J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2015/08/10/2015014199/justel

Titel
10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 26-08-2015 nummer :   2015014199 bladzijde : 54778       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-08-10/17
Inwerkingtreding : 05-09-2015

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1991021064       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
Art. 2-4

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

  Art. 2. In artikel 47/1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 2, wordt tussen het eerste en het tweede lid, een lid ingevoegd, luidende:
  "In geval van een met redenen omklede hoogdringendheid, kan de Minister advies vragen van het comité, dat zich uitspreekt binnen een termijn van tien werkdagen. Als werkdag wordt beschouwd iedere kalenderdag andere dan een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.".
  2° dit artikel wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende:
  " § 6. De NMBS en het comité bepalen in gezamenlijk akkoord de nadere regels van hun samenwerking. Deze nadere regels worden goedgekeurd door de Minister.
  Bij gebrek aan akkoord tussen de NMBS en het comité binnen een termijn van vier maanden na de inwerkingtreding van deze paragraaf of in het geval van onenigheid omtrent de noodzaak om het akkoord te wijzigen of omtrent de wijzigingen zelf, bepaalt de Minister de nadere regels van hun samenwerking.".
  3° worden telkens de woorden "de overheidsbedrijven die diensten van treinreizigersvervoer leveren die het voorwerp uitmaken van opdrachten van openbare dienst" vervangen door de woorden "de bedrijven die diensten van treinreizigersvervoer leveren die het voorwerp uitmaken van opdrachten van openbare dienst".
  4° worden telkens de woorden "het spoorwegoverheidsbedrijf" vervangen door de woorden "het spoorwegbedrijf".

  Art. 3. In artikel 162nonies van dezelfde wet, wordt paragraaf 5, gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 december 2013, vervangen als volgt:
  " § 5. Elk jaar wordt de gedelegeerd bestuurder van de NMBS gehoord door de Kamer van volksvertegenwoordigers.
  Tijdens deze hoorzitting brengt de gedelegeerd bestuurder verslag uit over de uitvoering door de NMBS van haar taken van openbare dienst.".

  Art. 4. In artikel 213 van dezelfde wet, wordt paragraaf 5, vervangen als volgt:
  " § 5. Elk jaar wordt de gedelegeerd bestuurder van Infrabel gehoord door de Kamer van volksvertegenwoordigers.
  Tijdens deze hoorzitting brengt de gedelegeerd bestuurder verslag uit over de uitvoering door Infrabel van zijn taken van openbare dienst.
  Elk jaar brengen de minister bevoegd voor de overheidsbedrijven en de minister bevoegd voor de regulering van het spoorvervoer bij de Kamer van volksvertegenwoordigers verslag uit over de toepassing van deze titel. ".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Poitiers, 10 augustus 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister belast met de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen en bevoegd voor Infrabel,
Jacqueline GALANT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Op de voordracht van de Minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en bevoegd voor Infrabel,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:{BR}

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 54-1195 (2014/2015) Integraal verslag : 15 en 16 juli 2015.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie