J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/03/25/2016009148/justel

Titel
25 MAART 2016. - Wet tot wijziging van artikel 442bis van het Strafwetboek

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 05-04-2016 nummer :   2016009148 bladzijde : 22563       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-03-25/07
Inwerkingtreding : 15-04-2016

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1867060850       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 442bis van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 30 oktober 1998 en gewijzigd bij de wetten van 26 juni 2000 en 26 november 2011, wordt het derde lid opgeheven.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 25 maart 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
Met `s Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54 - 0463 Integraal verslag : 10 maart 2016.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie