J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/01/06/2014200232/justel

Titel
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 100 van de Grondwet

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 31-01-2014 nummer :   2014200232 bladzijde : 8563       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-01-06/20
Inwerkingtreding : 31-01-2014

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1994021048       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. In artikel 100 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het tweede lid wordt de tweede zin vervangen als volgt :
  "De Senaat kan hun aanwezigheid vorderen in het kader van de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 77 of 78.";
  2° het artikel wordt aangevuld met een overgangsbepaling, luidende :
  " Overgangsbepaling
  De tweede zin van het tweede lid treedt in werking op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014. Tot die dag is, onverminderd het eerste lid en de eerste en de laatste zin van het tweede lid, de volgende bepaling van toepassing :
  "De Senaat kan hun aanwezigheid vorderen voor de bespreking van een wetsontwerp of wetsvoorstel bedoeld in artikel 77, of van een wetsontwerp bedoeld in artikel 78, of voor de uitoefening van zijn recht van onderzoek bedoeld in artikel 56.". ".
  
  Kondigen deze bepaling af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 6 januari 2014.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  E. DI RUPO
  De Staatssecretaris voor Staatshervorming,
  M. WATHELET
  De Staatssecretaris voor Staatshervorming,
  S. VERHERSTRAETEN
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben, in de door artikel 195 van de Grondwet bepaalde voorwaarden, aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Verklaring tot herziening van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 7 mei 2010). - Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-1733 - Handelingen van de Senaat : 26 en 28 november 2013. - Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53 3174 - Integraal verslag : 18 en 19 december 2013.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie