J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2015/07/02/2015031427/justel

Titel
2 JULI 2015. - Ordonnantie tot opheffing van bepaalde verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 10-07-2015 nummer :   2015031427 bladzijde : 45647       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-07-02/08
Inwerkingtreding : 20-07-2015

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1945020701        1996021236        1981001048       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 3, § 1, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, gewijzigd bij wet van 12 augustus 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het derde lid worden de woorden " door de reder en/of " opgeheven;
  2° het vierde tot en met het zesde lid worden opgeheven.

  Art. 3. In artikel 37ter, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2005 en 25 april 2014, wordt de eerste zin opgeheven.

  Art. 4. Aan artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, wordt een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt :
  " Op grond van de machtiging als bedoeld in het eerste lid kunnen geen maatregelen worden genomen die strekken tot het verminderen van de sociale zekerheidsbijdragen voor de werkgevers in de bagger- en de sleepvaartsector en in de sector van de koopvaardij. ".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 2 juli 2015.
R. VERVOORT,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid
G. VANHENGEL,
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiėn, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking
D. GOSUIN,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
P. SMET,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken
Mevr. C. FREMAULT,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2014-2015 A-149/1 Ontwerp van ordonnantie A-149/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 19 juni 2015

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie