J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2004/05/10/2004003205/justel

Titel
10 MEI 2004. - Wet tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de restaurantkosten.
(NOTA : raadpleging van vroegere versies vanaf 24-05-2004 en tekstbijwerking tot 31-12-2004)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 24-05-2004 nummer :   2004003205 bladzijde : 40127       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-05-10/31
Inwerkingtreding :
01-01-2004 (ART. 2 - ART. 3)
onbepaald (ART. 3B)

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Artikel 53, 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " 8° 50 pct. van de beroepsmatig gedane receptiekosten en van de kosten voor relatiegeschenken, met uitsluiting evenwel van reclameartikelen die opvallend en blijvend de benaming van de schenkende onderneming dragen; ".

  Art. 3. A. In artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt een 8°bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
  " 8°bis 37,5 pct. van de beroepsmatig gedane restaurantkosten, met uitsluiting evenwel van restaurantkosten van vertegenwoordigers van de voedingssector waarvan de belastingplichtige bewijst dat zij bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid noodzakelijk zijn in het kader van een mogelijke of werkelijke relatie van leverancier tot klant; ";
  B. (In het 8°bis van hetzelfde artikel worden de woorden " 37,5 pct. " vervangen door de woorden " 31 pct. ".) <W 2004-12-27/30, art. 364, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2005>
  (C. In het 8°bis van hetzelfde artikel worden de woorden " 31 pct. " vervangen door de woorden " 25 pct. ".) <W 2004-12-27/30, art. 364, 002; Inwerkingtreding : onbepaald>

  Art. 4. De artikelen 2 en 3, A, zijn van toepassing op de uitgaven gedaan vanaf 1 januari 2004.
  De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de datum van inwerkingtreding van artikel 3, B.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 10 mei 2004.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Financiėn,
  D. REYNDERS
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZ. ART: 3)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Parlementaire verwijzingen : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 51-906 - 2003/2004 : - Nr. 1 : Wetsontwerp. - Nr. 2 : Amendement. - Nr. 3 : Verslag. - Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal Verslag : 1 april 2004. Stukken van de Senaat : 3-606 - 2003/2004 : - Nr. 1 : Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie