J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2018/06/14/2018031298/justel

Titel
14 JUNI 2018. - Ordonnantie houdende verschillende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 20-06-2018 nummer :   2018031298 bladzijde : 50827       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-06-14/01
Inwerkingtreding : 01-06-2018

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2015031450        2016031221        2017020463        1999012338        2001031143        2009031244        1985021271       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen
Art. 2
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
Art. 3
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
Art. 4-6
HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen
Art. 7
HOOFDSTUK 6. - Wijziging van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie
Art. 8
HOOFDSTUK 7. - Wijziging van de ordonnantie van 10 maart 2016 betreffende de stages voor werkzoekenden
Art. 9
HOOFDSTUK 8. - Wijziging van de ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Art. 10
HOOFDSTUK 9. - Wijziging van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van Actiris
Art. 11
HOOFDSTUK 10. - Slotbepaling
Art. 12

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

  Art. 2. In artikel 137bis, § 1, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, ingevoegd bij de wet van 22 december 1989 en gewijzigd bij de wet van 17 mei 2007 en het koninklijk besluit van 28 maart 1995, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt :
  " De termijn, vermeld in het eerste lid, bedraagt één jaar vanaf het schooljaar 2017-2018. ".

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

  Art. 3. In de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in artikel 12, § 2, eerste lid, hersteld bij de ordonnantie van 9 juli 2015, wordt punt 3° opgeheven ;
  2° in artikel 19, eerste lid, worden de woorden " de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers " vervangen door de woorden " de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest " en worden de woorden ",hier " Adviesraad " genoemd " opgeheven ;
  3° in artikel 19, wordt het tweede lid opgeheven ;
  4° in artikel 20, tweede lid, wordt het woord " Adviesraad " vervangen door de woorden " Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ".

  HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

  Art. 4. In artikel 569, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 31 juli 2017, wordt 1°, opgeheven bij de wet van 31 juli 2013, als volgt hersteld :
  " 1° van de beroepen tegen de beslissingen tot oplegging van een administratieve geldboete overeenkomstig de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie, als ze worden opgelegd in het kader van wetgeving en reglementering aangenomen of geldend krachtens artikel 6, § 1, VI, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, die in een stelsel van administratieve geldboeten voorzien ; ".

  Art. 5. In artikel 578 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 23 november 2017, wordt punt 8° aangevuld als volgt :
  " c) in de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling ; ".

  Art. 6. In artikel 583 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 6 juni 2010, wordt het eerste lid aangevuld met de volgende zin :
  " De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen met betrekking tot administratieve geldboeten opgelegd overeenkomstig de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie, als ze worden opgelegd in het kader van wetgeving en reglementering aangenomen of geldend krachtens artikel 6, § 1, IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, die in een stelsel van administratieve geldboeten voorzien. ".

  HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen

  Art. 7. In de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen, wordt een hoofdstuk IV/2 ingevoegd dat een artikel 34/2 bevat, luidende :
  " HOOFDSTUK IV/2. - Verordening (EU) 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2016 inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013.
  Art. 34/2. Onverminderd de plichten van de officieren van gerechtelijke politie houden de door de Regering aangewezen ambtenaren toezicht op de uitvoering van de Verordening (EU) 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2016 inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013 alsook de uitvoeringsmaatregelen van die verordening.
  Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van deze ordonnantie en haar uitvoeringsmaatregelen. ".

  HOOFDSTUK 6. - Wijziging van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie

  Art. 8. Artikel 28 van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie wordt aangevuld met een derde lid, luidend als volgt :
  " De bevoegde administratie kan tevens een kopie van de bestuurlijke beslissing en eventueel van de in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing meedelen, uit eigen initiatief of op vraag van een andere instantie, in een van volgende gevallen :
  1° wanneer deze mededeling nodig is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag waarmee deze instantie is bekleed ;
  2° wanneer deze mededeling kadert in de uitoefening van opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie van deze instantie.
  De Regering stelt de lijst op van de bij deze bepaling bedoelde bestemmelingen en werkt die zo nodig bij. ".

  HOOFDSTUK 7. - Wijziging van de ordonnantie van 10 maart 2016 betreffende de stages voor werkzoekenden

  Art. 9. Artikel 11 van de ordonnantie van 10 maart 2016 betreffende de stages voor werkzoekenden wordt vervangen als volgt :
  " Art. 11. § 1. De stagiair kan geen enkele stage-uitkering ontvangen wanneer hij werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen bepaald in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering ontvangt of kan ontvangen omdat hij daartoe de voorwaarden vervult.
  § 2. In afwijking van § 1 kan de stagiair een toeslag bovenop zijn uitkering ontvangen die gelijk is aan het verschil tussen het dagbedrag van de stage-uitkering en de werkloosheids- of inschakelingsuitkering bepaald in het voornoemde koninklijk besluit van 25 november 1991, indien deze laatste kleiner is. ".

  HOOFDSTUK 8. - Wijziging van de ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Art. 10. In artikel 33, eerste lid, van de ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de woorden " van maximaal 1.000 euro " geschrapt.

  HOOFDSTUK 9. - Wijziging van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van Actiris

  Art. 11. De artikelen 31 en 39 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van Actiris worden opgeheven.

  HOOFDSTUK 10. - Slotbepaling

  Art. 12. Deze ordonnantie treedt in werking op 1 juni 2018.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 14 juni 2018.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
P. SMET
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2017-2018 A-665/1 Ontwerp van ordonnantie A-665/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 25 mei 2018

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie