J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 63 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1998/06/08/1998000389/justel

Titel
8 JUNI 1998. - Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-06-1998 en tekstbijwerking tot 25-09-2018)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 13-06-1998 nummer :   1998000389 bladzijde : 19453       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-06-08/33
Inwerkingtreding : 13-06-1998

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-23

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. De Federale Investeringsmaatschappij wordt gelast om, binnen zestig dagen na de inwerkingtreding van deze wet, een naamloze vennootschap van publiek recht, "A.S.T.R.I.D." genaamd, op te richten ter uitvoering van de taken bepaald in artikel 3.

  Art. 3. § 1. A.S.T.R.I.D. heeft ten doel de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud en de evolutieve aanpassingen en uitbreidingen van een radiocommunicatienetwerk voor spraak- en dataverkeer ten behoeve van de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten, van de Veiligheid van de Staat en van instellingen, vennootschappen of verenigingen, van publiek of privaat recht, die diensten verstrekken op het vlak van de hulpverlening en de veiligheid.
  (A.S.T.R.I.D. kan, onder de voorwaarden bepaald door de Koning, haar medewerking verlenen aan de opdrachten van algemeen belang welke aan een of meer operatoren worden toevertrouwd door of krachtens artikel 106 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.) <W 2005-06-13/32, art. 159, 002; Inwerkingtreding : 30-06-2005>
  § 2. Van de activiteiten genoemd in § 1, zijn de volgende activiteiten taken van openbare dienst :
  1° de totstandbrenging, het onderhoud en de evolutieve aanpassingen en uitbreidingen van het radiocommunicatienetwerk bedoeld in § 1, eerste lid;
  2° de terbeschikkingstelling van dit netwerk en de levering van telecommunicatiediensten aan de diensten, instellingen, vennootschappen en verenigingen bedoeld in § 1, eerste lid, in het kader van het binnenlands veiligheidsbeleid van de Staat;
  3° de medewerking aan opdrachten van algemeen belang bedoeld in § 1, tweede lid.
  § 3. A.S.T.R.I.D. mag geen diensten op commerciėle basis verstrekken dan na daartoe te zijn gemachtigd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.
  Zij mag geen middelen afkomstig van Rijkstoelagen of van inkomsten uit taken van openbare dienst aanwenden voor de ontwikkeling van commerciėle activiteiten. Zij organiseert haar boekhouding zodanig dat de exploitatieresultaten van haar taken van openbare dienst gescheiden blijven van die van haar commerciėle activiteiten.
  (§ 4. ASTRID is verplicht te zorgen voor een semafoniedienst aan de diensten, instellingen, vennootschappen en verenigingen bedoeld in § 1 die daarom volgens de voorwaarden bepaald door de Koning verzoeken en daar waar andere operatoren een dergelijke dienst niet leveren.) <W 2005-07-20/41, art. 77, 003; Inwerkingtreding : 08-08-2005>

  Art. 4. A.S.T.R.I.D. is onderworpen aan de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen voor zover deze wet er niet van afwijkt.
  Artikel 1412bis van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op A.S.T.R.I.D.

  Art. 5. De statuten van A.S.T.R.I.D. worden vastgesteld door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Elke statutenwijziging heeft slechts uitwerking na goedkeuring door een dergelijk besluit.

  Art. 6. Minstens de helft van de leden van de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. wordt door de algemene vergadering benoemd uit kandidaten voorgedragen door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit.

  Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal van A.S.T.R.I.D. bedraagt 5 800 000 000 frank.
  Het kapitaal van A.S.T.R.I.D. kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de voorwaarden bepaald in de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, doch een dergelijk besluit heeft slechts uitwerking na goedkeuring door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

  Art. 8. De Federale Investeringsmaatschappij en andere instellingen van publiek recht die daartoe zijn erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken, moeten op elk ogenblik meer dan 50 % bezitten van de stemrechten verbonden aan de effecten uitgegeven door A.S.T.R.I.D.

  Art. 9. De obligatie- of andere leningen die A.S.T.R.I.D. aangaat, genieten de Staatswaarborg voor hun hoofdsom, interesten en andere lasten en kosten, voor zover de voorwaarden ervan vooraf door de Minister van Financiėn zijn goedgekeurd, volgens de nadere regels bepaald in het beheerscontract bedoeld in artikel 10.
  Het totaalbedrag van de leningen onder Staatswaarborg, in nog uitstaande hoofdsom, mag op geen enkel ogenblik 4 500 000 000 frank overschrijden. Voor de berekening van dit plafond worden bedragen uitgedrukt in vreemde munt omgezet in Belgische frank tegen de indicatieve wisselkoers die op datum van de betrokken lening of opneming door de Nationale Bank van Belgiė wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 212, tweede lid, van de wet van 4 december 1990 op de financiėle transacties en de financiėle markten.
  A.S.T.R.I.D. betaalt aan de Staat, vóór 31 december van ieder jaar, een garantiepremie van 0,25 % op het uitstaande bedrag van haar leningen onder Staatswaarborg per 1 december van het beschouwde jaar.

  Art. 10. Een tussen de Staat en A.S.T.R.I.D. gesloten beheerscontract bepaalt de nadere voorwaarden waaronder A.S.T.R.I.D. zijn taken van openbare dienst vervult.
  Tevens regelt het beheerscontract het ritme der investeringen, het tijdsschema voor de volstorting van het kapitaal en de voorwaarden en de berekeningswijze van eventuele toelagen ten laste van de algemene uitgavenbegroting van het Rijk tot dekking van bepaalde uitgaven die voortvloeien uit taken van openbare dienst. Onverminderd de artikelen 17 en 18 van deze wet en de artikelen 55 tot 58 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kan het beheerscontract specifieke regels bepalen voor de controle van de aanwending van deze toelagen.
  Het beheerscontract en de wijzigingen daaraan treden slechts in werking na goedkeuring door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, vanaf de datum vastgesteld bij dit besluit.

  Art. 11. Zo Hij oordeelt dat buitengewone omstandigheden het vereisen in het belang van het binnenlands veiligheidsbeleid, kan de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit aan sommige natuurlijke of rechtspersonen de verplichting opleggen om voor de activiteiten, voor de duur en onder de voorwaarden die Hij bepaalt, aan te sluiten op het radiocommunicatienetwerk van A.S.T.R.I.D.

  Art. 12. <W 2005-07-20/41, art. 78, 003; Inwerkingtreding : 08-08-2005> § 1. Door haar maatschappelijk doel zoals bepaald in artikel 3 wordt het elektronische communicatienetwerk van ASTRID beschouwd als een netwerk sui generis en niet als een openbaar netwerk, noch als een niet-openbaar netwerk. De middels dat netwerk aangeboden diensten hebben eveneens een sui generis-karakter.
  § 2. Onverminderd § 1, zijn de hierna volgende bepalingen van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, niet van toepassing op ASTRID :
  1° de artikelen 25 tot en met 28;
  2° de artikelen 68 tot en met 104;
  3° de artikelen 108 tot en met 112;
  4° de artikelen 119 en 120;
  5° het artikel 121;
  6° de artikelen 122 tot en met 133; en
  7° de artikelen 134 tot en met 136.
  § 3. De bepalingen van Hoofdstuk IX van Titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zijn van toepassing op werken die noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging, het onderhoud of de aanpassing van het elektronische communicatienetwerk van ASTRID.
  § 4. Onverminderd § 1 levert het Instituut de vergunningen voor zend- en/of ontvangtoestellen voor radiocommunicatie van ASTRID en voor de stations van het ASTRID-netwerk af overeenkomstig artikel 39 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

  Art. 13. De militaire radio frequentieband 380-385/390-395 Mhz wordt op gedeelde basis ter beschikking gesteld van A.S.T.R.I.D. en van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, voor de "frequency hopping"-systemen.

  Art. 14. De directeur-generaal van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen of zijn afgevaardigde kan authenticiteit verlenen aan alle akten in der minne verleden ten name of ten bate van A.S.T.R.I.D.

  Art. 15. In artikel 161, 1°, van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten wordt tussen het tweede en derde lid het volgende lid ingevoegd :
  "De akten in der minne verleden ten name of ten bate van de naamloze vennootschap A.S.T.R.I.D.".

  Art. 16. Naast personeelsleden aangeworven op basis van een arbeidsovereenkomst onderworpen aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, kan A.S.T.R.I.D. statutaire personeelsleden van overheidsdiensten in dienst nemen die daartoe zijn aangewezen of gedetacheerd door hun dienst van oorsprong. De bezoldiging van deze personeelsleden is ten laste van A.S.T.R.I.D.
  Onverminderd de bijzondere regels die door de Koning kunnen worden vastgesteld, blijven de statutaire personeelsleden onderworpen aan hun oorsponkelijke rechtstoestand en behouden zij hun recht op promotie en weddeverhoging binnen hun dienst van oorsprong. De Koning kan een bijzonder toelage- en vergoedingsstelsel vaststellen.

  Art. 17. § 1. A.S.T.R.I.D. is onderworpen aan de controle van de Minister van Binnenlandse Zaken en, wat de beslissingen met een budgettaire of financiėle weerslag betreft, van de Minister van Begroting.
  Deze controle wordt uitgeoefend door tussenkomst van twee Regeringscommissarissen die waken over de naleving van de wet, de statuten en het beheerscontract bedoeld in artikel 10.
  § 2. De Regeringscommissarissen worden benoemd en ontslagen door de Koning. Eén commissaris wordt benoemd op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, de andere op voordracht van de Minister van Begroting.
  § 3. De Regeringscommissarissen worden uitgenodigd op alle vergaderingen van de bestuursorganen van A.S.T.R.I.D. en hebben raadgevende stem. Zij kunnen op elk ogenblik, zonder verplaatsing, kennis nemen van alle boeken en documenten van A.S.T.R.I.D. Zij kunnen aan haar bestuurders, personeelsleden en aangestelden alle inlichtingen vragen en kunnen alle verificaties uitvoeren die hun nuttig lijken. Elk trimester overhandigt de raad van bestuur hun een boekhoudkundige staat die is opgesteld overeenkomstig het schema van de balans en de resultatenrekening.
  § 4. Iedere Regeringscommissaris kan elke beslissing van de bestuursorganen van A.S.T.R.I.D. welke hij strijdig acht met de wet, de statuten of het beheerscontract, schorsen en ter kennis brengen van de Minister die hem heeft voorgedragen. Hij beschikt daartoe over een termijn van vier vrije dagen vanaf de dag van de vergadering waarop de beslissing is genomen, voor zover hij daartoe regelmatig werd opgeroepen, en, in het tegenovergestelde geval, vanaf de dag waarop hij ervan kennis heeft gekregen. De beslissing kan alsdan alleen worden uitgevoerd indien de betrokken Minister er zich niet tegen heeft verzet binnen acht vrije dagen na de schorsing.
  § 5. De Ministers, andere dan de Minister van Binnenlandse Zaken, bevoegd voor de diensten die van de dienstverlening van de N.V. A.S.T.R.I.D. gebruik maken, worden door de Minister van Binnenlandse Zaken betrokken bij de controle op de N.V. A.S.T.R.I.D.
  De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, nader de modaliteiten van deze betrokkenheid.

  Art. 18. § 1. De controle op de financiėle toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet van het organiek statuut, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt in de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. opgedragen aan een college van commissarissen dat (twee) leden telt. De leden van het college voeren de titel van commissaris. <W 2006-12-27/30, art. 264, 1°, 004; Inwerkingtreding : 28-12-2006>
  § 2. De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, nadere regelen vaststellen aangaande de opdracht, de actiemiddelen en het statuut van de commissarissen.
  § 3. (Een lid van het college van commissarissen wordt benoemd door het Rekenhof. Het andere lid wordt benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
  Het lid dat wordt benoemd door het Rekenhof, wordt benoemd onder de leden van het Rekenhof. Het andere lid wordt benoemd onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, in overeenstemming met artikel 130 van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen.) <W 2006-12-27/30, art. 264, 2°, 004; Inwerkingtreding : 28-12-2006>
  § 4. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen. Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mag een commissaris geen ontslag nemen tenzij ter gelegenheid van de neerlegging van zijn verslag bij de jaarrekening en nadat hij de algemene vergadering schriftelijk heeft ingelicht over de beweegredenen van zijn ontslag.
  § 5. De algemene vergadering stelt de bezoldiging vast van de commissarissen. Deze bezoldiging is ten laste van A.S.T.R.I.D.

  Art. 19. Wanneer de naleving van de wet, van de statuten of van het beheerscontract het vereist, kunnen de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Begroting, ieder afzonderlijk, het bevoegde bestuursorgaan van A.S.T.R.I.D. verplichten om, binnen de door hen gestelde termijn, te beraadslagen over iedere door hen bepaalde aangelegenheid.

  Art. 20. Met het oog op de financiering van haar deelneming in het kapitaal van A.S.T.R.I.D., wordt de Federale Investeringsmaatschappij gemachtigd om leningen aan te gaan voor een totaalbedrag van maximum 3 538 000 000 frank in hoofdsom. Deze leningen genieten de Staatswaarborg voor hun hoofdsom, interesten en andere lasten en kosten, voor zover de voorwaarden van die leningen vooraf zijn goedgekeurd door de Minister van Financiėn.
  De netto-thesauriebehoeften die voor de Federale Investeringsmaatschappij voortvloeien uit de verwerving en het beheer van haar deelneming in het kapitaal van A.S.T.R.I.D., worden gedekt door periodieke toelagen ten laste van de algemene uitgavenbegroting van het Rijk, tegen de voorwaarden die nader worden geregeld in een overeenkomst tussen de Federale Investeringsmaatschappij en de Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Begroting, de Minister van Financiėn en de Minister van Economie.

  Art. 21. Voor de toepassing van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen wordt de deelneming van de Federale Investeringsmaatschappij in het kapitaal van A.S.T.R.I.D. geacht te zijn verworven met toepassing van artikel 2, § 3, van dezelfde wet.

  Art. 22.De lopende overheidsopdracht betreffende het digitaal trunking radiocommunicatienetwerk wordt door de Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, gegund voor rekening van A.S.T.R.I.D., overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan deze opdracht thans is onderworpen.
  (Nieuwe, grote bouw- en infrastructuurwerken, waarvan de radiodekking niet tot stand was gebracht in de bovenvermelde overheidsopdracht, moeten voor een veiligheidsevaluatie voorgelegd worden aan een veiligheidscommissie. Deze veiligheidscommissie oordeelt of de voorgelegde bouw- en infrastructuurwerken uit veiligheidsoverwegingen moeten voorzien worden van ASTRID-radiodekking voor de hulp- en veiligheidsdiensten. Indien de veiligheidscommissie dit noodzakelijk oordeelt, wordt de [1 eigenaar van de voormelde bouw- en infrastructuurwerken]1 verplicht, te zijnen laste uitrustingen, met name radiostations in de zin van artikel 2, 38°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, te installeren en te onderhouden om in deze bouw- en infrastructuurwerken een minimale radiodekking tot stand te brengen ten behoeve van het ASTRID-netwerk voor de elektronische communicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten.
  De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels voor de samenstelling en de werking van deze veiligheidscommissie en preciseert haar opdrachten. De Koning stelt, op advies van de commissie, eveneens bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de criteria vast voor het bepalen van de bouw- en infrastructuurwerken, bedoeld in het eerste lid.) <L 2006-12-27/30, art. 265, 004; Inwerkingtreding : 01-07-2007>
  ----------
  (1)<W 2018-07-15/08, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 05-10-2018>

  Art. 23. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 8 juni 1998.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Telecommunicatie,
E. DI RUPO
De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. TOBBACK
De Minister van Financiėn,
Ph. MAYSTADT
De Minister van Begroting,
H. VAN ROMPUY
De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 15-07-2018 GEPUBL. OP 25-09-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 22)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2005 GEPUBL. OP 29-07-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 12)
 • originele versie
 • WET VAN 13-06-2005 GEPUBL. OP 20-06-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 12)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1997-1998 : Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 1435/1. - Amendementen, nrs. 1435/2 tot 5. - Verslag, nr. 1435/6. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 1435/7. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. - Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie, nr. 1-82/27 (Senaat), nr. 82/27-1995 (B.Z.). Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 6 mei 1998. - Aanneming. Vergadering van 7 mei 1998. Senaat. Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1-975/1. - Verslag, nr. 1-975/2. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 1-975/3. - Beslissing om niet te amenderen, nr. 1-975/4. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 27 mei 1998. - Aanneming. Vergadering van 28 mei 1998.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 63 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie