J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2018/11/25/2018014991/justel

Titel
25 NOVEMBER 2018. - Wet tot wijziging van Boek I "Definities" en Boek XI "Intellectuele Eigendom" van het Wetboek van economisch recht betreffende de audiovisuele sector

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 12-12-2018 nummer :   2018014991 bladzijde : 97098       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-11-25/03
Inwerkingtreding : 01-07-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2013A11134       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van Boek I "Definities"
Art. 2
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van Boek XI "Intellectuele eigendom" betreffende de billijke vergoeding
Art. 3-5
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van Boek XI "Intellectuele eigendom" betreffende directe injectie
Art. 6-16
HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen
Art. 17-18

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijziging van Boek I "Definities"

  Art. 2. Artikel I.16, § 1, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014 en gewijzigd bij de wet van 8 juni 2017, wordt aangevuld met een bepaling onder 7°, luidende:
  "7° directe injectie: de techniek waarbij een omroeporganisatie haar programmadragende signalen uitsluitend aan de distributeurs van signalen doorgeeft zonder dat die signalen tijdens en naar aanleiding van die doorgifte toegankelijk zijn voor het publiek, en waarbij die distributeurs de signalen vervolgens naar hun respectievelijke abonnees sturen, zodat deze de programma's kunnen ontvangen.".

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van Boek XI "Intellectuele eigendom" betreffende de billijke vergoeding

  Art. 3. Artikel XI.212 van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, wordt vervangen als volgt:
  "Art. XI.212. Wanneer de prestatie van een uitvoerende kunstenaar, die werd vastgelegd op een fonogram, op geoorloofde wijze wordt gereproduceerd of door de omroep uitgezonden, mogen de uitvoerende kunstenaar en de producent van fonogrammen zich, onverminderd het recht van de auteur, niet verzetten:
  1° tegen de openbare uitvoering ervan, op voorwaarde dat die prestatie niet voor een voorstelling wordt gebruikt en van het publiek geen toegangsgeld of vergoeding wordt gevraagd om die prestatie te kunnen bijwonen;
  2° tegen de uitzending ervan.".

  Art. 4. In artikel XI.213 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, wordt het eerste lid vervangen als volgt:
  "Het gebruik van prestaties, overeenkomstig artikel XI.212, geeft de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen recht op een billijke vergoeding, ongeacht de plaats waar die prestaties zijn vastgelegd.".

  Art. 5. In artikel XI.214 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het eerste lid worden de woorden "van fonogrammen" ingevoegd tussen de woorden "producenten" en de woorden ", ieder voor de helft";
  2° in het derde lid wordt het woord "vijfde," opgeheven.

  HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van Boek XI "Intellectuele eigendom" betreffende directe injectie

  Art. 6. In artikel XI.225 van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° paragraaf 4 wordt opgeheven;
  2° in paragraaf 5 worden de woorden "bedoeld in paragraaf 4 niet opgericht is" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel XI.228/1 niet opgericht is".

  Art. 7. In boek XI, titel 5, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, wordt het opschrift van Hoofdstuk 4 vervangen als volgt:
  "Hoofdstuk 4. Mededeling aan het publiek per satelliet, doorgifte via de kabel en mededeling aan het publiek via directe injectie".

  Art. 8. In boek XI, titel 5, hoofdstuk 4 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, en gewijzigd bij de wet van 8 juni 2017, wordt na artikel XI.225 een afdeling 3 ingevoegd, waarvan het opschrift luidt:
  "Afdeling 3. Mededeling aan het publiek via directe injectie".

  Art. 9. In afdeling 3, ingevoegd bij artikel 8, wordt artikel XI.226, opgeheven bij de wet van 29 juni 2016, hersteld als volgt:
  "Art. XI.226. Overeenkomstig de voorafgaande hoofdstukken en rekening houdend met de hierna omschreven nadere regels, beschikken alleen de auteur en de houders van de naburige rechten over het recht de mededeling aan het publiek via directe injectie van hun werken en prestaties toe te staan.".

  Art. 10. In dezelfde afdeling 3 wordt een artikel XI.226/1 ingevoegd, luidende:
  "Art. XI.226/1. In geval van mededeling aan het publiek via directe injectie, verrichten de omroeporganisatie en de distributeur van signalen samen een enige handeling van mededeling aan het publiek.
  Niettegenstaande de enige aard van de mededeling aan het publiek via directe injectie, zijn de omroeporganisatie en de distributeur van signalen elk slechts gehouden tot hun respectievelijke bijdrage in deze handeling van mededeling aan het publiek. De bijdrage van de omroeporganisatie bestaat erin haar programmadragende signalen door te geven aan een distributeur van signalen zonder dat die signalen tijdens en naar aanleiding van die doorgifte toegankelijk zijn voor het publiek. De bijdrage van de distributeur van signalen bestaat erin om die signalen vervolgens naar zijn respectievelijke abonnees te sturen, zodat deze de programma's kunnen ontvangen.
  De toestemming van de rechthebbenden moet verkregen worden voor de respectievelijke bijdrage van de omroeporganisatie en de distributeur van signalen in de handeling van mededeling aan het publiek via directe injectie.".

  Art. 11. In dezelfde afdeling 3 wordt artikel XI.227, opgeheven bij de wet van 29 juni 2016, hersteld als volgt:
  "Art. XI.227. § 1. Het recht van de auteur en van de houders van naburige rechten om de mededeling aan het publiek via directe injectie toe te staan of te verbieden, kan uitsluitend door beheersvennootschappen en/of collectieve beheerorganisaties die in België het recht van mededeling aan het publiek via directe injectie beheren, worden uitgeoefend.
  § 2. Indien de auteur of de houders van naburige rechten het beheer van hun rechten niet aan een beheersvennootschap of collectieve beheerorganisatie hebben opgedragen, wordt de beheersvennootschap of collectieve beheerorganisatie die rechten van dezelfde categorie beheert, geacht met het beheer van hun rechten te zijn belast.
  Indien de rechten van die categorie door meer dan één beheersvennootschap of collectieve beheerorganisatie worden beheerd, staat het de auteur of de houders van naburige rechten vrij te kiezen welke van die beheersvennootschappen of collectieve beheerorganisaties geacht wordt hun rechten te beheren. Voor hen gelden dezelfde rechten en plichten uit de overeenkomst tussen de distributeurs van signalen, de omroeporganisaties en de beheersvennootschap of collectieve beheerorganisatie als voor de rechthebbenden die het beheer van hun rechten aan deze beheersvennootschap of collectieve beheerorganisatie hebben opgedragen. Zij kunnen die rechten doen gelden binnen een termijn van drie jaar te rekenen van de datum van de mededeling aan het publiek, via directe injectie, van hun werk of van hun prestatie.
  § 3. De paragrafen 1 en 2 zijn niet van toepassing op de rechten die een omroeporganisatie in het kader van haar eigen uitzendingen uitoefent, noch op de rechten waarvan de producenten houder zijn ten aanzien van omroeporganisaties.".

  Art. 12. In dezelfde afdeling 3 wordt een artikel XI.227/1 ingevoegd, luidende:
  "Art. XI.227/1. § 1. Wanneer een auteur of een uitvoerend kunstenaar zijn recht om de mededeling aan het publiek via directe injectie toe te staan of te verbieden, heeft overgedragen aan een producent van een audiovisueel werk, behoudt hij het recht op een vergoeding voor de mededeling aan het publiek via directe injectie.
  § 2. Het recht op een vergoeding voor de mededeling aan het publiek via directe injectie, zoals bepaald in de eerste paragraaf, is onoverdraagbaar en niet vatbaar voor afstand door de auteurs of uitvoerende kunstenaars. Deze bepaling is van dwingend recht.
  § 3. Het beheer van het recht van de auteurs op een vergoeding, zoals bepaald in de eerste paragraaf, kan uitsluitend worden uitgeoefend door beheersvennootschappen die auteurs vertegenwoordigen.
  Het beheer van het recht van de uitvoerende kunstenaars op een vergoeding, zoals bepaald in de eerste paragraaf, kan uitsluitend worden uitgeoefend door beheersvennootschappen die uitvoerende kunstenaars vertegenwoordigen.
  § 4. Zolang het uniek platform, bedoeld in artikel XI.228/1, niet opgericht is, kan het recht op een vergoeding, zoals bepaald in de eerste paragraaf, door de beheersvennootschappen rechtstreeks van de omroeporganisaties en distributeurs van signalen gevorderd worden.".

  Art. 13. In boek XI, titel 5, hoofdstuk 4 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, wordt na artikel XI.227/1, ingevoegd door artikel 12, een afdeling 4 ingevoegd, waarvan het opschrift luidt:
  "Afdeling 4. Bepalingen gemeenschappelijk aan de afdelingen 1 tot 3".

  Art. 14. In afdeling 4, ingevoegd door artikel 13, wordt een artikel XI.227/2 ingevoegd, luidende:
  "Art. XI.227/2. § 1. Onverminderd de overige wettelijke en reglementaire informatievoorschriften wisselen de producenten, de beheersvennootschappen, de collectieve beheerorganisaties, de exploitanten van satellietgrondstations, de omroeporganisaties, de kabelmaatschappijen en de distributeurs van signalen tijdig de passende en toereikende informatie uit in het kader van de volgende doeleinden:
  1° de vaststelling van het betrokken type van exploitatiehandeling zoals de uitzending, de mededeling aan het publiek per satelliet, de doorgifte via de kabel en/of de mededeling aan het publiek via directe injectie;
  2° de vaststelling van de relevante economische grondslag voor de berekening van de vergoedingen;
  3° de vaststelling van de omvang van reeds geïnde en te innen vergoedingen voor deze handelingen van mededeling aan het publiek, teneinde anomalieën betreffende betalingen van rechten te vermijden in hoofde van omroeporganisaties, kabelmaatschappijen en distributeurs van signalen.
  § 2. Na overleg met de leden van het Overlegcomité, bedoeld in artikel XI.282, § 3, kan de Koning vaststellen:
  1° de voorwaarden en nadere regels voor de informatie-uitwisseling bedoeld in paragraaf 1, daaronder begrepen de aard van de uitgewisselde informatie, de personen die de informatie aanleveren en de personen die de informatie ontvangen. De Koning kan vaststellen dat de informatie-uitwisseling, bedoeld in paragraaf 1, kan geschieden via tussenkomst van de FOD Economie;
  2° aanbevelingen voor de tariferings- en inningsregels voor de rechten voor de exploitatiehandelingen bedoeld in paragraaf 1.".

  Art. 15. Artikel XI.228 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, wordt vervangen als volgt:
  "Art. XI.228. § 1. Indien er geen overeenkomst betreffende de toestemming voor de mededeling aan het publiek per satelliet, de doorgifte via de kabel en/of de mededeling aan het publiek via directe injectie kan worden gesloten, kunnen de partijen in onderling akkoord een beroep doen op drie bemiddelaars.
  § 2. De drie bemiddelaars worden aangewezen volgens de bepalingen van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek, die van toepassing zijn op de aanwijzing van scheidslieden. Zij moeten hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid kunnen waarborgen. Zij moeten bijstand verlenen bij het voeren van onderhandelingen en kunnen voorstellen doen na de betrokken partijen te hebben gehoord. De voorstellen worden ter kennis gebracht bij ter post aangetekende zending met ontvangstbewijs.
  § 3. Indien binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de kennisgeving geen van de betrokken partijen zich door middel van een kennisgeving aan de andere partijen in dezelfde vorm tegen de voorstellen van de drie bemiddelaars, heeft verzet, worden zij geacht die voorstellen te hebben aanvaard.".

  Art. 16. In afdeling 4, ingevoegd bij artikel 13, wordt een artikel XI.228/1 ingevoegd, luidende:
  "Art. XI.228/1. Onverminderd het tweede lid, voorzien de omroeporganisaties die voor hun eigen uitzendingen het recht uitoefenen om de doorgifte via de kabel of de mededeling aan het publiek via directe injectie toe te staan, zoals bedoeld in de artikelen XI.223 en XI.226, de beheersvennootschappen die de rechten beheren om de doorgifte via de kabel en de mededeling aan het publiek via directe injectie toe te staan of te verbieden, zoals bedoeld in de artikelen XI.224, § 1, en XI.227, § 1, en de beheersvennootschappen die het recht op een vergoeding voor de doorgifte via de kabel en voor de mededeling aan het publiek via directe injectie, zoals bedoeld in de artikelen XI.225, § 1, en XI.227/1, § 1, beheren, in een uniek platform voor de inning van voornoemde rechten.
  Na advies van het overlegcomité, bepaalt de Koning de voorwaarden waaraan dit platform moet voldoen. Hij kan op basis van objectieve criteria de samenstelling en draagwijdte van het uniek platform beperken, onder andere wat betreft bepaalde categorieën van rechthebbenden.
  Na advies van het Overlegcomité, bepaalt de Koning de datum waarop het uniek platform van toepassing wordt.".

  HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

  Art. 17. De bepalingen, zoals ingevoegd bij deze wet, doen geen afbreuk aan de rechten verkregen op grond van de wet of van rechtshandelingen, noch aan de exploitatiehandelingen verricht voor de inwerkingtreding ervan.

  Art. 18. Deze wet treedt in werking op 1 juli 2019, met uitzondering van de artikelen 3 tot 5, die in werking treden op 1 januari 2019.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 25 november 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie,
K. PEETERS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van Volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 54-3300 (2017/2018). Integraal verslag : 14 november 2018.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie