J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1824/01/10/1824011051/justel

Titel
10 JANUARI 1824. - Wet over het recht van opstal
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 14-05-2014 en tekstbijwerking tot 14-05-2014) Zie wijziging(en)

Publicatie : 10-01-1824 nummer :   1824011051 bladzijde : 0       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1824-01-10/31
Inwerkingtreding : onbepaald

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-9

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.[1 Het recht van opstal is een zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen te hebben voor het geheel of een deel, op, boven of onder andermans grond.
   Het opstalrecht kan gevestigd worden door elke titularis van een onroerend zakelijk recht, binnen de grenzen van zijn recht.]1
  ----------
  (1)<W 2014-04-25/23, art. 124, 002; Inwerkingtreding : 24-05-2014>

  Art. 2. Degene die het recht van opstal heeft kan hetzelve vervreemden en met hypotheek belasten.
  Hij kan de goederen, aan het recht van opstal onderworpen, met erfdienstbaarheden bezwaren, doch alleen voor het tijdvak, gedurende hetwelk hij het genot van dat recht bezit.

  Art. 3. De titel van aankomst van het recht van opstal moet in de daartoe bestemde openbare registers worden overgeschreven.

  Art. 4. Het recht van opstal kan voor geen langere tijd dan van vijftig jaren worden bepaald, behoudens de bevoegdheid om hetzelve te vernieuwen.

  Art. 5.Zoo lang het recht van opstal duurt, kan de [1 opstalgever of diens rechtsopvolger]1 dengenen die dat recht heeft niet beletten de gebouwen en andere werken te slopen, of de beplantingen te rooien, en een en ander weg te nemen, mits laatstgemelde den prijs daarvan, tijdens het verkrijgen van het recht van opstal, hebben voldaan, of wel de gebouwen, werken en beplantingen door hem zelf gesteld of gemaakt zijn; en voorbehoudens dat de grond zal moeten worden hersteld in den staat waarin dezelve zich vˇˇr het opbouwen of beplanten bevond.
  ----------
  (1)<W 2014-04-25/23, art. 125, 002; Inwerkingtreding : 24-05-2014>

  Art. 6.Bij het eindigen van het recht van opstal treedt de [1 opstalgever of diens rechtsopvolger]1 in den eigendom van de gebouwen, werken en beplantingen, onder gehoudenis om de waarde daarvan op dien tijd te betalen aan dengenen die het recht van opstal had, welke laatste het recht van terughouding zal hebben, tot dat die betaling zal voldaan zijn.
  ----------
  (1)<W 2014-04-25/23, art. 126, 002; Inwerkingtreding : 24-05-2014>

  Art. 7.[1 Indien het recht van opstal gevestigd is op, boven of onder een grond, waarop of waaronder zich reeds gebouwen, werken en beplantingen, bevonden, welker waarde door de opstalhouder niet voldaan is, zal de opstalgever of diens rechtsopvolger, bij het eindigen van het recht van opstal, al die voorwerpen terug nemen, zonder daarvoor tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.]1
  ----------
  (1)<W 2014-04-25/23, art. 127, 002; Inwerkingtreding : 24-05-2014>

  Art. 8. De verordeningen van dezen titel zullen alleen van kracht zijn, voor zoo verre daarvan door de overeenkomsten der partijen niet is afgeweken, voorbehoudens echter de bepaling van artikel 4 van deze wet.

  Art. 9. Het recht van opstal, gaat, onder anderen, verloren:
  1░ Door vermenging;
  2░ Door het te niet gaan van den grond;
  3░ Door de verjaring van dertig jaren.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 04-02-2020 GEPUBL. OP 17-03-2020
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 14-05-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 5; 6; 7)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie