J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/05/12/2014009237/justel

Titel
12 MEI 2014. - Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (II)

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 19-05-2014 nummer :   2014009237 bladzijde : 39863       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-05-12/02
Inwerkingtreding : 29-05-2014

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2007009296        2006009653        1964062906        2013009163        2005009655        1804032153        1803031601        1804032152        1804032150       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek
Art. 2-6
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
Art. 7-10
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid
Art. 11-22
HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie
Art. 23
HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van sommige bepalingen met het oog op de elektronische procedure
Afdeling 1. - Wijzigingen van de wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix
Art. 24-30
Afdeling 2. - Wijzigingen van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering
Art. 31-38
HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 7 en 9 van de wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde
Art. 39
HOOFDSTUK 8. - Overgangsbepaling
Art. 40
HOOFDSTUK 9. - Inwerkingtreding
Art. 41

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek

  Art. 2. In artikel 45, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 21 maart 1969, 23 juni 1980 en 31 maart 1987, worden de volgende wijzingen aangebracht :
  1° in het derde lid, worden de woorden "voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg" vervangen door het woord "familierechtbank";
  2° in het vierde lid, worden de woorden "aan de voorzitter van de rechtbank" vervangen door de woorden "aan de familierechtbank".

  Art. 3. In artikel 63, § 4, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 4 mei 1999, worden de woorden "rechtbank van eerste aanleg" vervangen door het woord "familierechtbank".

  Art. 4. In artikel 784 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2014, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :
  "Wanneer de verklaring ten overstaan van een notaris wordt gedaan, stuurt deze binnen vijf dagen volgend op de verklaring van verwerping, een kopie ervan aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de erfenis is opengevallen, met het oog op de inschrijving ervan in het register bedoeld in het eerste lid.".

  Art. 5. Artikel 793 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt vervangen door wat volgt :
  "Art. 793. De verklaring waarbij een erfgenaam te kennen geeft dat hij deze hoedanigheid slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving aanneemt, moet worden afgelegd op de griffie van de rechtbank van het arrondissement waar de erfenis is opengevallen of ten overstaan van een notaris; zij moet worden ingeschreven in het in artikel 784 bedoelde register waarin de akten van verwerping worden opgenomen.
  Wanneer de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving op de griffie wordt gedaan, moet de verklaring, binnen de volgende vijftien dagen, door de zorg van de griffie en op kosten van de onder voorrecht aanvaardende erfgenaam worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, met verzoek aan de schuldeisers en de legatarissen, bij aangetekend bericht, hun rechten te doen kennen binnen drie maanden te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking.
  Wanneer de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving ten overstaan van een notaris wordt gedaan, stuurt deze binnen vijf dagen volgend op de verklaring, een kopie ervan aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de erfenis is opengevallen, met het oog op de inschrijving ervan in het register bedoeld in het eerste lid. De griffier voert de inschrijving van de verklaring in het voormeld register uit en deelt aan de notaris de datum en het nummer ervan mee binnen vijf dagen volgend op de ontvangst van de kopie van de verklaring. De verklaring wordt binnen vijftien dagen volgend op de ontvangst van deze mededeling door de notaris, door toedoen van deze en op kosten van de onder voorrecht aanvaardende erfgenaam bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, met het verzoek bedoeld in het tweede lid.
  Bij aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving wegens onbekwaamheid van de erfgenaam, wordt de verklaring afgelegd door de vader en de moeder of door degene van hen die het ouderlijk gezag uitoefent, door de ontvoogde minderjarige of door de voogd. Wanneer de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving op de griffie is gedaan, wordt vervolgens gehandeld overeenkomstig het tweede lid; wanneer de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving ten overstaan van een notaris is gedaan, wordt vervolgens gehandeld overeenkomstig het derde lid. De vrederechter ziet toe op de inachtneming van deze vormen. In geval van belangentegenstelling tussen de onbekwame en zijn wettelijke vertegenwoordiger, wordt door de vrederechter, hetzij op verzoek van iedere belanghebbende, hetzij ambtshalve, een voogd ad hoc aangewezen.
  Behoudens later bewijs van de werkelijkheid van hun schuldvorderingen, maken de schuldeisers en legatarissen zich bekend bij gewone aangetekende brief, gericht aan de woonplaats die de erfgenaam gekozen heeft en die in de opgenomen verklaring is vermeld.".

  Art. 6. In artikel 1476quater, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 2 juni 2013, worden de woorden "rechtbank van eerste aanleg" vervangen door het woord "familierechtbank".

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

  Art. 7. In het Gerechtelijk Wetboek wordt een artikel 765/1 ingevoegd, luidende :
  "Art. 765/1. Voor de zaken betreffende minderjarigen, doen de familierechtbank en de familiekamers van het hof van beroep, op straffe van nietigheid, eerst uitspraak na het advies of de vorderingen van het openbaar ministerie te hebben gehoord.".

