J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/06/19/2015000345/justel

Titel
19 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de bedragen vastgelegd in artikel 39/68-1, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 29-06-2015 nummer :   2015000345 bladzijde : 37236       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-06-19/04
Inwerkingtreding : 09-07-2015

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1980121550       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het bedrag van 175 euro in artikel 39/68-1, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt op 186 euro gebracht.
  Het bedrag van 125 euro in hetzelfde artikel wordt op 133 euro gebracht.

  Art. 2. De minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 19 juni 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
T. FRANCKEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op artikel 39/68-1, § 1 en § 7 ingevoerd door artikel 38 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (II);
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 februari 2015;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 maart 2015;
   Gelet op het advies 57.552/4 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Vice-Eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie