J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2018/07/11/2018013032/justel

Titel
11 JULI 2018. - Wet tot invoeging van een artikel 1727/6 in het Gerechtelijk Wetboek

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 25-07-2018 nummer :   2018013032 bladzijde : 59023       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-07-11/12
Inwerkingtreding :
01-01-2019
onbepaald


Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1967101063       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. In het Gerechtelijk Wetboek wordt een artikel 1727/6 ingevoegd, luidende:
  "Art. 1727/6. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet op verzoekschrift uitspraak over beroepen tot schorsing en nietigverklaring van griefhoudende beslissingen gewezen door de federale bemiddelingscommissie bedoeld in artikel 1727/5, ß 4.
  De termijn voor indiening van het verzoekschrift bedoeld in het eerste lid, bedraagt een maand te rekenen van de kennisgeving van de beslissing van de federale bemiddelingscommissie.".

  Art. 3. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2019.
  De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 11 juli 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken: 54-2919 54-3138 Integraal Verslag: 7 juni 2018. Senaat (www.senate.be) Stukken: 6-436

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie