J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/04/16/2018011720/justel

Titel
16 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-05-2018 en tekstbijwerking tot 19-02-2019)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 02-05-2018 nummer :   2018011720 bladzijde : 37231       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2018-04-16/05
Inwerkingtreding : 12-05-2018

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1992121450        1993011451       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De overeenkomsten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen beantwoorden ten minste aan de bepalingen van de bij dit besluit gevoegde bijlage.
  Zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen is het evenwel toegelaten van de bepalingen van de bij dit besluit gevoegde bijlage af te wijken ten gunste van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van elke derde die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken is.
  Dit besluit is niet van toepassing op de snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden, waartoe van overheidswege toestemming is verleend overeenkomstig artikel 8 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

  Art. 2. § 1. Indien de premie kan bepaald of gewijzigd worden in functie van de schadegevallen die zich hebben voorgedaan, worden de beschrijving en de werking van een dergelijk systeem in de overeenkomst opgenomen.
  § 2. In geval van een verkeerde toepassing van het in paragraaf 1 bedoeld systeem, voert de verzekeraar de vereiste verbeteringen uit en desgevallend betaalt hij aan de verzekeringsnemer het premieverschil terug dat uit die verbetering voortvloeit, of vordert hij van deze laatste het verschil terug.
  Het door de verzekeraar terugbetaalde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke intrest indien de verbetering meer dan één jaar na de toekenning van de verkeerde premie heeft plaatsgevonden. Deze intrest loopt vanaf het ogenblik dat de verkeerde premie werd geïnd.

  Art. 3. De verklaring bedoeld in artikel 7, § 2, van de voornoemde wet van 21 november 1989 bevat de volgende gegevens:
  1° de identificatie van de verzekeraar;
  2° de identificatie van de verzekeringnemer;
  3° de categorie en het gebruik van het voertuig;
  4° de referentie van de overeenkomst;
  5° de jaarlijkse vervaldatum van de overeenkomst;
  6° de begin- en, in voorkomend geval, de einddatum van de overeenkomst;
  7° voor ieder schadegeval dat zich tijdens de periode van dekking heeft voorgedaan, met een maximum van vijf jaar die voorafgaat aan de verklaring:
  a) de datum van voorval;
  b) de naam, voornaam en geboortedatum van de verzekerde die het ongeval heeft veroorzaakt;
  c) het bedrag van de werkelijke schadevergoeding;
  d) de vermelding of het schadedossier al dan niet afgesloten is;
  e) de vermelding van het feit dat de aansprakelijkheid van de verzekerde aangetoond, verdeeld of nog niet werd bepaald;
  8° de datum van de verklaring.

  Art. 4. Het verzekeringsbewijs bedoeld in artikel 7, § 1, van de voornoemde wet van 21 november 1989 moet bevestigen dat ten minste waarborg wordt verleend voor feiten die voorvallen op het grondgebied:
  1° van alle Staten bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen alsook;
  2° van Marokko;
  3° van Tunesië en;
  4° van Turkije.

  Art. 5. Het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 januari 2002, wordt opgeheven.

  Art. 6. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de verkeersongevallen die hebben plaatsgevonden vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.
  De inwerkingtreding van dit besluit, alsook zijn latere wijzigingen, leiden binnen de door zijn bepalingen gestelde begrenzingen van rechtswege tot wijziging van de verplichtingen van de verzekeraars, zoals die voortvloeien uit de lopende verzekeringsovereenkomsten.
  Met uitzondering van de premieverhogingen, kunnen deze wijzigingen de opzegging van de lopende overeenkomst niet rechtvaardigen.
  De verzekeraars gaan over tot de formele aanpassing van de verzekeringsovereenkomsten en andere verzekeringsdocumenten aan de bepalingen van dit besluit, ten laatste op de eerste dag van de achttiende maand volgend op die waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Tot op die datum hoeven de bestaande en de nieuwe verzekeringsovereenkomsten niet naar de vorm overeen te stemmen met de bepalingen van dit besluit.

  Art. 7. De minister bevoegd voor de Verzekeringen is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N.[1 Bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen : Minimumvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen]1
  
   (NOTA : voor de bijlage, zie 2019-02-05/09)
  ----------
  (1)<KB 2019-02-05/08, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-03-2019>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 16 april 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie en Consumenten,
K. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, artikel 3, § 1, tweede lid en artikel 7, § 3, vervangen bij de wet van 8 juni 2008;
   Gelet op de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, artikel 40, § 1;
   Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
   Gelet op het advies nr. 61.636/1 van de Raad van State, gegeven op 7 november 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Gelet op het eensluidend advies van de Nationale Bank van België, gegeven op 27 februari 2018;
   Gelet op het eensluidend advies van de FSMA, gegeven op 1 maart 2018;
   Overwegende dat de Commissie voor Verzekeringen op 10 maart 2009 over de ontworpen regeling heeft geadviseerd;
   Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-02-2019 GEPUBL. OP 19-02-2019
    (GEWIJZIGD ART. : N)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie