J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 53 uitvoeringbesluiten
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2015/04/23/2015014139/justel

Titel
23 APRIL 2015. - Wet tot verbetering van de werkgelegenheid

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG.SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 27-04-2015 nummer :   2015014139 bladzijde : 23400       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-04-23/01
Inwerkingtreding : 27-04-2015

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2012204357        1983021152        1993021424        1971062850        1944122850        1970060309        1996021236        2005021175        1971041001        2010A09589       

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL 1. - Algemene bepaling
Art. 1
TITEL 2. - Loonmatiging
HOOFDSTUK 1. - Blokkering van de afgevlakte gezondheidsindex
Art. 2-3
HOOFDSTUK 2. - Diverse bepalingen betreffende de gezondheidsindex
Art. 4
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen
Art. 5
HOOFDSTUK 4. - Strafrechtelijke bepalingen
Art. 6
TITEL 3. - Uitvoering van het sociaal akkoord 2015-2016
HOOFDSTUK 1. - Opleidingsinspanning
Art. 7
HOOFDSTUK 2. - Welvaartsvastheid
Afdeling 1. - Wijzigingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
Art. 8-9
Afdeling 2. - Wijzigingen van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970
Art. 10
TITEL 4. - Harmonisering van de statuten arbeiders-bedienden
HOOFDSTUK 1. - Werkloosheid
Afdeling 1. - Ontslagcompensatievergoeding
Art. 11-12
Afdeling 2. - Inschakelingsvergoeding
Art. 13-14
HOOFDSTUK 2. - Bijdrage jaarlijkse vakantie
Art. 15-16
HOOFDSTUK 3. - Carenzdag
Art. 17
TITEL V. - Diverse bepalingen
HOOFDSTUK 1. - Zaterdagwerk in de bouwsector
Art. 18
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
Art. 19
TITEL VI. - Inwerkingtreding
Art. 20

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  TITEL 2. - Loonmatiging

  HOOFDSTUK 1. - Blokkering van de afgevlakte gezondheidsindex

  Art. 2. Hoofdstuk II van Titel I van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij de wet van 30 maart 1994, wordt vervangen als volgt:
  "HOOFDSTUK II. Koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen.
  Afdeling 1. - Definitie van de gezondheidsindex en van de afgevlakte gezondheidsindex
  Art. 2. § 1. "Het prijsindexcijfer dat daartoe berekend en benoemd wordt", hierna "de gezondheidsindex" genoemd, is een maandelijkse prijsindex die een aantal producten uit de index van de consumptieprijzen uitsluit, met name:
  a) de alcoholische dranken;
  b) de tabakswaren;
  c) de motorbrandstoffen, met uitzondering van LPG;
  d) de impact van de energiebijdrage die werd ingevoerd bij de wet van 22 juli 1993 tot instelling van een bijdrage op de energie ter vrijwaring van het concurrentievermogen en de werkgelegenheid;
  e) de impact van de accijnscompenserende belasting, ingevoerd bij artikel 29 van de wet van 20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen.
  De in het eerste lid bepaalde lijst van uitgesloten producten kan, na advies van de Indexcommissie, door de Koning worden aangepast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Het voormelde advies moet gegeven worden binnen twee maanden. Bij ontstentenis ervan wordt het geacht gunstig te zijn.
  § 2. De afgevlakte gezondheidsindex, ook afgevlakte index genoemd, is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste vier maanden, welke berekend worden zoals bepaald in § 1, eerste lid.
  Voor de berekening van de afgevlakte gezondheidsindex wordt een tijdsafhankelijke vermenigvuldigingsfactor toegepast zoals bepaald in de artikelen 2bis en 2quater.
  § 3. Voor de toepassing van artikel 2ter, § 2, is de referentie-index een maandelijkse prijsindex die wordt berekend door de vermenigvuldiging van het in artikel 2, § 2, bepaalde rekenkundige gemiddelde met een factor 0,98.
  Voor de berekening van de referentie-index worden de breuken van een honderdste van een eenheid afgerond tot het hogere honderdste of weggelaten, naargelang zij al dan niet 50 % van een honderdste bereiken.
  § 4. Voor de toepassing van artikel 2ter, § 1, is de referentiemaand de eerste maand waarin de in § 3 bepaalde referentie-index hoger is dan de afgevlakte gezondheidsindex van de maand maart 2015.
  Afdeling 2. - Periode vóór het blokkeren van de afgevlakte gezondheidsindex
  Art. 2bis. De afgevlakte gezondheidsindex wordt tot de maand maart 2015 berekend door de vermenigvuldiging van het in artikel 2, § 2, bepaalde rekenkundige gemiddelde met een factor 1.
  Afdeling 3. - Blokkering van de afgevlakte gezondheidsindex
  Art. 2ter. § 1. Vanaf de maand april 2015 tot de maand vóór de in artikel 2, § 4, bepaalde referentiemaand wordt de afgevlakte gezondheidsindex geblokkeerd op de afgevlakte gezondheidsindex van maart 2015.
  § 2. De in artikel 2, § 3, bepaalde referentie-index zal berekend worden vanaf april 2015 tot de in artikel 2, § 4, bepaalde referentiemaand.
  Afdeling 4. - Periode nss de blokkering van de afgevlakte gezondheidsindex
  Art. 2quater. De afgevlakte gezondheidsindex wordt, vanaf de in artikel 2, § 4, bepaalde referentiemaand, berekend door de vermenigvuldiging van het in artikel 2, § 2, bepaalde rekenkundige gemiddelde met een factor 0,98, en zonder terugwerkende kracht.
  Voor de berekening van de afgevlakte gezondheidsindex vanaf de in artikel 2, § 4, bepaalde referentiemaand worden de breuken van een honderdste van een eenheid afgerond tot het hogere honderdste of weggelaten, naargelang zij al dan niet 50 % van een honderdste bereiken.
  Afdeling 5. - Negatieve loonindexeringen
  Art. 3. De bepalingen van de artikelen 2 tot 2quater mogen geen nominale loonsvermindering tot gevolg hebben in de periode van 1 april 2015 tot aan de in artikel 2, § 4, bepaalde referentiemaand.
  Afdeling 6. - Diverse bepalingen
  Art. 3bis. Voor de lonen, de wedden, de sociale uitkeringen, de toelagen, de premies en de vergoedingen moet in alle wettelijke en reglementaire bepalingen, in alle bepalingen van individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, in alle andere akkoorden tussen werkgever en werknemer en in alle eenzijdige beslissingen van de werkgever die voorzien in een koppeling aan een prijsindex, de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking worden genomen.".

  Art. 3. De artikelen 4, 5 en 8 tot 14 van hetzelfde koninklijk besluit worden opgeheven.

  HOOFDSTUK 2. - Diverse bepalingen betreffende de gezondheidsindex

  Art. 4. In alle wettelijke en reglementaire bepalingen en in alle overeenkomsten ongeacht de aard van die overeenkomsten, moet de uitdrukking "het prijsindexcijfer dat daartoe berekend en benoemd wordt" gelezen worden als "de gezondheidsindex", zoals bepaald in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 3bis van het voormelde koninklijk besluit.

  HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen

  Art. 5. In de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° het opschrift van hoofdstuk I van titel II wordt vervangen als volgt: "Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied.".
  2° een artikel 2bis wordt ingevoegd, luidende:
  "2bis. Deze wet is van toepassing:
  a) op de werkgevers en op de werknemers die onderworpen zijn aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
  b) op de organismen die ingedeeld zijn bij de economische overheidsbedrijven zoals bedoeld in artikel 1, § 4, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.".
  3° een artikel 7bis wordt ingevoegd, luidende:
  "7bis. Onverminderd de bepalingen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en zijn uitvoeringsbesluiten is de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling, zoals bepaald in uitvoering van de artikelen 6, § 1, en 7, § 1, van toepassing op de economische overheidsbedrijven bedoeld in artikel 1, § 4, van de voormelde wet, gedurende de periode van twee jaar die samenvalt met de door de in artikel 6, § 4, bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst, gedekte periode of met het in artikel 7, § 1, bedoelde koninklijk besluit.".

  HOOFDSTUK 4. - Strafrechtelijke bepalingen

  Art. 6. Artikel 171 van het Sociaal Strafwetboek wordt vervangen als volgt:
  "Artikel 171. Koppeling van het loon aan het indexcijfer van de consumptieprijzen
  Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die zich niet heeft gehouden aan de indexatiewijze bepaald bij de artikelen 2 tot 2quater van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van `s lands concurrentievermogen.
  De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.".

  TITEL 3. - Uitvoering van het sociaal akkoord 2015-2016

  HOOFDSTUK 1. - Opleidingsinspanning

  Art. 7. In artikel 30 van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005, gewijzigd bij de wetten van 17 mei 2007, 22 december 2008, 29 maart 2012 en 15 mei 2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° § 1 wordt aangevuld met een lid, luidende:
  "De verhoging bedoeld in het eerste lid kan niet toegepast worden voor de opleidingsinspanningen die betrekking hebben op de jaren 2012, 2013 en 2014.".
  2° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 5 tot 7, luidende:
  " § 5. De verplichting zoals bepaald bij § 2 is opgeschort voor de jaren 2015 en 2016.
  § 6. De bijkomende werkgeversbijdrage zoals bepaald in § 1 zal niet ontvangen worden voor de jaren 2015 en 2016.
  § 7. Het percentage van de opleidingsinspanningen dat werd bereikt in de periode 2013-2014 dient op hetzelfde niveau behouden te blijven gedurende de periode van opschorting zoals bepaald in § 5 en § 6.".

  HOOFDSTUK 2. - Welvaartsvastheid

  Afdeling 1. - Wijzigingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

  Art. 8. Artikel 39, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 2004, 27 december 2006, 27 maart 2009, 29 maart 2012 en 28 juni 2013, wordt aangevuld met de bepaling onder 8°, luidende:
  "8° vanaf 1 januari 2016: 35 369,49 EUR (index 102,10; basis 2004 = 100).".

  Art. 9. In artikel 43 van dezelfde wet, gewijzigd bij de koninklijke besluiten nr. 39 van 31 maart 1982 en nr. 530 van 31 maart 1987, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:
  "In afwijking van het eerste lid bepaalt de Koning het bedrag van de persoonlijke bijdragen voor de personen bedoeld in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 12 december 2006 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.".

  Afdeling 2. - Wijzigingen van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970

  Art. 10. In artikel 46 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 9 van 23 oktober 1978, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
  "In afwijking van het eerste lid bepaalt de Koning het bedrag van de persoonlijke bijdragen voor de personen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 december 2006 tot uitvoering van artikel 66 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970.";
  2° in het tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden "in het eerste lid" vervangen door de woorden "in het eerste en tweede lid".

  TITEL 4. - Harmonisering van de statuten arbeiders-bedienden

  HOOFDSTUK 1. - Werkloosheid

  Afdeling 1. - Ontslagcompensatievergoeding

  Art. 11. In artikel 7, § 1sexies, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij de wet van 26 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het tweede lid, 2°, worden de woorden "op 31 december 2013" ingevoegd tussen de woorden "de arbeidsovereenkomst bedoeld in 1° is" en de woorden "een arbeidsovereenkomst voor werklieden";
  2° het negende lid wordt opgeheven.

  Art. 12. Artikel 11 is van toepassing op alle ontslagen gegeven vanaf de inwerkingtreding van dat artikel.

  Afdeling 2. - Inschakelingsvergoeding

  Art. 13. In artikel 38 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2006 en 31 december 2013, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende:
  "In afwijking van het eerste lid wordt, voor de werknemer voor wie de begindatum van zijn ononderbroken arbeidsovereenkomst is gelegen vóór 1 januari 2014, onder opzeggingsvergoeding verstaan de opzeggingsvergoeding vastgesteld op basis van de wettelijke, reglementaire en conventionele regels die gelden op 31 december 2013 en die van toepassing zijn in geval van opzegging ter kennis gebracht op deze datum, zonder lager te mogen zijn dan de termijnen bepaald in artikel 70, § 2, eerste lid, van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen.".

  Art. 14. Artikel 13 is van toepassing op de werknemers die zijn ontslagen in het kader van een collectief ontslag aangekondigd vanaf de datum van inwerkingtreding van dat artikel.

  HOOFDSTUK 2. - Bijdrage jaarlijkse vakantie

  Art. 15. Een bedrag wordt elk jaar ingehouden van de financiële middelen van het Globaal Beheer, bedoeld in artikel 22, § 2, a), van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, en wordt overgedragen aan de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, om de verminderde driemaandelijkse vakantiebijdrage te compenseren.

  Art. 16. In artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971, vervangen bij de wet van 22 mei 2001 en gewijzigd bij de wetten van 24 december 2002 en van 26 december 2013, wordt de paragraaf 4 vervangen als volgt:
  " § 4. Het fonds bedoeld in § 1 wordt eveneens gespijsd door de tegemoetkoming van de financiële middelen van het Globaal Beheer, bedoeld in artikel 22, § 2, a), van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, als bijzondere toewijzing ter compensatie van de verminderde driemaandelijkse vakantiebijdrage.
  De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het bedrag en de wijze van betaling van deze tegemoetkoming.".

  HOOFDSTUK 3. - Carenzdag

  Art. 17. Artikel 92 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt opgeheven.

  TITEL V. - Diverse bepalingen

  HOOFDSTUK 1. - Zaterdagwerk in de bouwsector

  Art. 18. In artikel 7, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteren, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 2004 en 28 april 2010, worden de woorden "gedurende 64 uren" vervangen door de woorden "gedurende 96 uren".

  HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen

  Art. 19. In artikel 6/2, § 2, van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, ingevoegd bij de wet van 12 juli 2013, worden de woorden "achttien maanden" vervangen door de woorden "tweeëntwintig maanden".

  TITEL VI. - Inwerkingtreding

  Art. 20. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van de artikelen 8, 9 en 10, die in werking treden op 1 januari 2016, van artikel 19, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2014 en van de artikelen 15 en 16, die met ingang van 1 april 2015 uitwerking hebben.
  De Koning kan voor de artikelen 8, 9 en 10 data van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid.
  
  (NOTA : Inwerkingtreding van artikel 10 vastgesteld op 01-10-2015 door KB 2015-09-27/15, art. 7)
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 23 april 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK
De Minister van
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2014-2015 Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire Stukken. - Wetsvoorstel, nr. 54-960/1. - Amendementen, nr. 54-960/2. - Verslag van de eerste lezing namens de commissie, nr. 54-960/3. Artikelen aangenomen in eerste lezing door de commissie voor de sociale zaken, nr. 54-960/4 Amendementen in tweede lezing, nr. 54-960/5. Verslag van de tweede lezing namens de commissie, nr. 54-960/6. Tekst aangenomen door de commissie in tweede lezing, nr. 54-960/7. Amendementen ingediend in plenaire vergadering, nr. 54-960/8. Tekst aangenomen in plenaire vergadering, nr. 54-960/?

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 53 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie