Art. 3. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Glion, 12 mei 2010.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van FinanciŽn,
  D. REYNDERS
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :
   Op de voordracht van de Minister van FinanciŽn,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
   De Minister van FinanciŽn is ermee belast het ontwerp van wet, waarvan de tekst hierna volgt, in onze naam aan de Wetgevende Kamers voor te leggen en bij de Kamer van volksvertegenwoordigers in te dienen :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 29-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Parlementaire verwijzingen : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers - K.52-2576 Indiening : 28 april 2010. Aanneming in commissie (ongewijzigd) : 4 mei 2010. Bespreking, integraal verslag : 5 mei 2010. Stemming over het geheel : ne varietur (+170/-20/o0)) Integraal verslag : 5 mei 2010. Aanneming zonder amendering : : 19 maart 2009. Documenten van de Senaat : S-4-1787 Overzending aan de Senaat voor de 1e maal : 5 mei 2010. Stemming over het geheel : ne varietur (+50/-9/o0)) : 6 mei 2010. Aanneming zonder amendering : 6 mei 2010. Overzending aan Kamer ter bekrachtiging : 6 mei 2010.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie