J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 16 uitvoeringbesluiten 11 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1983/12/28/1983004493/justel

Titel
28 DECEMBER 1983. - [Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.] <W 2004-05-17/36, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>
(NOTA : art. 3 gewijzigd met uitwerking op een onbepaalde datum. <W 2007-04-25/38, art. 9, 011; Inwerkingtreding : onbepaald>)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-12-1996 en tekstbijwerking tot 31-12-2009)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 30-12-1983 nummer :   1983004493 bladzijde : 16462
Dossiernummer : 1983-12-28/34
Inwerkingtreding : 01-01-1984

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7, 7bis, 8-35

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:
  1° drankgelegenheid:
  a) elke plaats of lokaliteit waar drank, ongeacht de aard ervan, voor gebruik ter plaatse wordt verkocht;
  b) elke plaats of lokaliteit die voor het publiek toegankelijk is en waar drank, ongeacht de aard ervan, voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt, zelfs gratis;
  c) elke plaats of lokaliteit waar leden van een vereniging of van een groepering uitsluitend of voornamelijk bijeenkomen om sterke drank of gegiste drank te gebruiken of om kansspelen te bedrijven;
  2° houder van een drankgelegenheid: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in enigerlei hoedanigheid en voor eigen rekening, een werkzaamheid uitoefent die erin bestaat of er mede in bestaat een drankgelegenheid te exploiteren;
  3° occasionele drankgelegenheid: de vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegenheid die, naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste tienmaal per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen wordt gehouden door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging, met uitzondering van de handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met winstoogmerk. Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen worden geacht occasionele drankgelegenheden te zijn, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant;
  4° reizende drankgelegenheid: de drankgelegenheid gehouden in boten, schepen, spoorwagens of andere voertuigen, alsmede in kramen of andere inrichtingen die van de ene naar de andere plaats plegen te worden overgebracht;
  5° (sterke drank : drank zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de tarieven van de accijnsrechten op alcohol en op alcoholhoudende drank ;) <W 2004-07-09/30, art. 28, 008; Inwerkingtreding : 25-07-2004>
  6° tot de drankgelegenheid behorende plaatsen en lokaliteiten: alle onder 1° bedoelde plaatsen en lokaliteiten, alsmede de kelders en lokaliteiten bestemd voor de opslag van sterke of gegiste dranken;
  7° (opgeheven) <W 2004-05-17/36, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>
  8° (opgeheven) <W 2004-05-17/36, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>

  Art. 2. § 1. In een drankgelegenheid zijn verboden, aan wie niet in het bezit is van de vereiste vergunning, het verkopen en aanbieden, zelfs gratis, in welke hoeveelheid ook, van sterke drank voor gebruik ter plaatse en het laten gebruiken van zodanige drank.
  § 2. (De vergunning wordt afgegeven door de gemeentelijke overheid onder de vorm die zij bepaalt.) <W 2005-12-14/35, art. 9, 010; Inwerkingtreding : 07-01-2006>

  Art. 3. <W 2005-12-14/35, art. 10, 010; Inwerkingtreding : 07-01-2006> § 1. Op basis van een voorafgaande bij de bevoegde gemeente ingediende aanvraag tot het verkopen, het aanbieden of het verstrekken van sterke drank, gaat de gemeentelijke overheid na :
  1° of de vaste drankgelegenheid voldoet aan de eisen inzake hygiëne, zoals bedoeld in de artikelen 5 tot 7 van de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953;
  2° met betrekking tot de vaste en reizende drankgelegenheden of de houder, de eventuele lasthebber en, in voorkomend geval, de bij deze personen inwonende of in de inrichting wonende personen en die aan de exploitatie van de drankgelegenheid deelnemen, zich niet bevinden, wat betreft de houder, in één der gevallen van uitsluiting bepaald bij artikel 11, § 1, wat betreft de lasthebber, in één der gevallen van uitsluiting bepaald bij artikel 11, § 1, 2° tot 7° en 9°, en wat betreft de inwonende of in de inrichting wonende personen, in één der gevallen van uitsluiting bepaald bij artikel 11, § 1, 2° tot 7°.
  § 2. Indien de houder van de drankgelegenheid of de lasthebber hetzij een rechtspersoon, hetzij een feitelijke vereniging is, gaat de gemeentelijke overheid na of, in voorkomend geval, hetzij elk orgaan, hetzij elk van de natuurlijke personen die deel uitmaken van de vereniging, belast met het vervullen van de bij deze wet opgelegde verplichtingen of op enigerlei wijze betrokken bij de exploitatie van de drankgelegenheid, zich niet bevindt in één der gevallen van uitsluiting bepaald bij artikel 11, § 1, 2° tot 7° en 9°.
  § 3. Het verkopen, aanbieden of verstrekken van sterke drank kan slechts geschieden na het afleveren van de vergunning door de gemeentelijke overheid, op basis van de controles uitgevoerd overeenkomstig §§ 1 en 2.

  Art. 4. <KB 2003-04-04/39, art. 8, 006; Inwerkingtreding : 01-07-2003> Indien (de gemeentelijke overheid) (weigert de vergunning toe te kennen) op basis van het feit dat de houder van de drankgelegenheid, de eventuele lasthebber of de bij hen inwonende of in de inrichting wonende personen die aan de exploitatie van de drankgelegenheid deelnemen, niet voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden, kan de houder van de drankgelegenheid beroep instellen binnen dertig dagen na de weigering bij de Minister van Justitie. De Minister of zijn gemachtigde doet uitspraak over het beroep ten gronde. <W 2004-05-17/36, art. 5, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004> <W 2005-12-14/35, art. 11, 010; Inwerkingtreding : 07-01-2006>

  Art. 5. § 1. Het is elke houder van een drankgelegenheid verboden zowel binnenin als aan de buitenkant van de drankgelegenheid uithangborden, aanplakbiljetten of emblemen van welke aard ook aan te brengen of te laten aanbrengen die aanzetten tot het gebruik van sterke drank.
  § 2. (...) <W 2005-12-14/35, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 07-01-2006>

  Art. 6. (Opgeheven) <W 2005-12-14/35, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 07-01-2006>

  Art. 7. (Opgeheven) <W 2005-12-14/35, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 07-01-2006>

  Art. 7bis. (Opgeheven) <W 2005-12-14/35, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 07-01-2006>

  Art. 8. Houders van een drankgelegenheid, die geen vergunning bezitten, mogen geen enkele hoeveelheid sterke drank voorhanden hebben:
  1° in de plaatsen en lokaliteiten waar de verbruikers toegang hebben;
  2° in de overige gedeelten van de inrichting en ook niet in de belendende woning die een rechtstreekse toegang heeft tot de drankgelegenheid.

  Art. 9. In de drankgelegenheden ingericht op de openbare weg of gelegen op het domein van een autoweg is het verboden sterke dranken te verstrekken, zelfs gratis.
  Terrassen op de openbare weg die integrerend deel uitmaken van een inrichting met een vergunning vallen niet onder dat verbod.
  Behoudens speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen, in het verboden sterke dranken te verkopen voor gebruik ter plaatse in occasionele drankgelegenheden geopend op plaatsen waar openbare manifestaties plaats vinden zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties.
  Beroep kan worden ingesteld bij de Minister van Justitie tegen de weigering om machtiging te verlenen of tegen het niet nemen van een beslissing door het college binnen vijftien dagen volgend op de aanvraag. Wanneer na verloop van dertig dagen de Minister over het beroep geen uitspraak heeft gedaan wordt de machtiging geacht stilzwijgend te zijn verleend.
  In ziekenhuizen, klinieken, hospitalen en scholen, alsmede in lokaliteiten waar uitsluitend of hoofdzakelijk groeperingen van minderjarigen bijeenkomen, is het verboden een drankgelegenheid in te richten waar sterke dranken worden verstrekt, zelfs gratis. Dit verbod geldt niet voor occasionele drankgelegenheden.
  De verkoop van mee te nemen sterke dranken is verboden op het domein van een autoweg.

  Art. 10. (Opgeheven) <W 1998-12-22/37, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1999>

  Art. 11. § 1. (Onverminderd artikel 634, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, mogen geen) houder zijn van een drankgelegenheid voor ter plaatse te gebruiken sterke dranken: <W 2005-07-20/32, art. 16, 008; Inwerkingtreding : 07-08-2005>
  1° (opgeheven) <W 2004-05-17/36, art. 7, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>
  2° zij die veroordeeld zijn tot een criminele straf;
  3° zij die veroordeeld zijn wegens een van de misdrijven omschreven in de hoofdstukken IV, V, VI en VII van titel VII van Boek II van het Strafwetboek;
  4° zij die veroordeeld zijn wegens heling;
  5° zij die veroordeeld zijn hetzij wegens het houden van een speelhuis, hetzij wegens het onwettig aanvaarden van weddenschappen op paardenrennen, hetzij wegens het houden van een kantoor voor andere weddenschappen dan op paardenrennen;
  6° (zij die tot een gevangenisstraf werden veroordeeld wegens fraude van rechten of taksen op alcohol of andere sterke drank, ingevoerd, binnengebracht uit een andere lidstaat of hier te lande vervaardigd, in het bijzonder wegens geheime vervaardiging van alcohol of een daarmee gelijkgesteld delict evenals wegens sluikinvoer, onregelmatig bezit of vervoer van alcohol of andere sterke drank;) <W 1998-12-22/37, art. 6, A), 003; Inwerkingtreding : 01-01-1999>
  7° zij die een huis van ontucht (...) houden of hebben gehouden; het verval bestaat zodra het houden van zulk een huis of inrichting vastgesteld is door een vóór 24 september 1948 genomen beslissing van het college van burgemeester en schepenen of door een rechterlijke beslissing; <W 1998-12-22/37, art. 6, B), 003; Inwerkingtreding : 01-01-1999>
  8° zij die hun drankgelegenheid exploiteren in een gebouw waarin een arbeidsbemiddelingsbureau, een bevrachtingskantoor of een aanwervingsbureau gevestigd is, behalve wanneer dat bureau of kantoor geen andere toegang naar de drankgelegenheid heeft dan de openbare weg;
  9° (de onbekwamen; dit verbod geldt niet wanneer de drankgelegenheid feitelijk wordt geëxploiteerd door een persoon die de onbekwame vertegenwoordigt.) <W 1998-12-22/37, art. 6, C), 003; Inwerkingtreding : 01-01-1999>
  § 2. (Onverminderd artikel 634, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, mogen geen) lasthebber zijn in de zin van artikel 3, § 2, de in § 1, 2° tot 7° en 9° vermelde personen. <W 2005-07-20/32, art. 16, 008; Inwerkingtreding : 07-08-2005>
  § 3. (Onverminderd artikel 634, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, mogen de in § 1, 2° tot 7°, vermelde personen) op generlei wijze deelnemen aan de exploitatie van een drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt voor gebruik ter plaatse. <W 2005-07-20/32, art. 16, 008; Inwerkingtreding : 07-08-2005>

  Art. 12. (Onverminderd artikel 634, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, mogen rechtspersonen) geen houder zijn van een drankgelegenheid waar sterke dranken worden verstrekt noch aan de exploitatie van een zodanige drankgelegenheid deelnemen:
  1° wanneer zij zich bevinden (in het geval bedoeld in artikel 11, § 1, 8°); <W 2004-05-17/36, art. 8, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>
  2° wanneer één van hun organen of van hun vertegenwoordigers, die zich in één van de bij artikel 11, § 1, 2° tot 7° en 9°, bedoelde gevallen bevindt, belast is met het vervullen van de bij deze wet opgelegde wettelijke verplichtingen of op enigerlei wijze betrokken is bij de exploitatie van een drankgelegenheid waar sterke drank voor het gebruik ter plaatse wordt verstrekt.

  Art. 13.[1 Lid 1 opgeheven]1
  [1 Lid 2 opgeheven]1
  De Koning kan de minimuminhoud en de vorm bepalen van de recipiënten, waarin sterke dranken om mee te nemen mogen worden verkocht.
  ----------
  (1)<W 2009-12-10/35, art. 15, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2010>

  Art. 14. (opgeheven) <W 2004-05-17/36, art. 9, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>

  Art. 15. (opgeheven) <W 2004-05-17/36, art. 9, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>

  Art. 16. (Opgeheven) <W 2005-12-14/35, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 07-01-2006>

  Art. 17. (opgeheven) <W 2004-05-17/36, art. 11, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>

  Art. 18. (opgeheven) <W 2004-05-17/36, art. 18, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>

  Art. 19. (opgeheven) <W 2004-05-17/36, art. 11, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>

  Art. 20. (opgeheven) <W 2004-05-17/36, art. 11, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>

  Art. 21. § 1. Gedurende de hele tijd dat de drankgelegenheid voor de verbruikers toegankelijk is, mogen de in artikel 23 genoemde personen, zonder bijstand, een visitatie verrichten van de tot de drankgelegenheid behorende plaatsen en lokaliteiten, alsmede van alle andere gedeelten van de inrichting, met inbegrip van de aanhorigheden, waartoe de verbruikers toegang hebben (zonder dat moet worden nagegaan of die lokalen al dan niet zijn aangegeven als dienende tot drankgelegenheid). <W 2005-12-14/35, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 07-01-2006>
  (Lid 2 opgeheven) <W 2004-05-17/36, art. 12, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>
  § 2. Voor de visitatie van de niet voor de verbruikers toegankelijke gedeelten van de inrichting, voor de visitatie van de belendende woning die een rechtstreekse toegang heeft tot de drankgelegenheid, alsmede voor de visitatie van elk onroerend goed waarvan vermoed wordt dat er een drankgelegenheid wordt gehouden waar sterke drank wordt verstrekt, is een machtiging van de rechter in de politierechtbank vereist. Die visitaties moeten door ten minste twee ambtenaren worden verricht en mogen slechts tussen 5 en 21 uur plaatshebben.
  § 3. Gedurende de visitaties bedoeld in de §§ 1 en 2 van dit artikel, mogen de in artikel 23 genoemde personen:
  1° kosteloos monsters nemen van de voorhanden drank; de exploitant moet op verzoek ook kosteloos de recipiënten leveren bestemd voor het bergen van die monsters;
  2° ter plaatse inzage nemen van de facturen, boeken en andere geschriften betreffende de drankgelegenheid.

  Art. 22. Op de overtredingen van deze wet zijn de wets- en verordeningsbepalingen inzake douane en accijnzen van toepassing, inzonderheid de bepalingen betreffende het opstellen en het viseren van de processen-verbaal, het afgeven van het afschrift daarvan, de bewijskracht van die akten, de wijze van vervolging, de aansprakelijkheid, de medeplichtigheid, de poging tot omkoping en het recht van transactie.

  Art. 23. <W 1998-12-22/37, art. 13, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1999> Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van de gerechtelijke politie zijn de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen, (...) alsmede de leden van de rijkswacht en van de gemeentelijke politie bevoegd om, alleen, alle overtredingen van deze wet op te sporen en vast te stellen. <W 2004-05-17/36, art. 13, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>

  Art. 24. Wordt gestraft met een boete van (2,50 EUR) tot (100,00 EUR) hij die sterke drank verkoopt, aanbiedt of verstrekt in overtreding met de bepalingen van artikel 13. <KB 2000-07-20/64, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  Bovendien kan de rechter een verbod uitspreken om gedurende ten hoogste drie jaar dranken te verkopen of te verstrekken. Iedere inbreuk op dat verbod wordt gestraft met de bij artikel 10, eerste lid, 2°, van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap opgesomde straffen.

  Art. 25. § 1. (opgeheven) <W 2004-05-17/36, art. 14, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>
  § 2. (Elke overtreding van de artikelen 2, § 1, en 8, 1°, wordt gestraft met een geldboete van 250 euro tot 500 euro.) <W 2004-05-17/36, art. 14, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>
  § 3. In geval van herhaling, wordt de in (§ 2) bepaalde geldboete verdubbeld en wordt de overtreder bovendien gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand. <W 2004-05-17/36, art. 14, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>

  Art. 26. § 1. Met een geldboete van (125,00 EUR) tot (625,00 EUR) wordt gestraft: <KB 2000-07-20/64, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  1° elke overtreding van deze wet die niet strafbaar is gesteld in de artikelen 24 en 25;
  2° elke overtreding van de besluiten genomen ter uitvoering van deze wet;
  3° elke weigering van visitatie of elk ander feit dat ertoe strekt de in artikel 21 bedoelde visitaties te verhinderen of te belemmeren;
  4° elke handeling van de houder van de drankgelegenheid, van zijn orgaan, van zijn lasthebber of van zijn aangestelde, die ertoe strekt de opsporing of de vaststelling van de overtredingen te verhinderen of te belemmeren;
  5° elke behandeling door een derde met het in 4° bedoelde oogmerk verricht.
  § 2. In geval van herhaling wordt de in § 1 bedoelde geldboete verdubbeld.

  Art. 27. § 1. In geval van overtreding van artikel 5, § 2, wordt de sluiting van de drankgelegenheid uitgesproken; zij geldt niet langer wanneer het voorwerp van de overtreding is verwijderd.
  § 2. In geval van overtreding van artikel 10 of van de besluiten genomen ter uitvoering van dat artikel, wordt de sluiting van de drankgelegenheid uitgesproken tot voldaan is aan de eisen die door of krachtens die bepalingen zijn gesteld.
  § 3. (opgeheven) <W 2004-05-17/36, art. 15, 007; Inwerkingtreding : 14-06-2004>
  § 4. In geval van overtreding van artikel 11, § 1, 2° tot 9°, en bij overtreding bestraft door de artikelen 24, tweede lid, en 26, § 1, 3° en 4°, wordt de sluiting van de drankgelegenheid uitgesproken.
  § 5. In geval van overtreding van artikel 12, wordt de sluiting van de drankgelegenheid uitgesproken; zij geldt niet langer wanneer de uitgesloten personen niet meer aan de exploitatie van de drankgelegenheid deelnemen.

  Art. 28. De sterke drank die het voorwerp is van de overtredingen bedoeld in de artikelen 2, § 1, 8 en 9, wordt in beslag genomen en verbeurd verklaard, ook wanneer deze geen eigendom is van de overtreders.

  Art. 29. Alle bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de strafbepalingen van deze wet.

  Art. 30. De veroordeling met uitstel en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling, ingevoerd bij de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, zijn slechts van toepassing op de in deze wet bepaalde straffen die geen enkel fiscaal karakter hebben.

  Art. 31. De artikelen 313 tot 319 van de algemene wet inzake douane en accijnzen (, die betrekking hebben op de dadelijke uitwinning), het voorrecht en de wettelijke hypotheek zijn van toepassing. <W 1998-12-22/37, art. 14, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1999>

  Art. 32. Artikel 27 van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, gecoordineerd op 3 april 1953, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1967, is niet van toepassing op de houders van een drankgelegenheid waar sterke drank voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt.

  Art. 33. De wet van 29 augustus 1919 op het regime van de alcohol wordt opgeheven.

  Art. 34. De Koning kan de tekst van de op 3 april 1953 gecoordineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de terminologie die in deze wet wordt gebruikt; de in de voornoemde gecoordineerde bepalingen aan te brengen wijzigingen mogen vervanging van artikelen inhouden.

  Art. 35. Deze wet treedt in werking op 1 januari 1984.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 10-12-2009 GEPUBL. OP 31-12-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 13)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2007 GEPUBL. OP 08-05-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 3) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 14-12-2005 GEPUBL. OP 28-12-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 4; 5; 6; 7; 7BIS; 16; 21)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2005 GEPUBL. OP 28-07-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 11; 12)
 • originele versie
 • WET VAN 09-07-2004 GEPUBL. OP 15-07-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 17-05-2004 GEPUBL. OP 04-06-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 3; 6; 11; 12; 14; 15)
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 25; 27)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-04-2003 GEPUBL. OP 18-04-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 4; 7; 7BIS; 14; 16; 17)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 14; 24; 26)
 • originele versie
 • WET VAN 28-02-1999 GEPUBL. OP 16-03-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-1998 GEPUBL. OP 15-01-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 6; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18)
  (GEWIJZIGDE ART. : 21; 23; 31)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-11-1996 GEPUBL. OP 24-12-1996
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 14)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1983-1984. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet, nr. 571/1. - Amendementen, nrs. 571/2 tot 10. - Verslag, nr. 571/11. - Amendementen, nr. 571/12. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 26 oktober 1983. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 581/1. - Verslag, nr. 581/2. - Amendementen, nrs. 581/3 tot 8. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergaderingen van 21 en 22 december 1983. - Aanneming. Vergadering van 22 december 1983.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 16 uitvoeringbesluiten 11 gearchiveerde versies
  Franstalige versie