J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 104 uitvoeringbesluiten 14 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/05/07/1999010222/justel

Titel
7 MEI 1999. - [Wet op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers] <W 2010-01-10/12, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
(NOTA : bij arrest nr.108/2018 van 19-07-2018 (B.St. 12-09-2018, p. 70154), heeft het Grondwettelijk Hof dit wet vernietigd, in zoverre zij de cumulatie van verschillende aanvullende vergunningen van onderscheiden klassen (A+, B+ en F1+) voor de uitbating van kansspelen en van weddenschappen via een en dezelfde domeinnaam en de daaraan verbonden URL's niet verbiedt.)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-12-1999 en tekstbijwerking tot 15-05-2019)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 30-12-1999 nummer :   1999010222 bladzijde : 50040       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1999-05-07/77
Inwerkingtreding : onbepaald

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1978081401        1960071501        1902102401        1993903046        1990009905        1804032150       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 1-3, 3bis, 3ter, 4-8
HOOFDSTUK II. - De kansspelcommissie.
Art. 9-14, 14/1, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 16-24, 24/1
HOOFDSTUK III. - Vergunningen.
Art. 25-27
HOOFDSTUK IV. - Kansspelinrichtingen.
Afdeling I. - Kansspelinrichtingen klasse I of casino's.
Art. 28-33
Afdeling II. - Kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen.
Art. 34-38
AFDELING III. - Kansspelinrichtingen klasse III of drankgelegenheden.
Art. 39-43
Afdeling IV. [1 - Weddenschappen en kansspelinrichtingen klasse IV.1
Onderafdeling I. - [1 Weddenschappen : inrichting van weddenschappen.]1
Art. 43/1, 43/2, 43/2/1, 43/3
Onderafdeling II. - [1 Kansspelinrichtingen klasse IV]1
Art. 43/4
Onderafdeling III. - [1 algemene bepalingen.]1
Art. 43/5, 43/6, 43/7
HOOFDSTUK IV/1. - [1 De aanvullende vergunningen of kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten]1
Art. 43/8
HOOFDSTUK IV/2. - [1 Mediaspelen]1
Afdeling I. - [1 algemene bepalingen]1
Art. 43/9, 43/10, 43/11
Afdeling II. - [1 Televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan en die een totaalprogramma inhouden]1
Art. 43/12, 43/13
Afdeling III. - [1 Kansspelen geëxploiteerd via de media, andere dan de in de afdeling II bedoelde televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan]1
Art. 43/14, 43/15
HOOFDSTUK IV/3. [1 (vroeger afdeling IV)1 - Personeel.
Art. 44-47
HOOFDSTUK V. - Verkoop, verhuur, leasing, levering, terbeschikkingstelling, invoer, uitvoer, productie, diensten inzake onderhoud, herstelling en uitrusting van kansspelen.
Art. 48-53
HOOFDSTUK VI. - Maatregelen ter bescherming van spelers en gokkers.
Art. 54-55, 55/1, 56-62
HOOFDSTUK VII. - Strafbepalingen.
Art. 62/1, 63-70
HOOFDSTUK VIII. - Waarborgen en kosten.
Art. 71
HOOFDSTUK IX. - Opheffings- en begeleidingsmaatregelen.
Art. 72-76, 76/1
HOOFDSTUK X. - Slotbepalingen.
Art. 77-78

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet [1 , behoudens wat de artikelen betreft in Hoofdstuk II, die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet]1.
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/13, art. 2, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 2.Voor de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder:
  1° kansspelen: elk spel [1 ...]1, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één der spelers [1 ...]1, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één der spelers, [1 ...]1 of inrichters van het spel [1 ...]1 tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte;
  2° exploiteren: in werking stellen of houden, installeren of instandhouden van één of meerdere kansspelen of kansspelinrichtingen;
  3° kansspelinrichting; de gebouwen of plaatsen waar één of meerdere kansspelen worden geëxploiteerd;
  4° speelzaal: plaats in de kansspelinrichting waar de kansspelen worden geëxploiteerd.
  [1 5° weddenschap : kansspel waarbij elke speler een inzet inbrengt en waarbij winst of verlies wordt opgeleverd die niet afhangt van een daad gesteld door de speler, maar van de verwezenlijking van een onzekere gebeurtenis die zich voordoet zonder tussenkomst van de spelers;
   6° onderlinge weddenschap : weddenschap waarbij een organisator als tussenpersoon optreedt tussen de verschillende spelers die tegen elkaar spelen, waarbij de inzetten worden samengevoegd en verdeeld tussen de winnaars, na afhouding van een percentage bestemd voor de betaling van de taks op de spelen en weddenschappen, voor het dekken van de organisatiekosten en voor het zich toekennen van een winst;
   7° weddenschap tegen notering : weddenschap waarbij een speler wedt op het resultaat van een bepaald feit en waarbij het bedrag van de opbrengst wordt bepaald in functie van een bepaalde vaste of conventionele notering en waarbij de organisator persoonlijk gehouden is het bedrag van de winst te betalen aan de spelers;
   8° media : elke radio- of televisiezender, en elk dagblad of tijdschrift waarvan de maatschappelijke zetel van de exploitant of uitgever gevestigd is in de Europese Unie;
   9° mediaspel : kansspel waarvan de exploitatie gebeurt via de media;
   10° informatiemaatschappij-instrumenten : elektronische apparatuur voor de verwerking, met inbegrip van digitale compressie, en de opslag van gegevens, die geheel via draden, radio, optische middelen of andere elektromagnetische middelen worden verzonden, doorgeleid en ontvangen;]1
  [2 11° automatische kansspelen met verminderde inzet : toestel waarop kansspelen worden geëxploiteerd waarbij met het kansspel minder kan gespeeld worden dan op andere toestellen in kansspelinrichtingen klasse III, waardoor het geheel van de inzetten resulteert in een gemiddeld uurverlies dat lager ligt dan het bedrag per uur bedoeld in artikel 8, derde lid, en de inzetten per spel de waarde van het hoogste muntstuk in omloop niet kan overstijgen.
   De Koning bepaalt de hoogte van de inzetten bedoeld in het eerste lid, 11°.]2
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 3.Geen kansspelen in de zin van deze wet zijn:
  1. [1 de sportbeoefening]1
  2. spelen die aan de speler of gokker geen ander voordeel opleveren dan het recht om maximaal vijf keer gratis verder te spelen;
  3. kaart- of gezelschapsspelen, uitgeoefend buiten de kansspelinrichtingen [2 klasse I en II, met uitzondering van kaart- of gezelschapsspelen, uitgeoefend in kansspelinrichtingen klasse III die gebruik maken van een toestel]2, alsook spelen uitgebaat door pretparken of door kermisexploitanten naar aanleiding van kermissen, handelsbeurzen of andere beurzen onder soortgelijke omstandigheden, [1 alsook spelen die occasioneel en maximaal vier keer per jaar worden ingericht door een plaatselijke vereniging ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of door een feitelijke vereniging met een sociaal of liefdadig doel of een vereniging zonder winstgevend oogmerk ten behoeve van een sociaal of liefdadig doel, en]1 die slechts een zeer beperkte inzet vereisen en aan de speler of gokker slechts een materieel voordeel van geringe waarde kunnen opleveren;
  4. [1 ...]1
  [2 De kaart- of gezelschapsspelen, bedoeld in het eerste lid, 3., die worden aangeboden op toestellen, zijn verboden voor minderjarigen en kunnen alleen worden gespeeld op toestellen die daartoe uitdrukkelijk zijn toegelaten door de kansspelcommissie. De controle van de leeftijd van de speler dient op automatische wijze te gebeuren via een e-ID-lezer.
   De gemeentelijke overheid kan de kaart- of gezelschapsspelen, bedoeld in het eerste lid, 3., al dan niet aangeboden op toestellen, en die slechts een zeer beperkte inzet vereisen en aan de speler of gokker slechts een materieel voordeel van geringe waarde kunnen opleveren aan een voorafgaande toelating en aan niet-technische exploitatievoorwaarden onderwerpen.]2
  [1 De Koning bepaalt [2 met toepassing van het eerste lid, 2. en 3., de nadere voorwaarden]2 van het soort inrichting, het soort spel, het bedrag van de inzet, het voordeel dat kan worden toegekend en het gemiddeld uurverlies.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 4, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 3, 015; Inwerkingtreding : 01-08-2019>

  Art. 3bis.<Ingevoegd bij W 2002-04-19/35, art. 39; Inwerkingtreding : onbepaald> Deze wet is niet van toepassing op de loterijen in de zin van de wet van 31 december 1851 op de loterijen en van de artikelen 301, 302, 303 en 304 van het Strafwetboek, noch op de openbare loterijen [1 ...]1 en wedstrijden bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij.
  Met uitzondering van de artikelen 7, 8, 39, 58, 59 en 60 en de strafrechtelijke bepalingen van hoofdstuk VII die betrekking hebben op deze artikelen, is deze wet niet van toepassing op de kansspelen bedoeld in artikel 3, § 1, tweede lid, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij.
  (NOTA : bij arrest nr 33/2004 van 10-03-2004 (B.St. 05-04-2004, p. 18921), heeft het Arbitragehof het tweede lid van artikel 3bis vernietigd)
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 5, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 3ter. [1 Deze wet is niet van toepassing op internationale passagiersschepen die aan boord kansspelen of weddenschappen aanbieden en die gebruik maken van hun recht op onschuldige doorvaart in de zin van het Zeerechtverdrag, ondertekend te Montego Bay op 10 december 1982.
   De exploitatie van weddenschappen of van kansspelen aan boord van de in het eerste lid bedoelde schepen is evenwel verboden van het moment dat het schip een schip/haven raakvlak heeft als bedoeld in artikel 5, 5°, van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging tot het moment dat het schip het anker licht.
   Gedurende het hele verblijf van het schip in de haven is de exploitatie van kansspelen of weddenschappen verboden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2019-05-07/01, art. 4, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>
  

  Art. 4.[1 § 1. Het is eenieder verboden om, zonder voorafgaande vergunning van de Kansspelcommissie overeenkomstig deze wet toegestaan en behoudens de uitzonderingen door de wet bepaald, een kansspel of kansspelinrichting te exploiteren, onder welke vorm, op welke plaats en op welke rechtstreekse of onrechtstreekse manier ook.
   § 2. Het is eenieder verboden deel te nemen aan een kansspel, de exploitatie van een kansspel of kansspelinrichting te vergemakkelijken, reclame te maken voor een kansspel of kansspelinrichting of spelers te werven voor een kansspel of kansspelinrichting wanneer de betrokkene weet dat het gaat om de exploitatie van een kansspel of kansspelinrichting die niet is vergund in toepassing van deze wet.
   § 3. Het is eenieder verboden deel te nemen aan enig kansspel indien de betrokkene een rechtstreekse invloed kan hebben op het resultaat ervan.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 6, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij W 2010-01-10/12, art. 7, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 6.De kansspelinrichtingen worden in [1 vier]1 klassen ingedeeld, te weten de kansspelinrichtingen klasse I of casino's, de kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen [1 de kansspelinrichtingen klasse III]1 of drankgelegenheden [1 en de kansspelinrichtingen klasse IV of plaatsen uitsluitend bestemd voor het aannemen van weddenschappen,]1 , naargelang van de aard en het aantal kansspelen dat in de kansspelinrichting mag worden geëxploiteerd, van het maximumbedrag van de inzet, het verlies en de winst van de spelers en gokkers bij elk kansspel en van de aard van de in de respectieve inrichtingen toegestane nevenactiviteiten.
  [1 Het aantal kansspelinrichtingen I, II en IV is beperkt. Indien een vergunning voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse I, II of IV openvalt, kunnen aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning worden ingediend. De Koning bepaalt de wijze van bekendmaking van een openstaande vergunning alsmede de wijze en termijn van indiening van de aanvraag evenals de criteria die erop gericht zijn de orde van voorrang te bepalen en welke minstens betrekking hebben op de lokalisatie van de inrichting en de modus operandi van de exploitatie.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 7. De Koning bepaalt bij een in de Ministerraad overlegd besluit per klasse van kansspelinrichting de lijst van kansspelen en het aantal kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan onder de voorwaarden van deze wet. De kansspelcommissie geeft hiervoor een advies binnen een termijn van drie maanden.

  Art. 8.De Koning bepaalt voor elk kansspel geëxploiteerd in een kansspelinrichting [1 klasse II, III en IV, met uitzondering van de weddenschappen, evenals voor elk kansspel geëxploiteerd via informatiemaatschappij-instrumenten en voor elk kansspel geëxploiteerd via de media]1 per speelkans het maximumbedrag van de inzet, het verlies en de winst van de spelers [1 ...]1. Hij kan tevens het maximumbedrag bepalen dat een speler [1 ...]1 mag verliezen per door Hem vastgestelde speelduur.
  (In de kansspelinrichtingen klasse II zijn alleen de kansspelen toegestaan waarvan vaststaat dat de speler [1 ...]1 gemiddeld per uur niet meer verlies kan lijden dan 25 euro.
  In de kansspelinrichtingen klasse III zijn alleen de kansspelen toegestaan waarvan vaststaat dat de speler [1 ...]1 gemiddeld per uur niet meer verlies kan lijden dan 12,50 euro.) <W 2003-04-08/33, art. 143, 005; Inwerkingtreding : 27-04-2003>
  [1 In de kansspelinrichtingen klasse IV zijn, met uitzondering van de weddenschappen, alleen de kansspelen toegestaan waarvoor vaststaat dat de speler gemiddeld per uur niet meer verlies kan lijden dan 12,50 euro.]1
  De Koning kan zulks ook bepalen voor kansspelen geëxploiteerd in een kansspelinrichting klasse I.
  Het is steeds verboden om twee of verschillende apparaten op elkaar aan te sluiten met het oog op het toekennen van één prijs.
  [1 De bedragen van de kansspelen bedoeld in dit artikel worden geïndexeerd op de door de Koning te bepalen wijze.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 9, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  HOOFDSTUK II. - De kansspelcommissie.

  Art. 9.Bij [1 de federale overheidsdienst Justitie]1e wordt onder de benaming "kansspelcommissie" hierna de commissie genoemd, een advies-, beslissings- en controleorgaan inzake kansspelen opgericht waarvan de zetel in het administratieve arrondissement Brussel-Hoofdstad is gevestigd.
  [1 De commissie wordt bijgestaan door een secretariaat.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/13, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 10.§ 1. [1 De commissie is samengesteld uit volgende leden : een voorzitter, [2 twaalf vaste leden van wie ten hoogste twee derde van hetzelfde geslacht zijn en twaalf plaatsvervangende leden van wie ten hoogste twee derde van hetzelfde geslacht zijn]2. De leidinggevende van het secretariaat woont met raadgevende stem de commissie bij.]1
  § 2. Naast de voorzitter telt de commissie volgende leden:
  - een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van de minister van Justitie;
  - een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van de minister van Financiën;
  - een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van de minister van Economische Zaken;
  - een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken;
  - een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van de minister van Volksgezondheid.
  (- een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van de minister tot wiens bevoegdheid de Nationale Loterij behoort.) <W 2002-04-19/35, art. 41, 003; Inwerkingtreding : onbepaald>
  De vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers worden op voordracht van de betrokken ministers door de Koning benoemd.
  [1 Het mandaat van de leden wordt beëindigd op het moment dat in hun vervanging wordt voorzien.]1
  § 3. De voorzitter [1 ...]1 [1 wordt]1 op voordracht van de minister van Justitie bij een in de Ministerraad overlegd besluit door de Koning benoemd uit de Nederlandstalige en Franstalige magistraten die overeenkomstig artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken het bewijs van de kennis van de Franse, respectievelijk Nederlandse taal hebben geleverd.
  De voorzitter oefent zijn ambt voltijds uit.
  Hij mag tijdens de duur van zijn mandaat geen andere beroepsbezigheid uitoefenen.
  De voorzitter van de commissie behoudt als magistraat zijn plaats op de ranglijst. [1 ...]1. Gedurende zijn opdracht wordt hij geacht zijn ambt te hebben uitgeoefend. De bepalingen inzake inruststelling en pensioen zijn op hem van toepassing. In de vervanging van de magistraat wordt voorzien door een benoeming in overtal overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. Wanneer het een korpschef betreft, wordt in zijn vervanging voorzien door de benoeming in overtal van een magistraat uit de onmiddellijk lagere rang. [1 De voorzitter wordt van rechtswege gedetacheerd.]1
  [1 De voorzitter blijft zijn wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen genieten. De voorzitter ontvangt daarnaast een jaarlijkse weddetoelage van 15 000 euro, niet geïndexeerd, onverminderd de eventuele taalpremie.]1
  § 4. [1 De voorzitter en de vaste en plaatsvervangende leden van de commissie worden aangewezen voor een termijn van zes jaar, die eenmaal kan worden verlengd voor een termijn van zes jaar. Ten vroegste drie jaar na het einde van hun opdracht kunnen de leden en hun plaatsvervangers zich opnieuw kandidaat stellen voor het ambt dat zij hebben uitgeoefend. Zij kunnen opnieuw worden aangewezen voor een termijn van zes jaar, die niet kan worden verlengd.]1
  § 5. Met uitzondering van de voorzitter ontvangen de commissieleden en hun plaatsvervangers per vergadering reis- en verblijfkosten, alsook presentiegeld, waarvan de Koning het bedrag vaststelt.
  [1 § 6. De commissie voert haar opdrachten in alle onafhankelijkheid uit.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/13, art. 4, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 5, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 11.[1 Om tot voorzitter, vast of plaatsvervangend lid van de commissie te worden benoemd en het te blijven, moet men :
   1. Belg zijn;
   2. de burgerlijke en politieke rechten genieten en van onberispelijk gedrag zijn;
   3. [2 ...]2
   4. zijn woonplaats in België hebben;
   5. geen functie uitoefenen of hebben uitgeoefend in een kansspelinrichting of geen persoonlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks belang, van welke aard ook, hebben of hebben gehad voor zichzelf, voor een echtgeno(o)t(e) of een samenwonende partner, of voor een familielid of een verwant tot in de vierde graad, in de exploitatie van een dergelijke inrichting of in een andere vergunningsplichtige activiteit die bedoeld is in deze wet;
   6. geen titularis zijn van een verkozen mandaat op gemeentelijk, provinciaal, regionaal of federaal vlak;
   7. sedert ten minste [2 zeven]2 jaar een academisch, juridisch, administratief, technisch, economisch of sociaal ambt uitoefenen;
   8. geen lid van het secretariaat van de commissie zijn.
   [2 De voorzitter, de vaste en de plaatsvervangende leden mogen gedurende een termijn van vijf jaar na de beëindiging van hun mandaat geen functie uitoefenen in een kansspelinrichting, enige adviesactiviteit of bezigheid als consultant, al dan niet bezoldigd, uitoefenen voor een natuurlijke of rechtspersoon die actief is in de kansspelsector of enig persoonlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks belang, van welke aard ook, hebben voor zichzelf, voor een echtgeno(o)t(e) of een samenwonende partner noch voor een familielid of een verwant tot in de vierde graad in de exploitatie van een dergelijke inrichting, in een andere vergunningsplichtige activiteit die bedoeld is in deze wet of ten aanzien van de natuurlijke of rechtspersoon die actief is in de kansspelsector.]2 ]1
  [2 Het verbod bedoeld in het tweede lid geldt ook voor de politieambtenaren bij de commissie, bedoeld in artikel 15, § 3, gedurende een termijn van vijf jaar na de beëindiging van hun inzet bij de commissie.]2
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/13, art. 5, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 6, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 12.[1 De functie van voorzitter wordt open verklaard wanneer de titularis ervan sedert meer dan zes maanden afwezig is, of wanneer zijn mandaat vroegtijdig ten einde is gekomen.
   Ingeval de voorzitter gedurende meer dan drie maanden afwezig is, kan de minister van Justitie tijdelijk in zijn vervanging voorzien.
   Bij verhindering van de voorzitter wordt hij vervangen door een lid dat de commissie onder haar leden aanwijst.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/13, art. 6, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 13.[1 De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie mogen niet aanwezig zijn bij een beraadslaging over zaken waarbij zij een persoonlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks belang, van welke aard ook, hebben voor zichzelf, voor een echtgeno(o)te of een samenwonende partner noch voor een familielid of een verwant tot in de vierde graad.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/13, art. 7, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 14.[1 De Koning bepaalt de organisatie, de samenstelling en de werking van het secretariaat.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/13, art. 8, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 14/1. [1 De commissie kan van elke betrokken persoon op een met redenen omklede wijze alle, voor de uitoefening van haar bevoegdheden en voor het wetenschappelijk onderzoek naar gokgedrag, -verslaving en -preventie, nuttige informatie opvragen. De commissie bepaalt de termijn waarbinnen de inlichtingen moeten worden meegedeeld. De Koning kan de nadere regels bepalen voor het verzamelen, opslaan en doorgeven van deze gegevens en de controle op de naleving ervan.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2019-05-07/01, art. 7, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>
  

  Art. 15.§ 1. Voor de uitvoering van haar taken kan de commissie een beroep doen op deskundigen.
  [1 Zij kan een of meer personeelsleden van haar secretariaat belasten met de uitvoering van een onderzoek ter plaatse. De leden van het secretariaat, die rijksambtenaar zijn en die te dien einde door de Koning zijn aangewezen, hebben de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, nadat zij de volgende eed hebben afgelegd : " Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.
   De bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, hulpofficieren van de procureur des Konings, kunnen slechts uitgeoefend worden met het oog op het opsporen en vaststellen van de inbreuken gepleegd op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten.]1
  In het kader van de uitoefening van hun functie kunnen zij:
  1. [1 op elk ogenblik van de dag of nacht, binnentreden in de inrichtingen, ruimten, plaatsen waar zich onderdelen van het informaticasysteem bevinden die worden gebruikt voor de exploitatie van kansspelen en vertrekken waar zij voor het vervullen van hun opdracht toegang moeten hebben; tot de bewoonde ruimten hebben ze evenwel enkel toegang indien zij redenen hebben om te geloven dat een inbreuk op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten wordt gepleegd en met een voorafgaande machtiging van de rechter in de politierechtbank;]1
  2. overgaan tot elk onderzoek, elke controle en elk verhoor, alsook alle dienstige vaststellingen doen en eisen dat hen alle documenten worden overhandigd die nuttig kunnen zijn in het kader van hun onderzoek;
  3. zich door de exploitanten en hun personeel, alsook door de politiediensten en de administratieve overheidsdiensten alle bijkomende inlichtingen doen bezorgen die zij nuttig achten;
  4. alle voorwerpen, inzonderheid documenten, stukken, boeken en kansspelen, in beslag nemen die kunnen dienen als overtuigingsstuk betreffende een inbreuk op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten of die nodig zijn om mededaders of medeplichtigen op te sporen;
  5. een beroep doen op de bijstand van politiediensten.
  § 2. [1 De politieambtenaar of de in § 1 bedoelde met het onderzoek belaste ambtenaren die een inbreuk vaststellen op de bepalingen van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten, zenden het origineel van het proces-verbaal over aan het bevoegde parket.
   Een afschrift van het betreffende proces-verbaal wordt overgezonden aan de commissie evenals aan de persoon die een inbreuk heeft gepleegd op deze wet of haar uitvoeringsbesluiten, met uitdrukkelijke vermelding van de datum waarop het origineel werd toegestuurd of ter hand werd gesteld aan de procureur des Konings.]1
  [1 Het proces-verbaal dat door de in paragraaf 1 bedoelde bedoelde ambtenaren werd opgesteld inzake inbreuken op deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan, heeft bewijskracht tot het tegendeel bewezen is.]1
  Wanneer de commissie kennis heeft van een inbreuk op de toepassing en naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, mag zij eisen dat de politiediensten en administratieve diensten van de Staat, haar alle bijkomende inlichtingen die zij voor de vervulling van haar opdracht nodig acht, meedelen binnen de door haar bepaalde termijn op voorwaarde dat die diensten daarvoor vooraf de toestemming van de procureur des Konings hebben verkregen.
  [2 § 3. De commissie kan, na machtiging door de minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, maximaal vier politieambtenaren, bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie en hulpofficier van de procureur des Konings, inzetten.
   Zij staan als verbindingsofficier in voor de contacten tussen de geïntegreerde politie en de commissie en hebben daarbij toegang tot alle informatie waarover de commissie beschikt. Onverminderd de bevoegdheden van bestuurlijke en gerechtelijke politie, kunnen de politieambtenaren tijdens de duur van de inzet alle bevoegdheden uitoefenen zoals bedoeld in paragraaf 1, vierde lid.
   De administratieve en geldelijke rechtspositie van de politieambtenaren bedoeld in het eerste lid, ongeacht of zij personeelslid zijn van de federale politie of van de lokale politie, is dezelfde als die van rechercheur of, in voorkomend geval, van gerechtelijk commissaris van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie. De federale politie of de politiezone waartoe de politieambtenaar behoort, betaalt eerst, als werkgever, de wedde en alle eventuele weddebijslagen, toelagen, vergoedingen of tegemoetkomingen met inbegrip van de patronale bijdragen. Deze worden terugbetaald uit het fonds bedoeld in artikel 19, § 2.
   De nadere regels betreffende de inzet van die politieambtenaren, inzonderheid hun gewenst profiel, de selectie, hun taakinhoud en functionering, worden bepaald in een conventie tussen de commissie en de federale politie.]2
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/13, art. 9, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 8, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 15/1.[1 § 1. Indien de procureur des Konings, binnen een termijn van zes maanden te rekenen van de dag van ontvangst van het origineel van het proces-verbaal, geen mededeling doet aan de commissie of deze laat weten dat, zonder het bestaan van de inbreuk in twijfel te trekken, geen gevolg zal worden gegeven aan de feiten, [2 past de commissie artikel 15/3 toe]2.
   § 2. Indien de procureur des Konings, binnen de in § 1 gestelde termijn, de commissie ter kennis brengt dat een vervolging zal worden ingesteld of dat hij van oordeel is dat geen toereikende bezwaren voorhanden zijn, vervalt de mogelijkheid voor de commissie om toepassing te maken van artikel 15/3. ]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/13, art. 10, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 9, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 15/2.[1 § 1. De commissie richt bij een met redenen omklede beslissing aan iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een inbreuk pleegt op deze wet of op haar uitvoeringsbesluiten, waarschuwingen, schorst of trekt de vergunning voor een bepaalde tijd in en legt een voorlopig of definitief verbod van exploitatie van een of meer kansspelen op.
   § 2. De gemeente stelt de commissie, per post of via elektronische weg, in kennis indien een vergunninghouder C voorwerp uitmaakt van een proces-verbaal vastgesteld door de politie voor een van volgende feiten :
   1° verstoring van de openbare orde;
   2° een inbreuk van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953 en het koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken of de wet van 28 december 1893 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank;
   3° een inbreuk gepleegd op deze wet ten aanzien van een persoon jonger dan achttien jaar.
   Na te zijn geïnformeerd door de gemeente, start de commissie een sanctieprocedure op.
   De beslissing van de commissie is evenredig ten aanzien van de ernst van de inbreuk die de beslissing verantwoordt en eventuele herhaling.
   In het kader van de bovenvermelde sanctieprocedure op basis van proces-verbaal is de burgemeester gemachtigd de automatische kansspelen in de kansspelinrichting klasse III te verzegelen in afwachting van de definitieve uitspraak van de commissie.
   § 3. De gemeente stelt de commissie, per post of bij elektronische weg, in kennis indien een vergunninghouder F2 overeenkomstig artikel 43/4, § 5, 1°, het voorwerp uitmaakt van een proces-verbaal vastgesteld door de politie voor een van volgende feiten :
   1° verstoring van de openbare orde;
   2° een inbreuk gepleegd op deze wet ten aanzien van een persoon jonger dan achttien jaar;
   3° het niet naleven van de voorwaarden wat betreft de nevenactiviteit.
   Na te zijn geïnformeerd door de gemeente, start de commissie een sanctieprocedure op.
   De beslissing van de commissie is evenredig ten aanzien van de ernst van de inbreuk die de beslissing verantwoordt en eventuele herhaling.
   In het kader van de bovenvermelde sanctieprocedure op basis van proces-verbaal is de burgemeester gemachtigd de elektronische toestellen die dienen voor de aanneming van weddenschappen te verzegelen in afwachting van de definitieve uitspraak van de commissie.]1
  ----------
  (1)<W 2019-05-07/01, art. 10, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 15/3.[1 § 1. [2 Onverminderd de maatregelen bepaald in artikel 15/2, legt de commissie, in geval van inbreuk op de artikelen 4, 8, 26, 27, 43/1, 43/2, 43/2/1, 43/3, 43/4, 46, 54, 58, 60, 62, en onder de voorwaarden bepaald in artikel 15/1, § 1, aan de daders een administratieve geldboete op.]2
   § 2. Het minimumbedrag en het maximumbedrag van de administratieve geldboete komen respectievelijk overeen met het minimumbedrag en het maximumbedrag, verhoogd met de opdecimes, van de strafrechtelijke geldboete, bepaald bij deze wet, die hetzelfde feit sanctioneert.
   De omvang van de administratieve geldboete is evenredig ten aanzien van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling.
   § 3. De beslissing van de commissie bepaalt het bedrag van de administratieve boete en is met redenen omkleed.
   § 4. De kennisgeving van de beslissing waarbij het bedrag van de administratieve boete, wordt vastgesteld, doet de strafvordering vervallen.
   § 5. De beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete kan niet meer worden genomen vijf jaar na het feit dat de bij deze wet vastgestelde inbreuken oplevert.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/13, art. 12, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 11, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019, (NOTA : bij arrest nr. 36/2021 van 04-03-2021 (2021-03-04/18, B.St. 15-07-2021, p. 70611), heeft het Grondwettelijk Hof § 1 van dit artikel vernietigd, in zoverre de Kansspelcommissie niet de mogelijkheid heeft de in artikel 15/3 van vermelde wet van 7 mei 1999 bedoelde sanctie met uitstel gepaard te doen gaan) >

  Art. 15/4.[1 De maatregelen bepaald in de artikelen 15/2 en 15/3 [2 worden door de commissie genomen]2, nadat de betrokkene de mogelijkheid geboden is zijn verweermiddelen naar voor te brengen.
   De betrokkene wordt daartoe bij een ter post aangetekende brief verzocht zijn verweermiddelen in te dienen. Deze brief vermeldt de volgende gegevens :
   1° de referenties van het proces-verbaal tot vaststelling van de inbreuk en houdende het relaas van de feiten die deze inbreuken opleveren;
   2° het recht om binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen van de dag van de kennisgeving van de aangetekende brief :
   - hetzij zijn verweermiddelen schriftelijk in te dienen;
   - hetzij de aanvraag te doen om ze mondeling in te dienen;
   3° het recht om zich te laten bijstaan door een raadsman;
   4° de mogelijkheid tot inzage van het dossier, alsmede het adres en de openingsuren van de dienst waar hij hiervoor terecht kan;
   5° het postadres en e-mail adres van de kansspelcommissie met het oog op het indienen van zijn verweermiddelen.
   Indien de betrokkene verzuimd heeft om de aangetekende brief bij de post af te halen binnen de vastgestelde termijn, kan de commissie hem bij gewone brief nog een tweede uitnodiging toesturen om zijn verweermiddelen in te dienen.
   Deze tweede uitnodiging doet geen nieuwe termijn van dertig dagen lopen voor het indienen van de verweermiddelen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/13, art. 13, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 12, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 15/5. [1 § 1. De verweermiddelen kunnen schriftelijk, inbegrepen via e-mail, worden ingediend.
   § 2. Zij kunnen ook mondeling worden ingediend. Ingeval de betrokkene zijn verweermiddelen mondeling wil naar voor brengen, wordt hij gehoord, nadat hij de commissie hierom binnen de termijn zoals bepaald in artikel 15/4, tweede lid, 2°, heeft verzocht.
   De commissie kan daartoe aparte kamers samenstellen die bestaan uit de voorzitter en twee vaste leden.
   De daartoe opgerichte kamer van de commissie, nodigt bij een ter post aangetekende brief, de betrokken rechtspersoon of natuurlijke persoon uit op de hoorzitting.
   De betrokkene kan, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de in het vorige lid bedoelde kamer, eenmalig om een uitstel van de hoorzitting verzoeken.
   De kamer bepaalt de nieuwe datum waarop het dossier zal behandeld worden, zonder dat een bijkomend uitstel mogelijk is.
   De leden van de kamer die de betrokkene hebben gehoord, stellen een omstandig verslag op van het verhoor. Een afschrift van dit verslag wordt, bij een ter post aangetekende brief, meegedeeld aan de betrokkene. Na ontvangst van dit afschrift, beschikt de persoon tegen wie de procedure loopt, over een termijn van vijftien dagen om zijn opmerkingen hieromtrent toe te zenden aan de commissie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/13, art. 14, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 15/6. [1 § 1. De commissie beraadslaagt en doet uitspraak binnen een termijn van twee maanden.
   Deze termijn neemt een aanvang hetzij na ontvangst van de overeenkomstig artikel 15/5, § 1, ingediende schriftelijke verweermiddelen, hetzij na het verstrijken van de in artikel 15/5, § 2, laatste lid, bedoelde termijn van 15 dagen ingeval de verweermiddelen mondeling worden ingediend.
   De leden van de kamer welke de persoon hebben verhoord, mogen deelnemen aan deze beraadslaging en hebben stemrecht.
   § 2. De beslissing is met redenen omkleed en wordt bij een ter post aangetekende brief ter kennis gebracht van de betrokkene.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/13, art. 15, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 15/7. [1 § 1. De betrokkene die de beslissing waarbij door de commissie een administratieve geldboete wordt opgelegd, betwist, kan binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing van de commissie, door middel van een verzoekschrift, beroep instellen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats of maatschappelijke zetel, die zetelt met volle rechtsmacht.
   § 2. Het beroep schorst de uitwerking van de beslissing van de commissie.
   § 3. Tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg is alleen een voorziening in cassatie mogelijk.
   § 4. Onverminderd hetgeen bepaald is in de vorige paragrafen, zijn de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op het beroep bij de rechtbank van eerste aanleg.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/13, art. 16, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 15/8. [1 De Koning bepaalt de wijze van inning en invordering van de opgelegde administratieve geldboete.
   De geïnde administratieve geldboetes worden gestort aan de Schatkist.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/13, art. 17, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 16. De commissie moet ieder jaar bij de wetgevende kamers en bij de ministers van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën, Justitie en Volksgezondheid een verslag over haar werkzaamheden indienen.

  Art. 17. Onverminderd artikel 15, § 2, zijn de leden van de commissie en het secretariaat en de deskundigen om wiens medewerking is verzocht, verplicht om de feiten, de handelingen of de inlichtingen waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis hebben, geheim te houden zowel tijdens het mandaat als na het verstrijken ervan.
  Inbreuken op deze bepaling worden gestraft met de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek.

  Art. 18. Artikel 327 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt aangevuld met een § 6, luidende:
  "§ 6. De kansspelcommissie als bedoeld in artikel 9 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, moet de minister van Financiën er onverwijld van in kennis stellen dat zij bij een orgaan dat zij controleert, concrete elementen heeft vastgesteld die vermoedelijk wijzen op het bestaan of op de voorbereiding van een mechanisme, gericht op fiscale fraude;".

  Art. 19.(§ 1.) De oprichtings-, personeels- en werkingskosten van de commissie en haar secretariaat komen volledig ten laste van de houders van de vergunningen [2 klasse A, A+, B, B+,C, E, F1, F1+, G1 en G2]2. <W 2003-04-08/33, art. 144, 005; Inwerkingtreding : 27-04-2003>
  [2 De bijdrage van de vergunninghouder klasse F2 is verschuldigd door de houder van de vergunning klasse F1 voor wiens rekening de weddenschappen worden aangenomen.
   Voor de houders van een vergunning klasse C en F2 dient de bijdrage te worden betaald vóór de vergunning wordt toegekend. Het bedrag ervan komt overeen met dat van een bijdrage die de volledige duur van de vergunning dekt]2
  [1 De jaarlijkse bijdrage aan [3 de FOD Economie bedoeld in artikel 20, § 1]3, van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen evenals de bijdrageverhoging bedoeld in artikel 20bis, vierde lid, van dezelfde wet, zijn ten laste van de kansspelinrichtingen.]1
  De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de bijdrage van de houders van een vergunning klasse A, B, C en E in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie [1 alsook de jaarlijkse bijdrage en, desgevallend, de bijdrageverhoging aan [3 de FOD Economie]3 verschuldigd door de kansspelinrichtingen]1.
  De Koning legt aan de wetgevende kamers een ontwerp van wet voor dat gericht is op de bekrachtiging van het besluit uitgevaardigd ter uitvoering van het vorige lid.
  (§ 2. In het kader van de begroting van de Federale Overheidsdienst Justitie wordt een fonds van de kansspelcommissie ingesteld. Het fonds wordt gespijsd met de retributies bedoeld in § 1, die de houders van vergunningen van de [2 klassen A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 en G2]2 betalen als bijdrage in de oprichtings-, personeels- en werkingskosten van de commissie en van het secretariaat ervan.) <W 2003-04-08/33, art. 144, 005; Inwerkingtreding : 27-04-2003>
  ----------
  (1)<W 2009-12-23/04, art. 188, 007; Inwerkingtreding : 30-12-2009>
  (2)<W 2010-01-10/13, art. 18, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (3)<W 2015-12-26/03, art. 64, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2016>

  Art. 20.Op verzoek van de betrokken ministers of van het parlement brengt de commissie advies uit over wetgevende of regelgevende initiatieven met betrekking tot de in deze wet bedoelde aangelegenheden.
  De commissie controleert de toepassing en naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten.
  [1 Derde lid opgeheven.]1
  [2 ...]2
  De commissie ontvangt klachten op de door de Koning bepaalde wijze.
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/13, art. 19, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2017-09-18/06, art. 152, 013; Inwerkingtreding : 16-10-2017>

  Art. 21.[1 § 1. De commissie spreekt zich uit, bij een met redenen omklede beslissing, over de aanvragen tot toekenning van de vergunningen die in deze wet worden voorzien.
   § 2. Bij haar uitspraak gaat de commissie na of al de door deze wet bepaalde voorwaarden met betrekking tot de aanvrager en de beoogde vergunning zijn vervuld.
   § 3. De commissie kan de aanvrager horen vooraleer zich uit te spreken over de aanvraag. Indien de aanvrager zulks wenst, moet hij door de commissie worden gehoord.
   In alle gevallen heeft de aanvrager het recht zich te laten bijstaan door een raadsman.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/13, art. 20, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 22.Binnen een maand na haar oprichting, stelt de commissie haar intern reglement op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ministers van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën, Justitie en Volksgezondheid.
  De commissie beraadslaagt slechts dan op geldige wijze, wanneer ten minste de meerderheid van haar leden aanwezig is. Zij beslist bij volstrekte meerderheid. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter of bij zijn afwezigheid, van zijn plaatsvervanger doorslaggevend.
  De plaatsvervangende leden nemen slechts deel aan de beraadslaging als ze [1 een vast lid]1 vervangen.
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/13, art. 21, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 23. De Koning bepaalt de modaliteiten van de organisatie en de werking van de commissie.

  Art. 24. De commissie ontmoet ten minste eenmaal per jaar de vertegenwoordigers van de exploitanten, alsmede de vertegenwoordigers van de werknemers van de exploitanten, in een overlegcomité, waarvan de samenstelling en de werking door de Koning worden vastgesteld.

  Art. 24/1. [1 § 1. De commissie ontmoet ten minste twee maal per jaar de expertisecentra inzake gedragsgebonden verslavingen, de preventieve centra, de expertisecentra inzake schuldenthematiek, alsmede de vertegenwoordigers van de gebruikers. Over deze ontmoetingen en de aanbevelingen wordt gerapporteerd in het verslag bedoeld in artikel 16.
   § 2. In het kader van haar bevoegdheden kan de commissie op een niet-discriminerende wijze alle onderzoeken en openbare raadplegingen organiseren om kennis te verwerven over de inzichten en standpunten van de gebruikers, de exploitanten en de organisaties inzake gedragsgebonden verslavingen en schuldenthematiek.
   Deze raadplegingen waarborgen dat bij de besluitvorming van de commissie deze op passende wijze rekening houdt met de belangen van de consumenten en de ondernemingen, en met de gezondheid en het welzijn van de bevolking.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2019-05-07/01, art. 13, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>
  

  HOOFDSTUK III. - Vergunningen.

  Art. 25.[1 Er bestaan negen klassen van vergunningen en drie aanvullende vergunningen :
   1. de vergunning klasse A staat, voor hernieuwbare periodes van vijftien jaar [2 of in voorkomend geval voor een kleinere periode met toepassing van de bepaling onder 1/2]2, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van een kansspelinrichting klasse I of casino;
   1/1. de aanvullende vergunning klasse A+ staat, onder de voorwaarden die zij bepaalt, de exploitatie toe van kansspelen, door middel van informatiemaatschappij-instrumenten;
   2. de vergunning klasse B staat, voor hernieuwbare periodes van negen jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van een kansspelinrichting klasse II of speelautomatenhal;
   2/1. de aanvullende vergunning klasse B+ staat, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van kansspelen, door middel van informatiemaatschappij- instrumenten;
   3. de vergunning klasse C staat, voor hernieuwbare periodes van vijf jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van een kansspelinrichting klasse III of drankgelegenheid;
   4. de vergunning klasse D staat, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de houder ervan toe een beroepsactiviteit, van welke aard ook, uit te oefenen in een kansspelinrichting klasse I, II of IV;
   5. de vergunning klasse E staat, voor hernieuwbare periodes van tien jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de verkoop, de verhuur, de leasing, de levering, de terbeschikkingstelling, de invoer, de uitvoer en de productie van kansspelen, de diensten inzake onderhoud, herstelling en uitrusting van kansspelen toe;
   6. de vergunning klasse F1 staat, voor hernieuwbare periodes van negen jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van de inrichting van weddenschappen;
   6/1. de aanvullende vergunning klasse F1+ staat, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van de inrichting van weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten;
  [3 6/2. de vergunning klasse F1P staat, onder de door haar bepaalde voorwaarden en onder de voorwaarden van de vergunning klasse F1, en desgevallend F1+, de exploitatie toe van de inrichting van weddenschappen op paardenwedrennen;]3
   7. de vergunning klasse F2 staat, voor hernieuwbare periodes van drie jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de aanneming van weddenschappen voor rekening van de houder van een vergunning klasse F1 toe in een vaste of mobiele kansspelinrichting klasse IV. Deze vergunning staat eveneens het aannemen van weddenschappen toe buiten een kansspelinrichting klasse IV voor de in artikel 43/4, § 5, 1° en 2° bedoelde gevallen. Ook voor deze vergunning worden hernieuwbare periodes van drie jaar ingesteld. ".
   8. de vergunning G1 staat, voor hernieuwbare periodes van vijf jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van kansspelen in televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan en die een totaalprogramma inhouden;
   9. de vergunning G2 staat, voor een periode van een jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van kansspelen via de media, andere dan die welke worden opgenomen in televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan die een totaalprogramma inhouden.]1
  [2 Indien de commissie tijdens het onderzoek van een aanvraag om hernieuwing van een vergunning klasse A of om de toekenning van een nieuwe vergunning klasse A vaststelt dat de lopende of de nieuwe concessieovereenkomst verstrijkt voor het einde van de vergunningsperiode van vijftien jaar, kan zij de vergunning hernieuwen of toekennen voor een termijn die de einddatum van de concessie niet te boven gaat.]2
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 10, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2016-12-25/14, art. 110, 012; Inwerkingtreding : 31-12-2016>
  (3)<W 2019-05-07/01, art. 14, 015; Inwerkingtreding : 01-08-2019>

  Art. 26.[1 Het is eenieder verboden een toegekende vergunning over te dragen.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 11, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 27.Het is een zelfde natuurlijke of rechtspersoon verboden de vergunningen klasse [1 A, A+, B, B+, C, D, F1, F1+, [2 F1P,]2 F2, G1 en G2]1 enerzijds en de vergunning klasse E anderzijds rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door bemiddeling van een natuurlijke of rechtspersoon te cumuleren.
  De houders van een vergunning klasse [1 A, B, C, F1 of F2]1 kunnen kansspelen, bestemd en gebruikt voor de exploitatie van een kansspelinrichting [1 klasse I, II, III en IV]1 en die als dusdanig werden of worden afgeschreven, overdragen om niet of onder bezwarende titel, mits voorafgaandelijke inlichting en toestemming van de commissie.
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 15, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  HOOFDSTUK IV. - Kansspelinrichtingen.

  Afdeling I. - Kansspelinrichtingen klasse I of casino's.

  Art. 28. Kansspelinrichtingen klasse I of casino's zijn inrichtingen waarin de door de Koning toegestane al dan niet automatische kansspelen worden geëxploiteerd en socio-culturele activiteiten zoals voorstellingen, tentoonstellingen, congressen en horeca-activiteiten worden georganiseerd.

  Art. 29. Het totaal aantal toegestane kansspelinrichtingen klasse I is beperkt tot 9.
  Een kansspelinrichting klasse I kan slechts worden geëxploiteerd op het grondgebied van de gemeenten Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namen, Oostende, Spa en een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Na advies van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, duidt de Koning, bij een in de Ministerraad overlegd besluit, op basis van de vestigings- en infrastructuurmogelijkheden, alsook van de sociale impact van de vestiging van een kansspelinrichting klasse I, de gemeente aan tussen de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest die zich daarvoor kandidaat hebben gesteld en dit bij een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de minister van Justitie, binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet.
  Per gemeente kan slechts één kansspelinrichting klasse I worden geëxploiteerd. Daartoe zal elke gemeente een concessieovereenkomst afsluiten met een kandidaat-exploitant.
  De Koning kan bij een in de Ministerraad overlegd besluit de voorwaarden bepalen waaraan de concessieovereenkomst dient te voldoen.

  Art. 30.
  <Opgeheven bij W 2010-01-10/12, art. 13, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 31.Om een vergunning klasse A te kunnen verkrijgen moet de aanvrager:
  1. indien het gaat om een natuurlijk persoon, onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie; indien het gaat om een rechtspersoon, die geen vereniging zonder winstoogmerk mag zijn, deze hoedanigheid naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  2. indien het gaat om een natuurlijk persoon, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie; indien het gaat om een rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie;
  3. een concessieovereenkomst voorleggen, die met de gemeentelijke overheid van de gemeente waar de kansspelinrichting klasse I zou worden gevestigd, gesloten is onder de voorwaarde dat de vergunning klasse A wordt verkregen;
  4. het bewijs leveren van zijn kredietwaardigheid en financiële draagkracht en de commissie te allen tijde nauwgezet alle inlichtingen verstrekken die haar de mogelijkheid bieden de transparantie van de exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere wijzigingen daaromtrent te controleren.
  (5. ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen in de hoedanigheid van handelsonderneming.) <KB 2003-04-04/39, art. 15, 004; Inwerkingtreding : 01-07-2003>
  [1 6. een advies overleggen uitgaande van de [2 Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie]2, waaruit blijkt dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste belastingsschulden heeft voldaan.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 14, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 16, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 32.Om houder van een vergunning klasse A te kunnen blijven, moet de aanvrager [1 niet alleen blijven voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het artikel 31, maar tevens]1:
  1. indien het gaat om een natuurlijk persoon die op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon deelneemt aan de exploitatie van een kansspelinrichting klasse I, te allen tijde op ondubbelzinnige wijze door de commissie kunnen worden geïdentificeerd en bij de commissie gekend zijn;
  2. de commissie de mogelijkheid bieden om alle andere natuurlijke personen die op enigerlei wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon deelnemen aan de exploitatie van een kansspelinrichting klasse I, te allen tijde op ondubbelzinnige wijze te identificeren en de identiteit van die personen te kennen;
  3. aan de commissie alle inlichtingen verstrekken die haar te allen tijde de mogelijkheid bieden de transparantie van de exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere wijzigingen daaromtrent te controleren.
  4. (...) <KB 2003-04-04/39, art. 16, 004; Inwerkingtreding : 01-07-2003>
  4. (vroeger 5.) de speelzaal op zodanige wijze volledig en strikt scheiden van de ruimten in het casino die een andere bestemming hebben, alsook van de voor het publiek toegankelijke ruimten buiten het casino, dat de kansspelen van buiten de speelzaal niet kunnen worden gezien; het is de exploitant evenwel toegestaan in de speelzaal een bar of een restaurant uit te baten of zulks aan een derde die een vergunning klasse D heeft, toe te vertrouwen. <KB 2003-04-04/39, art. 16, 004; Inwerkingtreding : 01-07-2003>
  [1 5. de kansspelen of kansspelinrichtingen waarvoor een vergunning is verleend daadwerkelijk exploiteren.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 15, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 33. De Koning bepaalt:
  1. de vorm van de vergunning klasse A;
  2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten worden ingediend en onderzocht;
  3. de wijze waarop kansspelinrichtingen klasse I moeten werken en worden beheerd, met dien verstande dat zowel met betrekking tot de spelverrichtingen als tot de andere activiteiten die de kansspelinrichting uitoefent, een afzonderlijke boekhouding moet worden gevoerd;
  4. de werkingsregels van de kansspelen;
  5. de regels van toezicht op en controle van de kansspelen, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem.

  Afdeling II. - Kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen.

  Art. 34. De kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen zijn inrichtingen waar uitsluitend de door de Koning toegestane kansspelen worden geëxploiteerd.
  Er worden ten hoogste 180 kansspelinrichtingen klasse II toegestaan.
  De uitbating van een kansspelinrichting klasse II moet geschieden krachtens een convenant dat voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. De beslissing om een dergelijk convenant te sluiten, behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de gemeente. Het convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere voorwaarden, de openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de kansspelinrichtingen klasse II en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt.

  Art. 35.
  <Opgeheven bij W 2010-01-10/12, art. 16, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 36.Om een vergunning klasse B te kunnen verkrijgen moet de aanvrager:
  1. indien het gaat om een natuurlijk persoon, onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie; indien het gaat om een rechtspersoon, deze hoedanigheid naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  2. indien het gaat om een natuurlijk persoon, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie; indien het gaat om een rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie;
  3. het bewijs leveren van zijn kredietwaardigheid en financiële draagkracht en de commissie te allen tijde nauwgezet alle inlichtingen verstrekken die haar de mogelijkheid bieden de transparantie van de exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere wijzigingen daaromtrent te controleren;
  4. ervoor zorgen dat de kansspelinrichting klasse II niet gevestigd wordt in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, plaatsen waar erediensten worden gehouden en gevangenissen;
  5. het convenant kunnen voorleggen dat werd gesloten tussen de kansspelinrichting klasse II en de gemeente waar die inrichting gevestigd is onder de voorwaarde dat de vergunning van klasse B wordt verkregen.
  (6. ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen in de hoedanigheid van handelsonderneming.) <KB 2003-04-04/39, art. 17, 004; Inwerkingtreding : 01-07-2003>
  [1 7. een advies overleggen uitgaande van de [2 Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie]2 waaruit blijkt dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste belastingschulden heeft voldaan.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 17, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 17, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 37.Om houder van een vergunning klasse B te kunnen blijven, moet de aanvrager [1 niet alleen blijven voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het artikel 36, maar tevens]1 :
  1. indien het gaat om een natuurlijke persoon die op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon deelneemt aan de exploitatie of zorgt voor de huisvesting van een kansspelinrichting klasse II, te allen tijde op ondubbelzinnige wijze door de commissie kunnen worden geïdentificeerd en bij de commissie gekend zijn;
  2. de commissie de mogelijkheid bieden om alle andere natuurlijke personen die op enigerlei wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon deelnemen aan de exploitatie of zorgen voor de huisvesting van een kansspelinrichting klasse II, te allen tijde op ondubbelzinnige wijze te identificeren en de identiteit van die personen te kennen;
  3. aan de commissie alle inlichtingen verstrekken die haar te allen tijde de mogelijkheid bieden de transparantie van de exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere wijzigingen daaromtrent te controleren;
  4. (...) <KB 2003-04-04/39, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 01-07-2003>
  4. (vroeger 5.) de speelzaal op zodanige wijze volledig en strikt scheiden van de ruimten in de spelinrichting klasse II die een andere bestemming hebben, alsook van de voor het publiek toegankelijke ruimten buiten de spelinrichting, dat de kansspelen van buiten de speelzaal niet kunnen worden gezien; de exploitant mag in de speelzaal geen bar of restaurant uitbaten, noch zulks aan een derde toevertrouwen. <KB 2003-04-04/39, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 01-07-2003>
  [1 5. de kansspelen of kansspelinrichtingen waarvoor een vergunning is verleend daadwerkelijk exploiteren in de zin van artikel 2, 2°, van deze wet.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 18, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 38. De Koning bepaalt:
  1. de vorm van de vergunning klasse B;
  2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten worden ingediend en onderzocht;
  3. de wijze waarop kansspelinrichtingen klasse II moeten werken en worden beheerd, met dien verstande dat zowel met betrekking tot de spelverrichtingen als tot de andere activiteiten die de kansspelinrichting uitoefent, een afzonderlijke boekhouding moet worden gevoerd;
  4. de werkingsregels van de kansspelen;
  5. de regels van toezicht op en controle van de kansspelen, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem.

  AFDELING III. - Kansspelinrichtingen klasse III of drankgelegenheden.

  Art. 39.Kansspelinrichtingen klasse III of drankgelegenheden zijn inrichtingen waar drank, ongeacht de aard ervan, wordt verkocht voor gebruik ter plaatse en waarin maximaal [1 twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet]1 worden geëxploiteerd.
  ----------
  (1)<W 2019-05-07/01, art. 18, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 40.
  <Opgeheven bij W 2010-01-10/12, art. 19, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 41.Om een vergunning klasse C te kunnen verkrijgen moet de aanvrager indien het gaat om een natuurlijk persoon, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie. Indien het gaat om een rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie. [2 De aanvrager of, indien het gaat om een rechtspersoon, de bestuurders en zaakvoerders, mag over de vijf jaar die aan zijn aanvraag voorafgaat, geen ongunstige antecedenten vertonen inzake strafbare feiten of openbare orde die onverenigbaar zijn met de uitbating van een kansspelinrichting. De Koning bepaalt de nadere criteria dienaangaande.]2 [1 De aanvrager moet een advies overleggen uitgaande van de [2 Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie]2 waaruit blijkt dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste belastingsschulden heeft voldaan.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 20, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 19, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 42. <KB 2003-04-04/39, art. 19, 004; Inwerkingtreding : 01-07-2003> De aanvrager van een vergunning klasse C moet zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen in de hoedanigheid van handelsonderneming.

  Art. 43. De Koning bepaalt:
  1. de vorm van de vergunning klasse C;
  2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten worden ingediend en onderzocht;
  3. de wijze waarop kansspelinrichtingen klasse III moeten werken en worden beheerd, met dien verstande dat zowel met betrekking tot de spelverrichtingen als tot de andere activiteiten die de kansspelinrichting uitoefent, een afzonderlijke boekhouding moet worden gevoerd;
  4. de werkingsregels van de kansspelen;
  5. de regels van toezicht op en controle van de kansspelen, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem.

  Afdeling IV. [1 - Weddenschappen en kansspelinrichtingen klasse IV.1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 21, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Onderafdeling I. - [1 Weddenschappen : inrichting van weddenschappen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 22, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 43/1.[1 Het is verboden een weddenschap in te richten omtrent een gebeurtenis of activiteit die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden [2 , of omtrent een activiteit waarbij de meerderheid van de deelnemers minderjarig zijn]2.
  Het is verboden weddenschappen in te richten op evenementen of gebeurtenissen waarvan de uitslag reeds gekend is of waarbij de onzekere gebeurtenis reeds heeft plaatsgevonden.]1
  [2 De commissie kan weddenschappen verbieden indien het eerlijke verloop van het evenement niet kan worden gegarandeerd of indien zij meent dat specifieke wedmogelijkheden fraudegevoelig zijn. De betrokken vergunninghouders worden hierover onverwijld ingelicht.
   Voor de weddenschap aangegaan in de reële wereld kiest de speler welke betrokken vergunninghouder hij aanspreekt ingeval van vragen of opmerkingen inzake de exploitatie hiervan.]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 22, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 20, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 43/2.[1 § 1. Inzake paardenwedrennen worden enkel volgende weddenschappen toegelaten :
  1° de onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in België plaatsvinden en die worden georganiseerd door een renvereniging die erkend is door de bevoegde federatie;
  2° [2 de onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden;]2
  3° de weddenschappen tegen vaste of conventionele notering op paardenwedrennen die in België plaatsvinden en die worden georganiseerd door een renvereniging die erkend is door de bevoegde federatie;
  4° [2 de weddenschappen tegen vaste of conventionele notering op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden.]2
  § 2. [2 Inzake paardenwedrennen kunnen :
   1° de weddenschappen bedoeld in paragraaf 1, 1° en 3°, enkel worden ingericht mits toestemming van de renvereniging die de betreffende wedren organiseert onder de door de Koning bepaalde voorwaarden. Deze vereniging mag de vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk;
   2° de weddenschappen bedoeld in paragraaf 1, 2°, enkel worden ingericht onder de door de Koning bepaalde voorwaarden door de inrichter van de weddenschappen bedoeld in de bepaling onder 1° en mits een overeenkomst tussen de buitenlandse inrichter erkend in een lidstaat van de Europese Unie en de vergunninghouder F1;
   3° de weddenschappen bedoeld in paragraaf 1, 4°, enkel worden ingericht onder de door de Koning bepaalde voorwaarden door de inrichter van de weddenschappen bedoeld in de bepaling onder 1°.]2]1
  [2 § 3. De vergunninghouder F1P die weddenschappen op paardenwedrennen georganiseerd door een renvereniging bedoeld in paragraaf 2, 1°, wil aanbieden, sluit een overeenkomst met die renvereniging. De overeenkomst waarbij de renvereniging instemt met de aanbieding van weddenschappen, bepaalt minstens hoe de renvereniging de gegevens met betrekking tot de wedrennen die zij organiseert doorzendt, de termijn voor het doorzenden ervan en de vergoeding die door de partijen wordt overeengekomen. Wanneer de vergunninghouder F1P weddenschappen wil aanbieden op het geheel van de paardenwedrennen georganiseerd door erkende renverenigingen, sluit hij een overeenkomst met het geheel van deze renverenigingen. Deze overeenkomst bepaalt minstens hoe de renverenigingen de gegevens met betrekking tot de wedrennen die zij organiseren doorzenden, de termijn voor het doorzenden ervan en de vergoeding die door de partijen wordt overeengekomen.
   Wanneer een vergunninghouder F1P weddenschappen wil aanbieden op alle paardenwedrennen georganiseerd door de erkende renverenigingen of paardenwedrennen gelopen in het buitenland, bereiken de renverenigingen overeenstemming over het beheer van de gegevens en beelden van hun paardenwedrennen, alsook over het verlenen van toestemming om weddenschappen aan te bieden op de paardenwedrennen. De vergunninghouder F1P zal slechts een enkele periodieke vergoeding verschuldigd zijn voor deze toestemming, verdeeld onder de erkende renverenigingen volgens een door hen onderling bepaalde verdeelsleutel.]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 22, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 21, 015; Inwerkingtreding : 01-08-2019>

  Art. 43/2/1. [1 § 1. De inrichters van de weddenschappen op paardenwedrennen moeten beschikken over een vergunning klasse F1P, dewelke de commissie enkel kan toekennen aan een vergunninghouder klasse F1.
   De commissie spreekt zich uit over de aanvragen tot toekenning van een vergunning klasse F1P binnen drie maanden na de aanvraag.
   § 2. De Koning bepaalt de nadere voorwaarden die de vergunninghouder F1P moet naleven voor de aanneming van deze weddenschappen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2019-05-07/01, art. 22, 015; Inwerkingtreding : 01-08-2019>
  

  Art. 43/3. [1 § 1. De inrichters van de weddenschappen moeten beschikken over een vergunning klasse F1.
  § 2. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het maximum aantal inrichters van weddenschappen.
  De Koning stelt dit aantal, voor de periodes die hij bepaalt, vast op basis van criteria die ertoe strekken het aanbod te beperken ter bescherming van de speler en ter garantie van een doeltreffende controle. De Koning kan de procedure bepalen voor het behandelen van vergunningsaanvragen in overtal.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 22, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Onderafdeling II. - [1 Kansspelinrichtingen klasse IV]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 23, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 43/4.[1 § 1. Kansspelinrichtingen klasse IV zijn plaatsen uitsluitend bestemd voor het aannemen van weddenschappen die overeenkomstig deze wet zijn toegestaan voor rekening van de vergunninghouders F1.
  Het aannemen van weddenschappen vereist een vergunning klasse F2.
  Behoudens de uitzonderingen bepaald in § 5, is het verboden weddenschappen aan te nemen buiten een kansspelinrichting klasse IV.
  [2 De uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV moet geschieden krachtens een convenant dat voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. Het convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere voorwaarden, de openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de kansspelinrichtingen klasse IV en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt.]2
  § 2. De kansspelinrichtingen klasse IV zijn vast of mobiel.
  Een vaste kansspelinrichting is een permanente inrichting, duidelijk afgebakend in de ruimte, waarin de weddenschappen worden geëxploiteerd.
  Een vaste kansspelinrichting is uitsluitend bestemd voor het aannemen van weddenschappen, behoudens :
  - de verkoop van gespecialiseerde bladen, sportmagazines en gadgets;
  - de verkoop van niet alcoholische dranken;
  - de exploitatie van maximaal twee automatische kansspelen die weddenschappen op soortgelijke activiteiten aanbieden als deze die aangegaan worden in het wedkantoor. De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder deze kansspelen kunnen worden uitgebaat.
  [2 Om de kansspelcommissie in staat te stellen de bij deze wet toegekende opdrachten uit te oefenen, bevinden de gegevens verbonden met de exploitatie van de automatische kansspelen bedoeld in het derde lid, derde streepje, zich in een permanente inrichting op het Belgische grondgebied.]2
  Een mobiele kansspelinrichting is een tijdelijke inrichting, duidelijk afgebakend in de ruimte, die wordt geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en op de plaats van een evenement, een sportwedstrijd of eensportcompetitie. Zij dient duidelijk te worden afgescheiden van de gelegenheden waar alcoholische drank wordt verkocht voor verbruik ter plaatse.
  Een mobiele kansspelinrichting mag geen andere weddenschappen aannemen dan deze die betrekking hebben op dat evenement, die wedstrijd of die competitie.
  § 3. Alle weddenschappen toegelaten overeenkomstig deze wet en waarvoor een inzet werd gedaan die het bedrag of de tegenwaarde bepaald door de Koning overschrijdt, dienen door de aannemer van de weddenschappen te worden geregistreerd, in een geïnformatiseerd systeem, waarbij de opgeslagen gegevens gedurende vijf jaar moeten worden bewaard.
  De Koning bepaalt de gegevens die terzake moeten worden geregistreerd en de wijze waarop de registratie moet gebeuren.
  § 4. De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen, evenals de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren. Hij kan een procedure met criteria van voorrang voor de behandeling van de aanvragen in overtal bepalen.
  § 5. Buiten voormelde kansspelinrichtingen klasse IV mogen tevens worden aangenomen :
  1° [2 de weddenschappen op sportevenementen en op paardenwedrennen, bij wijze van nevenactiviteit door de dagbladhandelaars, natuurlijke personen of rechtspersonen, die als commerciële onderneming zijn ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen, voor zover ze niet worden aangenomen in gelegenheden waar alcoholische dranken worden verkocht voor verbruik ter plaatse.
   De Koning bepaalt de nadere voorwaarden die de dagbladhandelaars moeten naleven voor de aanneming van deze weddenschappen. Zij dienen te beschikken over een vergunning klasse F2;]2
  2° de onderlinge weddenschappen op paardenrennen zoals bedoeld in artikel 43/2, § 2, 1° en 2°, die worden georganiseerd binnen de omheining van een renbaan, onder de door de Koning te bepalen voorwaarden. De vereniging dient te beschikken over een vergunning klasse F2.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 23, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 23, 015; Inwerkingtreding : 01-08-2019>

  Onderafdeling III. - [1 algemene bepalingen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 24, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 43/5.[1 Om een vergunning klasse F1 of F2 te kunnen verkrijgen, moet de aanvrager :
  1. indien het gaat om een natuurlijke persoon, aantonen dat hij onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie en, indien het gaat om een rechtspersoon, aantonen dat hij deze hoedanigheid naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie bezit;
  2. indien het gaat om een natuurlijke persoon, aantonen dat hij het volle genot heeft van zijn burgerlijke en politieke rechten, en indien het gaat om een rechtspersoon, aantonen dat de bestuurders en zaakvoerders deze rechten genieten. In alle gevallen dienen de aanvrager, de bestuurders en de zaakvoerders zich te gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie;
  3. het reglement van de weddenschappen evenals iedere wijziging hiervan aan de commissie mededelen en zich ertoe verbinden dat een exemplaar ervan zal worden uitgehangen in iedere kansspelinrichting of plaats waar de weddenschappen worden aangenomen;
  4. een advies overleggen uitgaande van de [2 Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie]2 waaruit blijkt dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste belastingsschulden heeft voldaan;
  [2 5. ervoor zorgen dat de kansspelinrichting klasse IV niet gevestigd wordt in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, zulks behoudens met redenen omklede afwijking die door de gemeente wordt toegestaan;
   6. het convenant kunnen voorleggen dat werd gesloten tussen de kansspelinrichting klasse IV en de gemeente waar die inrichting gevestigd is onder de voorwaarde dat de vergunning van klasse F2 wordt verkregen.]2
  De aanvrager van de vergunning klasse F1 moet daarenboven :
  1. de lijst opgeven van de aard of de soort van de weddenschappen die worden ingericht;
  2. het bewijs leveren van zijn kredietwaardigheid en financiële draagkracht;
  3. het reglement van de weddenschappen evenals iedere wijziging hiervan aan de commissie mededelen en zich ertoe verbinden dat een exemplaar ervan zal worden uitgehangen in iedere kansspelinrichting waar de weddenschappen worden aangenomen;
  4. de lijst opgeven van de kansspelinrichtingen of plaatsen waar de weddenschappen zullen worden aangenomen.]1
  [2 De bepalingen onder 5. en 6. van het eerste lid zijn niet van toepassing op de aanvragers van vergunningen klasse F2 voor het aannemen van weddenschappen buiten een kansspelinrichting klasse IV bedoeld in artikel 43/4, § 5, of voor het aannemen van weddenschappen in een mobiele kansspelinrichting bedoeld in artikel 43/4, § 2, vijfde lid.]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 24, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 24, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 43/6. [1 Om houder van een vergunning klasse F1 of F2 te kunnen blijven, moet de aanvrager niet alleen blijven voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het artikel 43/5, maar tevens :
  1. indien het gaat om een natuurlijk persoon die op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon deelneemt aan de exploitatie van een kansspelinrichting klasse IV of een plaats waar weddenschappen worden aangenomen, op ondubbelzinnige wijze kunnen geïdentificeerd worden. Zijn identiteit moet doorgegeven worden aan de commissie;
  2. de commissie de mogelijkheid bieden om alle andere natuurlijke personen die op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon deelnemen aan de exploitatie van een kansspelinrichting klasse IV of een plaats waar weddenschappen worden aangenomen, te allen tijde te identificeren en de identiteit van de personen te kennen;
  3. aan de commissie alle inlichtingen verstrekken die haar de mogelijkheid bieden de transparantie van de exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere wijzigingen daaromtrent te controleren;
  4. de weddenschappen waarvoor de vergunning is verleend daadwerkelijk blijven inrichten of aannemen en de kansspelinrichtingen daadwerkelijk exploiteren;
  5. aan de commissie alle wijzigingen verstrekken die moeten worden aangebracht aan de lijst van de kansspelinrichtingen of plaatsen waar de weddenschappen zullen worden aangenomen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 24, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 43/7. [1 De Koning bepaalt :
  1. de vorm van de vergunningen klasse F1 en F2;
  2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning F1 en F2 moeten worden ingediend en onderzocht;
  3. de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 en F 2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding;
  4. de werkingsregels van de weddenschappen;
  5. de regels van toezicht op en controle van de weddenschappen eventueel door middel van gebruik van een passend informaticasysteem.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 24, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  HOOFDSTUK IV/1. - [1 De aanvullende vergunningen of kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 25, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 43/8.[1 § 1. De commissie kan, aan een vergunninghouder klasse A, B of F1 maximaal één aanvullende vergunning toekennen, respectievelijk A+, B+ en F1+, voor het uitbaten van kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten. De aanvullende vergunning kan enkel betrekking hebben op de uitbating van spelen van dezelfde aard als deze die in de reële wereld aangeboden worden.
  [2 Behalve voor wat betreft de spelen van dezelfde aard als deze die in de reële wereld aangeboden worden, kan de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, evenwel afzonderlijke exploitatiecriteria bepalen voor de aanvullende vergunningen ten aanzien van de vergunningen toegekend voor de exploitatie van de kansspelen in de reële wereld.]2
  § 2. De Koning bepaalt, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad :
  1° de kwaliteitsvoorwaarden die door de aanvrager dienen te worden vervuld en welke minstens betrekking hebben op de volgende elementen :
  a) de kredietwaardigheid van de aanvrager;
  b) de veiligheid van het betalingsverkeer tussen de exploitant en de speler;
  c) het beleid van de exploitant ten aanzien van de toegankelijkheid van de kansspelen voor sociaal kwetsbare groepen;
  d) de klachtenregeling;
  e) de nadere regels betreffende de reclame;
  f) de nakoming van al zijn fiscale verplichtingen;
  2° de voorwaarden waaronder de spelen kunnen worden aangeboden en welke minstens betrekking hebben op de registratie en identificatie van de speler, de controle van de leeftijd, de aangeboden spelen, de spelregels, de wijze van betaling en de wijze van verdeling van prijzen;
  3° de nadere regels van toezicht op en controle van de geëxploiteerde kansspelen en die minstens betrekking hebben op de voorwaarde dat de servers waarop de gegevens en de website-inrichting worden beheerd, zich bevinden in een permanente inrichting op het Belgisch grondgebied;
  4° welke spelen mogen worden uitgebaat;
  5° de nadere regels betreffende de informatie ten behoeve van de spelers over de wettigheid van de kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten;
  § 3. De geldigheidsduur van de aanvullende vergunningen is gekoppeld aan de respectievelijke geldigheidsduur van de vergunningen klasse A, B of F1.
  § 4. De commissie houdt een lijst bij van de afgegeven aanvullende vergunningen die kan worden ingezien door eenieder die daarom verzoekt.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 25, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 25, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  HOOFDSTUK IV/2. - [1 Mediaspelen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 26, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Afdeling I. - [1 algemene bepalingen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 26, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 43/9. [1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
  - spelduur : periode begrepen tussen de inzet en het definitief afsluiten van het spel met winst of verlies;
  - operator : iedere persoon die, in eigen naam en voor eigen rekening, diensten of netwerken voor elektronische of telefonische communicatie levert of doorverkoopt;
  - organisator : iedere persoon die een spel organiseert zoals bepaald in dit hoofdstuk, of de inhoud ervan vastlegt;
  - spelaanbieder : iedere persoon die een spel aan de speler aanbiedt door elk soort middel;
  - facilitator : iedere persoon die zijn infrastructuur ter beschikking stelt en/of medewerking verleent voor het beheer en de afhandeling van de communicatie uitgaande van de speler.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 26, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 43/10.[1 Om een vergunning G1 of G2 te kunnen verkrijgen, moet de aanvrager :
  1. indien het gaat om een natuurlijke persoon, onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie; indien het gaat om een rechtspersoon, die geen vereniging zonder winstoogmerk mag zijn, deze hoedanigheid naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  2. indien het gaat om een natuurlijke persoon, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie; indien het gaat om een rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie;
  3. bij de commissie een volledig dossier indienen waarin de organisatie, de wijze van selecteren en de methodiek van het spel volledig worden uiteengezet. In dit aanvraagdossier dient eveneens duidelijk te worden weergegeven wie de desbetreffende operator, organisator, spelaanbieder en facilitator is. Deze personen, indien het gaat om natuurlijke personen, moeten ook volledig hun burgerlijke en politieke rechten genieten; indien het gaat om rechtspersonen, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun burgerlijke en politieke rechten genieten;
  4. een advies overleggen uitgaande van de [2 Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie]2 waaruit blijkt dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste belastingschulden heeft voldaan.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 26, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 26, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 43/11. [1 Om houder van een vergunning klasse G1 of G2 te kunnen blijven, moet de aanvrager niet alleen blijven voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het vorige artikel, maar tevens :
  1. indien het gaat om een natuurlijke persoon die op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon deelneemt aan de exploitatie van een mediaspel, te allen tijde en op ondubbelzinnige wijze door de commissie gekend zijn; zijn identiteit moet doorgegeven worden aan de commissie;
  2. de commissie de mogelijkheid bieden om alle andere natuurlijke personen die op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon, deelnemen aan de exploitatie van een mediaspel, te alle tijde en op ondubbelzinnige wijze te identificeren en de identiteit van die personen te kennen;
  3. aan de commissie alle inlichtingen verstrekken die haar de mogelijkheid bieden te allen tijde de transparantie van de exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook latere wijzigingen daaromtrent te controleren.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 26, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Afdeling II. - [1 Televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan en die een totaalprogramma inhouden]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 26, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 43/12. [1 De spelaanbieder moet over een vergunning klasse G1 beschikken om televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan te exploiteren waarvoor hij de oproeper niet alleen de prijs van de communicatie maar ook een betaling voor de inhoud mag aanrekenen, doch alleen voor de reeksen waarop het eindgebruikerstarief geen functie is van de tijdsduur van de oproepen en die een totaalprogramma inhouden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 26, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 43/13. [1 De Koning bepaalt :
  1. de vorm van de vergunning klasse G1;
  2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten worden ingediend en onderzocht;
  3. de wijze waarop de mediaspelen worden ingericht en beheerd, met dien verstande dat een afzonderlijke boekhouding moet worden gevoerd voor alle kansspelactiviteiten;
  4. de werkingsregels van de mediaspelen;
  5. de regels van toezicht en controle op de mediaspelen;
  6. de criteria die ertoe strekken een expansie van het aanbod te vermijden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 26, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Afdeling III. - [1 Kansspelen geëxploiteerd via de media, andere dan de in de afdeling II bedoelde televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 26, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 43/14. [1 De spelaanbieder moet over een vergunning klasse G2 beschikken om alle via de media geëxploiteerde kansspelen te mogen exploiteren, behoudens wat betreft de televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan die een totaalprogramma inhouden]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 26, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 43/15. [1 De Koning bepaalt :
  1. de vorm van de vergunning klasse G2;
  2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten worden ingediend en onderzocht;
  3. de wijze waarop deze mediaspelen worden ingericht en beheerd, met dien verstande dat een afzonderlijke boekhouding moet worden gevoerd voor alle kansspelactiviteiten;
  4. de werkingsregels van deze mediaspelen;
  5. de regels van toezicht en controle op de mediaspelen;
  6. de spelen waarvoor geen vergunning moet worden aangevraagd;
  7. de criteria die erop gericht zijn een expansie van het aanbod te vermijden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 26, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  HOOFDSTUK IV/3. [1 (vroeger afdeling IV)1 - Personeel.
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 27, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 44.[1 Elke persoon die gedurende de openingsuren van de speelzaal binnen een kansspelinrichting klasse I, II of IV enige beroepsactiviteit, van welke aard ook, wenst uit te oefenen die verband houdt met het spel, moet beschikken over een vergunning klasse D en het bewijs daarvan, in de vorm van een identificatiekaart, steeds bij zich hebben.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 28, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 45. Om een vergunning klasse D te verkrijgen en te behouden moet de aanvrager volledig zijn burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie.

  Art. 46.Het is [1 de houders van een vergunning klasse D]1 verboden om persoonlijk of door middel van tussenpersonen deel te nemen aan de geexploiteerde kansspelen, andere geldelijke of materiële vergoedingen aan te nemen dan die [1 desgevallend]1 bepaald in hun arbeidsovereenkomst of aan de spelers en gokkers enige vorm van lening of krediet toe te staan.
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 29, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 47. De Koning bepaalt:
  1. de vorm van de vergunning klasse D en van de bijbehorende identificatiekaart;
  2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten worden ingediend en onderzocht;
  3. welke bekwaamheden en welke getuigschriften nodig zijn om een vergunning klasse D te verkrijgen.

  HOOFDSTUK V. - Verkoop, verhuur, leasing, levering, terbeschikkingstelling, invoer, uitvoer, productie, diensten inzake onderhoud, herstelling en uitrusting van kansspelen.

  Art. 48.De verkoop, de verhuur, de leasing, de levering, de terbeschikkingstelling, de invoer, de uitvoer, de productie, de diensten inzake onderhoud, herstelling en uitrusting van kansspelen, kunnen slechts plaatsvinden na toekenning van een vergunning klasse E. [1 De operatoren die de kennisgeving, bepaald bij artikel 9 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie hebben gedaan zijn vrijgesteld van deze verplichting.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 30, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 49.
  <Opgeheven bij W 2010-01-10/12, art. 31, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 50.Om een vergunning klasse E te kunnen verkrijgen moet de aanvrager:
  1. indien het gaat om een natuurlijk persoon, onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie; indien het gaat om een rechtspersoon, deze hoedanigheid naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  2. indien het gaat om een natuurlijk persoon, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie; indien het gaat om een rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie;
  3. het bewijs leveren van zijn kredietwaardigheid en financiële draagkracht en de commissie te allen tijde nauwgezet alle inlichtingen verstrekken die haar de mogelijkheid bieden de transparantie van de exploitatie en de identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere wijzigingen daaromtrent te controleren.
  [1 4. een advies overleggen uitgaande van de [2 Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie]2 waaruit blijkt dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste belastingschulden heeft voldaan.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 27, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 51.[1 Om een vergunning klasse E te kunnen behouden, moet de titularis ervan niet alleen blijven voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het vorige artikel, maar tevens :
   1. Indien het een natuurlijke persoon is die op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door middel van een rechtspersoon deelneemt aan een activiteit waarvoor een vergunning klasse E vereist is, te allen tijde en op ondubbelzinnige wijze door de commissie kunnen worden geïdentificeerd en bij die commissie gekend zijn. Zijn identiteit moet doorgegeven worden aan de commissie.
   2. Aan de commissie alle inlichtingen verstrekken die haar de mogelijkheid bieden te allen tijde de transparantie van de exploitatie, de identiteit van de aandeelhouders, alsook de latere wijzigingen daaromtrent te controleren.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 33, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 52.[1 Elk model van materiaal of van toestel dat met het oog op het gebruik door een vergunninghouder bepaald in deze wet, is ingevoerd of vervaardigd binnen de grenzen en voorwaarden vastgesteld in een vergunning klasse E, moet, teneinde op het Belgische grondgebied te kunnen worden verkocht of geëxploiteerd, goedgekeurd worden door de commissie op basis van de controles uitgevoerd door een van de instanties die vermeld zijn in het tweede lid van onderhavig artikel. Als bewijs van de goedkeuring wordt een goedkeuringsattest uitgereikt.]1
  [1 De controles op basis waarvan de goedkeuring wordt verleend, worden uitgevoerd :
   - hetzij door de [2 dienst technische evaluaties van de kansspelcommissie]2;
   - hetzij door een instelling die hiertoe geaccrediteerd is in het raam van de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling of geaccrediteerd is in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, onder toezicht van de [2 dienst Technische evaluaties van de kansspelcommissie]2;
   - [2 ...]2.]1
  De controles bij de ingebruikneming en bij het gebruik van het materiaal of van de toestellen bedoeld in het eerste lid worden eveneens uitgevoerd door de instanties bedoeld in het tweede lid.
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 34, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2015-12-26/03, art. 50, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2016>

  Art. 53. De Koning bepaalt:
  1. de vorm van de vergunning klasse E en van die bedoeld in artikel 52;
  2. de wijze waarop de aanvragen van een vergunning moeten worden ingediend en onderzocht;
  3. de procedures betreffende de controle van de kansspelen die aan de goedkeuring voorafgaan;
  4. de werkingsregels van de kansspelen;
  5. de regels van toezicht op en controle van de kansspelen, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem;
  6. het bedrag en de wijze van innen van de vergoedingen betreffende de controles voor de modelgoedkeuring en de navolgende controles.

  HOOFDSTUK VI. - Maatregelen ter bescherming van spelers en gokkers.

  Art. 54.§ 1. [1 De toegang tot de speelzalen van kansspelinrichtingen klasse I en II is verboden voor personen jonger dan 21 jaar, uitgezonderd het meerderjarige personeel van kansspelinrichtingen op hun plaats van tewerkstelling. De toegang tot kansspelinrichtingen klasse IV is verboden voor minderjarigen.
   De deelneming aan kansspelen in kansspelinrichtingen klasse III alsmede de deelneming aan kansspelen en weddenschappen in kansspelinrichtingen klasse IV, zijn verboden voor minderjarigen.
   Dit verbod voor minderjarigen geldt ook voor de weddenschappen toegelaten buiten de kansspelinrichtingen klasse IV.
   De deelneming aan kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten, met uitzondering van de weddenschappen, is verboden voor personen jonger dan 21 jaar. De deelneming aan weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten is verboden voor minderjarigen.]1
  [4 De deelneming aan automatische kansspelen bedoeld in artikel 43/4, § 2, derde lid, in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV is verboden voor personen jonger dan eenentwintig jaar.]4
  § 2. De toegang tot de speelzalen van kansspelinrichtingen klasse I en II is verboden voor magistraten, notarissen, deurwaarders en leden van de politiediensten buiten het kader van de uitoefening van hun functies. [1 De deelname aan kansspelen in de zin van deze wet waarvoor een registratieplicht geldt, met uitzondering van de weddenschappen, zijn verboden voor magistraten, notarissen, deurwaarders en leden van de politiediensten buiten het kader van de uitoefening van hun functies.]1
  [4 De leden van het operationeel kader van de politiediensten, zoals bedoeld in artikel 117 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, mogen noch rechtstreeks, noch via een tussenpersoon, enige functie uitoefenen in een kansspelinrichting, enige adviesactiviteit of bezigheid als consultant, al dan niet bezoldigd, uitoefenen voor een natuurlijke of rechtspersoon die actief is in de kansspelsector of enig belang, van welke aard ook, hebben in de exploitatie van een dergelijke inrichting, in een andere vergunningsplichtige activiteit die bedoeld is in deze wet of ten aanzien van een natuurlijke of rechtspersoon die actief is in de kansspelsector.]4
  § 3. De commissie ontzegt de toegang tot de [1 de kansspelen in de zin van deze wet waarvoor een registratieplicht geldt]1 aan:
  1. personen die daarom zelf hebben verzocht;
  2. [2 (vroegere 2 et 3.) personen beschermd krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek op verzoek van hun bewindvoerder;]2
  3. [2 (vroegere 4.)]2 personen aan wie krachtens het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 een verbod is opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, na kennisgeving door het openbaar ministerie.
  [1 4. [2 (vroegere 5.)]2 personen met een probleem van gokverslaving. Dit toegangsverbod kan op verzoek van elke belanghebbende worden uitgesproken. Het verzoek omvat de motieven en wordt ingediend bij de commissie. De commissie neemt haar beslissing na de betrokken speler uitgenodigd te hebben zijn verweermiddelen naar voor te brengen;
   6. personen voor wie het verzoek tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar werd verklaard.]1
  § 4. De commissie ontzegt preventief de toegang tot de [1 kansspelen in de zin van deze wet waarvoor een registratieplicht geldt]1 aan:
  1. [2 (vroegere 1 en 2.)]2 de te beschermen persoon voor wie een verzoekschrift is ingediend overeenkomstig [3 artikel 1239 van het Gerechtelijk Wetboek]3 of een proces-verbaal van ambtshalve aanhangig maken werd opgesteld overeenkomstig de [3 artikelen 1238, § 2, en 1243 van het Gerechtelijk Wetboek]3;
  2. [2 (vroegere 3.)]2 de te beschermen persoon voor wie een verzoekschrift is ingediend overeenkomstig artikel 5 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.
  De preventieve ontzeggingen opgesomd in het eerste lid nemen een einde wanneer de commissie in kennis is gesteld van de beslissingen bedoeld in [2 [3 artikel 1250]3 van het Gerechtelijk Wetboek]2 en in de artikelen 8, 12 en 30 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.
  [1 De informatie die aan de commissie moet worden overgezonden door de gerechtelijke instanties, kan op elektronische wijze worden verzonden.]1
  § 5. De Koning bepaalt de wijze waarop de toegang tot de [1 kansspelen in de zin van deze wet,]1 wordt verboden of ontzegd.
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 35, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2013-03-17/14, art. 213, 010; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
  (3)<W 2018-12-21/09, art. 89, 014; Inwerkingtreding : 01-03-2019>
  (4)<W 2019-05-07/01, art. 28, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 55.Bij [1 de federale overheidsdienst Justitie]1 wordt een systeem van informatieverwerking betreffende de personen bedoeld in artikel 54 ingesteld.
  De doelstellingen van dit systeem zijn:
  1° de kansspelcommissie in staat te stellen de bij deze wet toegekende opdrachten uit te oefenen;
  2° de exploitanten en het personeel van de kansspelinrichtingen in staat te stellen de naleving te controleren van de ontzegging van toegang bedoeld in artikel 54.
  Voor iedere persoon maakt de volgende informatie het voorwerp uit van een verwerking:
  1° de naam en voornamen;
  2° de geboorteplaats en -datum;
  3° de nationaliteit;
  4° (het identificatienummer bedoeld in artikel 8 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen of, bij ontstentenis van dit nummer, het nummer toegekend krachtens het koninklijk besluit van 8 februari 1991 betreffende de samenstelling en de wijze van toekenning van het identificatienummer van de natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen;) <KB 2003-04-04/39, art. 20, 004; Inwerkingtreding : 01-07-2003>
  5° het beroep;
  6° voorzover ze bestaat, [1 de beslissingen van ontzegging bedoeld in artikel 54, § 3 en § 4]1 uitgesproken door de kansspelcommissie, de datum en de motivering van deze beslissing.
  Tegen betaling van een bijdrage, wordt een vaste on-line toegang tot alle categorieën van informatie bedoeld in het derde lid verleend aan de kansspelcommissie.
  Bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bepaalt de Koning het bedrag van de in het vierde lid bedoelde bijdrage, de beheersregels van het systeem van informatieverwerking en de nadere regels inzake de informatieverwerking en de toegang tot het systeem.
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 36, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 55/1. [1 Om de commissie in staat te stellen de bij deze wet en haar uitvoeringsbesluiten toegekende opdrachten van bescherming van de spelers uit te oefenen, bepaalt de Koning de nadere regels volgens dewelke de commissie de Nationale Bank van België kan vragen of een persoon als wanbetaler gekend is in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2019-05-07/01, art. 1, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>
  

  Art. 56. Het eerste lid van artikel 487sexies van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij artikel 65 van de wet van 31 maart 1987, wordt vervangen als volgt:
  "De beslissingen waarbij iemand in staat van verlengde minderjarigheid wordt verklaard, waarbij gelast wordt het ouderlijk gezag te vervangen door de voogdij of waarbij een nieuwe voogd wordt benoemd, worden door de griffier ter kennis gebracht van de minister van Justitie, van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven".

  Art. 57. 1. Artikel 7, § 4, tweede lid, van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wordt gewijzigd als volgt:
  "Hij zendt een niet-ondertekend afschrift van het verzoekschrift en deze beslissing aan de advocaten van de partijen en in voorkomend geval, aan de wettelijke vertegenwoordiger, de geneesheer-psychiater en de vertrouwenspersoon van de zieke".
  2. Artikel 8, § 2, tweede lid, van dezelfde wet wordt gewijzigd als volgt:
  "Hij zendt een niet-ondertekend afschrift van het vonnis aan de raadslieden, aan de procureur des Konings en, in voorkomend geval, aan de wettelijke vertegenwoordiger, de geneesheer-psychiater en de vertrouwenspersoon van de zieke".
  3. Artikel 30, § 4, tweede lid, van dezelfde wet wordt gewijzigd als volgt:
  "Hij zendt een niet-ondertekend afschrift van het vonnis of kennisgeving van het ontbreken van een vonnis aan de raadslieden en, in voorkomend geval, aan de wettelijke vertegenwoordiger, de geneesheer en de vertrouwenspersoon van de zieke".

  Art. 58.(Behoudens het gebruik van kredietkaarten en debetkaarten in kansspelinrichtingen klasse I mag niemand aan de spelers en de gokkers enige vorm van lening of krediet toestaan of met hen een geldelijke of materiële transactie aangaan ter betaling van een inzet of een verlies.
  Een verrichting waarvan de som 10.000 euro of meer bedraagt, moet gebeuren door middel van een kredietkaart of debetkaart.) [1 De betaling met kredietkaarten is verboden in de kansspelinrichtingen klasse II, III en IV en voor de kansspelen die worden geëxploiteerd via informatiemaatschappij-instrumenten.]1 <W 2003-04-08/33, art. 145, 005; Inwerkingtreding : 27-04-2003>
  De exploitanten van de kansspelinrichtingen zijn verplicht in alle voor het publiek toegankelijke lokalen op duidelijk leesbare en goed zichtbare wijze het verbod van kredietverlening, bepaald in het eerste lid, ter kennis te brengen van hun cliënteel.
  [1 De aanwezigheid van geldautomaten in kansspelinrichtingen klasse I, II, III en IV is verboden. De aanwezigheid van geldwisselaars in kansspelinrichtingen klasse I, II, III en IV is toegelaten.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 37, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 59.Aan de [1 reële]1 kansspelen mag alleen worden deelgenomen met contant betaalde speelpenningen en -fiches, die eigen zijn aan de spelinrichting en uitsluitend binnen haar muren door haar personeel worden uitgereikt, of met muntstukken. [1 Deze bepaling geldt niet voor de deelname aan weddenschappen.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 38, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 60.Het is verboden kosteloos verplaatsingen, maaltijden, dranken of geschenken aan te bieden aan het cliënteel van kansspelinrichtingen [1 klasse II, III en IV]1 of zulks te doen onder de marktprijs van vergelijkbare goederen en diensten.
  (Het is toegelaten aan het cliënteel van kansspelinrichtingen klasse I verplaatsingen, maaltijden, dranken of geschenken kosteloos of onder marktprijs van vergelijkbare goederen en diensten aan te bieden, tot een maximumbedrag van [1 400 euro per twee maanden]1 en per speler.
  De Koning kan bijkomende voorwaarden bepalen alsook het bedrag bedoeld in het vorig lid aanpassen.) <W 2003-04-08/33, art. 146, 005; Inwerkingtreding : 27-04-2003>
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 39, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 61.De Koning neemt maatregelen gericht op de uitwerking van een deontologische code, de voorlichting van het publiek omtrent de gevaren inherent aan kansspelen.
  [2 De Koning bepaalt de nadere regels betreffende de reclame over de kansspelen.]2
  [1 De commissie stelt aan de kansspelinrichtingen klasse I, II, III, en IV, folders ter beschikking met informatie over gokverslaving, het telefoonnummer van de hulplijn 0800 alsmede adressen van hulpverleners. Deze folders dienen door de betreffende inrichtingen steeds zichtbaar voor het cliënteel te worden opgesteld en ter beschikking te worden gehouden. Indien de vergunninghouder gebruik maakt van informatiemaatschappij-instrumenten, dient de folder onder elektronische vorm beschikbaar te zijn.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 40, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 30, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 62.In aanvulling op het door artikel 54 bepaalde, is de toegang tot de speelzalen van kansspelinrichtingen van de [2 klassen I, II en tot de vaste kansspelinrichtingen klasse IV]2 is slechts toegestaan wanneer de betrokken persoon een identiteitsbewijs voorlegt en de exploitant zijn volledige naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, beroep en adres in een register inschrijft.
  De exploitant doet de betrokkene dat register ondertekenen.
  Een afschrift van het stuk waaruit de identiteit van de speler blijkt, moet gedurende ten minste [1 vijf]1 jaar na zijn laatste deelneming aan een kansspel worden bewaard.
  De Koning bepaalt de wijze waarop de spelers worden toegelaten en geregistreerd.
  Hij bepaalt de voorwaarden inzake toegang tot de registers.
  De commissie kan de vergunning [2 klasse I, II of klasse IV voor de vaste kansspelinrichtingen]2 intrekken zo dat register niet of onjuist wordt bijgehouden, alsook ingeval het register niet aan de over heden wordt medegedeeld, beschadigd raakt dan wel verdwijnt.
  [1 De Koning bepaalt de wijze waarop de spelers worden toegelaten en geregistreerd voor deelneming aan kansspelen via een elektronisch communicatienetwerk evenals de voorwaarden waaraan het register moet voldoen.]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 41, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 31, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  HOOFDSTUK VII. - Strafbepalingen.

  Art. 62/1. [1 Elke inbreuk op de voorwaarden omschreven in artikel 3ter wordt gestraft met geldboete van honderd euro tot honderdduizend euro.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2019-05-07/01, art. 32, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>
  

  Art. 63.De daders van de inbreuken op de bepalingen van [1 de artikelen 4 § 1, 4 § 3, 8, 26, 27, eerste lid, 46 en 58]1 worden gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met een boete van 100 frank tot 100 000 frank of met een van deze straffen alleen.
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 42, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 64.De daders van inbreuken op de bepalingen van [1 de artikelen 4 § 2, 43/1, 43/2, [2 43/2/1,]2 43/3, 43/4, 54, 60 en 62]1 worden gestraft met een gevangenisstraf van één maand tot drie jaar en met een boete van 26 frank tot 25 000 frank of met één van die straffen alleen.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 43, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 33, 015; Inwerkingtreding : 25-05-2019>

  Art. 65. Voornoemde straffen kunnen worden verdubbeld:
  1. bij recidive binnen vijf jaar volgend op een veroordeling krachtens deze wet of de besluiten tot uitvoering ervan;
  2. ingeval de overtreding is gepleegd ten aanzien van een persoon jonger dan 18 jaar.

  Art. 66. Betrokkene kan overeenkomstig artikel 33 van het Strafwetboek bovendien uit bepaalde rechten worden ontzet.

  Art. 67. Bij elke vorm van overtreding worden het bij het spel ingezette geld, de daarmee gelijkgestelde papieren, de meubelen, de instrumenten, het gereedschap en de toestellen gebruikt bij of bestemd voor de spelen verbeurdverklaard.

  Art. 68. De rechter kan de definitieve of tijdelijke sluiting van de kansspelinrichting bevelen.
  Zo de rechter gebruik maakt van de mogelijkheid die hem krachtens het eerste lid toekomt, moet de commissie de desbetreffende vergunning intrekken.

  Art. 69. Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, daaronder begrepen hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de misdrijven omschreven in deze wet.

  Art. 70. Natuurlijke personen en bestuurders, zaakvoerders, beheerders, organen, aangestelden en lasthebbers van rechtspersonen zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor de veroordelingen tot schadevergoeding, boeten, kosten, verbeurdverklaringen en administratieve boeten van welke aard ook, die worden uitgesproken wegens overtreding van de bepalingen van deze wet.
  Hetzelfde geldt voor vennoten van vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid wanneer een vennoot, een beheerder, een aangestelde of een lasthebber de overtreding hebben begaan in het kader van de activiteiten van de vennootschap. Deze personen zijn hoofdelijk gehouden tot het voldoen van de veroordelingen bedoeld in het eerste lid.
  Het openbaar ministerie of de burgerlijke partij kunnen de natuurlijke personen en de rechtspersonen bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel rechtstreeks voor het strafgerecht dagen.

  HOOFDSTUK VIII. - Waarborgen en kosten.

  Art. 71.Met uitzondering van de [1 vergunning klasse C, D en F2]1 worden de vergunningen bedoeld in artikel 25 slechts afgeleverd na storting van een zakelijke waarborg die bestaat uit geld of effecten. De waarborg, die wordt aangewend bij wanbetaling van de kosten en de uitgaven bedoeld in de artikelen 19 en 72, moet ten laatste vijf dagen voor aanvang van de spelverrichtingen bij de Consignatiekas worden gestort.
  [1 Bij wanbetaling van de kosten heeft de commissie het recht de waarborg aan te wenden om de verschuldigde bedragen te betalen.]1
  Indien tijdens de uitoefening van de activiteiten blijkt dat de waarborg ontoereikend is om de kosten te dekken, eist de commissie dat binnen vijf dagen een bijkomend bedrag wordt betaald op straffe van schorsing van de vergunning tot het tijdstip van storting.
  [1 Het bedrag van de waarborg wordt bepaald op :
   1. 250 000 euro voor een vergunning klasse A;
   2. 250 000 euro voor een aanvullende vergunning klasse A+;
   3. 75 000 euro voor een vergunning klasse B;
   4. 75 000 euro voor een aanvullende vergunning klasse B+;
   5. het bedrag van 25 000 euro voor de houders van een vergunning klasse E die uitsluitend diensten leveren in het raam van het onderhoud, het herstel of de uitrusting van de kansspelen; het bedrag van 12 500 euro per aangevangen schijf van 50 toestellen voor alle andere houders van de vergunning klasse E;
   6. 10 000 euro voor de houders van een vergunning klasse F1;
   7. 75 000 euro voor een aanvullende vergunning klasse F1+;
   8. 80 000 euro voor de houders van een vergunning klasse G1;
   9. 0 euro voor de houders van een vergunning klasse G2;]1
  [2 10. 0 euro voor de houders van een vergunning klasse F1P.]2
  De Koning kan de bedragen van de waarborg bij een in Ministerraad overlegd besluit wijzigen.
  De Koning legt aan de wetgevende kamers, een ontwerp van wet voor dat gericht is op de bekrachtiging van het besluit uitgevaardigd ter uitvoering van het vorige lid.
  (NOTA : Bij arrest nr 100/2001 van 13-07-2001 (B.S. 07-08-2001, p. 26855) heeft het Arbitragehof in dit artikel de woorden "het bedrag van 500.000 frank per aangevangen schijf van 50 toestellen voor alle andere houders van de vergunning klasse E" in zoverre ze betrekking hebben op de uitvoerders en de producenten van kansspelen bestemd voor de uitvoer vernietigd)
  ----------
  (1)<W 2010-01-10/12, art. 44, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<W 2019-05-07/01, art. 34, 015; Inwerkingtreding : 01-08-2019>

  HOOFDSTUK IX. - Opheffings- en begeleidingsmaatregelen.

  Art. 72. De wet van 24 oktober 1902 betreffende het spel, gewijzigd bij de wetten van 19 april 1963 en 22 november 1974, alsook de uitleggingswet van 14 augustus 1978 worden opgeheven.

  Art. 73. Artikel 305 van het Strafwetboek wordt opgeheven.

  Art. 74. Artikel 1 van de wet van 15 juli 1960 tot zedelijke bescherming van de jeugd wordt aangevuld met het volgende lid:
  "Deze bepaling is niet van toepassing op kansspelinrichtingen die zijn toegestaan bij de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.".

  Art. 75. In artikel 2bis van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, gewijzigd door de wet van 10 augustus 1998, wordt het 5° vervangen als volgt:
  "5° de natuurlijke personen of de rechtspersonen die één of meer kansspelen van klasse I exploiteren, bedoeld in de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.".

  Art. 76. De concessieovereenkomsten die gelden op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet tussen de kansspelinrichtingen klasse I en de gemeenten bedoeld in artikel 29 van deze wet blijven in voorkomend geval gelden gedurende maximum 20 jaar voor zover deze kansspelinrichtingen binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze wet voldoen aan de voorwaarden bepaald in deze wet.

  Art. 76/1. [1 De bestaande inrichters van weddenschappen welke een attest kunnen voorleggen van de federale overheidsdienst Financiën dat zij voldoen aan hun fiscale verplichtingen, kunnen hun activiteiten voortzetten tot op het ogenblik dat de commissie een beslissing heeft genomen inzake het toekennen van een vergunning klasse F1, onder voorbehoud van het betalen van een waarborg en het neerleggen van een volledig en correct dossier binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze bepaling.
   De vaste en mobiele inrichtingen klasse IV en de bijzondere tussenpersonen bedoeld in artikel 43/4, § 5, die correct aangemeld zijn bij de federale overheidsdienst Financiën en die weddenschappen aanbieden waarvoor de inrichter zijn fiscale verplichtingen is nagekomen kunnen hun activiteiten voortzetten tot op het ogenblik dat de commissie een beslissing heeft genomen inzake het toekennen van een vergunning klasse F 2, onder voorbehoud van het betalen van een waarborg door de inrichter wiens weddenschappen zij aanbieden en het neerleggen van een volledig en correct dossier binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze bepaling.
  Indien niet is voldaan aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, kan de commissie de gelegenheid bieden aan de verzoeker om zijn dossier te corrigeren binnen de door haar bepaalde termijn.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-10/12, art. 45, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  HOOFDSTUK X. - Slotbepalingen.

  Art. 77. De Koning oefent de Hem door deze wet toegekende bevoegdheden uit op gezamenlijke voordracht van de ministers van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën, (de minister tot wiens bevoegdheid de nationale Loterij behoort,) Volksgezondheid en Justitie. <L 2004-12-27/30, art. 292, 006; Inwerkingtreding : 10-01-2005>

  Art. 78. De artikelen 9 tot 23 treden in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.
  De andere artikelen treden in werking op de datum bepaald door de Koning.
  (NOTA : Inwerkingtreding van art. 28 tot 33, 62, 75 en 76 vastgesteld op 31-07-2001 door KB 2001-07-19/45, art. 13)
  (NOTA : Inwerkingtreding van art. 1 tot 8, 25 tot 27, 34 tot 37, 38 behalve 38, 5°, 39 tot 43 behalve 43, 5°, 48 tot 51, 53 behalve 53, 3°-6°, 54 behalve 54, § 3-§ 5, 58 tot 60, 61 behalve 61, lid 1, 63 tot 74 en 78 vastgesteld op 30-12-2000 door KB 2000-12-22/39, art. 9)
  (NOTA : inwerkingtreding van art. 24 en 47 vastgesteld op 29-06-2002 door KB 2002-06-20/32, art. 9.)
  (NOTA : inwerkingtreding van art. 28 tot 33, 62, 75 en 76 vastgesteld op 31-07-2001 door KB 2001-07-19/45, art. 13)
  (NOTA : inwerkingtreding van art. 43.5 vastgesteld op 04-09-2003 door KB 2003-05-23/33, art. 8)
  (NOTA : inwerkingtreding van art. 52, 53.3 en 53.5 vastgesteld op 01-01-2002; KB 2003-02-21/33, art. 24.)
  (NOTA : inwerkingtreding van art. 53.6 vastgesteld op 01-01-2002 door KB 2003-02-21/40, art. 8)
  (NOTA : Inwerkingtreding van art. 44, 45 en 46 vastgesteld op 29-06-2002 door KB 2004-07-12/38, art. 4)
  (NOTA : inwerkingtreding van art. 38.5, 54, §3-§5, 55, 56 en 57 vastgesteld op 10-02-2005 door KB 2004-12-15/32, art. 9)
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 7 mei 1999.
ALBERT
Van Koningswege:
De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS
Met 's Lands zegel gezegeld:
De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 07-05-2019 GEPUBL. OP 15-05-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 3ter; 10; 11; 14/1; 15; 15/1; 15/2; 15/3; 15/4; 24/1; 25; 27; 31; 36; 39; 41; 43/1; 43/2; 43/2/1; 43/4; 43/5; 43/8; 43/10; 50; 54; 55/1; 61; 62; 62/1; 64; 71)
 • originele versie
 • WET VAN 21-12-2018 GEPUBL. OP 31-12-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 54)
 • originele versie
 • ARREST GRONDWETTELIJK HOF VAN 19-07-2018 GEPUBL. OP 12-09-2018
  (GEWIJZIGD ART. : VERNIETIGING)
 • originele versie
 • WET VAN 18-09-2017 GEPUBL. OP 06-10-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 20)
 • originele versie
 • WET VAN 25-12-2016 GEPUBL. OP 30-12-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 25)
 • originele versie
 • WET VAN 26-12-2015 GEPUBL. OP 30-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 52)
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • originele versie
 • WET VAN 17-03-2013 GEPUBL. OP 14-06-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 54)
 • originele versie
 • WET VAN 10-01-2010 GEPUBL. OP 01-02-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15/1-15/8; 19; 20; 21; NL22)
 • originele versie
 • WET VAN 10-01-2010 GEPUBL. OP 01-02-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 2; 3; 3bis; 4; 5; 6; 8; 25; 26; 27; 30; 31; 32; 35; 36; 37; 40; 41; 43/1-43/15; 44; 46; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 71; 76/1)
 • originele versie
 • WET VAN 23-12-2009 GEPUBL. OP 30-12-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 77)
 • originele versie
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 10-03-2004 GEPUBL. OP 05-04-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 3BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-04-2003 GEPUBL. OP 18-04-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 31; 32; 36; 37; 42; 55)
 • originele versie
 • WET VAN 08-04-2003 GEPUBL. OP 17-04-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 19; 58; 60)
 • originele versie
 • WET VAN 19-04-2002 GEPUBL. OP 04-05-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 3BIS; 10)
 • originele versie
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 13-07-2001 GEPUBL. OP 07-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 71)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 71)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1995-1996: Gedr. St. van de Senaat: 1-419: Nr. 1. Wetsvoorstel van de heer Weyts. Zitting 1996-1997: Nr. 2. Advies van de Raad van State. Nr. 3. Amendementen. Zitting 1997-1998: Nrs 4 tot 6. Amendementen. Nr. 7. Verslag. Nr. 8. Advies. Nrs 9 tot 16. Amendementen. Zitting 1998-1999: Nr. 17. Verslag. Nr. 18. Tekst aangenomen door de commissie. Nr. 19. Amendement. Nr. 20. Concordantietabel. Nr. 21. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer. Handelingen van de Senaat: 27 en 29 oktober 1998. Gedr. St. van de Kamer van volksvertegenwoordigers: 1795: Nr. 1. Ontwerp overgezonden door de Senaat. Nrs 2 tot 7. Amendementen. Nr. 8. Verslag. Nr. 9. Tekst aangenomen door de commissie. Nrs 10 tot 12. Amendementen. Nr. 13. Aanvullend verslag. Nr. 14. Artikelen gewijzigd door de commissie. Nr. 15. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Gedr. St. van de Senaat: 1-419: Nr. 22. Ontwerp geamendeerd door de Kamer. Nr. 23. Amendementen. Nr. 24. Verslag. Nr. 25. Tekst aangenomen door de commissie. Nr. 26. Amendementen. Nr. 27. Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer van volksvertegenwoordigers geamendeerde ontwerp. Handelingen van de Senaat; 27 en 30 april 1999.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 104 uitvoeringbesluiten 14 gearchiveerde versies
  Franstalige versie