  Art. 8. In artikel 1048, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 12 januari 1993, worden de woorden "De termijn om verzet aan te tekenen is" vervangen door de woorden "Onder voorbehoud van termijnen die worden bepaald in supranationale en internationale bepalingen, is de termijn om verzet aan te tekenen".

  Art. 9. In artikel 1051, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 12 januari 1993, worden de woorden "De termijn om hoger beroep aan te tekenen is" vervangen door de woorden "Onder voorbehoud van termijnen die worden voorzien in supranationale en internationale bepalingen, is de termijn om hoger beroep aan te tekenen".

  Art. 10. In artikel 1136 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "Het verzoek tot herroeping van het gewijsde wordt" vervangen door de woorden "Onder voorbehoud van de termijnen die worden voorzien in dwingende supranationale en internationale bepalingen, wordt het verzoek tot herroeping van het gewijsde".

  HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid

  Art. 11. In artikel 7 van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijk waardigheid, dat artikel 220 van het Burgerlijk Wetboek wijzigt, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) in het 1° worden de woorden "rechtbank van eerste aanleg" vervangen door het woord "familierechtbank";
  b) het 2° wordt vervangen door wat volgt :
  "2° in § 2 worden de woorden "of wilsonbekwaam is" ingevoegd tussen de woorden "in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven" en de woorden ", geen lasthebber heeft aangesteld" en worden de woorden "rechtbank van eerste aanleg" vervangen door het woord "familierechtbank".".

  Art. 12. In artikel 24 van dezelfde wet, dat artikel 389 van het Burgerlijk Wetboek vervangt, worden de woorden "rechtbank van eerste aanleg" vervangen door het woord "familierechtbank".

  Art. 13. In artikel 44 van dezelfde wet, dat een artikel 492/3 invoegt in het Burgerlijk Wetboek, worden de woorden "artikel 499/7, §§ 1 en 2" vervangen door de woorden "de artikelen 499/7, §§ 1 en 2, 905, 1397/1 en 1478, vierde lid".

  Art. 14. In artikel 48 van dezelfde wet, dat artikel 493 van het Burgerlijk Wetboek herstelt, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° In § 2, eerste lid, worden de woorden "artikel 499/7, § 2," vervangen door de woorden "de artikelen 499/7, § 2, 905, 1397/1 en 1478, vierde lid bedoelde voorwaarden,";
  2° in § 2, derde lid worden de woorden "en 1397/1" vervangen door de woorden ", 1397/1 en 1478, vierde lid" en het lid wordt aangevuld met de volgende zin :
  "Hetzelfde geldt indien de gestelde handeling een testament is dat niet voldoet aan de in artikel 905, derde lid, of, in voorkomend geval, artikel 905, vierde lid.";
  3° In § 3, eerste lid, worden de zinnen "De nietige handeling kan tijdens de duur van de beschermingsmaatregel bevestigd worden door zijn bewindvoerder. Als het om een in artikel 499/7 bedoelde handeling gaat, verleent de vrederechter een bijzondere machtiging aan de bewindvoerder." vervangen door de zinnen "De nietige handeling kan tijdens de duur van de beschermingsmaatregel bevestigd worden door zijn bewindvoerder of, ingeval het een handeling betreft bedoeld in de artikelen 905, 1397/1 en 1478, vierde lid, door de beschermde persoon. Als het om een in de artikelen 499/7, 905, 1397/1 en 1478, vierde lid, bedoelde handeling gaat, verleent de vrederechter een bijzondere machtiging aan de bewindvoerder of, in voorkomend geval, aan de beschermde persoon.".

  Art. 15. In artikel 97 van dezelfde wet, dat een artikel 499/13 invoegt in het Burgerlijk Wetboek, worden in het eerste lid de woorden "artikel 499/7" vervangen door de woorden "de artikelen 499/7, 1397/1, derde lid, en 1478, zevende lid".

  Art. 16. Artikel 154 van dezelfde wet wordt opgeheven.

  Art. 17. Artikel 160 van dezelfde wet, dat artikel 764 van het Gerechtelijk Wetboek wijzigt, wordt vervangen door wat volgt :
  "Art. 160. In artikel 764, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 9 mei 2007, worden de woorden "het vermoeden of" en de woorden "of een onbekwaamverklaarde" opgeheven.".

  Art. 18. Artikel 169 van dezelfde wet, dat artikel 1197 van het Gerechtelijk Wetboek wijzigt, wordt opgeheven.

  Art. 19. Artikel 170 van dezelfde wet, dat artikel 1204bis van het Gerechtelijk Wetboek wijzigt, wordt opgeheven.

  Art. 20. Artikel 176 van dezelfde wet, dat artikel 1231-48 van het Gerechtelijk Wetboek wijzigt, wordt vervangen door wat volgt :
  "Art. 176. In artikel 1231-48 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, wordt het tweede lid vervangen als volgt :
  "De geadopteerde die minder dan twaalf jaar oud is, wordt vertegenwoordigd door een voogd ad hoc door de rechtbank op verzoek van de procureur des Konings of van enige andere partij bij de vordering aangesteld.".".

  Art. 21. Artikel 201 van dezelfde wet, dat artikel 1255 van het Gerechtelijk Wetboek wijzigt, wordt opgeheven.

  Art. 22. Artikel 233 van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt :
  "Art. 233. Deze wet treedt in werking op 1 september 2014.".

  HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

  Art. 23. In artikel 10, tweede lid, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, gewijzigd bij de wet van 22 maart 1999, worden de woorden, "over een of meer afdelingen van de rechtbank" ingevoegd tussen het woord "kamers" en het woord "splitsen".

  HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van sommige bepalingen met het oog op de elektronische procedure

  Afdeling 1. - Wijzigingen van de wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix

  Art. 24. Artikel 2, tweede lid, van de wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix wordt vervangen door wat volgt :
  "Phenix wordt geleid door een beheerscomité dat wordt geadviseerd door een comité van gebruikers. De samenstelling, de opdrachten en de bevoegdheden van deze comités worden vastgelegd door deze wet.".

  Art. 25. In de artikelen 4, eerste en tweede lid, 5, derde lid, 6, derde lid, 8, vierde lid, 9, derde lid, 13 en 14, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden "op voorstel van het beheerscomité en na advies van het toezichtscomité" telkens vervangen door de woorden "na advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer".

  Art. 26. In artikel 9, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "door het beheerscomité", vervangen door de woorden "door de Koning".

  Art. 27. In artikel 12, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden "op voorstel van het beheerscomité, na advies van het toezichtscomité" vervangen door de woorden "na advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer".

  Art. 28. In artikel 17, negende lid, van dezelfde wet worden de woorden "het toezichtscomité" vervangen door de woorden "de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer".

  Art. 29. In artikel 19, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden "van het toezichtscomité" vervangen door de woorden "van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer".

  Art. 30. De artikelen 22 tot 26, 28, derde lid, en 29, § 2, van dezelfde wet worden met inbegrip van hun opschrift opgeheven".

  Afdeling 2. - Wijzigingen van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering

  Art. 31. In de artikelen 2, 4°, 10, § 1, tweede lid, 34, § 3, en 36, § 2, van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering worden de woorden "na advies van het beheerscomité en van het toezichtscomité" telkens vervangen door de woorden "na advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer".

  Art. 32. In de artikelen 4, tweede lid, en 37 van dezelfde wet worden de woorden ",na advies van het beheerscomité," opgeheven.

  Art. 33. In artikel 4, derde lid, van dezelfde wet worden de woorden "na advies van het toezichtscomité" vervangen door de woorden "na advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer".

  Art. 34. In artikel 8 van dezelfde wet worden de woorden "en na advies van het beheerscomité" opgeheven.

  Art. 35. In artikel 12 van dezelfde wet worden de woorden "door het beheerscomité" vervangen door de woorden "door de Koning".

  Art. 36. In de artikelen 13 en 38 van dezelfde wet worden de woorden "na advies van het beheerscomité en van het toezichtscomité, die respectievelijk bedoeld zijn in de artikelen 15 en 22 van de wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix" vervangen door de woorden "na advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer".

  Art. 37. In artikel 33 van dezelfde wet worden de woorden "opgesteld na advies van het beheerscomité" opgeheven.

  Art. 38. Artikel 2, 2°, van dezelfde wet wordt opgeheven.

  HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 7 en 9 van de wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde

  Art. 39. Het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 7 en 9 van de wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde wordt opgeheven.

  HOOFDSTUK 8. - Overgangsbepaling

  Art. 40. De probatiecommissies die voor de inwerkingtreding van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, ingesteld waren bij een rechtbank van eerste aanleg die door de genoemde wet opgaat in een nieuwe rechtbank, blijven bevoegd voor de afdeling die de opvolger is van de rechtbank van eerste aanleg, tot op het ogenblik dat de probatiecommissie wordt hernieuwd. De rechtsgeldig gestelde rechtshandelingen blijven geldig in de nieuwe structuur van de rechtbank.

  HOOFDSTUK 9. - Inwerkingtreding

  Art. 41. Dit artikel en de artikelen 1 en 22 treden in werking de dag waarop deze wet wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
  De artikelen 23 en 40 hebben uitwerking met ingang van 1 april 2014.
  De artikelen 2, 3, 6, 7 en 11 tot 21 treden in werking op 1 september 2014.
  Artikel 39 treedt in werking op 1 juli 2014.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 12 mei 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zie : Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken. 53-3356/ (2013/2014) en 53-3520/ (2013/2014). Integraal verslag : 3 april 2014. Senaat : (www.senate.be) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie