J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/05/15/2014204080/justel

Titel
15 MEI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat de financiering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreft

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 18-07-2014 nummer :   2014204080 bladzijde : 54377       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-05-15/59
Inwerkingtreding : 01-01-2015

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1994025189       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 1 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 maart 2014, wordt de lijst met definities aangevuld als volgt :
  "- vermogensreactor een kernreactor, ontworpen voor de productie van elektriciteit, die vergund is of werd als inrichting van klasse I met toepassing van de regelgeving inzake de bescherming tegen ioniserende stralingen en waarvoor nog geen ontmantelingsvergunning werd afgeleverd.".

  Art. 3. In artikel 30bis/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 2 worden de woorden "en artikel 30bis/2" ingevoegd na de woorden "bedoeld in § 1";
  2° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt :
  " § 4. Om geheel of gedeeltelijk de bestuurs-, werkings-, studie- en investeringskosten te dekken, voortvloeiend uit het noodplan voor nucleaire risico's, wordt ten bate van de Staat een jaarlijkse heffing vastgesteld ten laste van de exploitanten van vermogensreactoren, waarvan het bedrag wordt vastgesteld als volgt :
  

  
Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde of geregistreerde activiteit of de erkende persoon of dienstenJaar 2014Jaar 2015Jaar 2016
REACTOREN
Kernreactoren voor elektriciteitsproductie3 896 693,20--
Vermogensreactor Doel 1-290 378,20296 185,76
Vermogensreactor Doel 2-290 378,20296 185,76
Vermogensreactor Doel 3-674 643,12688 135,98
Vermogensreactor Doel 4-696 773,56710 709,03
Vermogensreactor Tihange 1-645 135,86658 038,58
Vermogensreactor Tihange 2-675 984,36689 504,04
Vermogensreactor Tihange 3-701 333,77715 360,44

De bedragen worden driejaarlijks geëvalueerd.
  Deze heffing ten bate van de Staat wordt gestort op het fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.".

  Art. 4. Artikel 30bis/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij wet van 29 maart 2012, wordt vervangen door wat volgt :
  "Art. 30bis/2. De bedragen van de jaarlijkse heffingen, die ten bate van het Agentschap worden geheven ten laste van houders van vergunningen en erkenningen en van geregistreerden, worden als volgt vastgesteld :
  

  
Jaar 2013Jaar 2014Jaar 2015Bedrag van toepassing vanaf het heffingsjaar 2016Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde of geregistreerde activiteit of de erkende persoon of diensten
    REACTOREN
3.1093.172--Kernreactoren voor elektriciteitsproductie, per megawatt geïnstalleerd vermogen
--1.636. 9341.669.673Vermogensreactor Doel 1
--1.636. 9341.669.673Vermogensreactor Doel 2
--3.273. 8683.339.346Vermogensreactor Doel 3
--3.273. 8683.339.346Vermogensreactor Doel 4
--3.273. 8683.339.346Vermogensreactor Tihange 1
--3.273. 8683.339.346Vermogensreactor Tihange 2
--3.273. 8683.339.346Vermogensreactor Tihange 3
6.0726.1936.4716.600Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt
31.09431.71633.13933.801Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt
364.304371.590388.256396.022Ontmanteling van kernreactoren voor elektriciteitsproductie
15.54715.85816.56916.901Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt
3.0363.0973.2363.301Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt
    INRICHTINGEN VAN KLASSE I
31.09431.71633.13933.801Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren
15.54715.85816.56916.901Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren
    INRICHTINGEN VAN KLASSE II
11.36111.58812.10812.350Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop.
5.6805.7946.0546.175Ontmanteling van de inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop
5.6805.7946.0546.175Inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers die gebruikt worden voor onderzoek of voor de productie van radionucliden (met uitzondering van elektronische microscopen) alsook de inrichtingen waar deze deeltjesversnellers worden vervaardigd en/of getest
1.8181.8551.9381.977Inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers voor de rechtstreekse behandeling van patiënten
5.6805.7946.0546.175Andere inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers
2.8402.8973.0273.087Ontmanteling van inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers
5.6805.7946.0546.175Inrichting van klasse II waar zich bestralingsinstallaties bevinden met een bron waarvan de activiteit gelijk is aan of hoger ligt dan 100 TBq, met uitzondering van bestralingseenheden voor de behandeling van patiënten en met uitzondering van bronnen die in alle omstandigheden in hun afscherming blijven
5.6805.7946.0546.175Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen worden verpakt voor verkoop in industriële hoeveelheden
1.8181.8551.9381.977Andere inrichtingen van klasse II, dan deze reeds vermeld in deze tabel
    INRICHTINGEN VAN KLASSE III
107109114116Inrichtingen van klasse III bestaande uit een of meerdere RX - toestellen
214218228232Inrichtingen van klasse III, andere dan inrichtingen met een of meerdere RX - toestellen
    MOBIELE INSTALLATIES
36.36337.09038.75439.529Voertuigen en vaartuigen met kernaandrijving
227232242247De mobiele installaties en de tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden, uitgezonderd de mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het kader van de humane of diergeneeskunde, die röntgenstralen voortbrengen waarbij de nominale piekspanning 200 kV niet overschrijdt
227232242247Mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het kader van de humane of diergeneeskunde, die röntgenstralen voortbrengen waarbij de nominale piekspanning 200 kV niet overschrijdt.
    ACTIVITEITEN
727742775791Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen aangewend worden en die door het Agentschap vergund zijn
545556581593Geregistreerde invoerders die enkel radioactieve stoffen invoeren bestemd voor eigen gebruik
1.0911.1131.1631.186Geregistreerde invoerders die radioactieve stoffen invoeren bestemd voor verdere verdeling
2.1822.2252.3252.371Vervoerders van radioactieve stoffen, houders van één of meerdere algemene vervoervergunningen (het specifieke vervoer van ontmantelde bliksemafleiders uitgezonderd)
1.4551.4841.5511.582Vervoerders van radioactieve stoffen, voor elke speciale vervoervergunning
3.6363.7093.8753.953Houders van een vergunning voor het in de handel brengen van radioactieve producten bestemd voor in vivo gebruik of voor therapie in de geneeskunde of de diergeneeskunde
1.2121.2361.2911.317Houders van een vergunning voor het in de handel brengen van radioactieve producten bestemd voor in vitro gebruik in de geneeskunde of de diergeneeskunde

Art. 5. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2015, met uitzondering van artikel 3, 1°, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2012 en van artikel 3, 2°, dat in werking treedt de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 15 mei 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat de financiering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreft een nota worden opgemaakt met verwijzing naar de parlementaire stukken Zittingsperiode 53 Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire bescheiden - Wetsontwerp nr. 53-3555/1 - Verslag nr. 53-3555/3 - Tekst aangenomen door de commissie nr. 53-3555/4 - Tekst aangenomen in plenaire vergadering nr. 53-3555/5. Senaat Parlementaire bescheiden - Ontwerp geëvoceerd door de Senaat nr. 5-2888/1 - Verslag nr. 5-2888/2 - Beslissing om niet te amenderen nr. 5-2888/3.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie