J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 55 uitvoeringbesluiten 25 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1990/12/27/1991003014/justel

Titel
27 DECEMBER 1990. - ORGANIEKE WET houdende oprichting van begrotingsfondsen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-04-2012 en tekstbijwerking tot 01-08-2019)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 12-01-1991 nummer :   1991003014 bladzijde : 636       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1990-12-27/35
Inwerkingtreding : 01-01-1991

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5, 5/1.., 6
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De fondsen die zijn ingeschreven op de tabel gevoegd bij deze wet, met vermelding van de aard van de toegewezen ontvangsten en het voorwerp van de, gemachtigde uitgaven, zijn begrotingsfondsen in de zin van artikel 19 van de wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.
  De wettelijke en reglementaire bepalingen die betrekking hebben op de in het vorige lid bedoelde begrotingsfondsen, blijven gelden voor zover ze niet strijdig zijn met de bepalingen van deze organieke wet noch met deze van het artikel 19 van de wet van 28 juni 1963.
  De Koning kan de gehandhaafde bepalingen coördineren.
  De Koning kan in de bij deze wet gevoegde tabel de nodige wijzigingen aanbrengen om ze in overeenstemming te brengen ter gelegenheid van de wijziging of de vervanging van een wet.

  Art. 2.
  <Opgeheven bij W 2016-12-25/01, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij W 2015-12-26/03, art. 13, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2016>

  Art. 4. § 1. De begrotingsfondsen opgenomen in de bij deze wet gevoegde tabel die in de plaats komen van fondsen van de afzonderlijke sectie van de algemene uitgavenbegroting van het jaar 1990, zullen vanaf 1 januari 1991 kunnen beschikken over de saldi van de vastleggings- en ordonnanceringsmiddelen van genoemde fondsen op 31 december 1990.
  § 2. Uiterlijk tot 31 december 1995 ken het fonds betreffende de rustpensioenen van het personeel van de instellingen van openbaar nut een debetsaldo vertonen, dat beperkt wordt tot het bedrag dat zal worden bereikt op 31 december .1990.
  § 3. De saldi op 31 december 1990 van de fondsen van de afzonderlijke sectie die vanaf 1 januari 1991 omgevormd worden in een thesaurierekening voor orde, mogen ten laste van deze rekeningen aangewend worden.

  Art 5. § 1. De op 31 december 1990 nog uitstaande vastleggingen op de begrotingsfondsen van de afzonderlijke sectie van de begroting van de Staat, mogen vanaf het begrotingsjaar 1991 op de volgende wijze aangezuiverd worden :
  1° voor de afgeschafte fondsen, ten leste van gesplitste of niet-gesplitste kredieten ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting;
  2° [voor de fondsen die in toepassing van het artikel 1 omgevormd werden tot organieke begrotingsfondsen, ten laste van gesplitste, niet-gesplitste of variable kredieten, ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting]; <W 1993-12-24/42, art. 4, Inwerkingtreding : 01-01-1993>
  3° voor de fondsen die overgaan in een thesaurierekening voor orde, ten laste van de tegoeden van de z elfde rekeningen;
  4° voor de fondsen met vastleggingsmachtiging, als ze worden afgeschaft ten laste van gesplitste of niet-gesplitste kredieten en. als ze worden behouden, ten laste van veranderlijke kredieten die zijn ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting.
  § 2. De op 31 december 1990 bestaande saldi van de wederbeleggingsfondsen van het Ministerie van Landsverdediging, mogen volgens de behoeften, verdeeld worden over de verschillende programma's van de begroting van dat departement.

  Art 5/1... [1 Vanaf het begrotingsjaar 2014 zijn de uitgaven waarvan het Europees deel wordt geprefinancierd en die niet door de Europese Unie worden terugbetaald ten laste van de kredieten van de ordonnancerende dienst voor de uitgave.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/07, art. 24, 007; Inwerkingtreding : 05-05-2014>

  Art. 6. Deze wet treedt in werking op 1 januari 1991.

  BIJLAGE.

  Art. N.
  <Opgeheven bij W 2019-04-28/22, art. 2, 025; Inwerkingtreding : 07-06-2019>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet et, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt,
Gegeven te Motril, 27 december 1990.
BOUDEWIJN
Van Koningswege:
De Minister van Begroting,
H. SCHILTZ
De Minister van Financiën,
Ph. MAYSTADT
De Staatssecretaris voor Financiën,
Mevr. W. DEMEESTER-DEMEYER
Met 's Lands zegel gezegeld:
De Minister van Justitie,
M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 08-05-2019 GEPUBL. OP 01-08-2019
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 28-04-2019 GEPUBL. OP 28-05-2019
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 11-02-2019 GEPUBL. OP 22-03-2019
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 15-01-2019 GEPUBL. OP 18-03-2019
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 23-05-2018 GEPUBL. OP 29-10-2018
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 11-08-2017 GEPUBL. OP 25-08-2017
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 19-03-2017 GEPUBL. OP 31-03-2017
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 25-12-2016 GEPUBL. OP 29-12-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; N)
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 29-06-2016 GEPUBL. OP 06-07-2016
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 26-12-2015 GEPUBL. OP 30-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : N)
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 26-12-2015 GEPUBL. OP 30-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 09-11-2015 GEPUBL. OP 30-11-2015
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 28-06-2015 GEPUBL. OP 06-07-2015
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 19-12-2014 GEPUBL. OP 29-12-2014
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 19-04-2014 GEPUBL. OP 12-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 15-05-2014 GEPUBL. OP 02-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 14-05-2014
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 10-04-2014 GEPUBL. OP 25-04-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 5/1; N)
 • originele versie
 • WET VAN 06-01-2014 GEPUBL. OP 31-01-2014
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 26-12-2013 GEPUBL. OP 31-12-2013
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 26-12-2013 GEPUBL. OP 31-12-2013
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 17-08-2013 GEPUBL. OP 16-09-2013
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 19-07-2012 GEPUBL. OP 22-08-2012
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 02-06-2012 GEPUBL. OP 18-06-2012
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 29-03-2012 GEPUBL. OP 06-04-2012
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 02-12-2011 GEPUBL. OP 23-12-2011
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 02-12-2011 GEPUBL. OP 23-12-2011
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 19-06-2011 GEPUBL. OP 05-07-2011
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 14-04-2011 GEPUBL. OP 06-05-2011
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 29-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 28-04-2010 GEPUBL. OP 10-05-2010
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 23-12-2009 GEPUBL. OP 30-12-2009
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 10-12-2009 GEPUBL. OP 23-12-2009
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2008 GEPUBL. OP 29-12-2008
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2008 GEPUBL. OP 29-12-2008
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 09-09-2008 GEPUBL. OP 27-10-2008
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 08-06-2008 GEPUBL. OP 16-06-2008
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 21-12-2007 GEPUBL. OP 31-12-2007
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 15-05-2007 GEPUBL. OP 31-07-2007
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 27-04-2007 GEPUBL. OP 08-05-2007
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 08-09-2006
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 28-07-2006
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 28-07-2006
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 23-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 06-12-2005 GEPUBL. OP 21-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 13-12-2005 GEPUBL. OP 21-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 17-09-2005 GEPUBL. OP 06-10-2005
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2005 GEPUBL. OP 29-07-2005
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 11-07-2005 GEPUBL. OP 12-07-2005
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 09-07-2004 GEPUBL. OP 15-07-2004
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 04-03-2004 GEPUBL. OP 26-03-2004
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 28-03-2003 GEPUBL. OP 29-04-2003
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 08-04-2003 GEPUBL. OP 17-04-2003
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 24-12-2002 GEPUBL. OP 31-12-2002
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 29-08-2002
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 19-04-2002 GEPUBL. OP 07-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 26-04-2002 GEPUBL. OP 30-04-2002
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 30-12-2001 GEPUBL. OP 31-12-2001
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 10-08-2001 GEPUBL. OP 18-09-2001
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 05-09-2001 GEPUBL. OP 14-09-2001
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 19-07-2001 GEPUBL. OP 28-07-2001
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-02-2001 GEPUBL. OP 28-02-2001
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 02-01-2001 GEPUBL. OP 03-01-2001
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 12-08-2000 GEPUBL. OP 31-08-2000
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 10-07-2000 GEPUBL. OP 23-08-2000
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 24-12-1999 GEPUBL. OP 27-01-2000
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 03-12-1999 GEPUBL. OP 11-12-1999
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 22-04-1999 GEPUBL. OP 10-07-1999
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 03-05-1999 GEPUBL. OP 04-05-1999
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 20-01-1999 GEPUBL. OP 12-03-1999
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 15-01-1999 GEPUBL. OP 26-01-1999
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 05-07-1998 GEPUBL. OP 31-07-1998
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 23-03-1998 GEPUBL. OP 30-04-1998
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • originele versie
 • WET VAN 22-02-1998 GEPUBL. OP 03-03-1998
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • WET VAN 29-04-1996 GEPUBL. OP 30-04-1996
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • WET VAN 06-04-1995 GEPUBL. OP 27-06-1995
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • WET VAN 04-04-1995 GEPUBL. OP 23-05-1995
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • WET VAN 21-12-1994 GEPUBL. OP 23-12-1994
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)
 • WET VAN 24-12-1993 GEPUBL. OP 01-02-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; BIJLAGE)
 • WET VAN 06-08-1993 GEPUBL. OP 09-08-1993
  (GEWIJZIGD ART. : BIJLAGE)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zittijd 1990-1991. Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire bescheiden. Wetsontwerp nr. 1393/1. Verslag, nr. 1393/4. Amendementen, nrs. 1393/2 en 1393/3. Parlementaire Handelingen. Bespreking en aanneming. Vergadering van 18 december 1990. Senaat. Parlementaire bescheiden. Wetsontwerp, nr. 1167/1. Verslag, nr. 1167/2, Parlementaire Handelingen. Bespreking en aanneming. Vergadering van 20 december 1990.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 55 uitvoeringbesluiten 25 gearchiveerde versies
  Franstalige versie