J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 11 uitvoeringbesluiten 10 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1964/06/10/1964061003/justel

Titel
10 JUNI 1964. - Wet op het openbaar aantrekken van spaargelden.
(NOTE : Consultation des versions antérieures ŕ partir du 09-06-1989 et mise ŕ jour au 27-05-2003)

Publicatie : 20-06-1964 nummer :   1964061003 bladzijde : 6884
Dossiernummer : 1964-06-10/01
Inwerkingtreding : 30-06-1964

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. OVER DE CONTROLE OP BEPAALDE ONDERNEMINGEN DIE VAN HET PUBLIEK TERUGBETAALBARE FONDSEN ONTVANGEN.
Art. 1-2, 2bis, 3-5, 5bis, 6-9, 9bis, 9ter, 10-12
HOOFDSTUK II. STRAFBEPALINGEN.
Art. 13-18
HOOFDSTUK III. INTREKKENDE EN OVERGANGSBESCHIKKINGEN VERKLARENDE EN DIVERSE BESCHIKKINGEN.
Art. 19-22
HOOFDSTUK IV. INWERKINGTREDING EN GELDIGHEIDSDUUR VAN DE WET.
Art. 23

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. _ OVER DE CONTROLE OP BEPAALDE ONDERNEMINGEN DIE VAN HET PUBLIEK TERUGBETAALBARE FONDSEN ONTVANGEN.

  Artikel 1. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 2. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 2bis. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 3. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 4. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 5. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 5bis. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 6. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 7. (opgeheven) <W 30-06-1975, art. 62>

  Art. 8. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 9. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 9bis. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 9ter. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 10. (opgeheven) <W 08-08-1980, art. 105>

  Art. 11. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 12. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  HOOFDSTUK II. _ STRAFBEPALINGEN.

  Art. 13. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 14. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 15. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 16. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 17. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  Art. 18. (opgeheven) <W 1993-03-22/34, art. 153, 007; Inwerkingtreding : 19-04-1993>

  HOOFDSTUK III. _ INTREKKENDE EN OVERGANGSBESCHIKKINGEN VERKLARENDE EN DIVERSE BESCHIKKINGEN.

  Art. 19. § 1. <opheffingsbepaling>
  § 2. <wijzigingsbepaling>

  Art. 20. Wanneer de Bankcommissie krachtens artikel 2 de ondernemingen inschrijft die, bij het van kracht worden van onderhavige wet, fondsen bedoeld in artikel 1 ontvangen hebben of ontvangen, bepaalt ze de termijnen binnen welke deze ondernemingen zich schikken naar de verplichtingen voortvloeiend uit hoofdstuk I.

  Art. 21. § 1. De ondernemingen die, bij het van kracht worden van onderhavige wet, fondsen van het publiek aanhouden bedoeld bij artikel 15, moeten deze fondsen terugbetalen volgens de hierondervermelde modaliteiten :
  1° als deze fondsen terugbetaalbaar zijn op termijn, bij het verstrijken van deze termijn die, desgevallend, niet kan worden verlengd, onder meer door stilzwijgende hernieuwing, boven de zesde maand na het van kracht worden van onderhavige wet;
  2° als deze fondsen terugbetaalbaar zijn mits opzegging, bij het verstrijken van deze opzegging die, als ze niet werd neergelegd binnen de drie maand na het van kracht worden van onderhavige wet, van rechtswege zal ingaan bij het verstrijken van deze termijn;
  3° als deze fondsen terugbetaalbaar zijn op zicht, uiterlijk zes maand na het van kracht worden van onderhavige wet.
  Wanneer speciale omstandigheden zulks verantwoorden mag de Bankcommissie op de voorwaarden en voor een periode door haar vastgesteld, de in vorige alinea bepaalde termijn verlengen.
  § 2. Tijdens een periode van zes maanden, te rekenen van bij het van kracht worden van onderhavige wet, mag de Bankcommissie, op de voorwaarden en voor de periode door haar bepaald, van de door § 1 voorgeschreven terugbetalingen ontslaan de in deze paragraaf bedoelde ondernemingen die hun inschrijving hebben gevraagd op de lijst voorzien bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 185 d.d. 9 juli 1935 of op de lijst voorzien bij artikel 2 van onderhavige wet, of de machtiging voorzien bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 42 van 15 december 1934.
  Tijdens dezelfde periode mag ze de in de vorige alinea bedoelde ondernemingen toelaten, volgens modaliteiten door haar goedgekeurd, fondsen van het publiek, bedoeld bij artikel 15, te blijven ontvangen.
  § 3. De ondernemingen die vrijstelling van terugbetaling of toelating tot fondsenopneming voorzien in § 2 bekomen hebben, doch die de inschrijving of toelating voorzien in alinea 1 van § 2 niet hebben bekomen, moeten deze fondsen terugbetalen volgens de modaliteiten bepaald in § 1; de bij die paragraaf voorziene termiijnen gaan in, volgens het geval, bij het verstrijken van deze vrijstelling of deze toelating.
  § 4. De strafbepalingen ingelast in de overeenkomsten van fondsenopening en die betrekking hebben op de terugbetaling van deze fondsen worden als ongeschreven beschouwd wanneer die terugbetaling door onderhavig artikel wordt opgelegd.

  Art. 22. (Opgeheven) <W 2003-04-22/49, art. 30, 011; Inwerkingtreding : 01-06-2003>

  HOOFDSTUK IV. _ INWERKINGTREDING EN GELDIGHEIDSDUUR VAN DE WET.

  Art. 23. Onderhavige wet wordt van kracht tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
  (lid 2 opgeheven) <W 07-03-1973, enig art.>

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 22-04-2003 GEPUBL. OP 27-05-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 22)
 • originele versie
 • WET VAN 02-05-2002 GEPUBL. OP 11-12-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 22) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • 1997003061; 1997-02-14
 • WET VAN 12-12-1996 GEPUBL. OP 14-02-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 22)
 • WET VAN 04-04-1995 GEPUBL. OP 23-05-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 22)
 • WET VAN 22-03-1993 GEPUBL. OP 19-04-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 1-18)
 • WET VAN 04-08-1992 GEPUBL. OP 19-08-1992
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • WET VAN 22-07-1991 GEPUBL. OP 21-09-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4)
 • WET VAN 17-06-1991 GEPUBL. OP 09-07-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 15)
 • WET VAN 04-12-1990 GEPUBL. OP 22-12-1990
  (GEWIJZIGDE ART. : 2BIS; 5; 22)
 • WET VAN 09-03-1989 GEPUBL. OP 09-06-1989
  (GEWIJZIGD ART. : 22)
 • WET VAN 17-07-1985 GEPUBL. OP 21-08-1985

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zittijd 1963-1964. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, memorie van toelichting, nr. 727-1, van 20 februari 1964. - Amendementen, nr. 727-2. - Verslag nr. 727-3, van 12 maart 1964, van de heer Fimmers. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 18 maart 1964. - Aanneming. Vergadering van 19 maart 1964. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 202, van 19 maart 1964. Amendementen, nr. 214, van de regering. - Verslag, nr. 227, van 13 mei 1964, van de heer Van Houtte. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 21 mei 1964. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp gewijzigd door de Senaat, nr. 727-4, van 22 mei 1964. _ Zonder verslag. Parlementaire Handelingen. _ Bespreking. Vergadering van 2 juni 1964. _ Aanneming. Vergadering van 3 juni 1964.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 11 uitvoeringbesluiten 10 gearchiveerde versies
  Franstalige versie