J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/05/17/2016000389/justel

Titel
17 MEI 2016. - Wet tot wijziging van de artikelen 10ter en 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 28-06-2016 nummer :   2016000389 bladzijde : 38988       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-05-17/07
Inwerkingtreding : 08-07-2016

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1980121550       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging.

  Art. 3. In artikel 10ter, § 2, eerste en vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, van 8 juli 2011, van 15 mei 2012, van 25 april 2014 en van 4 mei 2016, worden de woorden "zes maanden" telkens vervangen door de woorden "negen maanden".

  Art. 4. In artikel 12bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 augustus 1993, vervangen bij de wet van 8 juli 2011 en gewijzigd bij de wetten van 15 mei 2012, van 19 maart 2014, van 25 april 2014 en van 4 mei 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 2, derde en zesde lid, worden de woorden "zes maanden" telkens vervangen door de woorden "negen maanden";
  2° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "zes maanden" vervangen door de woorden "negen maanden".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 17 mei 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De vice-eerste minister en de Minister van Veiligheid en van Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
De staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
T. FRANCKEN
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) - Stukken : 54-1726 - Integraal verslag : 28 april 2016.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie