J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/12/07/2016011524/justel

Titel
7 DECEMBER 2016. - Wet tot invoeging van een artikel 106/1 in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 19-12-2016 nummer :   2016011524 bladzijde : 87211       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-12-07/05
Inwerkingtreding : 29-12-2016

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2005011238       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. In de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wordt een artikel 106/1 ingevoegd, luidende :
  "Art. 106/1. § 1. De operatoren die openbare mobiele elektronische-communicatiediensten aanbieden stellen hun netwerken en diensten ter beschikking van het centrale communicatieplatform van de minister tot wiens bevoegdheid Binnenlandse Zaken behoort teneinde de burgemeesters, de gouverneurs van de provincies, de overheid van de Brusselse Agglomeratie die bevoegd is krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en de minister tot wiens bevoegdheid Binnenlandse Zaken behoort, permanent in staat te stellen berichten naar de bevolking te verspreiden om ze te waarschuwen in geval van dreigend gevaar of grote ramp en om ze te informeren teneinde de gevolgen ervan te beperken, evenals testberichten.
  Onder dreigend gevaar moet worden verstaan een verhoogd risico voor het imminente opstarten van een gemeentelijke, provinciale of federale fase zoals bepaald door de Koning, voor een imminente daad van terrorisme in de zin van artikel 8, 1°, b), van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, voor een dreigend terroristisch misdrijf in de zin van artikel 137 van het Strafwetboek of voor een dreigende schending van de openbare orde, de veiligheid of de bescherming van de fysieke integriteit van de personen ter gelegenheid van diplomatieke of protocollaire evenementen.
  Er is sprake van een grote ramp wanneer het in het tweede lid vermelde risico werkelijkheid wordt.
  De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voordracht van de minister en van de minister tot wiens bevoegdheid Binnenlandse Zaken behoort, na advies van het Instituut, per type mobiele elektronische-communicatiedienst, de modaliteiten van de verplichting bedoeld in het eerste lid, met inbegrip van de inhoud van de testberichten, de manier waarop ze worden verzonden en de frequentie van de tests.
  § 2. Om de verspreiding van de berichten in een bepaalde zone overeenkomstig paragraaf 1 mogelijk te maken, is het aan de in diezelfde paragraaf bedoelde operatoren toegestaan de locatiegegevens die betrekking hebben op de personen die zich in die zone bevinden te verwerken, zelfs zonder de instemming van deze personen of in geval van weigering van deze laatsten in het kader van andere doelstellingen.
  Deze operatoren vernietigen deze locatiegegevens alsook de lijsten van de identifiers met betrekking tot deze personen zodra ze niet langer nodig zijn voor de verspreiding van berichten aan de bevolking en na overleg met het centrale communicatieplatform van de minister tot wiens bevoegdheid Binnenlandse Zaken behoort.
  § 3. De operatoren bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, nemen de kosten ten laste :
  1° van de ingangs- en uitgangspunten op hun eigen netwerken en diensten voor het uitwisselen van informatie met het centrale communicatieplatform;
  2° voor de aanpassingen binnen hun eigen netwerken en diensten die noodzakelijk zijn om de werkingsmodaliteiten uit te voeren, vastgelegd door de Koning overeenkomstig paragraaf 1;
  3° voor het verspreiden van de berichten uitgaande van het centrale communicatieplatform naar de betrokken bevolking, evenals van elke andere uitwisseling van informatie tussen dat platform en de operatoren;
  4° voor het verspreiden van de testberichten.".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 7 december 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Telecommunicatie,
A. DE CROO
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 54-2031. Integraal Verslag : 24 november 2016.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie