J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2019/11/28/2019042686/justel

Titel
28 NOVEMBER 2019. - Ordonnantie tot wijziging van artikel 11/1 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 06-12-2019 nummer :   2019042686 bladzijde : 110443       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-11-28/02
Inwerkingtreding : 16-12-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1999012338       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 11/1 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, ingevoegd door de ordonnantie van 9 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het tweede lid wordt vervangen als volgt :
  " De door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangeduide ambtenaren zijn eveneens bevoegd voor de vaststelling van de inbreuken op de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden en haar uitvoeringsbesluiten, evenals op de wetten genomen op grond van artikel 6, § 1, IX, 3° en 4° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en hun uitvoeringsbesluiten. " ;
  2° een derde lid wordt ingevoegd, luidend als volgt :
  " Deze ambtenaren voeren deze controles of dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen. ".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 28 november 2019.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid,
E. VAN DEN BRANDT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Demo-cratie,
A. MARON
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiėn, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel,
S. GATZ
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering en de Plaatselijke Besturen,
B. CLERFAYT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Gewone zitting 2019-2020 Documenten van het Parlement : A-15/1 Ontwerp van ordonnantie A-15/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 15 november 2019.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie