J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2017/07/31/2017031132/justel

Titel
31 JULI 2017. - Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 12-09-2017 nummer :   2017031132 bladzijde : 83278       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-07-31/30
Inwerkingtreding : 22-09-2017

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2003014010        2007011261        2003014009        2005011238       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector
Art. 2-4
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector
Art. 5-6
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
Art. 7-27
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten
Art. 28-30
HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen
Art. 31-34
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
  Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de volgende richtlijnen :
  1° richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten;
  2° richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector

  Art. 2. In artikel 14, § 1, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de Belgische post- en telecommunicatiesector, gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2005, 16 maart 2007, 18 mei 2009, 13 december 2010, 10 juli 2012 en 27 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in de bepaling onder 3°, worden de woorden "van de artikelen 14, § 2, 2°, en 21, §§ 5 tot en met 7, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de Belgische post- en telecommunicatiesector, van de artikelen 4 en 4/1 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector," ingevoegd tussen de woorden "economische overheidsbedrijven," en de woorden "de wet van 30 maart 1995";
  2° in de bepaling onder 4/1° worden de woorden "op vraag van alle betrokken partijen, binnen een termijn van vier maanden en volgens de procedure vastgesteld door de Koning" vervangen door de woorden "op basis van artikel 4 of 4/1 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector".

  Art. 3. In artikel 17, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 30 december 2009, worden de volgendge wijzigingen aangebracht :
  1° in het vijfde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de eerste zin wordt opgeheven;
  b) in de tweede zin wordt het woord "bovendien" opgeheven;
  c) in de derde zin worden de woorden "De bijzondere opdrachthouders en" opgeheven.
  2° het zesde en het zevende lid worden opgeheven.

  Art. 4. In artikel 20, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 18 mei 2009 en 10 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "Bij schending van de artikelen 9, 11, 18, 51, 55, 56 of 64 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie of de bijbehorende uitvoeringsmaatregelen," worden vervangen door de woorden "Wanneer de Raad prima facie een overtreding vaststelt van de wetgeving of reglementering waarvan de naleving door het Instituut wordt gecontroleerd of hun uitvoeringsmaatregelen,";
  2° de woorden "of voor aanbieders of gebruikers van postnetwerken of -diensten" worden ingevoegd tussen de woorden "of andere gebruikers van het radiospectrum," en de woorden "kan de Raad alle passende voorlopige maatregelen aannemen";
  3° het lid wordt aangevuld met de volgende zin :
  "Hij waakt er in elk geval over dat de voorlopige maatregelen geen onomkeerbare gevolgen teweegbrengen.".

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector

  Art. 5. Artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2006, 31 mei 2009, 13 december 2010 en 26 maart 2014, wordt vervangen als volgt :
  "Art. 4. Onverminderd het recht voor elke partij om de zaak aanhangig te maken bij een rechtbank, in geval van geschil tussen aanbieders van telecommunicatienetwerken, -diensten of -apparatuur, of in geval van een geschil tussen postoperatoren volgens de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, of in geval van een geschil tussen in de wet van 5 mei 2017 betreffende de audiovisuele mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bedoelde aanbieders van elektronische-communicatiediensten of -netwerken of omroeporganisaties, neemt het Instituut binnen een termijn van vier maanden, met uitzondering van uitzonderlijke omstandigheden, en volgens de procedure vastgesteld door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad, een bindende administratieve beslissing.
  Er is slechts een geschil in de zin van het eerste lid van dit artikel indien de partijen geen onderhandelde oplossing bereiken binnen de vier maanden na een gemotiveerd verzoek om de onderhandelingen te openen.
  Uitzonderlijke omstandigheden daargelaten, wordt de in het eerste lid bedoelde termijn teruggebracht tot twee maanden voor de geschillen bedoeld in artikel 28/1, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
  Het Instituut kan, op verzoek van een partij, en binnen de tien werkdagen na de indiening van zulk verzoek, kennelijk onontvankelijke of ongegronde verzoeken tot geschillenbeslechting bij gemotiveerde beslissing afwijzen. Alvorens een verzoek als kennelijk onontvankelijk of ongegrond af te wijzen, hoort het Instituut alle betrokken partijen.
  Een verzoek om geschillenbeslechting in de zin van dit artikel maakt een einde aan de verzoeningsprocedure bedoeld in artikel 14, § 1, 4°, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.
  Tegen de besluiten van het Instituut genomen ter uitvoering van dit artikel en van artikel 4/1 kan het in artikel 2 bepaalde rechtsmiddel worden ingesteld.".

  Art. 6. In artikel 4/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "de Belgische mededingingsautoriteit" worden telkens vervangen door de woorden "het Instituut";
  2° in de paragrafen 5 en 7 worden de woorden "De Belgische mededingingsautoriteit" vervangen door de woorden "Het Instituut";
  3° in paragraaf 7 worden de woorden "aan deze Raad" vervangen door de woorden "aan het Instituut".

  HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

  Art. 7. In artikel 2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, gewijzigd bij de wetten van 18 mei 2009, 10 juli 2012, 30 juli 2013 en 27 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° een bepaling onder 10/1° wordt ingevoegd, luidende :
  "10/1° "elektronische-communicatienetwerk met hoge snelheid" : een elektronische-communicatienetwerk dat breedbandtoegangsdiensten kan leveren met snelheden van minstens 30 Mbps;";
  2° een bepaling onder 16/1° wordt ingevoegd, luidende :
  "16/1° "toegangspunt" : een in of buiten het gebouw gelegen fysiek punt dat toegankelijk is voor operatoren, waar het netwerk kan worden aangesloten op de voor hoge snelheid bestemde fysieke binnenhuisinfrastructuur;";
  3° een bepaling onder 17/2° wordt ingevoegd, luidende :
  "17/2° "fysieke binnenhuisinfrastructuur" : elk element van een netwerk, zoals buizen, masten, kabelgoten, inspectieputten, mangaten, straatkasten, gebouwen of ingangen in gebouwen, antenne-installaties, torens en palen (buiten kabels, met inbegrip van ongebruikte glasvezels (dark fibre)), alsook installaties op de locatie van de eindgebruiker, met inbegrip van elementen die gemeenschappelijk eigendom zijn, die bestemd zijn om elementen van vaste of draadloze toegangsnetwerken onder te brengen zonder dat ze zelf een actief element van het netwerk worden, voor zover die netwerken elektronische-communicatiediensten kunnen leveren en het toegangspunt van het gebouw kunnen aansluiten op het aansluitpunt van het netwerk;";
  4° de bepaling onder 34° wordt aangevuld met de woorden ", met uitsluiting van de exclusieve transmissie van signalen van audiovisuele mediadiensten";
  5° een bepaling onder 38/1° wordt ingevoegd, luidende :
  "38/1° "radiocommunicatienetwerk" : eenheid gevormd door een aantal radiocommunicatiestations die met elkaar kunnen communiceren binnen de grenzen van een vergunning of een gebruiksrecht;";
  6° in de bepaling onder 39° worden de woorden ", dienst voor de verstrekking van audiovisuele mediadiensten" ingevoegd tussen de woorden "werkende radiocommunicatiedienst" en de woorden "of elektronische-communicatiedienst";
  7° in de bepaling onder 42° worden de woorden ", verstrekking van audiovisuele mediadiensten" telkens ingevoegd tussen de woorden "ten behoeve van radiocommunicatie" en de woorden "en/of radiodeterminatie";
  8° een bepaling onder 85° wordt ingevoegd, luidende :
  "85° "dienstenaanbieder" : persoon wiens dienst of inhoud geleverd via een elektronische-communicatienetwerk door een operator aan de eindgebruiker in rekening wordt gebracht;";
  9° een bepaling onder 86° wordt ingevoegd, luidende :
  "86° "faciliterende operator" : operator die nummers of andere middelen ter beschikking stelt van een dienstenaanbieder, zodat deze een vergoeding voor zijn dienst of inhoud kan laten invorderen via facturatie door een operator of aanrekening op een voorafbetaalde kaart van een operator.".

  Art. 8. In artikel 9 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 4 februari 2010, 10 juli 2012 en 27 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden "of het doorverkopen in eigen naam en voor eigen rekening" worden opgeheven;
  b) de woorden "elektronische-communicatiediensten of -netwerken" worden vervangen door de woorden "openbaar beschikbare elektronische-communicatiediensten of openbare elektronische-communicatienetwerken";
  2° de paragrafen 5 en 6 worden opgeheven;
  3° in paragraaf 7 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) in het eerste lid worden de woorden "en doorverkopers waarnaar verwezen wordt in de paragrafen 5 en 6" vervangen door de woorden "van private elektronische-communicatienetwerken en elektronische-communicatiediensten die niet openbaar beschikbaar zijn";
  b) in het tweede en derde lid, worden de woorden "en doorverkopers waarnaar verwezen wordt in de paragrafen 5 en 6" telkens vervangen door de woorden "beoogd in het eerste lid".
  4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 8, luidende :
  " § 8. De onderneming die voor 22 september 2017 een kennisgeving heeft ingediend om operator te worden en die niet langer aan de voorwaarden voldoet om dat te doen, verliest zijn hoedanigheid van operator op 31 december 2018. ".

  Art. 9. In dezelfde wet wordt een artikel 13/1 ingevoegd, luidende :
  "Art. 13/1. § 1. Niemand mag in het Rijk noch aan boord van een zeeschip, een binnenschip, een luchtvaartuig of enige andere drager onderworpen aan het Belgisch recht, een zend- of ontvangtoestel voor radiocommunicatie houden, of een station voor radiocommunicatie aanleggen en doen werken zonder een schriftelijke vergunning op basis van artikel 39 of een gebruiksrecht op basis van artikel 18.
  § 2. De Koning kan bepalen in welke gevallen de in paragraaf 1 bepaalde vergunningen of gebruiksrechten niet vereist zijn.".

  Art. 10. In artikel 14 van dezelfde wet wordt het eerste lid opgeheven.

  Art. 11. In artikel 18, § 1, tweede lid, 1°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2014, worden de woorden "en ter beperking van blootstelling van het publiek aan elektromagnetische velden" opgeheven.

  Art. 12. In dezelfde wet wordt een artikel 28/1 ingevoegd, luidende :
  "Art. 28/1. § 1. Om een elektronische-communicatienetwerk met hoge snelheid aan te leggen en wanneer verdubbeling technisch onmogelijk of economisch inefficiënt is, heeft elke operator het recht van toegang tot alle fysieke binnenhuisinfrastructuur.
  § 2. Elke houder van een recht om het toegangspunt en de fysieke binnenhuisinfrastructuur te gebruiken, voldoet aan alle redelijke verzoeken om toegang vanwege een operator die het voornemen heeft een elektronische-communicatienetwerk met hoge snelheid aan te leggen onder billijke en niet-discriminerende voorwaarden.
  § 3. Onverminderd de mogelijkheid voor elke partij om de zaak aanhangig te maken bij een rechtbank, indien binnen twee maanden vanaf de datum van ontvangst van het formele verzoek om toegang geen overeenstemming is bereikt over de in paragraaf 1 en paragraaf 2 bedoelde toegang, heeft elke partij het recht de zaak door te verwijzen naar het Instituut, dat het geschil zal beslechten overeenkomstig artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.".

  Art. 13. In artikel 33 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 30 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 2, eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) in de bepaling onder 1° worden de woorden "het een zendtoestel voor radiocommunicatie betreft dat uitsluitend wordt besteld, opgesteld en gebruikt door de krijgsmacht op haar oefendomeinen" vervangen door de woorden "het enerzijds een zendtoestel voor radiocommunicatie besteld, opgesteld en gebruikt door de krijgsmacht op haar oefendomeinen betreft, of anderzijds het een vast opgesteld zendtoestel voor radiocommunicatie betreft dat uitsluitend besteld, opgesteld en gebruikt wordt door de federale overheidsdiensten bevoegd inzake buitenlandse zaken, inzake binnenlandse zaken of inzake defensie, in de door hun gekozen plaatsen,";
  b) in de bepaling onder 2° worden de woorden "39, § 1" vervangen door de woorden "39, § 2, en";
  c) in de bepaling onder 5° worden de woorden "het oefenterrein van de krijgsmacht of het domein van de penitentiaire inrichting" vervangen door de woorden "de plaatsen bedoeld in de bepaling onder 1° ";
  2° in paragraaf 2, derde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden "onderdeel 5° " worden vervangen door de woorden "de bepaling onder 5° ";
  b) de woorden "het oefenterrein van de krijgsmacht of het domein van de penitentiaire inrichtingen" worden vervangen door de woorden "de plaatsen bedoeld in de bepaling onder 1° ";
  c) de woorden "tot het oefenterrein van de krijgsmacht of de penitentiaire inrichting in kwestie" worden vervangen door de woorden "tot het toestel";
  d) de woorden "moet overeenkomstig de bepalingen van § 2, 1°, 2°, 4° en 5° van dit artikel geschieden" worden vervangen door de woorden "geschiedt overeenkomstig de bepalingen onder 1°, 2°, 4° en 5° ";
  3° paragraaf 2 wordt aangevuld met twee leden, luidende :
  "De overheidsdiensten bedoeld in het eerste lid geven aan het Instituut kennis van het gebruik van deze apparatuur binnen 24 uur na de vraag van het Instituut. De Koning bepaalt, na advies van het Instituut, de nadere regels van deze kennisgeving alsook de informatie bezorgd aan het Instituut.
  Het zendtoestel gebruikt in het kader van het eerste lid met uitzondering van de Krijgsmacht op haar oefenterreinen, mag slechts in dienst worden gesteld om de vertrouwelijkheid van de gesprekken te beschermen voor zover zij betrekking hebben op de veiligheid van de bevolking. Daartoe wordt de gebruiksduur van het zendtoestel beperkt tot de strikt noodzakelijke tijd.";
  4° het artikel wordt aangevuld met paragraaf 3, luidende :
  " § 3. Paragraaf 1, 2°, is niet van toepassing op het verkrijgen, de installatie en het gebruik van radioapparatuur die schadelijke storingen veroorzaakt, door :
  1° de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen van de krijgsmacht;
  2° de Directie Hondensteun van de federale politie;
  3° de speciale eenheden van de federale politie in het kader van de uitvoering van de wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden en in het kader van haar specifieke opdrachten alsook de krijgsmacht in het kader van militaire acties, wanneer de bescherming van de fysieke integriteit van personen dat vereist.
  In geen geval kan het bezit, het in eigendom hebben, het gebruik door of het commercialiseren ten behoeve van Defensie van voornoemde radioapparatuur, door enige maatregel worden verboden of beperkt indien dat een invloed heeft of kan hebben op de aanwending en de paraatstelling van de Krijgsmacht in het buitenland of op de paraatstelling en gewapende operationele inzet van de Krijgsmacht in het binnenland;
  4° de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bedoeld in de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
  Vóór elk gebruik van de apparatuur bedoeld in het eerste lid, evalueren de diensten bedoeld in het eerste lid de risico's van schadelijke storingen.
  Ze gebruiken de apparatuur enkel op voorwaarde dat de baten van haar gebruik groter zijn dan de nadelige gevolgen voor derden die voortvloeien uit deze storingen.
  In dat geval beperken ze de duur van het gebruik van de apparatuur, haar impact in de ruimte en de verstoorde frequenties tot wat strikt noodzakelijk is ten behoeve van de interventie.
  De diensten bedoeld in het eerste lid melden het gebruik van deze apparatuur aan het Instituut binnen 24 uur na het verzoek van het Instituut. De Koning bepaalt, na advies van het Instituut, de nadere bepalingen voor deze kennisgeving alsook de informatie die moet worden verstrekt aan het Instituut.
  Het Instituut kan het houden of het gebruik van deze apparatuur door de diensten bedoeld in het eerste lid beperken en bepaalde technische voorwaarden opleggen wanneer de voorwaarden van kennisgeving bedoeld in dit artikel niet in acht worden genomen.
  Voor specifieke frequentiebanden die gebruikt worden voor spoor- en luchtvaartradiocommunicatiediensten waarvan de storing gevolgen kan hebben op de bescherming van mensenlevens en die door het Instituut bepaald kunnen worden stelt het Instituut de technische en operationele voorwaarden van deze apparatuur vast. Hiertoe worden deze apparatuur en haar technische karakteristieken drie maanden voorafgaand aan de eerste ingebruikname gemeld aan het Instituut. Indien deze technische en operationele voorwaarden niet nageleefd worden, dan wordt de indienststelling onmiddellijk stopgezet, tenzij de stopzetting een groter risico voor de beveiliging van mensenlevens inhoudt.
  In geen geval kan het bezit, het in eigendom hebben, het gebruik door of het commercialiseren ten behoeve van Defensie van voornoemde radioapparatuur, door enige maatregel worden verboden of beperkt indien dat een invloed heeft of kan hebben op de aanwending en de paraatstelling van de Krijgsmacht in het buitenland of op de paraatstelling en gewapende operationele inzet van de Krijgsmacht in het binnenland.
  De rechten van operatoren inzake het gebruik van frequenties worden beperkt ingeval van het gebruik van zendtoestellen die voldoen aan de voorwaarden die in deze paragraaf vervat zijn.".

  Art. 14. In artikel 39 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2006 en 27 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 1 wordt opgeheven;
  2° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden "van de in § 1 bedoelde vergunningen" worden vervangen door de woorden "van de vergunningen om een zend- of ontvangtoestel voor radiocommunicatie te mogen houden, of een station of een netwerk voor radiocommunicatie dat niet wordt gebruikt voor elektronische-communicatiediensten die aan het publiek worden aangeboden te mogen aanleggen en doen werken";
  b) de tweede zin "Hij kan bepalen in welke gevallen die vergunningen niet vereist zijn." wordt vervangen door de zin "Deze vergunningen zijn persoonlijk en kunnen worden ingetrokken.";
  3° in paragraaf 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden " § 1" worden vervangen door de woorden "paragraaf 2";
  b) de woorden "die in de militaire banden werken," worden ingevoegd tussen de woorden "stations voor radiocommunicatie" en de woorden "die voor militaire doeleinden";
  c) de paragraaf wordt aangevuld met de volgende zin : "De verdeling van de banden tussen civiel en militair wordt vastgesteld door de Gemengde Commissie voor telecommunicatie, bedoeld in artikel 106, § 1.";
  d) de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende :
  "De in paragraaf 2 bedoelde vergunningen zijn niet vereist voor de radiocommunicatiestations die worden besteld, geïnstalleerd en gebruikt door de autoriteiten bedoeld in artikel 33, § 3.".

  Art. 15. In artikel 42, § 1, van dezelfde wet, worden de woorden "39, § 1" vervangen door de woorden "39, § 2".

  Art. 16. In artikel 107/1, § 5, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 juli 2012, wordt de zin "De Koning bepaalt vooraf bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op objectieve en transparante wijze, de parameters op basis waarvan de kosten worden berekend." opgeheven.

  Art. 17. In artikel 108, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 10 juli 2012 en 27 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1, e), derde streepje, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden "of verder aanhouden van" worden ingevoegd tussen de woorden "aan het inschrijven op" en de woorden "een abonnement";
  b) de woorden "van bepaalde duur" worden opgeheven;
  c) de woorden "van het contract van bepaalde duur" worden vervangen door de woorden "toegepaste afschrijving";
  2° in paragraaf 2 wordt het tweede lid aangevuld met de woorden ", behalve indien het in artikel 108, § 1, bedoelde contract voorziet in een aan de index van de consumptieprijzen gerelateerde stijging en met uitzondering van wijzigingen aan bedingen ingevolge nieuwe wetgeving of besluiten die operatoren geen keuze op het vlak van implementatie laten".

  Art. 18. In artikel 110/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 juli 2012 en gewijzigd bij de wet van 27 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "rekening houdende met het gebruikspatroon van de abonnee berekend over de periode bepaald door het Instituut" worden opgeheven;
  2° in de Franse tekst worden de woorden "d'information" vervangen door de woorden "de l'abonné";
  3° het artikel wordt aangevuld met de volgende zin :
  "Bij het beantwoorden van dit verzoek houdt de operator op zijn minst rekening met :
  1° het gebruikspatroon van de abonnee, vastgesteld en ter beschikking gesteld overeenkomstig de nadere regels bepaald door het Instituut overeenkomstig artikel 111, § 3;
  2° de door de abonnee gewenste internetsnelheid;
  3° de door de abonnee gewenste opties inzake televisie in een gecombineerd aanbod met een breedbandinternetdienst en/of een vaste telefoniedienst en/of mobiele diensten.".

  Art. 19. In artikel 111/2, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden "de nadere regels van toepassing wanneer een abonnee afziet van een elektronische-communicatiedienst bij een operator om een elektronische-communicatiedienst bij een andere operator te verkrijgen, waaronder de methode voor de vaststelling van de kosten voor de overstap, de verdeling van die kosten tussen de betrokken partijen," worden ingevoegd tussen de woorden "na het advies van het Instituut," en de woorden "de technische methodes";
  b) de woorden "wanneer een eindgebruiker afziet van een elektronische-communicatiedienst bij een operator om een elektronische-communicatiedienst bij een andere operator te verkrijgen" worden opgeheven;
  2° in het tweede lid worden de woorden "aan de eindgebruikers" vervangen door de woorden "aan de abonnees".

  Art. 20. In artikel 111/3, § 3, derde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in de Franse tekst wordt het woord "anticipée" opgeheven;
  2° de woorden "of verder aanhouden van" worden ingevoegd tussen de woorden "het inschrijven op" en de woorden "een abonnement";
  3° de woorden "van bepaalde duur" worden opgeheven;
  4° het woord "vroegtijdige" wordt opgeheven;
  5° het woord "laatste" wordt vervangen door het woord "derde".

  Art. 21. In artikel 111/4, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2014, wordt de eerste zin, die aanvangt met de woorden "De consument heeft het recht" en eindigt met de woorden "bij dezelfde operator" aangevuld met de woorden ", met uitzondering van de vergoeding gevraagd aan de consument die, gratis of tegen een lagere prijs, een eindapparaat heeft ontvangen in ruil voor intekening op of het verder aanhouden van een abonnement, vastgelegd conform artikel 108, § 1, e), derde streepje".

  Art. 22. In dezelfde wet wordt een artikel 116/1 onder onderafdeling 2 ingevoegd, luidende :
  "Art. 116/1. § 1. De operator die de uitvoering van een schuldvordering vordert voor een dienst van een derde door het factureren of innen van die dienst, hierna "de facturerende operator" genoemd, houdt, behoudens het geval in het volgende lid, het bewijs van de onderliggende verbintenis daarvoor ter beschikking van de klant. De Koning kan, na advies van het Instituut, de nadere regels bepalen omtrent het bewijs.
  Ingeval de aanvraag voor het verkrijgen van de dienst niet via het netwerk van de facturerende operator is verlopen, houdt de facturerende operator de unieke transactiecode, de aankoopreferentie, de transactiegegevens of de confirmatie-sms ter beschikking van de klant. De facturerende operator treft de nodige contractuele schikkingen opdat de dienstenaanbieder verplicht is om het bewijs op eerste verzoek en op eenvoudige wijze te verstrekken aan de betrokken klant.
  Een derde die een betaalnummer uit het Belgische E.164 nummerplan gebruikt verstrekt met het oog op openbaarmaking de volgende gegevens aan het in het volgende lid bedoelde register, waarna de nummerhoudende operator het mogelijk maakt dit betaalnummer in gebruik te nemen :
  1° de naam, het adres en indien van toepassing het KBO-nummer van de dienstenaanbieder;
  2° het EU MOSS of Belgisch btw-nummer van de partij die verantwoordelijk is voor de afdracht van de btw over de geïnde gelden;
  3° de omschrijving van de dienst;
  4° de URL's gebruikt door de dienst;
  5° de totale prijs van de dienst;
  6° het contactadres, e-mail en nationaal telefoonnummer waarvan de gesprekskosten per minuut niet hoger zijn dan deze voor een oproep naar een geografisch nummer, voor klachtenbehandeling;
  7° indien van toepassing, het nummer van de vergunning volgens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en haar uitvoeringsbesluiten;
  8° de startdatum en einddatum van de dienst;
  9° de hierboven vermelde gegevens die de voorbije 6 maanden van toepassing waren, indien ze verschillen van de actuele gegevens.
  Het Instituut en de operatoren die een betaalnummer uit het Belgische E.164 nummerplan toekennen, maken de nodige afspraken voor de oprichting van een register dat moet toelaten om de in het vorige lid bedoelde gegevens openbaar te maken.
  Wanneer het bedoelde register niet is opgericht binnen de drie maanden na inwerkingtreding van dit artikel, bepaalt de minister na het advies van het Instituut de modaliteiten met betrekking tot het register.
  De dienstenaanbieder informeert de faciliterende operator, die het nummer toekent aan de dienstenaanbieder, van de correcte en volledige registratie van zijn gegevens, voorafgaand aan de activatie van het betreffende nummer.
  § 2. De Koning bepaalt, na advies van het Instituut, de andere verplichtingen die worden opgelegd aan de dienstenaanbieder, de faciliterende operator, de facturerende operator, de eindgebruiker en eventuele andere betrokken partijen, die Hij aanwijst.
  De verplichtingen kunnen onder meer handelen over :
  1° de elementen die de faciliterende operator moet onderzoeken vooraleer nummers of andere middelen voor het invorderen van een vergoeding voor de dienst ter beschikking te stellen aan een dienstenaanbieder;
  2° de identificatie van de betrokken partijen, alsmede de verdeling van de kosten tussen de betrokken partijen in verband met de publicatie ervan;
  3° de klantendienst;
  4° het klachtenbehandelingsproces;
  5° de maatregelen die de operatoren nemen, indien er niet voldaan is aan de plicht tot identificatie of de nadere regels van het klachtenbehandelingsproces;
  6° de terugbetalingsprocedure;
  7° de maatregelen die de operatoren treffen, wanneer een overtreding van de wetgeving of van een toepasselijke gedragscode vaststaat;
  8° de informatie-uitwisseling over diensten en dienstenaanbieders die in overtreding waren met de wetgeving of met bepalingen uit een toepasselijke gedragscode of over diensten die frauduleus gebruikt worden door eindgebruikers.".

  Art. 23. Artikel 117, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 juli 2012, wordt vervangen als volgt :
  "Art. 117. Het Instituut kan al de ondernemingen die voor het publiek toegankelijke telefoniediensten of toegang tot openbare communicatienetwerken aanbieden gelasten om middelen te voorzien waarbij de consumenten voor de toegang tot de openbare elektronische-communicatienetwerken en het gebruik van openbare telefoniediensten vooruitbetalen.".

  Art. 24. Artikel 118 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 juli 2012, wordt vervangen als volgt :
  "Art. 118. Het Instituut kan al de ondernemingen die voor het publiek toegankelijke telefoniediensten of toegang tot openbare communicatienetwerken aanbieden gelasten om aan de consumenten de mogelijkheid te bieden om de toegang tot een openbaar elektronische-communicatienetwerk in termijnen te betalen.
  De Koning kan, na advies van het Instituut, de nadere regels bepalen volgens dewelke deze aanbieders een betaling in termijnen moeten toestaan.".

  Art. 25. Artikel 119 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007 en 31 mei 2011, wordt vervangen als volgt :
  "Art. 119. § 1. De volledige lijst van maatregelen die de operator kan nemen in geval van een onbetaalde rekening wordt vermeld in het in artikel 108 bedoelde contract.
  De regels bepaald in de paragrafen 2 tot en met 8 gelden onverminderd de toepassing van artikel 70, § 1, 2°, d).
  § 2. Indien de abonnee de factuur niet tijdig betaalt, mag de operator de betrokken abonnee op elk moment schriftelijk herinneren aan het verstrijken van de vervaldatum van de factuur en hem uitnodigen de volgens de operator verschuldigde betaling te verrichten. De aangerekende rentevoet voor eventuele verwijlintresten mag niet hoger liggen dan de wettelijke rentevoet.
  De eerste schriftelijke herinnering is gratis. De kosten voor de daaropvolgende schriftelijke herinneringen mogen niet hoger liggen dan 10 euro. De Koning kan, na advies van het Instituut, dat forfaitair bedrag aanpassen en de regels voor herinneringen verder preciseren.
  § 3. Wanneer de operator zich voorneemt om de eigen dienstverlening aan een abonnee te onderbreken, richt hij een voorafgaand schriftelijk bericht dat waarschuwt voor een aanstaande onderbreking van de dienst (hierna : "het waarschuwingsbericht" ) tot de betrokkene, dat ten minste de volgende elementen bevat :
  1° het nog verschuldigde bedrag;
  2° de termijn waarover de betrokkene beschikt om zijn situatie in orde te brengen; deze termijn mag niet korter zijn dan de tijd die redelijkerwijze nodig is om een betaling uit te voeren en zijn verplichtingen inzake de betalingsvoorwaarden na te komen;
  3° indien de abonnee een consument is, informatie over of een verwijzing naar de mogelijkheden en voorwaarden om een bedrag te betwisten, een afbetalingsregeling uit te werken of van tariefformule te veranderen;
  4° de naam en het telefoonnummer van zijn bevoegde dienst.
  De kosten voor het aanmaken en verzenden van het schriftelijk waarschuwingsbericht aan consumenten mogen niet hoger liggen dan 10 euro. De Koning kan, na advies van het Instituut, dat forfaitair bedrag aanpassen en de regels voor het waarschuwingsbericht verder preciseren.
  § 4. Indien de abonnee binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan het waarschuwingsbericht van de operator, geen geldige betwisting van het openstaande bedrag aan de operator kenbaar maakt en geen afbetalingsplan vraagt, mag de operator zijn dienst beperken tot een minimumdienst. Indien de abonnee een afbetalingsplan vraagt, mag de operator een minimumdienst voorstellen.
  Een minimumdienst in de zin van dit artikel is een dienstverlening waarbij de eindgebruiker op zijn minst nog over de mogelijkheid beschikt de nooddiensten op te bellen en toegang te krijgen tot het vast Internet aan een up- en downloadsnelheid, die even hoog is als de snelheid die de abonnee nog krijgt, wanneer zijn in zijn abonnement inbegrepen internetvolume is opgebruikt of, indien een dergelijke voortzetting van internettoegang niet voorzien is in zijn abonnementsformule, aan een upload- en downloadsnelheid gelijk aan of hoger dan 256 kilobit per seconde.
  § 5. Tijdens de minimumdienst mag de operator enkel de kosten aanrekenen die rechtstreeks verband houden met de ingestelde minimumdienst.
  Een mobiele operator kan zijn abonnee ook omzetten naar een formule met een voorafbetaalde kaart in plaats van een minimumdienst in te stellen.
  § 6. De ingebrekestelling die voorafgaat aan de volledige verbreking van de aansluiting bevat ten minste de volgende elementen :
  1° het nog verschuldigde bedrag;
  2° de termijn waarover de betrokkene beschikt om zijn situatie in orde te brengen; deze termijn mag niet korter zijn dan de tijd die redelijkerwijze nodig is om een betaling uit te voeren en zich in regel te stellen met de betalingsvoorwaarden. De Koning kan, op advies van het Instituut, de precieze termijn bepalen die moet gegeven worden;
  3° de naam en het telefoonnummer van zijn bevoegde dienst.
  § 7. Indien de abonnee in overeenstemming met paragraaf 4 in minimumdienst werd geplaatst, hij binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling, bedoeld in paragraaf 6, en hij geen geldige betwisting van het openstaande bedrag vermeld in die ingebrekestelling aan de operator kenbaar maakt, kan de operator de dienstverlening onderbreken.
  Iedere onderbreking van de eigen dienstverlening die een operator toepast als gevolg van een wanbetaling blijft, voor zover dat technisch mogelijk is, beperkt tot de betrokken dienst.
  § 8. In geval van een betwisting te goeder trouw van het aan de operator openstaande bedrag wordt de verleende dienst niet onderbroken of beperkt tot minimumdienst wanneer de abonnee het niet-betwiste bedrag correct betaalt aan de operator. Wanneer de klacht van een consument over het betwiste bedrag op de factuur gegrond wordt bevonden, dan betaalt de operator aan de consument integraal het betwiste bedrag terug.
  § 9. De paragrafen 3 tot en met 7 hoeven niet in acht genomen te worden :
  1° in geval van fraude;
  2° in geval van aanhoudend te laat of niet betaalde facturen, met name wanneer de abonnee binnen een periode van 12 maanden reeds het regime van minimumdienst heeft genoten of wanneer diens aansluiting binnen een periode van 12 maanden al eens werd verbroken;
  3° in geval van excessief gebruik, indien de reglementering of het in artikel 108 bedoelde contract ter voorkoming ervan alternatieve beschermingsmaatregelen heeft bepaald.
  § 10. De onderbreking van de dienstverlening of de instelling van de minimumdienst wegens wanbetaling is gratis.
  Het bedrag dat eventueel verschuldigd is voor de reactivering van de diensten na een onderbreking wegens wanbetaling mag niet meer bedragen dan 30 euro inclusief btw.
  § 11. Indien de operator de paragrafen 3 tot en met 10 niet naleeft, vervallen alle aan de abonnee aangerekende kosten en interesten en heeft de abonnee, in voorkomend geval, recht op een kosteloze reactivering van de dienst.".

  Art. 26. Artikel 120 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 juli 2012, wordt vervangen als volgt :
  "Art. 120. Op verzoek van de abonnee blokkeren de operatoren die een elektronische-communicatiedienst aanbieden kosteloos de berichten, de communicatie of de oproepen, inkomend van of uitgaand naar specifieke nummers of bepaalde categorieën nummers, volgens de regels die door de minister, na advies van het Instituut, worden vastgesteld.".

  Art. 27. In artikelen 145, § 2, en 147, tweede lid, van dezelfde wet, worden de woorden "39, § 1" telkens vervangen door de woorden "13/1, § 1".

  HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten

  Art. 28. In artikel 5/2, § 1, eerste lid, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten, ingevoegd bij de wet van 10 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "de nadere regels van toepassing wanneer een abonnee afziet van een omroeptransmissie- of omroepdistributiedienst bij een operator om een omroeptransmissie- of omroepdistributiedienst bij een andere operator te verkrijgen, waaronder de methode voor de vaststelling van de kosten voor de overstap, de verdeling van die kosten tussen de betrokken partijen," worden ingevoegd tussen de woorden "na het advies van het Instituut" en de woorden "de technische methodes";
  2° de woorden "wanneer een abonnee afziet van een omroeptransmissie- of omroepdistributiedienst bij een operator om een elektronische-communicatiedienst bij een andere operator te verkrijgen" worden opgeheven.

  Art. 29. In artikel 6 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1, e), tweede streepje, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden "of verder aanhouden van" worden ingevoegd tussen de woorden "het inschrijven op" en de woorden "en abonnement";
  b) de woorden "van bepaalde duur" worden opgeheven;
  c) de woorden "looptijden van het contract van bepaalde duur" worden vervangen door de woorden "toegepaste afschrijvingslooptijd";
  2° in paragraaf 2, wordt het tweede lid aangevuld met de woorden ", behalve indien het in paragraaf 1 bedoelde contract voorziet in een aan de index van de consumptieprijzen gerelateerde stijging".

  Art. 30. In artikel 6/1, § 3, derde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "of verder aanhouden van" worden ingevoegd tussen de woorden "het inschrijven op" en de woorden "een abonnement";
  2° de woorden "van bepaalde duur" worden opgeheven;
  3° het woord "vroegtijdige" wordt opgeheven;
  4° het woord "laatste" wordt vervangen door het woord "tweede".

  HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

  Art. 31. Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2017 in het kader van de omzetting van richtlijn 2014/61/EU.

  Art. 32. Artikelen 2, 2°, 5 en 6 treden in werking op de dag van inwerkingtreding van het koninklijk besluit bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

  Art. 33. Artikel 22 treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 34. Artikel 25 treedt in werking op de eerste dag van de tiende maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en is vanaf dat ogenblik onmiddellijk van toepassing op de lopende overeenkomsten.

  BIJLAGE.

  Art. N. Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2017 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten in het kader van de omzetting van de Richtlijn 2014/61/EU
  (Voor het Samenwerkingsakkoord, zie : 2017-07-14/19)

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 31 juli 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post,
A. DE CROO
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 54- 2558. Integraal Verslag : 13 juli 2017.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie