J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2008/06/01/2008003294/justel

Titel
1 JUNI 2008. - Wet houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 04-07-2008 en tekstbijwerking tot 09-03-2011)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 04-07-2008 nummer :   2008003294 bladzijde : 35625       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-06-01/38
Inwerkingtreding : 04-07-2008

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :
  1° ontwikkelingsfondsen : organisaties die financiėle middelen in de vorm van kredieten, waarborgen of participaties ter beschikking willen stellen van microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden, en die beantwoorden aan de criteria van artikel 3, § 1;
  2° microfinanciering : het verstrekken van kleine kredieten en andere financiėle diensten aan personen die een zeer kleine onderneming oprichten of al exploiteren en die geen toegang hebben tot gangbare financiėle circuits;
  3° ontwikkelingslanden : de landen die opgenomen zijn in het eerste deel van de lijst van het Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), met uitzondering van de lidstaten van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE);
  4° microfinancieringsinstellingen : instellingen in ontwikkelingslanden die kleine kredieten verstrekken en andere financiėle diensten verlenen aan personen die een zeer kleine onderneming oprichten of al exploiteren en die geen toegang hebben tot de gangbare financiėle circuits.

  Art. 3.§ 1. Om te kunnen worden erkend als ontwikkelingsfonds, moet de verzoekende organisatie of de verzoekende afdeling van een organisatie voldoen aan volgende criteria :
  1° [1 een rechtsvorm hebben aangenomen naar Belgisch recht of naar een recht van toepassing in de Europese Economische Ruimte van een coöperatieve vennootschap.]1
  2° gedurende de laatste drie jaar heeft ze onafgebroken financieringsactiviteiten ontwikkeld met kredieten, waarborgen of participaties;
  3° ze heeft een geļnvesteerde portefeuille in microfinanciering in ontwikkelingslanden die minstens 500.000 euro bedraagt;
  4° ze streeft statutair een sociaal doel na en heeft geen oogmerk tot winstmaximalisatie;
  [1 5° gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte.]1
  § 2. De geldigheid van de erkenning van het ontwikkelingsfonds bedraagt vijf jaar en is hernieuwbaar.
  § 3. [1 De ontwikkelingsfondsen worden erkend door de Minister van Financiėn, op het advies van de [2 Autoriteit voor Financiėle Diensten en Markten]2 met betrekking tot de in paragraaf 1, 1° tot 3° bedoelde voorwaarden en op het advies van de minister verantwoordelijk voor de Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot de in paragraaf 1, 3° en 4° bedoelde voorwaarden.]1
  [1 § 4. De Minister van Financiėn kan, wanneer het ontwikkelingsfonds niet meer voldoet aan één van de hiervoor vermelde voorwaarden, haar erkenning intrekken.]1
  ----------
  (1)<W 2009-12-21/13, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2010>
  (2)<KB 2011-03-03/01, art. 331, 003; Inwerkingtreding : 01-04-2011>

  Art. 4. In titel II, hoofdstuk III, afdeling I, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wordt een onderafdeling IIterdecies ingevoegd, die een artikel 145/32 bevat, luidende :
  " Onderafdeling IIterdecies - Vermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds - terugname van de vermindering
  Art. 145/32. § 1. In geval van inschrijving op aandelen op naam van ontwikkelingsfondsen wordt een belastingvermindering verleend voor de sommen die tijdens het belastbare tijdperk zijn gestort voor de verwerving ervan.
  De belastingvermindering wordt verleend onder de volgende voorwaarden en modaliteiten :
  1° de aandelen zijn uitgegeven door een erkend ontwikkelingsfonds zoals bedoeld in de wet van 1 juni 2008 houdende de invoering van een belastingvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds;
  2° de gestorte sommen bedragen minimaal 250 euro;
  3° de aandelen moeten, behalve bij overlijden, gedurende ten minste 60 maanden ononderbroken in het bezit blijven van de inschrijver;
  4° bij vervreemding heeft de nieuwe bezitter geen recht op de belastingvermindering;
  5° bij overlijden van de inschrijver blijft de voorheen verkregen belastingvermindering behouden;
  6° de inschrijver legt tot staving van zijn aangifte in de personenbelasting het in § 3 vermelde document over.
  De belastingvermindering is gelijk aan 5 % van de werkelijk gedane betalingen.
  Elke echtgenoot heeft recht op de vermindering, indien de aandelen op zijn/haar persoonlijke naam zijn uitgegeven.
  § 2. Wanneer de in § 1, tweede lid, 3°, gestelde voorwaarde niet is nageleefd in een van de jaren volgend op het jaar van storting, omdat de inschrijver de aandelen heeft vervreemd binnen 60 maanden na de verwerving ervan, wordt de belasting met betrekking tot de inkomsten van dat jaar vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan zoveel maal één zestigste van de overeenkomstig § 1 werkelijk verkregen belastingvermindering, als er volle maanden overblijven tot het einde van de periode van 60 maanden.
  § 3. Elk erkend ontwikkelingsfonds stelt jaarlijks, vóór 31 maart van het aanslagjaar, volgende documenten op :
  a) Voor het jaar van verwerving :
  1° een betalingsattest, bestemd voor de belastingplichtige, die in het belastbaar tijdperk een aandeel heeft verworven dat in aanmerking komt voor een belastingvermindering en dat hij nog altijd in zijn bezit heeft op 31 december van het belastbaar tijdperk.
  De belastingplichtige voegt dit betalingsattest bij zijn belastingsaangifte.
  De minimaal te vermelden gegevens op dit betalingsattest zijn :
  - De naam en het adres van de belastingplichtige;
  - De datum van verwerving van het aandeel;
  - Het gestorte bedrag dat in aanmerking komt voor een belastingvermindering;
  - Het bedrag van de belastingvermindering;
  De Koning werkt deze regeling verder uit en stelt hiervoor een modelformulier op.
  2° een lijst met vermelding van de belastingplichtigen die een aandeel hebben verworven dat recht geeft op een belastingvermindering in het belastbaar tijdperk, bestemd voor de belastingdienst.
  De minimaal te vermelden gegevens op deze lijst zijn :
  - De naam en het adres van de belastingplichtige;
  - De datum van verwerving van het aandeel;
  - Het gestorte bedrag dat in aanmerking komt voor een belastingvermindering;
  - Het bedrag van de belastingvermindering.
  De Koning werkt deze regeling verder uit en stelt hiervoor een modelformulier op.
  b) Elk aanslagjaar :
  1° een lijst in papieren of elektronische vorm met de belastingplichtigen die in het belastbaar tijdperk een aandeel hebben vervreemd dat recht gaf op een belastingvermindering, binnen de vijf jaar na verwerving ervan, bestemd voor de belastingdienst.
  De minimaal te vermelden gegevens op deze lijst zijn :
  - De naam en het adres van de belastingplichtige;
  - De datum van verwerving van het aandeel;
  - De datum van vervreemding van het aandeel;
  - (Het aantal maanden dat in aanmerking komt voor de terugname van de belastingvermindering); <Erratum, zie B.St. 25-09-2008, p. 49897>
  - Het bedrag dat in aanmerking komt voor de terugname van de belastingvermindering.
  De Koning werkt deze regeling verder uit en stelt hiervoor een modelformulier op. "

  Art. 5. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 1 juni 2008.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiėn en Institutionele Hervormingen,
  D. REYNDERS
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen,
  J. VANDEURZEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2008003393
PUBLICATIE :
2008-09-25
bladzijde : 49897

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-03-2011 GEPUBL. OP 09-03-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 21-12-2009 GEPUBL. OP 31-12-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 3)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Parlementaire verwijzingen 2007-2008 : Senaat. 4 - 221 - B2 2007/2008. Documenten. - Nr. 1 : Wetsvoorstel van Mevr. de Bethune c.s. - Nrs. 2 tot 4 : Amendementen. - Nr. 5 : Verslag. - Nr. 6 : Tekst aangenomen door de commissie. - Nr. 7 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Handelingen van de Senaat : 10 april 2008. Kamer van volksvertegenwoordigers. 52 - 1065/2007/2008. Stukken. - 001 : Ontwerp overgezonden door de Senaat (zonder commissieverslag). - 002 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Integraal verslag : 15 mei 2008.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie