J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/12/01/2016011497/justel

Titel
1 DECEMBER 2016. - Wet houdende uitvoeringsmaatregelen van Verordening (EU) nr 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 15-12-2016 nummer :   2016011497 bladzijde : 86578       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-12-01/12
Inwerkingtreding : 25-12-2016

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1998003158        2013A11134       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van boek I van het Wetboek van economisch recht
Art. 2
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van boek VII van het Wetboek van economisch recht
Art. 3
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van boek XV van het Wetboek van economisch recht
Art. 4-8
HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van Belgiė
Art. 9

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijziging van boek I van het Wetboek van economisch recht

  Art. 2. In boek I, titel 2, hoofdstuk 12, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 17 juli 2013 dat de definities eigen aan boek XV bevat, wordt artikel I.20 van hetzelfde Wetboek aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende :
  "6° Bank : de Nationale Bank van Belgiė".

  HOOFDSTUK 3. - Wijziging van boek VII van het Wetboek van economisch recht

  Art. 3. In boek VII, titel 3, hoofdstuk 11, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 29 juni 2016, wordt een artikel VII.63/3 ingevoegd, luidende :
  "Art. VII. 63/3. § 1. Er wordt een buitengerechtelijke klachtenregeling ingesteld met als doel adequate en doeltreffende buitengerechtelijke klachten- en verhaalprocedures te waarborgen en te bevorderen voor de beslechting van de geschillen die tussen begunstigden en hun betalingsdienstaanbieders ontstaan en die voortvloeien uit de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2015/751 en de bepalingen van het koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel VII.63/1 en van artikel VII.63/2.
  De begunstigden en de betalingsdienstaanbieders moeten respectievelijk worden begrepen in de zin van artikel 2, 13), en artikel 2, 24), van Verordening (EU) nr. 2015/751.
  § 2. De ombudsdienst aangeduid om de taak omschreven in paragraaf 1 uit te voeren, is de ombudsdienst voor financiėle diensten ingesteld krachtens artikel VII.216.
  § 3. De buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en betalingsdienstaanbieders in het raam van de Verordening (EU) nr. 2015/751 wordt geregeld in de statuten en reglementen van de ombudsdienst voor financiėle diensten ingesteld krachtens artikel VII.216.
  § 4. De betalingsdienstaanbieders treden toe tot een buitengerechtelijke regeling van geschillen die in de lijn ligt van de Verordening (EU) nr. 2015/751, zoals bedoeld in dit artikel, dragen bij tot de financiering ervan en gaan in op elk verzoek om informatie dat zij in het raam van deze geschillenregeling ontvangen.".

  HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van boek XV van het Wetboek van economisch recht

  Art. 4. In artikel XV.17, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, wordt het volgende lid ingevoegd tussen het tweede en het derde lid :
  "Meer in het bijzonder, met het oog op het opsporen en vaststellen van inbreuken op de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 2015/751, met uitzondering van zijn artikel 7, evenals inbreuken op de bepalingen van het koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel VII.63/1 en van artikel VII.63/2 van het Wetboek van economisch recht, kunnen zij de Bank raadplegen die hen, in voorkomend geval, bijstand verleent en hen de vertrouwelijke informatie meedeelt overeenkomstig het artikel 36/14, 17°, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van Belgiė.".

  Art. 5. Artikel XV.18 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014 en gewijzigd door de wet van 26 oktober 2015, wordt aangevuld met een paragraaf luidende :
  " § 3. Wanneer de bevoegde ambtenaren bedoeld in artikel XV.2, vaststellen dat een begunstigde, een betalingsdienstaanbieder, een accepteerder, een uitgever, een betaalkaartschema of een verwerkingsentiteit een inbreuk begaat zoals bestraft door artikel XV.89, 22°, of door artikel XV.89, 23°, delen zij deze vaststellingen ter informatie mee aan de Bank.
  De begunstigden, de betalingsdienstaanbieders, de accepteerders, de uitgevers, de betaalkaartschema's en de verwerkingsentiteiten moeten respectievelijk worden begrepen in de zin van artikel 2, 13), van artikel 2, 24), van artikel 2, 1), van artikel 2, 2), van artikel 2, 16), en van artikel 2, 28), van Verordening (EU) nr. 2015/751.".

  Art. 6. In boek XV, titel 1, hoofdstuk 2, afdeling 2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, wordt een onderafdeling 3 ingevoegd, luidende :
  "Onderafdeling 3. De bevoegdheden van de Bank".

  Art. 7. In onderafdeling 3 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 6, wordt een artikel XV.18/4 ingevoegd, luidende :
  "Art. XV.18/4. § 1. De Bank is bevoegd om erop toe te zien dat de betaalkaartschema's en de verwerkingsentiteiten overereenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) nr. 2015/751 werken.
  De betaalkaartschema's en de verwerkingsentiteiten moeten respectievelijk worden opgevat in de zin van artikel 2, 16), en van artikel 2, 28), van de Verordening (EU) nr. 2015/751.
  § 2. Hiertoe kan de Bank verlangen dat haar, op schriftelijk verzoek en binnen de termijn die zij vaststelt, alle informatie en alle documenten wordt bezorgd die zij nodig heeft om te verifiėren of artikel 7 van de Verordening (EU) nr. 2015/751 wordt nageleefd.
  Zij kan bovendien eisen dat een betaalkaartschema ook een onafhankelijk verslag levert waarin wordt bevestigd dat het artikel 7, lid 1, van de Verordening (EU) nr. 2015/751 naleeft.".

  Art. 8. Artikel XV.89, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, wordt aangevuld met een 22° en een 23°, luidende :
  "22° van de Verordening (EU) nr. 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties, met uitzondering van haar artikel 7;
  23° van het koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel VII.63/1 en van artikel VII.63/2 van dit Wetboek.".

  HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van Belgiė

  Art. 9. In artikel 36/14, § 1, 17°, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van Belgiė, vervangen bij de wet van 19 april 2014, worden de woorden "en 21° " vervangen door de woorden ", 21°, 22° en 23°, ".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 1 december 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie en Consumenten
K. PEETERS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54 2084 Integraal Verslag : 24 november 2016.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie