J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 64 uitvoeringbesluiten 14 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1991/08/28/1991016144/justel

Titel
28 AUGUSTUS 1991. - Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 03-03-1998 en tekstbijwerking tot 16-11-2018)

Bron : LANDBOUW.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 15-10-1991 nummer :   1991016144 bladzijde : 22981
Dossiernummer : 1991-08-28/37
Inwerkingtreding : 25-10-1991

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1890040451        1967111040        1986016195       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Doel van de diergeneeskunde.
Art. 2
HOOFDSTUK III. - Diergeneeskundige handelingen.
Art. 3-8
HOOFDSTUK IV. - Geneesmiddelen.
Art. 9-12
HOOFDSTUK V. - Modaliteiten betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde.
Art. 13-19
HOOFDSTUK VI. - Strafbepalingen.
Art. 20-27, 27bis
HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen.
Art. 28-34.§ 1

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1.[3 § 1.]3 Voor de toepassing van deze wet verstaat men onder :
  1° dierenarts : degene die in het bezit is van het wettelijk diploma van doctor in de veeartsenijkunde of in de diergeneeskunde, behaald overeenkomstig de wetgeving op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens of die er wettelijk van vrijgesteld is;
  2° de geneeskundige commissie : de geneeskundige commissie van de betrokken provincie, bedoeld bij artikel 36 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies en samengesteld overeenkomstig artikel 8 van deze wet;
  3° verantwoordelijke : de eigenaar of de houder die gewoonlijk over dieren een onmiddellijk beheer en toezicht uitoefent;
  4° behandeling : het verstrekken of het doen verstrekken van preventieve of curatieve verzorging aan een afzonderlijk dier of aan een groep dieren, na het onderzoeken ter plaatse en het stellen van een diagnose;
  5° diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding : een geheel van activiteiten en informatie, raadgevingen, toezicht, beoordeling, preventie en behandeling, met het doel tot een optimale en wetenschappelijk verantwoorde gezondheidstoestand van een groep dieren te komen;
  6° dierenarts [1 of diergeneeskundige rechtspersoon]1 belast met de bedrijfsbegeleiding : de overeenkomstig artikel 4, [2 ...]2 van deze wet erkende dierenarts [1 of diergeneeskundige rechtspersoon]1 die een geschreven overeenkomst voor diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding sluit met een verantwoordelijke;
  7° diergeneeskundige helper : degene die in het kader van de toepassing van wettelijke en verordeningsbepalingen bepaalde diergeneeskundige handelingen mag uitvoeren bij dieren van derden.
  (8° FOD : Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
  9° Agentschap : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;) <W 2004-12-27/30, art. 112, 006; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  [1 10° diergeneeskundige rechtspersoon : de in artikel 2 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde van Dierenartsen bedoelde persoon.]1
  [3 § 2. De Koning kan de bijzondere voorwaarden bepalen voor de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen die hun diploma of beroepstitel geheel of gedeeltelijk hebben behaald in een universiteit of vergelijkbare onderwijsinstelling van een andere lidstaat van de Europese Unie dan België.
   Hij kan hierbij eveneens de regels vaststellen die van toepassing zijn voor enerzijds de tijdelijke en incidentele grensoverschrijdende verrichting van diensten, en anderzijds voor vestiging in België, alsook de criteria nader preciseren op basis waarvan, bij een verplaatsing van de dienstverrichter naar het Belgische grondgebied, tussen deze twee concepten een onderscheid wordt gemaakt.
   De Koning kan tevens de nadere regels bepalen met betrekking tot de toegang tot het beroep van dierenarts door onderdanen van derde landen met een niet in de Europese Unie behaalde beroepstitel.]3
  ----------
  (1)<W 2014-03-19/15, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 26-04-2014>
  (2)<W 2014-03-19/15, art. 14, 012; Inwerkingtreding : 26-04-2014>
  (3)<W 2017-12-25/07, art. 3, 014; Inwerkingtreding : 08-01-2018>

  HOOFDSTUK II. - Doel van de diergeneeskunde.

  Art. 2. De diergeneeskunde heeft tot doel de anatomische structuren of de fysiologische functies van dieren te beoordelen, in stand te houden, te wijzigen of te herstellen en de geschiktheid voor consumptie van dieren bij de slachting of na de vangst te beoordelen.

  HOOFDSTUK III. - Diergeneeskundige handelingen.

  Art. 3. § 1. De uitoefening van de diergeneeskunde bestaat in het uitvoeren van een of meer diergeneeskundige handelingen.
  Voor de toepassing van deze wet zijn diergeneeskundige handelingen :
  1° het onderzoeken van de gezondheidstoestand van het dier met het oog op het stellen van een diagnose en, in voorkomend geval, het afgeven van een getuigschrift ter zake;
  2° het opsporen van ziekten bij dieren;
  3° het stellen van een diagnose, wat inhoudt het zoeken naar de oorzaken van een verstoring van de anatomische structuur of van de fysiologische functies bij het dier;
  4° het instellen en uitvoeren van een behandeling;
  5° het voorschrijven van geneesmiddelen voor dieren;
  6° het heelkundig en tandheelkundig ingrijpen bij dieren;
  7° het onderzoek ante mortem en post mortem van dieren met het oog op het bepalen van de geschiktheid voor menselijke consumptie, en met het oog op het inwinnen van informatie over de gezondheidstoestand van de veebeslagen van herkomst;
  8° de lijkschouwing van dieren;
  9° de embryotransplantatie bij dieren;
  10° de euthanasie bij dieren.
  § 2. Voor de toepassing van deze wet zijn in geen geval diergeneeskundige handelingen :
  1° het uitvoeren van experimentele ingrepen op dieren door of onder de leiding en de verantwoordelijkheid van universitair gediplomeerden in daartoe erkende laboratoria;
  2° het gebruikelijke verzorgen van dieren, evenals het toezicht houden op de normale anatomische en fysiologische veranderingen, met inbegrip van alle uitwendige ingrepen met de bedoeling pathologische toestanden te voorkomen.
  § 3. De Koning kan, na raadpleging van de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de lijst van de in § 1 en § 2 genoemde handelingen aanvullen naargelang van de evolutie van de wetenschap.

  Art. 4.[2 Niemand mag de diergeneeskunde uitoefenen zonder ingeschreven te zijn als dierenarts op de lijsten van de Orde die het beroep beheren zoals bedoeld in de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen of als diergeneeskundige rechtspersoon op de in dezelfde wet bedoelde lijsten van de Orde.
   De diergeneeskundige rechtspersonen oefenen de diergeneeskunde enkel uit via dierenartsen natuurlijke personen die gemachtigd zijn om diergeneeskundige handelingen uit te voeren. Deze dierenartsen zijn vennoten van de diergeneeskundige rechtspersoon of hebben een contract met deze rechtspersoon.]2
  [2 De dierenartsen en de diergeneeskundige rechtspersonen mogen het beroep van dierenarts niet uitoefenen zonder door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekt te zijn. Wat de diergeneeskundige rechtspersonen betreft, zijn alle zaakvoerders, bestuurders en leden van het directiecomité hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verzekeringspremies. De diergeneeskundige rechtspersoon kan deze verzekering in hun naam afsluiten. De diergeneeskundige rechtspersonen die het beroep uitoefenen, zijn burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van boetes en de uitvoering van herstelmaatregelen waartoe hun organen en aangestelden veroordeeld zijn.]2
  [1 ...]1
  (Daarenboven moeten de dierenartsen [2 of diergeneeskundige rechtspersonen]2 die meewerken aan de uitvoering van wets- en verordeningsbepalingen, vooraf erkend worden door de Minister bevoegd voor de Volksgezondheid of door zijn afgevaardigde. De Koning bepaalt de voorwaarden en de procedure voor het verlenen van de erkenning. Hij bepaalt de rechten en de plichten van de erkende dierenartsen [2 en erkende diergeneeskundige rechtspersonen]2 en regelt de wijze waarop zij vergoed worden voor het verlenen van hun diensten. Hij bepaalt de sancties die kunnen worden opgelegd bij het niet naleven van de erkenningsvoorwaarden, van de plichten en van de wets- en verordeningsbepalingen aan de uitvoering waarvan de erkende dierenartsen [2 of erkende diergeneeskundige rechtspersonen]2 meewerken.) <W 2005-12-27/31, art. 50, 008; Inwerkingtreding : 09-01-2006>
  [2 In afwijking, zijn de statutaire en contractuele ambtenaren van de FOD en van het Agentschap evenals van de wetenschappelijke instellingen en van de instellingen van openbaar nut die afhangen van de FOD en van het Agentschap niet onderworpen aan de verplichting om ingeschreven te zijn op de lijst van de Orde wanneer zij diergeneeskundige handelingen uitvoeren in hun hoedanigheid van agenten van die overheden.]2
  ----------
  (1)<W 2010-05-19/06, art. 27, 010; Inwerkingtreding : 12-06-2010>
  (2)<W 2014-03-19/15, art. 3, 012; Inwerkingtreding : 26-04-2014>

  Art. 5.In afwijking van artikel 4, kan de Koning :
  1° na raadpleging van de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen, de lijst vaststellen van de diergeneeskundige handelingen, die in de ontwikkelingsstand van de wetenschap geen gebruik vereisen van anaesthetica, tranquilantia, analgetica, neuroleptica of infectiewerende middelen en die de verantwoordelijke mag uitvoeren op zijn dieren;
  2° na raadpleging van de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen en van de Nationale Landbouwraad, bij een in Ministerraad overlegd besluit,
  - de lijst vaststellen van de diergeneeskundige handelingen die het gebruik van de in 1° bedoelde produkten vereisen en die de verantwoordelijke mag uitvoeren op zijn dieren indien hij het geschreven akkoord heeft van zijn overeenkomstig artikel 4, [1 ...]1 van deze wet erkende dierenarts;
  - en de voorwaarden vaststellen inzonderheid inzake de bevoorrading, de bewaring en het gebruik van de voorgeschreven of verschafte geneesmiddelen.
  De keizersnede mag niet in deze lijst van diergeneeskundige handelingen worden opgenomen.
  Het schriftelijk akkoord van de overeenkomstig artikel 4, [1 ...]1 van deze wet erkende dierenarts moet aan de Gewestelijke raad van de Orde der dierenartsen medegedeeld worden.
  ----------
  (1)<W 2014-03-19/15, art. 14, 012; Inwerkingtreding : 26-04-2014>

  Art. 6.§ 1. Een geschreven overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding kan worden gesloten tussen een overeenkomstig artikel 4, [1 ...]1 van deze wet erkende dierenarts [1 of een erkende diergeneeskundige rechtspersonen]1 en een verantwoordelijke. Een organisatie, een universitair instituut of een wetenschappelijke instelling, erkend door de (minister bevoegd voor de Volksgezondheid), kan, hetzij vanaf het opmaken van de geschreven overeenkomst, hetzij tijdens de uitvoering ervan, betrokken worden bij de bedrijfsbegeleiding. De geschreven overeenkomst moet door de dierenarts [1 of de diergeneeskundige rechtspersonen]1 belast met de bedrijfsbegeleiding worden medegedeeld aan de Gewestelijke Raad van de Orde der dierenartsen. <W 2004-12-27/30, art. 114, 006; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  § 2. De Koning kan, na raadpleging van de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen en van de Nationale Landbouwraad, de voorwaarden vaststellen waaraan de verschillende vormen van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding moeten voldoen, inzonderheid inzake de verschaffing van geneesmiddelen door de dierenarts belast met de bedrijfsbegeleiding en het in bezit hebben evenals de toediening van die geneesmiddelen door de verantwoordelijke.
  Hij kan volgens dezelfde procedure nadere regels vaststellen op het gebied van de wederzijdse rechten en plichten van de partijen.
  Hij kan volgens dezelfde procedure controlemaatregelen vaststellen.
  ----------
  (1)<W 2014-03-19/15, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 26-04-2014>

  Art. 7.In afwijking van artikel 4, kan de Koning, na raadpleging van de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen, de lijst vaststellen van de diergeneeskundige handelingen die de diergeneeskundige helpers mogen uitvoeren alsmede van de na te leven voorwaarden.
  De diergeneeskundige helpers worden ingezet in het kader van officiële programma's, vastgesteld door de (minister bevoegd voor de Volksgezondheid), met betrekking tot de uitvoering van wets- en verordeningsbepalingen die het uitvoeren van diergeneeskundige handelingen vereisen. Zij worden onder het gezag en de verantwoordelijkheid van een overeenkomstig artikel 4, [1 ...]1 van deze wet erkende dierenarts geplaatst. <W 2004-12-27/30, art. 115, 006; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  ----------
  (1)<W 2014-03-19/15, art. 14, 012; Inwerkingtreding : 26-04-2014>

  Art. 8. Voor het vervullen van de taken die haar zijn opgedragen in deze wet, evenals, voor zover zij betrekking hebben op de diergeneeskunde, van die bepaald in artikel 37, § 1, 2°, van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies vergadert de geneeskundige commissie in haar diergeneeskundige afdeling, samengesteld als volgt : de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de leden dierenartsen, de farmaceutische inspecteur, evenals twee dierenartsen, (aangewezen door de minister bevoegd voor de Volksgezondheid). <W 2004-12-27/30, art. 116, 006; Inwerkingtreding : 10-01-2005>

  HOOFDSTUK IV. - Geneesmiddelen.

  Art. 9.§ 1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 5, 2°, 6 en 7, mag de dierenarts geneesmiddelen voorschrijven of verschaffen, evenwel alleen voor de dieren die hij in behandeling heeft en ten hoogste voor de duur van de behandeling.
  § 2. De Koning kan de voorwaarden vaststellen voor het voorschrijven [1 , het toedienen]1 en verschaffen van geneesmiddelen door de dierenarts.
  [1 De Koning kan het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen onderwerpen aan een registratie door de dierenarts [2 en een validatie door de verantwoordelijke voor de dieren]2 in een centraal gegevensbestand met het oog op de rapportage van het verbruik van geneesmiddelen en de uitvoering van maatregelen genomen met het oog op een verantwoord en oordeelkundig gebruik van geneesmiddelen.
   De Koning bepaalt nadere regels van de in het tweede lid bedoelde registratie [2 en validatie]2 en het gebruik van het centraal gegevensbestand. Hij kan de voorwaarden en nadere regels bepalen waaronder het gegevensbestand kan worden verwerkt voor de controle op de verschaffing en het voorschrijven van geneesmiddelen aan de verantwoordelijken van de dieren.
   De Koning stelt inzonderheid de voorwaarden vast waaronder de identificatiegegevens van de operatoren kunnen worden verwerkt met het oog op een ondubbelzinnige en correcte registratie [2 en validatie]2 in het in het tweede lid bedoelde gegevensbestand.]1
  [2 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, retributies opleggen ten voordele van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, ter financiering van het op vraag van derden ontwikkelen van alternatieve registratiemethoden of toepassingen om de in de centrale gegevensdatabank geregistreerde of gevalideerde gegevens en/of de analyses hiervan, beschikbaar te stellen of over te maken aan derden.]2
  § 3. (Onverminderd het bepaalde in artikel 14 kan elke dierenarts die een geneesmiddel heeft voorgeschreven of verschaft, wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat hij misbruik maakt van het recht om geneesmiddelen voor te schrijven of te verschaffen, opgeroepen worden om de medische noodzaak ervan, zowel naar hoeveelheid en naar het aangepaste karakter van de behandeling als naar bestemming, te verantwoorden voor de bevoegde gewestelijke commissies, bedoeld in § 4 van dit artikel.
  Hiertoe, moeten de overheidspersonen bedoeld in artikel 34, § 1, alle inlichtingen in verband met het misbruik van het voorschrijven of het verschaffen van geneesmiddelen door de dierenarts meedelen aan de gewestelijke commissie van hun ambtsgebied.) <W 1998-02-22/43, art. 212, 002; Inwerkingtreding : 13-03-1998>
  § 4. (De Koning kan, op advies van een wetenschappelijke raad die Hij aanwijst, de regels voor goede diergeneeskundige praktijkuitoefening inzake het voorschrijven en het verschaffen van geneesmiddelen, bepalen. Hiertoe, wijst Hij tevens twee gewestelijke commissies aan die toezicht uitoefenen op de naleving van deze regels. Hij bepaalt de samenstelling en de werking van deze raad en deze commissies.) <W 1998-02-22/43, art. 213, 002; Inwerkingtreding : 13-03-1998>
  § (5). De Koning kan, na raadpleging van de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen andere controlemaatregelen instellen wat betreft het voorschrijven en verschaffen van geneesmiddelen door dierenartsen. <W 1998-02-22/43, art. 213, 002; Inwerkingtreding : 13-03-1998>
  ----------
  (1)<W 2016-06-22/03, art. 48, 013; Inwerkingtreding : 11-07-2016>
  (2)<W 2018-10-30/06, art. 39, 015; Inwerkingtreding : 26-11-2018>

  Art. 10.§ 1. De dierenartsen kunnen beschikken over een depot van geneesmiddelen die bestemd zijn voor de dieren die ze in behandeling hebben. [1 Zij moeten de Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten allereerst daarvan verwittigen.]1 Zij mogen geen voor het publiek opengestelde apotheek houden en moeten zich gedragen overeenkomstig de wetten en verordeningen betreffende de geneesmiddelen.
  De Koning kan de voorwaarden bepalen voor de bevoorrading, het beheer van en het toezicht op de depots, alsmede de voorwaarden van verschaffing [2 , en de toediening]2 van de geneesmiddelen uit deze depots.
  § 2. (opgeheven) <W 1998-02-22/43, art. 214, 002; Inwerkingtreding : 13-03-1998>
  ----------
  (1)<W 2010-05-19/06, art. 28, 010; Inwerkingtreding : 12-06-2010>
  (2)<W 2016-06-22/03, art. 49, 013; Inwerkingtreding : 11-07-2016>

  Art. 11.§ 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12, mag de verantwoordelijke of de diergeneeskundige helper geneesmiddelen bezitten waarvoor geen voorschrift vereist is.
  § 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 12, mag de verantwoordelijke een depot bezitten van geneesmiddelen, waarvoor een voorschrift vereist is, die hij verkrijgt :
  1° hetzij op voorschrift van een dierenarts, hetzij verschaft door deze, om een begonnen behandeling volgens de aanwijzingen van die dierenarts voort te zetten;
  2° hetzij in het raam van een schriftelijk akkoord bedoeld bij artikel 5, 2°, of van een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding bedoeld bij artikel 6.
  § 3. De Koning stelt de lijst vast van de geneesmiddelen, bedoeld onder § 2, en de voorwaarden waaronder de verantwoordelijke ze mag bezitten [1 , verwerven en toedienen]1.
  § 4. In de onder § 2 bedoelde gevallen, blijft het bezit onder de verantwoordelijkheid van de verschaffer van het geneesmiddel voor zover de verantwoordelijke diens aanwijzigingen heeft opgevolgd.
  ----------
  (1)<W 2016-06-22/03, art. 50, 013; Inwerkingtreding : 11-07-2016>

  Art. 12.§ 1. De geneesmiddelen gebruikt in toepassing van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 mogen uitsluitend verschaft worden aan overeenkomstig artikel 4, [1 ...]1 van deze wet erkende dierenartsen en kunnen enkel worden toegediend door deze overeenkomst artikel 4, [1 ...]1, van deze wet erkende dierenartsen.
  § 2. Onverminderd § 1, mogen de geneesmiddelen behorende tot de volgende groepen :
  hormonale of antihormonale stoffen, stoffen met hormonale of antihormonale werking, psychotropen, entstoffen, sera, verdovende middelen, anaesthetica, tranquilantia, analgetica en neuroleptica slechts worden toegediend door de dierenarts.
  De lijst van deze farmacologische groepen of van deze stoffen kan worden aangevuld door de Koning.
  § 3. Voor wat het toedienen betreft, zijn niet onderworpen aan de bepalingen van de §§ 1 en 2, de geneesmiddelen waarvan de lijst door de Koning vastgesteld wordt en die voorgeschreven of verschaft worden in het kader van een schriftelijk akkoord zoals bedoeld in artikel 5, 2°, of van een overeenkomst van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding zoals bedoeld in artikel 6 of van de toepassing van artikel 7.
  ----------
  (1)<W 2014-03-19/15, art. 14, 012; Inwerkingtreding : 26-04-2014>

  HOOFDSTUK V. - Modaliteiten betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde.

  Art. 13. § 1. Onverminderd andere wettelijke verplichtingen is elke dierenarts gehouden tenminste de verantwoordelijke te verwittigen telkens als een dier een besmettingsgevaar medebrengt voor de mens.
  § 2. De dierenarts is, wanneer hij daarom wordt verzocht, gehouden aan de verantwoordelijke van een door hem onderzocht of behandeld dier alle nuttige inlichtingen te verschaffen over de gezondheidstoestand van het dier.
  § 3. Onder de voorwaarden door de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen vastgesteld, is ieder dierenarts gehouden de dierenarts die door de verantwoordelijke werd aangewezen om de diagnose of de behandeling voort te zetten of te voltooien, in te lichten omtrent de gezondheidstoestand van de dieren van het bedrijf.
  § 4. De dierenarts mag een aan de gang zijnde behandeling niet onderbreken zonder vooraf alle door de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen nader omschreven maatregelen te hebben getroffen opdat de verzorging zonder onderbreking door een ander dierenarts kan worden voortgezet.
  § 5. Bij nietnaleving van de bepalingen van de voorgaande paragrafen kan de Gewestelijke Raad van de Orde der dierenartsen de maatregelen treffen die hij nodig acht. De verantwoordelijke kan daartoe een klacht neerleggen bij die Raad.

  Art. 14. Zonder afbreuk te doen aan de wetten en de verordeningen, kan de dierenarts vrij de middelen kiezen die aangewend moeten worden hetzij voor het stellen van een diagnose, hetzij voor het instellen en het uitvoeren van de behandeling. Misbruiken van die vrijheid worden bestraft door de Raad van de Orde waartoe de dierenarts behoort.

  Art. 15.[1 Onverminderd de toepassing van bedragen welke eventueel zijn vastgesteld door of krachtens de wet of voorzien zijn bij statuten of overeenkomsten waartoe de dierenartsen zijn toegetreden, bepalen deze vrij het bedrag van hun honoraria, onder voorbehoud van de bevoegdheid, in geval van betwisting, van de Orde waaronder zij ressorteren of van de rechtbanken.]1
  ----------
  (1)<W 2014-03-19/15, art. 5, 012; Inwerkingtreding : 26-04-2014>

  Art. 16.[1 Alle statuten van de diergeneeskundige rechtspersonen, de overeenkomsten tussen dierenartsen, tussen een dierenarts en een diergeneeskundige rechtspersoon of tussen diergeneeskundige rechtspersonen alsook de huishoudelijke reglementen met betrekking tot die overeenkomsten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Gewestelijke Raad van de bevoegde Orde. De Hoge Raad van de Orde van Dierenartsen bepaalt de voorwaarden waaraan de overeenkomsten, statuten en huishoudelijke reglementen met betrekking tot die overeenkomsten dienen te beantwoorden, met name de voorwaarden in geval van ontbinding, overlijden, tuchtstraf en administratieve sanctie.
   De aandelenregisters en de identiteit van de mandatarissen en zaakvoerders worden meegedeeld aan de Gewestelijke Raad van de Orde.]1
  ----------
  (1)<W 2014-03-19/15, art. 6, 012; Inwerkingtreding : 26-04-2014>

  Art. 17.§ 1. Wanneer een dierenarts [1 of de diergeneeskundige rechtspersoon]1 voor de uitoefening van zijn beroep personeel, lokalen, of materieel gebruikt, door een derde te zijner beschikking gesteld zonder dat hij daarvoor in welke vorm ook, de volledige prijs moet betalen, worden de voorwaarden van dat gebruik, onverminderd het bepaalde in de artikelen 4, 5, 2°, 6, 7 en 15, schriftelijk overeengekomen tussen de dierenarts [1 of de diergeneeskundige rechtspersoon]1 enerzijds en de derde en zijn personeel anderzijds.
  § 2. [1 Elke overeenkomst waarbij een dierenarts of een diergeneeskundige rechtspersoon zich bindt aan een derde in de uitoefening van de diergeneeskunde of in verband met zijn beroep wordt schriftelijk aangegaan en wordt ter goedkeuring aan de Gewestelijke Raad van de Orde voorgelegd binnen de grenzen van zijn bevoegdheid.]1
  De Hoge Raad van de Orde bepaalt de gedragsregelen die ten aanzien van de andere dierenartsen moeten worden nagekomen door de dierenarts [1 of de diergeneeskundige rechtspersoon]1 die in de uitoefening van de diergeneeskundige of in verband met zijn beroep aan een derde is gebonden.
  § 3. [1 Onverminderd de artikelen 15 en 16 en de §§ 1 en 2, is verboden elke overeenkomst tussen dierenartsen of tussen een dierenarts en derden, tussen een diergeneeskundige rechtspersoon en derden, tussen een diergeneeskundige rechtspersoon en een of meerdere dierenartsen die aanleiding kan geven tot een belangenconflict.]1
  (Het is de dierenarts, [1 de diergeneeskundige rechtspersoon]1 de verantwoordelijke en de diergeneeskundige helper verboden :
  1° rechtstreeks of onrechtstreeks enige mondelinge of geschreven overeenkomst over de prijs of de levering van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, te sluiten met de fabrikanten of invoerders van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen;
  2° rechtstreeks of onrechtstreeks enige mondelinge of geschreven overeenkomst over de prijs of de levering van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, te sluiten met de groothandelaars van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen;
  3° geneesmiddelen of medische hulpmiddelen gratis te ontvangen, onverminderd artikel 12 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen;
  4° rechtstreeks of onrechtstreeks enig voordeel in geld of in natura te ontvangen naargelang de hoeveelheid geneesmiddelen of medische hulpmiddelen die hij aankoopt of verkrijgt of die hij in welke vorm ook ontvangt.
  Het is de personen die gerechtigd zijn geneesmiddelen of medische hulpmiddelen af te leveren verboden :
  1° vanwege de fabrikanten of invoerders gratis geneesmiddelen of medische hulpmiddelen te ontvangen, onverminderd artikel 12 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen;
  2° vanwege de fabrikanten of invoerders van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen rechtstreeks of onrechtstreeks enig voordeel in geld of in natura te ontvangen, naargelang de hoeveelheid geneesmiddelen of medische hulpmiddelen die ze aankopen of verkrijgen of die ze in welke vorm ook ontvangen.
  Het is de fabrikanten en de invoerders, de groothandelaars of de personen die gerechtigd zijn geneesmiddelen of medische hulpmiddelen af te leveren, verboden de overeenkomsten en de voordelen bedoeld in deze paragraaf aan te bieden of er om te verzoeken.) <W 2004-12-16/56, art. 4, 007; Inwerkingtreding : 23-02-2005>
  ----------
  (1)<W 2014-03-19/15, art. 7, 012; Inwerkingtreding : 26-04-2014>

  Art. 18.Het is aan ieder dierenarts [1 of diergeneeskundige rechtspersoon]1 verboden om op enige wijze zijn medewerking te verlenen aan een derde of als naamlener voor hem op te treden, met het doel hem te onttrekken aan de straffen gesteld op de onwettige uitoefening van de diergeneeskunde of de artsenijbereidkunde.
  ----------
  (1)<W 2014-03-19/15, art. 8, 012; Inwerkingtreding : 26-04-2014>

  Art. 19.§ 1. Dierenartsen kunnen overeenkomsten aangaan om wachtdiensten in te stellen ter waarborging van de noodzakelijke en aangepaste diergeneeskundige verzorging.
  § 2. De wachtdienst wordt verzekerd volgens de regels goedgekeurd door de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen.
  § 3. Behoudens ernstige redenen die ter beoordeling staan van de Gewestelijke Raad van de Orde heeft ieder dierenarts [1 of diergeneeskundige rechtspersoon]1 [1 die zijn uitbatingszetel]1 heeft in het gebied van de wachtdienst, het recht er aan deel te nemen.
  ----------
  (1)<W 2014-03-19/15, art. 9, 012; Inwerkingtreding : 26-04-2014>

  HOOFDSTUK VI. - Strafbepalingen.

  Art. 20.Onverminderd de toepassing van de in het Strafwetboek gestelde strengere straffen, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van duizend frank tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen :
  1° [1 hij die zonder aan de door artikel 4 opgelegde voorwaarden te voldoen een diergeneeskundige handeling uitvoert die niet toegelaten is met toepassing van de artikelen 5, 6 en 7.
   Deze bepaling is niet van toepassing op de student die de voormelde werkzaamheden verricht in het raam van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het opleidingsprogramma dat het mogelijk maakt om de titel van dierenarts te behalen;]1;
  2° de dierenarts [2 of de diergeneeskundige rechtspersoon]2 die het bij artikel 18 gestelde verbod overtreedt.
  ----------
  (1)<W 2012-03-29/01, art. 47, 011; Inwerkingtreding : 09-04-2012>
  (2)<W 2014-03-19/15, art. 10, 012; Inwerkingtreding : 26-04-2014>

  Art. 21.Met gevangenisstraf (van een maand tot een jaar en met geldboete van vijfhonderd frank tot vijftienduizend frank) of met een van die straffen alleen wordt gestraft : <W 1998-02-22/43, art. 215, 002; Inwerkingtreding : 13-03-1998>
  1° de dierenarts die misbruik maakt van het recht om geneesmiddelen voor te schrijven of te verschaffen;
  2° de dierenarts die geneesmiddelen heeft voorgeschreven of verschaft teneinde ze in het bezit te laten van de verantwoordelijke, opdat deze ze zelf zou kunnen toedienen, buiten de in artikel 11, § 2, bepaalde grenzen;
  3° de dierenarts die de bepalingen van artikel 12, § 3, overtreedt;
  4° hij die, buiten het geval van 3°, de bepalingen van de artikelen 5, 6, 7, 11 en 12, overtreedt of doet overtreden;
  5° de dierenarts die een of meer diergeneeskundige handelingen toevertrouwt aan helpers zonder zich te gedragen naar de bepalingen van artikel 7;
  6° de bevoegde diergeneeskundige helper die een of meer diergeneeskundige handelingen uitvoert, zonder zich te gedragen naar de regels vastgesteld ter uitvoering van artikel 7;
  7° de dierenarts die met overtreding van artikel 13, § 4, een aan de gang zijnde behandeling onderbreekt.
  (8° de dierenarts, [1 de diergeneeskundige rechtspersoon,]1 de verantwoordelijke, de diergeneeskundige helper, de fabrikant of de invoerder van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, de groothandelaar en de persoon gerechtigd om geneesmiddelen of medische hulpmiddelen af te leveren, die de bepalingen van artikel 17, § 3 overtreedt.) <W 2004-12-16/56, art. 5, 007; Inwerkingtreding : 23-02-2005>
  ----------
  (1)<W 2014-03-19/15, art. 11, 012; Inwerkingtreding : 26-04-2014>

  Art. 22.(Met geldboete van vijfhonderd frank tot vijftienduizend frank) wordt gestraft : <W 1998-02-22/43, art. 216, 002; Inwerkingtreding : 13-03-1998>
  1° de dierenarts die met overtreding van artikel 9, § 1, geneesmiddelen voorschrijft of verschaft voor dieren die hij niet in behandeling heeft;
  2° de dierenarts die de bepalingen betreffende het voorschrijven [2 , het toedienen]2 en het verschaffen vastgesteld ter uitvoering van artikel 9, § 2, niet naleeft;
  3° de dierenarts die over een geneesmiddelendepot beschikt zonder de voorschriften van artikel 10, § 1, in acht te nemen;
  4° de dierenarts die de bepalingen vastgesteld ter uitvoering van artikel 10, § 2, niet naleeft;
  5° de dierenarts [1 of de diergeneeskundige rechtspersoon]1 die zich bindt aan een derde in de uitoefening van de diergeneeskunde of in verband met zijn beroep zonder geschreven en aan de Gewestelijke Raad van de Orde medegedeelde overeenkomst;
  6° de in de uitoefening van de diergeneeskunde of in verband met zijn beroep aan een derde gebonden dierenarts [1 of de diergeneeskundige rechtspersoon]1 die de in artikel [1 16 en artikel]1 17, § 2, tweede lid, bedoelde gedragsregelen niet nakomt.
  ----------
  (1)<W 2014-03-19/15, art. 12, 012; Inwerkingtreding : 26-04-2014>
  (2)<W 2016-06-22/03, art. 51, 013; Inwerkingtreding : 11-07-2016>

  Art. 23.Onverminderd de toepassing van de in het Strafwetboek bepaalde straffen, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van vijftig frank tot vierduizend frank of met een van die straffen alleen, de dierenarts [1 of de diergeneeskundige rechtspersoon]1 die, in weerwil van een tuchtstraf, de diergeneeskunde verder uitoefent zonder zich te gedragen naar de hem opgelegde beperkingen.
  ----------
  (1)<W 2014-03-19/15, art. 13, 012; Inwerkingtreding : 26-04-2014>

  Art. 24. Onverminderd de toepassing van de in het Strafwetboek bepaalde straffen, wordt gestraft met geldboete van vierhonderd frank tot tweeduizend frank hij die zich in het openbaar de titel van dierenarts toeëigent zonder er recht op te hebben.

  Art. 25. In geval van herhaling, binnen drie jaar na een veroordeling wegens overtreding van deze wet of van de besluiten tot uitvoering ervan, kunnen de gestelde straffen worden verdubbeld, zonder een gevangenisstraf van zes maanden of een geldboete van honderdduizend frank te mogen overschrijden.

  Art. 26. In geval van veroordeling wegens onwettige uitoefening van de diergeneeskunde kan de rechter, in het belang van de volksgezondheid, de bijzondere verbeurdverklaring bevelen, zelfs indien de verbeurd te verklaren voorwerpen geen eigendom zijn van de veroordeelde.

  Art. 27. De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, uitgezonderd artikel 42, 1°, en artikel 56, tweede lid, maar met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn op de door deze wet omschreven misdrijven toepasselijk.

  Art. 27bis.<ingevoegd bij W 2006-05-01/46, art. 49; Inwerkingtreding : 26-05-2006> § 1. In geval van inbreuken op de bepalingen van deze wet of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten [1 , strafbaar gesteld bij de artikelen 20 tot en met 22,]1 kan de daartoe door de Koning aangewezen ambtenaar-jurist binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheidvan de Voedselketen en Leefmilieu (of binnen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen of Gezondheidsproducten) een som vaststellen, waarvan de vrijwillige betaling door de dader van de inbreuk een einde maakt aan de strafvordering. In geval van niet-betaling alsook in het geval de ambtenaar-jurist geen voorstel tot betaling doet, zal het dossier aan de procureur des Konings worden overgezonden. <W 2006-12-27/32, art. 249, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  Een jaarlijks verslag dat de resultaten van de in het vorige lid bedoelde activiteiten uiteenzet, wordt opgesteld.
  [1 Voor de misdrijven omschreven in de artikelen 20 en 21 kan het bedrag van de administratieve boete niet lager zijn dan de helft van het minimum noch hoger dan het maximum van de voor de overtreding vastgestelde geldboete.]1
  [1 Voor de misdrijven omschreven in artikel 22 mag het bedrag van de administratieve boete niet lager zijn dan 25 euro, noch hoger dan 5000 euro.]1
  Bij samenloop van verschillende overtredingen, worden de bedragen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen samengevoegd, zonder dat ze evenwel hoger mogen zijn dan het dubbel van het maximumbedrag van de geldboete waarmee de overtreding waarop de hoogste geldboete staat, bestraft wordt.
  [1 In geval van toepassing van artikel 25 kan de som worden verdubbeld.]1
  Het bedrag van de sommen wordt vermeerderd met de opdeciemen die van toepassing zijn op de boetes voorzien in het Strafwetboek en, in voorkomend geval, verhoogd met de kosten van de expertise.
  Wanneer de overtreding van de bepalingen van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten kosten van analyse of van deskundig onderzoek heeft veroorzaakt, kan de som worden verhoogd met het bedrag van die kosten of met een gedeelte ervan; het gedeelte van de som dat gestort is om die kosten te dekken, wordt toegewezen aan de instelling of aan de persoon die ze gemaakt heeft.
  De persoon aan wie de betaling van de geldboete wordt voorgesteld kan op verzoek bij de ambtenaar - jurist bedoeld in het eerste lid inzage krijgen van het dossier met betrekking tot de hem ten laste gelegde inbreuk.
  Het voorstel tot betaling bedoeld in het eerste lid wordt aan de dader van de inbreuk gezonden binnen de drie maanden na de datum van het proces-verbaal.
  De regels van betaling worden bepaald door de Koning alsook de andere regels nodig voor de uitvoering van dit artikel.
  De werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de boete die aan zijn aangestelde is voorgesteld.
  § 2. Het recht toebedeeld in § 1 kan niet worden uitgeoefend wanneer de zaak reeds bij de rechtbank aanhangig is gemaakt of wanneer van de onderzoeksrechter het instellen van een onderzoek is gevorderd.
  § 3. De eventueel aan een ander veroorzaakte schade dient geheel vergoed te zijn vooraleer de mogelijkheid voorzien in § 1 kan worden toegepast. De betaling van de som kan evenwel worden voorgesteld op voorwaarde dat de dader in een geschrift zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor het schadeverwekkende feit heeft erkend en hij het bewijs heeft geleverd van de vergoeding van het niet - betwiste gedeelte van de schade en de regeling ervan. In ieder geval kan het slachtoffer zijn rechten doen gelden voor de bevoegde rechtbank. In dat geval is het aanvaarden van de minnelijke schikking door de dader een onweerlegbaar vermoeden van zijn fout.
  § 4. Dit artikel is niet van toepassing op de inbreuken die zijn vastgesteld ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen.
  ----------
  (1)<W 2016-06-22/03, art. 52, 013; Inwerkingtreding : 11-07-2016>

  HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen.

  Art. 28. Onverminderd artikel 9bis van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, wijst de Koning de overheden aan die de dierenartsen kunnen opvorderen.

  Art. 29. De wet van 4 april 1890 betreffende het onderwijs en de uitoefening van de veeartsenijkunde, gewijzigd bij de wetten van 23 april 1949, 25 maart 1964 en 9 april 1965, wordt opgeheven, met uitzondering van de artikelen 1 tot 20.

  Art. 30. In artikel 41 van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, worden de woorden " de veeartsenijkunde " geschrapt.

  Art. 31. Artikel 18, § 1, tweede lid, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " De verdoving van een warmbloedig dier moet uitgevoerd worden door een dierenarts, behoudens in de gevallen waarin de verantwoordelijke of de diergeneeskundige helper daartoe gemachtigd is overeenkomstig de artikelen 5, 2°, 6 of 7 van de wet op de uitoefening van de diergeneeskunde. "

  Art. 32. (opgeheven) <W 2004-12-27/30, art. 117, 006; Inwerkingtreding : 10-01-2005>

  Art. 33. § 1. De Koning kan, voor 1 januari 1993, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de bepalingen van deze wet opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen om de maatregelen te nemen die nodig zijn voor het uitvoeren van de verplichtingen die voor België uit internationale akkoorden of verdragen voortkomen.
  Het koninklijk besluit genomen krachtens het vorige lid wordt opgeheven wanneer het door de Wetgevende Kamers niet geratificeerd werd in het jaar volgend op dat van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
  § 2. In geval van niet-naleving van de bepalingen genomen ter uitvoering van de in § 1 bedoelde internationale akkoorden of verdragen, die geen misdrijf uitmaakt in de zin van de artikelen 20 tot 27 van deze wet, wordt deze niet-naleving gestraft met straffen die niet lager mogen zijn dan een gevangenisstraf van acht dagen en/of een geldboete van duizend frank en niet hoger dan een gevangenisstraf van vijf jaar en/of een geldboete van tienduizend frank.
  Binnen de grenzen bepaald in vorig lid omschrijft de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit nader de overtredingen en de straffen toepasselijk op elk daarvan.
  (§ 3. De bepalingen van de §§ 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing op de materies die behoren tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.) <KB 2001-02-22/33, art. 23, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2003>

  Art. 34.§ 1. (Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, worden overtredingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan opgespoord en vastgesteld door :
  - de leden van de federale en lokale politie,
  - de statutaire en contractuele agenten van de FOD, aangewezen door de minister bevoegd voor de Volksgezondheid,
  - de andere door de Koning aangewezen agenten.) <W 2004-12-27/30, art. 118, 006; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  De door deze overheidspersonen opgemaakte processen-verbaal hebben bewijskracht tot het tegenbewijs is geleverd; een afschrift ervan wordt binnen [1 twintig]1 dagen na de vaststelling ter kennis gebracht van de overtreders.
  In de uitoefening van hun opdracht mogen dezelfde overheidspersonen slachthuizen, fabrieken, magazijnen, bergplaatsen, kantoren, boten, bedrijfsgebouwen, stallen, stapelhuizen, stations, wagons, voertuigen, bossen, cultuur- en braakliggende gronden en de in open lucht gelegen bedrijven te allen tijde betreden.
  Zij mogen de plaatsen die tot woning dienen, slechts bezoeken met verlof van de rechter in de politierechtbank of van zijn plaatsvervanger, of van een lid van de gemeentepolitie die de hoedanigheid heeft van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings.
  Zij kunnen zich alle voor het volbrengen van hun opdracht nodige inlichtingen en bescheiden doen verstrekken en overgaan tot alle nuttige vaststellingen.
  § 2. De overheidspersonen bedoeld in § 1 mogen, in geval van overtreding, de dieren of zaken die het voorwerp uitmaken van het misdrijf of die gediend hebben tot of bestemd waren voor het plegen van het misdrijf, in beslag nemen.
  De in beslag genomen dieren of zaken mogen verkocht worden of tegen betaling van een vergoeding teruggegeven worden aan de eigenaar; in dat geval mag er slechts over beschikt worden overeenkomstig de instructies verstrekt door deze overheidspersonen.
  De ontvangen som wordt op de griffie van de rechtbank neergelegd totdat over het misdrijf uitspraak is gedaan. Dit bedrag treedt in de plaats van de in beslag genomen dieren of zaken, zowel wat de verbeurdverklaring als wat de eventuele teruggave aan de belanghebbende betreft.
  § 3. De overheidspersonen bedoeld in § 1 kunnen bij administratieve maatregel, dieren of zaken waarvan zij vermoeden dat zij het voorwerp uitmaken van het misdrijf of die gediend hebben tot of bestemd waren voor het plegen van het misdrijf, voorlopig in beslag nemen voor een termijn van ten hoogste dertig dagen, ten einde ze aan een onderzoek te onderwerpen. Dit beslag wordt opgeheven bij beslissing van deze overheidspersonen of ten gevolge van het verstrijken van de termijn of door definitieve inbeslagneming overeenkomstig de bepalingen van § 2.
  § 4. (Voor de uitvoering van de taken bedoeld bij deze wet beschikken de leden van de geneeskundige commissie en de leden van de gewestelijke commissies, bedoeld in artikel 9, § 4, van deze wet, over de bevoegdheden bepaald in de §§ 1, 2 en 3 van dit artikel.) <W 1998-02-22/43, art. 217, 002; Inwerkingtreding : 13-03-1998>
  (§ 5. De bepalingen van de §§ 1 tot 3 zijn niet van toepassing op de controles die zijn verricht met toepassing van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen.) <KB 2001-02-22/33, art. 23, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2003>
  ----------
  (1)<W 2016-06-22/03, art. 53, 013; Inwerkingtreding : 11-07-2016>
  
Erratum Tekst Begin

originele versie
1991016156
PUBLICATIE :
1991-12-07
bladzijde : 27667

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 30-10-2018 GEPUBL. OP 16-11-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 9)
 • originele versie
 • WET VAN 25-12-2017 GEPUBL. OP 29-12-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 22-06-2016 GEPUBL. OP 01-07-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 9; 10; 11; 22; 27bis; 34)
 • originele versie
 • WET VAN 19-03-2014 GEPUBL. OP 16-04-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4; 6; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 1; 5; 7; 12)
 • originele versie
 • WET VAN 29-03-2012 GEPUBL. OP 30-03-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 20)
 • originele versie
 • WET VAN 19-05-2010 GEPUBL. OP 02-06-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 10/1)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 27BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 01-05-2006 GEPUBL. OP 16-05-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 27BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • WET VAN 16-12-2004 GEPUBL. OP 23-02-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 17; 21)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4; 6; 7; 8; 32; 34)
 • originele versie
 • WET VAN 09-07-2004 GEPUBL. OP 15-07-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 34)
 • originele versie
 • WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 29-08-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-02-2001 GEPUBL. OP 28-02-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 33; 34)
 • originele versie
 • WET VAN 22-02-1998 GEPUBL. OP 03-03-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 9; 10; 21; 22; 34)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Senaat. - 318 (1981-1982). - Nr. 1. Ontwerp van wet. - 485 (1988-1989). - Nr. 1. Ontwerp van wet. - Nr. 2. Verslag. - Nrs. 3 tot 6. Amendementen. - Nr. 7. Advies van de Raad van State. - Nr. 8. Aanvullend verslag. Handelingen van de Senaat : 18 december 1990 en 6 februari, 12 en 14 maart 1991. Kamer van volksvertegenwoordigers. - 1545 (1990-1991). - Nr. 1. Ontwerp overgezonden door de Senaat. - Nrs. 2 tot 9. Amendementen. - Nr. 10. Verslag. - Nrs. 11 en 12. Amendementen. - Nr. 13. Aanvullend verslag. Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 16 juni en 3 en 5 juli 1991.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 64 uitvoeringbesluiten 14 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie