J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2019/05/05/2019030485/justel

Titel
5 MEI 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-05-2019 en tekstbijwerking tot 07-08-2020) Zie wijziging(en)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 16-05-2019 nummer :   2019030485 bladzijde : 47030       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-05-05/05
Inwerkingtreding : 01-09-2021

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1808120950        1808111901       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering
Art. 2-5
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
Art. 6-8
HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding
Art. 9

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering

  Art. 2. In artikel 190 van het Wetboek van strafvordering, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 mei 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het derde lid worden de woorden "Het vonnis" vervangen door de woorden "Het beschikkend gedeelte van het vonnis";
  2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :
  "Het vonnis wordt integraal opgenomen in de databank bedoeld in artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek. In de databank worden de vonnissen geanonimiseerd op de wijze die door de Koning wordt bepaald.".

  Art. 3. In artikel 337, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 21 december 2009 en gewijzigd bij de wet van 5 februari 2016, worden in de eerste zin de woorden "het beschikkend gedeelte van" ingevoegd tussen de woorden "in zijn aanwezigheid" en de woorden "het arrest voor".

  Art. 4. Artikel 344 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 21 december 2009 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2017, wordt aangevuld met een lid, luidende :
  "Het arrest wordt integraal opgenomen in de databank bedoeld in artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek. In de databank worden de arresten geanonimiseerd op de wijze die door de Koning wordt bepaald.".

  Art. 5. In artikel 346 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 10 juli 1967 en hersteld bij de wet van 21 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid, tweede zin, worden de woorden "het beschikkend gedeelte van" ingevoegd tussen de woorden "en leest" en de woorden "het arrest voor;" ;
  2° in het tweede lid worden de woorden "van het arrest" opgeheven.

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

  Art. 6. In artikel 780, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 oktober 2018, wordt de bepaling onder 5° aangevuld met de woorden "van het beschikkend gedeelte".

  Art. 7. In artikel 782bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 26 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden "Het vonnis wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen," vervangen door de woorden "Het beschikkend gedeelte van het vonnis wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het vonnis heeft gewezen,";
  2° tussen het eerste en het tweede lid worden vier leden ingevoegd, luidende :
  "De beslissing wordt integraal opgenomen in een voor het publiek toegankelijke, elektronische databank van vonnissen en arresten van de rechterlijke orde, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere regels.
  Uit deze beslissing worden de gegevens die de rechtstreekse identificatie van de partijen en de andere personen betrokken in de zaak toelaten, weggelaten. De voorzitter van de kamer die het vonnis heeft gewezen, kan in alle gevallen, hetzij ambtshalve, hetzij op een met redenen omkleed verzoek van een van de partijen, het vonnis integraal in openbare terechtzitting uitspreken, zelfs in afwezigheid van de andere rechters en, behalve voor straf- en in voorkomend geval voor tuchtzaken, van het openbaar ministerie.
  Ingeval de opname van het vonnis in de elektronische databank onmogelijk is, spreekt de voorzitter het vonnis integraal uit, of stelt hij het vonnis ter beschikking van het publiek in de zittingszaal tot aan het einde van die zitting.
  Wanneer de procedure wat de pleidooien en verslagen betreft in raadkamer is verlopen, kan de voorzitter van de kamer die het vonnis heeft gewezen, in afwijking van het tweede lid bij een met redenen omklede beslissing die in het vonnis wordt opgenomen, beslissen dat bepaalde onderdelen van de in het vonnis opgenomen motivering weggelaten worden uit de opname in de voor het publiek toegankelijke, elektronische databank, wanneer de opname ervan onevenredig het recht van de partijen of andere personen betrokken in de zaak op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer aantast.";
  3° in het tweede lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden "het vonnis" vervangen door de woorden "het beschikkend gedeelte van het vonnis bedoeld in het eerste lid, dan wel het vonnis bedoeld in het tweede lid";
  4° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende :
  "Na de uitspraak bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, kunnen de partijen de integrale beslissing onmiddellijk raadplegen op de griffie.
  In de gevallen bedoeld in artikel 782, tweede lid, is de beslissing raadpleegbaar vanaf de ondertekening ervan.".

  Art. 8. Artikel 1109 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 14 november 2000, wordt vervangen als volgt :
  "Art. 1109. Het beschikkend gedeelte van de arresten wordt in openbare terechtzitting uitgesproken door de voorzitter, in aanwezigheid van het openbaar ministerie en met de bijstand van de griffier.
  Het arrest wordt integraal opgenomen in de elektronische databank bedoeld in artikel 782bis, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere regels. Uit het arrest worden de gegevens die de rechtstreekse identificatie van de partijen en de andere personen betrokken in de zaak toelaten, weggelaten. De voorzitter kan in alle gevallen, hetzij ambtshalve, hetzij op een met redenen omkleed verzoek van een van de partijen, het arrest integraal in openbare terechtzitting uitspreken, in aanwezigheid van het openbaar ministerie en met bijstand van de griffier.
  Ingeval de opname van het arrest in de elektronische databank onmogelijk is, spreekt de voorzitter het arrest integraal uit, of stelt hij het arrest ter beschikking van het publiek in de zittingszaal tot aan het einde van die zitting.".

  HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

  Art. 9.Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk [1 op 1 september 2021]1.
  ----------
  (1)<W 2020-07-31/03, art. 73, 002; Inwerkingtreding : 17-08-2020>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 5 mei 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
Met `s Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 12-07-2021 GEPUBL. OP 20-07-2021
  (GEWIJZIGD ART. : 9)
 • originele versie
 • WET VAN 31-07-2020 GEPUBL. OP 07-08-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 9)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54 3489 Integraal Verslag : 25 april 2019

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie