J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/12/05/2017206207/justel

Titel
5 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 18-12-2017 nummer :   2017206207 bladzijde : 112777       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-12-05/05
Inwerkingtreding : 01-02-2018

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2013200528        2007012139        2013A11134       

Inhoudstafel Tekst Begin
Hoofdstuk 1. - Wijzigingen van de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
Art. 1
Hoofdstuk 2. - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht
Art. 2
Hoofdstuk 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van het vereenvoudigd stelsel betreffende het opmaken en bijhouden van sociale documenten voor de ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen en tot bepaling van de activiteiten in de bouwsector bedoeld in artikel 6, ß 2, van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen
Art. 3-8
Hoofdstuk 4. - Slotbepalingen
Art. 9-10

Tekst Inhoudstafel Begin
Hoofdstuk 1. - Wijzigingen van de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

  Artikel 1. In artikel 4, ß 2, van de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, worden de woorden "de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen" vervangen door de woorden "de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in BelgiŽ en de naleving ervan".

  Hoofdstuk 2. - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht

  Art. 2. In de artikelen III.1, ß 3, tweede lid, 1į, en III.14, 2į, van het Wetboek van economisch recht worden de woorden "de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen" vervangen door de woorden "de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in BelgiŽ en de naleving ervan".

  Hoofdstuk 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van het vereenvoudigd stelsel betreffende het opmaken en bijhouden van sociale documenten voor de ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen en tot bepaling van de activiteiten in de bouwsector bedoeld in artikel 6, ß 2, van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen

  Art. 3. Het opschrift van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van het vereenvoudigd stelsel betreffende het opmaken en bijhouden van sociale documenten voor de ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen en tot bepaling van de activiteiten in de bouwsector bedoeld in artikel 6, ß 2, van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen, wordt vervangen als volgt :
  "Koninklijk besluit van 1 april 2007 houdende diverse uitvoeringsmaatregelen betreffende de detachering van werknemers in BelgiŽ".

  Art. 4. Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  "Artikel 1. De duur van de periode bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in BelgiŽ en de naleving ervan, in de artikelen 6quater en 6quinquies van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, en in artikel 15bis, ß 2, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, is vastgesteld op twaalf maanden.".

  Art. 5. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
  "Art. 2. De werkgevers bedoeld in artikel 15bis, ß 2, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en in artikel 6quinquies van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, zijn vrijgesteld van het bezorgen van de vergelijkbare documenten en vertalingen bedoeld in deze artikelen voor de werknemers bedoeld in artikel 1, 4į tot 11į, van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006.
  De werkgevers bedoeld in artikel 7/1, ß 3, van de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in BelgiŽ en de naleving ervan, zijn vrijgesteld, gedurende een periode van ťťn jaar, van het bezorgen van de documenten bedoeld in artikel 7/1, ßß 1 en 2, voor de werknemers bedoeld in artikel 1, 4į tot 11į, van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006.".

  Art. 6. Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
  "Art. 3. De ambtenaren bedoeld in artikel 15bis, ß 2 en ß 3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, in de artikelen 6quinquies en 6sexies van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, en in artikel 7/1 van de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in BelgiŽ en de naleving ervan, zijn de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.".

  Art. 7. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen" vervangen door de woorden "de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in BelgiŽ en de naleving ervan.".

  Art. 8. In hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 4bis ingevoegd, luidende :
  "Art. 4bis. Om te kunnen overgaan tot de melding van de aanwijzing van de verbindingspersoon bedoeld in artikel 7/2 van de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in BelgiŽ en de naleving ervan, delen de werkgevers bedoeld in artikel 2, 3į, van deze wet van 5 maart 2002 en die in BelgiŽ werknemers tewerkstellen, in het kader van de activiteiten gedefinieerd in het tweede lid van dit artikel, de volgende identificatie- en adresgegevens mee, overeenkomstig het derde lid van dit artikel, aan de ambtenaren bedoeld in het vierde lid van dit artikel :
  - namen, voornamen en geboortedatum van de verbindingspersoon;
  in het geval de verbindingspersoon over een Belgisch identificatienummer bij de sociale zekerheid beschikt, volstaat dit nummer;
  - de hoedanigheid waarin deze verbindingspersoon optreedt;
  - zijn fysiek en elektronisch adres en een telefoonnummer waar hij bereikbaar is.
  De activiteiten bedoeld in het eerste lid, zijn de activiteiten van :
  1į wegvervoer van personen die bedoeld worden in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid bepaalt van respectievelijk :
  - het Paritair Comitť voor het vervoer en de logistiek, met uitzondering van taxi's;
  - het Paritair Subcomitť voor de autobussen en autocars.
  Dergelijke activiteiten van wegvervoer van personen worden evenwel uitgesloten indien ze op het Belgisch grondgebied bestaan uit cabotage of doorvoer;
  2į wegvervoer van goederen die bedoeld worden in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid bepaalt van het Paritair Subcomitť voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden;
  Dergelijke activiteiten van wegvervoer van goederen worden evenwel uitgesloten indien ze op het Belgisch grondgebied bestaan uit cabotage of doorvoer;
  3į initiŽle assemblage en/of eerste installatie van een goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een overeenkomst voor de levering van goederen en die noodzakelijk zijn voor het in werking stellen van het geleverde goed en die uitgevoerd worden door gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de leverende onderneming, wanneer de duur van de bedoelde werken niet meer dan acht dagen bedraagt, met uitsluiting van de activiteiten in de bouwsector, zoals gedefinieerd in artikel 4 van dit besluit.
  De werkgevers bedoeld in het eerste lid delen de in dit eerste lid vermelde identificatie- en adresgegevens mee :
  - ofwel via e-mail verzonden naar het elektronisch adres SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be;
  - ofwel via postzending verzonden naar het volgend adres :
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten
  Centrale Administratie
  Ernest Blerotstraat 1
  1070 Brussel.
  De ambtenaren aan wie de in het eerste lid bedoelde werkgevers de aanwijzing moeten melden van de verbindingspersoon bedoeld in artikel 7/2 van de wet van 5 maart 2002, zijn de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.".

  Hoofdstuk 4. - Slotbepalingen

  Art. 9. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 10. De minister bevoegd voor Werk en de minister bevoegd voor Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 5 december 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk, Economie en Consumenten,
K. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, artikel 15bis, gewijzigd bij de wet van 11 december 2016;
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, artikel 6quater, vervangen bij de wet van 27 december 2006, en de artikelen 6quinquies en 6sexies, vervangen bij de wet van 11 december 2016;
   Gelet op de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in BelgiŽ en de naleving ervan, de artikelen 7/1 en 7/2, ingevoegd bij de wet van 11 december 2016, en artikel 8, eerste lid, vervangen bij de programmawet (I) van 27 december 2006;
   Gelet op de wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers, artikel 41;
   Gelet op de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, artikel 4, ß 2;
   Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen III.1, ß 3, tweede lid, 1į, en III.14, 2į;
   Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van het vereenvoudigd stelsel betreffende het opmaken en bijhouden van sociale documenten voor de ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen en tot bepaling van de activiteiten in de bouwsector bedoeld in artikel 6, ß 2, van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen, de artikelen 1 tot 4;
   Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 18 juli 2017;
   Gelet op advies 62.171/1 van de Raad van State, gegeven op 19 oktober 2017, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 2į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat, door het bepalen voor twee specifieke categorieŽn van werkgevers die werknemers naar BelgiŽ detacheren, maar die niet beoogd worden door de verplichting om een detacheringsaangifte "Limosa" in de zin van artikel 139 van de programmawet (I) van 27 december 2006, te verrichten, van specifieke nadere regels voor de mededeling van de verbindingspersoon zoals bedoeld in artikel 7/2 van de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in BelgiŽ en de naleving ervan, dit besluit bijdraagt aan de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening");
   Overwegende dat hetzelfde besluit eveneens bijdraagt tot de gedeeltelijke omzetting van de voormelde richtlijn, enerzijds doordat het de ambtenaren aanwijst aan wie de werkgevers die werknemers naar BelgiŽ detacheren, de documenten van sociale aard bedoeld in artikel 7/1 van dezelfde wet van 5 maart 2002, op verzoek moeten verschaffen, en anderzijds doordat het de categorieŽn van gedetacheerde werknemers bepaalt waarvoor een vrijstelling geldt van het verschaffen van de voormelde documenten;
   Op de voordracht van de Minister van Werk, Economie en Consumenten,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie