J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2019/04/28/2019012698/justel

Titel
28 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van bepalingen betreffende de ge´ntegreerde politie

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN.JUSTITIE
Publicatie : 28-05-2019 nummer :   2019012698 bladzijde : 51912       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-04-28/22
Inwerkingtreding : 07-06-2019

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2002000334        2004021170        2005014216        1991003014        1998021488       

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Algemene bepaling
Art. 1
TITEL II. - Wijzigingsbepalingen
HOOFDSTUK 1. - Wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen
Art. 2
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
Art. 3-5
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiŰle elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten
Art. 6
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de programmawet van 27 december 2004
Art. 7
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 6 december 2005 betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid
Art. 8-9

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  TITEL II. - Wijzigingsbepalingen

  HOOFDSTUK 1. - Wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen

  Art. 2. In de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, worden de rubriek 17-2 Fonds voor de levering van kleding en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten en de rubriek Fonds 17-3 voor de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen met betrekking tot de voor rekening van de meergemeentepolitiezones en de gemeenten gedetacheerde federale politieambtenaren, vervangen bij de programmawet van 27 december 2004, opgeheven.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

  Art. 3. Artikel 41 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 april 2016, wordt vervangen als volgt:
  "Art. 41. ž 1. Er wordt jaarlijks aan elke politiezone een dotatie ten laste van de federale begroting, hierna federale basisdotatie genoemd, toegekend. De federale basisdotatie dekt:
  1░ het aandeel van de federale overheid in de financiering van de lokale opdrachten van de politie;
  2░ de algemene of bijzondere federale opdrachten die binnen de betrokken politiezone worden vervuld.
  De Koning bepaalt jaarlijks, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de federale basisdotatie per politiezone, evenals de nadere regels van haar eventuele indexering. In dit raam worden maandelijks, op zijn minst in twaalfden, aan de politiezones voorafbetalingen gedaan.
  ž 2. Een bijkomende dotatie wordt aan elke politiezone toegekend. De Koning bepaalt jaarlijks, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de bijkomende dotatie per politiezone, evenals de nadere regels van haar eventuele indexering.
  ž 3. In het geval dat een korps van lokale politie zijn opdrachten bedoeld in de artikelen 61 of 104bis niet nakomt, wordt de federale dotatie aan de betrokken gemeente of meergemeentenzone verminderd overeenkomstig de regels door de Koning bepaald bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.".

  Art. 4. In artikel 115 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1░ in paragraaf 5 worden het tweede en het derde lid opgeheven;
  2░ in paragraaf 10 wordt het vierde lid vervangen als volgt:
  "Indien bij niet-betaling door de meergemeentezones en de gemeenten van de aan hen gedane leveringen van goederen of diensten, bedragen worden ingehouden op de dotaties die hun worden toegekend, mogen de aldus gereserveerde kredieten naar gelang het geval worden overgeschreven van de basisallocaties "dotaties" op het programma 17-90-1 naar:
  1░ ofwel de basisallocaties van de sectie 17 van de algemene uitgavenbegroting waarop de prefinanciering gebeurd is;
  2░ ofwel de Rijksmiddelenbegroting met als bestemming het begrotingsfonds 17-1, om in het bijzonder het vastgesteld debetsaldo aan te zuiveren.".

  Art. 5. In dezelfde wet wordt een artikel 115ter ingevoegd, luidende:
  "Art. 115ter. De Koning kan de federale politie aanwijzen als een aanbestedende overheid die verplicht deelneemt aan een samenwerkingsmodel op federaal niveau voor het beheer van gemeenschappelijke overeenkomsten en die daardoor in dat verband kan worden aangeduid om een gemeenschappelijke overeenkomst te plaatsen. Hij doet dit in het kader van een federaal aankoopbeleid waarvan Hij de principes vastlegt.".

  HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiŰle elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten

  Art. 6. In artikel 128 van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiŰle elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1░ in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "van het personeel" vervangen door de woorden "van het middelenbeheer en de informatie";
  2░ in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "30 juni 2018" vervangen door de woorden "30 juni 2019".

  HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de programmawet van 27 december 2004

  Art. 7. Artikel 485 van de programmawet van 27 december 2004, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006 en de wet van 8 juni 2008, wordt opgeheven.

  HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 6 december 2005 betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid

  Art. 8. In artikel 4, eerste lid, van de wet van 6 december 2005 betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid, vervangen bij de programmawet van 25 december 2016, wordt de bepaling onder 3░ vervangen als volgt:
  "3░ een bedrag van 13 000 000 euro wordt aan de ge´ntegreerde politie toegekend om projecten en structurele uitgaven inzake investerings-, werkings- en personeelskosten te financieren die de vaststelling van verkeersinbreuken mogelijk maken, die de afhandeling of inning van de geldboetes beogen of die de verwerving van gestandaardiseerd materiaal via gemeenschappelijke aankopen alsook via aankopen ten behoeve van de federale politie of van politiezones, in welk geval de betrokken politiezones eigenaar worden van het aldus verworven materiaal, ondersteunen. De dossiers dienaangaande worden voorbereid en uitgevoerd door de federale politie en de Vaste Commissie van de lokale politie, bedoeld in artikel 8quinquies van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Voor de dossiers met gerechtelijke finaliteit wordt het advies van het College van procureurs-generaal voorafgaandelijk ingewonnen. Dit bedrag wordt op het niveau van zowel de vastleggingen als de vereffeningen ingeschreven onder begrotingssectie 17 van de algemene uitgavenbegroting;".

  Art. 9. In artikel 6, van dezelfde wet, vervangen bij de programmawet van 25 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1░ in het eerste lid, 1░, wordt het cijfer "2007" telkens vervangen door het cijfer "2010".
  2░ het vierde lid wordt vervangen als volgt:
  "De bedragen die hieruit voortvloeien, worden ingeschreven, in het vierde jaar dat volgt op het jaar van betaling van de eerste schijf, op het niveau van zowel de vastleggingen als de vereffeningen, onder sectie 17 van de algemene uitgavenbegroting.".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 28 april 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
P. DE CREM
De Minister van Begroting,
S. WILMES
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Gewone zitting 2018-2019 Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementair bescheiden : Doc 54-3547 Integraal verslag : 4 april 2019.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie