J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
14 SEPTEMBER 1948. - Overeenkomst dd. 14 September 1948, tussen de Staat en de Nationale Bank van BelgiŽ, goedgekeurd door de ministerraad
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-03-1991 en tekstbijwerking tot 31-12-2010)

Publicatie : 18-09-1948 nummer :   1948091450 bladzijde : 7498
Dossiernummer : 1948-09-14/30
Inwerkingtreding : 28-09-1948

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <Overeenkomst 18-07-1977> De door de Bank aangehouden portefeuille ten gevolge van de overeenkomstig artikel 11, 3į en 9į, van haar organieke wet verrichte operaties mag achtendertig miljard tweehonderd vijftig miljoen frank niet overschrijden, waarvan zevenendertig miljard frank voor het Belgisch overheidspapier en de Belgische overheidsfondsen.
  De Belgische Staat wil aan het gebruik van zijn mogelijkheid om een beroep te doen op de Nationale Bank, waarvan sprake in het eerste lid, de normale beweeglijkheid geven van een kasfaciliteit die de liquiditeitstekorten tijdens het jaar moet aanvullen. Dit gebruik mag, gemiddeld, over een periode van drie jaar, de tweede derde van het gezegde bedrag van zevenendertig miljard frank niet overschrijden.
  Het bedrag van achtendertig miljard tweehonderd vijftig miljoen frank zal om de drie jaar, en voor de eerste maal in 1980, het voorwerp zijn van een nieuw onderzoek; het zal eventueel door aanvullende overeenkomsten worden aangepast.
  In geval van aanpassing zal het nieuwe maximumbedrag worden bepaald door het bedrag van zestien miljard vijfhonderd drieendertig miljoen frank dat in 1968 werd vastgesteld, te verhogen naar rata van een percentage dat niet hoger mag zijn dan het derde van het toenemingspercentage van de lopende ontvangsten van de Belgische Staat, met inbegrip van die toegewezen buiten de begroting om, geraamd voor het jaar waarin de aanpassing plaatsvindt, ten opzichte van de in 1967 geboekte lopende ontvangsten, en de aldus verkregen uitkomst zal worden vermeerderd met een vast bedrag van zes miljard frank.

  Art. 2.Als speciale omstandigheden het billijken, inzonderheid als opvragingen van inlagen zich bij [1 bpost]1 of bij de banken voordoen, aldus aanleiding gevend tot een plotse en aanzienlijke vermindering van de openbare schuld tegenover de houders van postrekeningen of geplaatst in de banken, waaraan de Openbare Schatkist niet het hoofd kan bieden door eigen middelen inclusief de in het eerste artikel voorziene marge, zal de Nationale Bank een bijkomende marge, waarvan het bedrag in een speciale overeenkomst zal worden bepaald, ter beschikking stellen van de Openbare Schatkist, naarmate van haar behoeften. <W 1991-03-21/30, art. 130, 002; Inwerkingtreding : 01-10-1992>
  ----------
  (1)<W 2010-12-13/07, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 17-01-2011>

  Art. 3. <Overeenkomst 01-12-1964, enig art.> De door de Bank aan de Openbare Schatkist binnen het bestek van voorgaande artikelen toegestane voorschotten worden afgerekend tegen de discontovoet van de Bank voor de in een bank gedomicilieerde accepten.

  Art. 4. <Overeenkomst 15-07-1977, art. 2> In afwijking van artikel 1, mag de Bank certificaten van het Rentenfonds aanhouden boven het in dat artikel vermelde maximumbedrag voor het Belgische overheidspapier en de Belgische overheidsfondsen, zonder dat dit excedent evenwel groter mag zijn dan het verschil tussen, enerzijds, het maximumbedrag van de speciale voorschotten die de Bank, met instemming van haar Regentenraad, mag verstrekken aan het Rentenfonds opdat dit Fonds de seizoenmatige en onvoorziene tekorten van de Staat kan dekken en, anderzijds, het bedrag dat door dit Fonds is opgenomen uit die speciale voorschotlijn.
  De vaststelling van het maximumbedrag der speciale voorschotten die de Bank aan het Rentenfonds verleent, evenals iedere wijziging van dit bedrag, zal onmiddellijk worden medegedeeld aan de Minister van FinanciŽn die hiervan kennis zal geven aan de Ministerraad tijdens de eerstkomende vergadering van deze Raad.
  Het gecumuleerde bedrag van de opgenomen speciale voorschotten en van de certificaten van het Rentenfonds in het bezit van de Bank krachtens het eerste lid, zal worden vermeld in een afzonderlijke post of subpost van de wekelijkse staat van de Bank die in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Gelijktijdig zullen worden gepubliceerd de maximumbedragen van de aan de Belgische Staat krachtens artikel 1 en, eventueel, artikel 2, toegekende marges, alsook het maximumbedrag van de speciale voorschotten die aan het Rentenfonds mogen worden verleend.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 28 Juli 1948, houdende wijziging van de organieke wet der Nationale Bank, en inzonderheid artikel 1, ß 3, littera a, van deze wet, vaststellend dat " tot latere bepaling, het bedrag van de door de Bank behouden portefeuille ten gevolge van de overeenkomstig artikel 11, 3į en 9į, gedane verrichtingen, de hoogtegrens niet mag overschrijden welke zal worden vastgesteld bij overeenkomsten gesloten tussen de Minister van FinanciŽn en de Nationale Bank, na eensluidend advies van de Regentenraad " en dat " deze overeenkomsten door de Ministerraad zullen worden goedgekeurd en binnen acht dagen in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt ";
   Overwegende dat de behoeften van de Openbare Schatkist en van de organismen wier verbintenissen door de Staat gegarandeerd worden, ontstaan uit de dagelijkse loop van hun verrichtingen en uit de schommelingen van de omvang der disponibiliteiten op de geldmarkt, kunnen geraamd worden op circa tien milliard frank, inclusief : a) vier milliard vierhonderd vijf en dertig millioen aangewend op 13 September 1948, b) twee milliard vierhonderd vijf en zestig millioen vertegenwoordigend het excedent van de schuld van de Staat tegenover de Bank boven het bedrag geconsolideerd overeenkomstig artikel 3, littera b, der wet van 28 Juli 1948 betreffende de sanering der balans van de Bank;
   Overwegende anderzijds dat de schuld op korte termijn van de Staat, vertegenwoordigd door de tegoeden van derden bij [DE POST] en door de bij de banken geplaatste schatkistcertificaten, onverhoedse schommelingen kan ondergaan in geval van aanzienlijke opvragingen van inlagen;
   Overwegende daarenboven dat het past het regime vast te stellen van de intresten die voortaan toepasselijk zullen zijn op de voorschotten aan de Openbare Schatkist binnen het bestek van de nieuwe bepalingen;
   Na eensluidend advies van de Regentenraad;
   Tussen de Staat,
   vertegenwoordigd door de Minister van FinanciŽn, enerzijds,
   en de Nationale Bank van BelgiŽ,
   vertegenwoordigd door haar gouverneur, anderzijds,
   Wordt overeengekomen wat volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 13-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : PREAMB; 2)
 • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie