J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/06/20/2014036540/justel

Titel
20 JUNI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten als gevolg van de opheffing van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie en de integratie van de taken in het Departement Werk en Sociale Economie

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 20-10-2014 nummer :   2014036540 bladzijde : 81049       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-06-20/29
Inwerkingtreding : 30-10-2014

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2001036084        2005035843        2009203666        2001036092        2007036873        2007035043        2007036844        1993036401        2009203661        2004035293        2008036282        1999035099        1997035012        2000035719        1993036402        2008202752        2012036185        2006035922        2011205459        2005036475        2010036022        2008036199        2008203785        2007037029        2007037033        2002035925        2002035414        2000036130       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen
Art. 1-4
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen
Art. 5-10
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Art. 11-16
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 1998 houdende instelling van een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs in het raam van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid
Art. 17-20
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de beschutte werkplaatsen
Art. 21-23
HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie
Art. 24-48
HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2001 houdende toekenning van een aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in het kader van de landingsbanen voor de personeelsleden van de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand
Art. 49-51
HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen in het stelsel van het derde arbeidscircuit door de overheid gedragen werden
Art. 52-53
HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privésector
Art. 54-56
HOOFDSTUK 10. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector
Art. 57-59
HOOFDSTUK 11. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2004 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft de beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling
Art. 60-62
HOOFDSTUK 12. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven
Art. 63
HOOFDSTUK 13. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid
Art. 64-65
HOOFDSTUK 14. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie
Art. 66
HOOFDSTUK 15. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot aanpassing van de regelgeving met betrekking tot de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Art. 67
HOOFDSTUK 16. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 houdende regeling van het Fonds ter Bevordering van de Sociale Economie in Vlaanderen
Art. 68-72
HOOFDSTUK 17. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de lokale diensteneconomie
Art. 73-74
HOOFDSTUK 18. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "Hefboomkrediet - Opleidingen"
Art. 75-76
HOOFDSTUK 19. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "flankerend beleid"
Art. 77-78
HOOFDSTUK 20. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de programmatie van de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen
Art. 79-80
HOOFDSTUK 21. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2008 betreffende de erkenning van initiatieven huisbewaarder in de sociale huisvesting in het kader van de lokale diensteneconomie
Art. 81-82
HOOFDSTUK 22. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring
Art. 83-84
HOOFDSTUK 23. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap
Art. 85
HOOFDSTUK 24. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 houdende de voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring als gemandateerde voorziening, coördinatiepunt en flexibele opvangpool van doelgroepwerknemers
Art. 86-88
HOOFDSTUK 25. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering 29 mei 2009 houdende de subsidieregeling voor de tijdelijke gelijkschakeling van dagen economische werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie voor werknemers van de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Art. 89-91
HOOFDSTUK 26. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling
Art. 92-93
HOOFDSTUK 27. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot vaststelling van de investeringssubsidies voor de beschutte werkplaatsen
Art. 94-95
HOOFDSTUK 28. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen
Art. 96-97
HOOFDSTUK 29. - Slotbepaling
Art. 98

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

  Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997, 8 december 1998, 1 juni 1999, 6 juli 2001, 24 juli 2001, 14 december 2001, 14 mei 2004, 29 juni 2007, 10 juli 2008, 8 mei 2009 en 12 mei 2010, wordt punt 4° vervangen door wat volgt:
  "4° Departement WSE: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie;".

  Art. 2. In artikel 6bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 1996 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 december 1998, 14 december 2001, 13 december 2002, 22 september 2006 en 10 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1, zesde lid, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE";
  2° in paragraaf 2bis, zesde lid, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE";
  3° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 3. In artikel 7, § 2, derde lid, artikel 10, § 1 en § 2, artikel 13 en 16, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 4. In artikel 11, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 en 8 mei 2009, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen

  Art. 5. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997, 8 december 1998, 6 juli 2001, 24 juli 2001, 14 december 2001, 14 mei 2004, 1 februari 2008, 10 juli 2008, 6 maart 2009 en 12 maart 2010, wordt punt 4° vervangen door wat volgt:
  "4° Departement WSE: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie;".

  Art. 6. In artikel 6bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 1996 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 december 1998, 14 december 2001, 13 december 2002, 22 september 2006 en 10 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1, zesde lid, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE";
  2° in paragraaf 2bis, zesde lid, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE";
  3° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 7. In artikel 7, § 1, derde lid en § 6, tweede lid, artikel 16, 29, 34, § 7, en artikel 36 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 8. In artikel 8, § 1, 7°, en § 2, derde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 9. In artikel 23, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 1998 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008 en 10 juli 2008, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 10. In artikel 32, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005 en 10 juli 2008, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

  Art. 11. In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement Werk en Sociale Economie".

  Art. 12. In artikel 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006, wordt de zinsnede "Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, hierna het Subsidieagentschap te noemen" vervangen door de zinsnede "Het Departement Werk en Sociale Economie, hierna het Departement WSE te noemen".

  Art. 13. In artikel 5, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 en 18 juli 2008, wordt het woord "Subsidieagentschap" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 14. In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 15. In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 1998, 17 november 2006, 29 juni 2007 en 18 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1, 3° en 4°, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE";
  2° in paragraaf 2 wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 16. In artikel 13ter, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 1998 houdende instelling van een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs in het raam van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid

  Art. 17. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 1998 houdende instelling van een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs in het raam van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 en 25 oktober 2013, wordt punt 4° vervangen door wat volgt:
  "4° Departement WSE: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie.".

  Art. 18. In artikel 5, § 1 en § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 19. In artikel 6, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2013, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 20. In artikel 8, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005 en 19 december 2008, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de beschutte werkplaatsen

  Art. 21. In artikel 1, § 1, 7°, § 2, en artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de beschutte werkplaatsen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" telkens vervangen door de woorden "Departement Werk en Sociale Economie".

  Art. 22. In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 en 18 juli 2008, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement Werk en Sociale Economie".

  Art. 23. In artikel 8, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de beschutte werkplaatsen, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement Werk en Sociale Economie".

  HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie

  Art. 24. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 december 2001, 25 maart 2005, 1 juli 2005, 13 maart 2009 en 18 november 2011, wordt punt 2° vervangen door wat volgt:
  "2° Departement WSE: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie;".

  Art. 25. In artikel 7, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 26. In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 december 2001, 1 juli 2005 en 13 maart 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in punt 9° wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE";
  2° in punt 10° wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE";
  3° in punt 11° wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 27. In artikel 15, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009, worden de woorden "Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 28. In artikel 19 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 december 2001, 1 juli 2005 en 13 maart 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in punt 8° worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE";
  2° in punt 9° worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 29. In artikel 22 en 23, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 30. In artikel 25, 26, 27 en 28 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2011, worden het woord "Subsidieagentschap" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 31. In artikel 32, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2005 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 32. In artikel 33 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 33. In artikel 35 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2011, wordt het woord "Subsidieagentschap" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 34. In artikel 36 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 35. In artikel 36bis, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009, wordt het woord "Subsidieagentschap" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 36. In artikel 37, en 38, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005 en 13 maart 2009, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 37. In artikel 40, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 38. In artikel 42, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009, worden de woorden "administrateur-generaal van het Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "secretaris-generaal van het Departement WSE".

  Art. 39. In artikel 44, 9°, en artikel 45, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 40. In artikel 47, 48, 49 en 50 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2011, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 41. In artikel 58, § 1 en § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 42. In artikel 60 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 juli 2005, 29 juni 2007 en 13 maart 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1 wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE";
  2° in paragraaf 5 wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 43. In artikel 63, 68, § 1 en § 2, 3°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 44. In artikel 69, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 en 13 maart 2009, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 45. In artikel 69ter, 69quinquies, § 1, en § 2, 3°, en artikel 69sexies, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007, wordt het woord "Subsidieagentschap" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 46. In artikel 81 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 en 18 november 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 3 worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE";
  2° in paragraaf 4 wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 47. In artikel 82, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 48. In artikel 92, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2003 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009, worden de woorden "Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2001 houdende toekenning van een aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in het kader van de landingsbanen voor de personeelsleden van de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand

  Art. 49. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2001 houdende toekenning van een aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in het kader van de landingsbanen voor de personeelsleden van de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, wordt punt 6° vervangen door wat volgt:
  "6° Departement WSE: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie;".

  Art. 50. In artikel 7, § 1 en § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 51. In artikel 8, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen in het stelsel van het derde arbeidscircuit door de overheid gedragen werden

  Art. 52. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen in het stelsel van het derde arbeidscircuit door de overheid gedragen werden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006, wordt punt 5° vervangen door wat volgt:
  "5° Departement WSE: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie.".

  Art. 53. In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privésector

  Art. 54. In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privésector, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 en 5 juli 2013, wordt punt 20° vervangen door wat volgt:
  "20° Departement WSE: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie.".

  Art. 55. In artikel 20, § 1 en § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 56. In artikel 22, § 1, en artikel 23, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 10. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector

  Art. 57. In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 en 5 juli 2013, wordt punt 16° vervangen door wat volgt:
  "16° Departement WSE: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie.".

  Art. 58. In artikel 23, §§ 1 en 2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 59. In artikel 24, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 11. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2004 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft de beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling

  Art. 60. In artikel 5, § 2, en artikel 6, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2004 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft de beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement Werk en Sociale Economie".

  Art. 61. In artikel 8, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de administratie Werkgelegenheid" vervangen door de woorden "het Departement Werk en Sociale Economie".

  Art. 62. In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de administratie Werkgelegenheid van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de woorden "het Departement Werk en Sociale Economie".

  HOOFDSTUK 12. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven

  Art. 63. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 en 18 november 2011, wordt punt 2° vervangen door wat volgt:
  "2° de administratie: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie;".

  HOOFDSTUK 13. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid

  Art. 64. In artikel 4, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2009, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement Werk en Sociale Economie".

  Art. 65. In artikel 6, § 3, tweede lid, en artikel 16, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2009, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement Werk en Sociale Economie".

  HOOFDSTUK 14. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie

  Art. 66. In artikel 5, § 5, tweede lid, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement Werk en Sociale Economie".

  HOOFDSTUK 15. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot aanpassing van de regelgeving met betrekking tot de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

  Art. 67. In artikel 86, § 1, artikel 87, eerste lid, en artikel 89 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot aanpassing van de regelgeving met betrekking tot de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" telkens vervangen door de woorden "Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie".

  HOOFDSTUK 16. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 houdende regeling van het Fonds ter Bevordering van de Sociale Economie in Vlaanderen

  Art. 68. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 houdende regeling van het Fonds ter Bevordering van de Sociale Economie in Vlaanderen worden punt 4° en 5° vervangen door wat volgt:
  "4° Departement WSE: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie;
  5° secretaris-generaal: de leidend ambtenaar van het Departement Werk en Sociale Economie;".

  Art. 69. In artikel 3 en 4 van hetzelfde besluit wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 70. Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
  "Art. 5. § 1. De secretaris-generaal is belast met het dagelijks bestuur en de organisatie van het Fonds. Hij voert daarbij de titel van secretaris-generaal van het Fonds.
  § 2. Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de secretaris-generaal worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door een afdelingshoofd, behalve de bevoegdheden, vermeld in paragraaf 3.
  Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van het aangewezen afdelingshoofd wordt hij vervangen door een ambtenaar van rang A1 of hoger van het Departement WSE.
  § 3. De secretaris-generaal kan de bevoegdheden die hem met toepassing van dit besluit worden toegekend, subdelegeren aan een ambtenaar van rang A1 of hoger van het Departement WSE, die daarbij de titel van directeur van het Fonds voert.".

  Art. 71. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het eerste, tweede, derde en zesde lid wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE";
  2° in het vijfde lid worden de woorden "het gezamenlijke advies van het Departement Werk en Sociale Economie en van het Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "het advies van het Departement WSE" en wordt de zin "Voor de opmaak van het gezamenlijke advies kan een beroep gedaan worden op een of meer deskundigen." vervangen door de zin "Voor de opmaak van het advies kan een beroep gedaan worden op een of meer deskundigen.".

  Art. 72. In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 17. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de lokale diensteneconomie

  Art. 73. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de lokale diensteneconomie wordt punt 7° vervangen door wat volgt:
  "7° Departement WSE: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie;".

  Art. 74. In artikel 3, § 1, 11°, artikel 6, eerste en tweede lid, artikel 7, 8, § 2, tweede lid, artikel 9, 10, 11, eerste lid, artikel 12, 13, 15, derde lid, artikel 21, 22, eerste lid, artikel 23, 24, 25 en 26 van hetzelfde besluit wordt het woord "Subsidieagentschap" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 18. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "Hefboomkrediet - Opleidingen"

  Art. 75. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "Hefboomkrediet - Opleidingen" wordt punt 16° opgeheven.

  Art. 76. In artikel 3, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in punt 2° worden de woorden "een vertegenwoordiger" vervangen door de woorden "twee vertegenwoordigers";
  2° punt 5° wordt opgeheven.

  HOOFDSTUK 19. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "flankerend beleid"

  Art. 77. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "flankerend beleid" wordt punt 19° opgeheven.

  Art. 78. In artikel 3, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in punt 2° worden de woorden "een vertegenwoordiger" vervangen door de woorden "twee vertegenwoordigers";
  2° punt 5° wordt opgeheven.

  HOOFDSTUK 20. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de programmatie van de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen

  Art. 79. In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de programmatie van de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement Werk en Sociale Economie".

  Art. 80. In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement Werk en Sociale Economie".

  HOOFDSTUK 21. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2008 betreffende de erkenning van initiatieven huisbewaarder in de sociale huisvesting in het kader van de lokale diensteneconomie

  Art. 81. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2008 betreffende de erkenning van initiatieven huisbewaarder in de sociale huisvesting in het kader van de lokale diensteneconomie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012, wordt punt 6° vervangen door wat volgt:
  "6° Departement WSE: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie;".

  Art. 82. In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012, wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 22. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring

  Art. 83. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2010, wordt punt 6° vervangen door wat volgt:
  "6° Departement WSE: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie;".

  Art. 84. In artikel 12, § 3, derde lid, artikel 13, § 3, derde lid, artikel 14, § 3, tweede lid, artikel 15, 19, 21, § 3 tot en met § 5, artikel 24, eerste lid, artikel 26, 30, 31, tweede lid, artikel 32, 33, 35 en 39 van hetzelfde besluit wordt het woord "Subsidieagentschap" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 23. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap

  Art. 85. In artikel 37, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap worden de woorden "en het Vlaams Subsidieagentschap voor" opgeheven.

  HOOFDSTUK 24. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 houdende de voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring als gemandateerde voorziening, coördinatiepunt en flexibele opvangpool van doelgroepwerknemers

  Art. 86. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 houdende de voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring als gemandateerde voorziening, coördinatiepunt en flexibele opvangpool van doelgroepwerknemers wordt punt 13° vervangen door wat volgt:
  "13° Departement WSE: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie;".

  Art. 87. In artikel 12, eerste lid, artikel 15, 16, eerste lid, artikel 18, 3°, artikel 19, eerste lid, 1°, en tweede lid, 1°, artikel 26 en 69 van hetzelfde besluit wordt het woord "Subsidieagentschap" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 88. In artikel 24, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 25. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering 29 mei 2009 houdende de subsidieregeling voor de tijdelijke gelijkschakeling van dagen economische werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie voor werknemers van de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

  Art. 89. In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering 29 mei 2009 houdende de subsidieregeling voor de tijdelijke gelijkschakeling van dagen economische werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie voor werknemers van de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement Werk en Sociale Economie".

  Art. 90. In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het eerste lid wordt de zinsnede "Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, hierna het Subsidieagentschap te noemen" vervangen door de zinsnede "Het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie, hierna het Departement WSE te noemen";
  2° in het tweede lid, 1°, worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 91. In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 26. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling

  Art. 92. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling wordt punt 10° vervangen door wat volgt:
  "10° administratie: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie;".

  Art. 93. In bijlage 5 bij hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement Werk en Sociale Economie".

  HOOFDSTUK 27. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot vaststelling van de investeringssubsidies voor de beschutte werkplaatsen

  Art. 94. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot vaststelling van de investeringssubsidies voor de beschutte werkplaatsen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in punt 3° worden de woorden "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Departement Werk en Sociale Economie";
  2° punt 5° wordt vervangen door wat volgt:
  "5° Departement WSE: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie.";
  3° in punt 8° wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  Art. 95. In artikel 7, 3°, artikel 10, eerste en derde lid, artikel 11, eerste lid, en tweede lid, 1°, artikel 12, 13, 14, 15, 16, vierde lid, artikel 19 en 22 van hetzelfde besluit wordt het woord "Subsidieagentschap" telkens vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 28. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Art. 96. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt punt 3° vervangen door wat volgt:
  "3° Departement WSE: het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie.".

  Art. 97. In artikel 5, § 1, tweede lid, en § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "Subsidieagentschap" vervangen door de woorden "Departement WSE".

  HOOFDSTUK 29. - Slotbepaling

  Art. 98. De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 20 juni 2014.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
F. VAN DEN BOSSCHE
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse Regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
   Gelet op kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 3 en 6 § 2;
   Gelet op het besluit de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 1998 houdende instelling van een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs in het raam van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de beschutte werkplaatsen;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2001 houdende toekenning van een aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in het kader van de landingsbanen voor de personeelsleden van de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen in het stelsel van het derde arbeidscircuit door de overheid gedragen werden;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privésector;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2004 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft de beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot aanpassing van de regelgeving met betrekking tot de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 houdende regeling van het Fonds ter Bevordering van de Sociale Economie in Vlaanderen;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de lokale diensteneconomie;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "Hefboomkrediet - Opleidingen";
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "flankerend beleid";
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de programmatie van de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2008 betreffende de erkenning van initiatieven huisbewaarder in de sociale huisvesting in het kader van de lokale diensteneconomie;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 houdende de voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring als gemandateerde voorziening, coördinatiepunt en flexibele opvangpool van doelgroepwerknemers;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 houdende de subsidieregeling voor de tijdelijke gelijkschakeling van dagen economische werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie voor werknemers van de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot vaststelling van de investeringssubsidies voor de beschutte werkplaatsen;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 april 2014;
   Gelet op advies 56.275/1 van de Raad van State, gegeven op 27 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie en de integratie van taken in het Departement Werk en Sociale Economie;
   Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie