J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/09/27/2009024351/justel

Titel
27 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1999 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar varkens gehouden worden
(NOTA : Bekrachtigd met uitwerking op 01-01-2009 bij W 2010-12-29/01, art. 124) Zie wijziging(en)

Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 08-10-2009 nummer :   2009024351 bladzijde : 66324       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-09-27/11
Inwerkingtreding : 01-01-2009

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2000016018       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In het koninklijk besluit van 21 december 1999 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar varkens gehouden worden, wordt een artikel 2/1 ingevoegd, luidende :
  " Artikel 2/1. § 1. In afwijking van artikel 2, worden de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Fonds door de verantwoordelijke van een beslag voor het begrotingsjaar 2009, verminderd met 80 % en vervangen als volgt :
  Een verplichte bijdrage van 0,08 euro of van 0,04 euro per fokvarken dat kan gehouden worden, met een minimum van 1,24 euro per bedrijf wordt opgelegd aan de verantwoordelijke van een bedrijf naargelang er al dan niet biggen van het bedrijf worden afgevoerd.
  Indien de afvoer van biggen steeds naar één en hetzelfde bedrijf van bestemming geschiedt, waar ze gehouden worden tot de slachting, bedraagt de verplichte bijdrage evenwel 0,04 euro per fokvarken dat kan gehouden worden, met een minimum van 1,24 euro per bedrijf.
  § 2. In afwijking van artikel 2, worden de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Fonds door de verantwoordelijke van een beslag voor het begrotingsjaar 2010, verminderd met 40 % en vervangen als volgt :
  Een verplichte bijdrage van 0,24 euro of van 0,12 euro per fokvarken dat kan gehouden worden, met een minimum van 3,72 euro per bedrijf wordt opgelegd aan de verantwoordelijke van een bedrijf naargelang er al dan niet biggen van het bedrijf worden afgevoerd.
  Indien de afvoer van biggen steeds naar één en hetzelfde bedrijf van bestemming geschiedt, waar ze gehouden worden tot de slachting, bedraagt de verplichte bijdrage evenwel 0,12 euro per fokvarken dat kan gehouden worden, met een minimum van 3,72 euro per bedrijf. "

  Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidende :
  " Artikel 3/1. § 1. In afwijking van artikel 3, worden de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Fonds door de verantwoordelijke van een beslag voor het begrotingsjaar 2009, verminderd met 80 % en vervangen als volgt :
  Een verplichte bijdrage van 0,256 euro of 0,06 euro per mestvarken dat kan gehouden worden met een minimum van 1,24 euro per bedrijf, wordt opgelegd aan de verantwoordelijke van een bedrijf naargelang er al dan niet op het bedrijf biggen worden aangevoerd.
  Indien de biggen steeds van één en hetzelfde bedrijf van oorsprong, waar ze geboren worden, afkomstig zijn, bedraagt de verplichte bijdrage evenwel 0,06 euro per mestvarken dat kan worden gehouden, met een minimum van 1,24 euro per bedrijf. Deze bedragen worden verhoogd met 0,04 euro voor bedrijven waar meer dan 1 500 mestvarkens kunnen gehouden worden.
  § 2. In afwijking van artikel 3, worden de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Fonds door de verantwoordelijke van een beslag voor het begrotingsjaar 2010, verminderd met 40 % en vervangen als volgt :
  Een verplichte bijdrage van 0,768 euro of 0,18 euro per mestvarken dat kan gehouden worden met een minimum van 3,72 euro per bedrijf, wordt opgelegd aan de verantwoordelijke van een bedrijf naargelang er al dan niet op het bedrijf biggen worden aangevoerd. Indien de biggen steeds van één en hetzelfde bedrijf van oorsprong, waar ze geboren worden, afkomstig zijn, bedraagt de verplichte bijdrage evenwel 0,18 euro per mestvarken dat kan worden gehouden, met een minimum van 3,72 euro per bedrijf. Deze bedragen worden verhoogd met 0,12 euro voor bedrijven waar meer dan 1 500 mestvarkens kunnen gehouden worden. "

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

  Art. 4. De Minister bevoegd voor Volksgezondheid en de Minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 27 september 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Landbouw,
  Mevr. S. LARUELLE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, artikelen 5, 1° en 6, § 1, gewijzigd bij de wet van 27 december 2005;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1999 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar varkens gehouden worden;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 juni 2009;
   Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 25 juni 2009;
   Gelet op het overleg met de Gewestregeringen en de Federale Overheid op 7 juli 2009;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 16 juli 2009;
   Gelet op advies 47.107/1/V van de Raad van State, gegeven op 25 augustus 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • WET VAN 29-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
    (GEWIJZIGD ART. : BEVESTIGING)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel
    Franstalige versie