J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/12/26/2014011019/justel

Titel
26 DECEMBER 2013. - Wet houdende invoeging van boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van een aan boek XVII eigen definitie en sanctiebepalingen in hetzelfde Wetboek

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 28-01-2014 nummer :   2014011019 bladzijde : 6923       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-12-26/37
Inwerkingtreding : 31-05-2014

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2002011149        2010011166        2013A11134       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Het Wetboek van economisch recht
Art. 2-4
HOOFDSTUK III. - Opheffingsbepalingen
Art. 5
HOOFDSTUK IV. - Bevoegdheidstoewijzing
Art. 6-8
HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding
Art. 9

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK II. - Het Wetboek van economisch recht

  Art. 2. In het boek I, titel 2, van het Wetboek van eonomisch recht, wordt een hoofdstuk 12 ingevoegd, luidende :
  "HOOFDSTUK 12. - Definitie eigen aan boek XVII
  Art. I. 20. Voor de toepassing van boek XVII, geldt de volgende definitie :
  1░ bevoegde instantie : elke organisatie die naar het recht van een lidstaat is opgericht, die een rechtmatig belang heeft bij het instellen van een vordering tot staking van een inbreuk om de collectieve belangen van de consumenten te beschermen op grond van de criteria vastgesteld door het recht van die lidstaat."

  Art. 3. In hetzelfde Wetboek wordt een boek XVII ingevoegd, luidende :
  "Boek XVII. - Bijzondere rechtsprocedures
  TITEL 1. - Vordering tot staking
  HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen [Art. XVII. 1. tot XVII. 4.]
  Art. XVII. 5. De vordering bedoeld in de artikelen XVII. 1 en XVII. 2 kan niet meer worden ingesteld ÚÚn jaar nadat de feiten waarop men zich beroept een einde hebben genomen.
  Art. XVII. 6. De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kortgeding.
  Zij mag worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak, overeenkomstig de artikelen 1034ter tot 1034sexies van het Gerechtelijk Wetboek.
  Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht.
  Elke uitspraak ingevolge een op de artikelen XVII. 1 en XVII. 2 gegronde vordering wordt binnen acht dagen en door toedoen van de griffier van het bevoegde rechtscollege meegedeeld aan de minister, tenzij de uitspraak is gewezen op zijn vordering.
  Bovendien is de griffier verplicht de minister onverwijld in te lichten over de voorziening tegen elke uitspraak die op grond van de artikelen XVII. 1 en XVII. 2 is gewezen.
  Wanneer de uitspraak betrekking heeft op een overtreder met een gereglementeerd beroep dat ressorteert onder een beroepsregulerende overheid, moet die uitspraak bovendien worden meegedeeld aan die overheid. Ook moet de griffier van het rechtscollege, waar beroep is aangetekend tegen deze uitspraak, zulks onmiddellijk melden aan de bevoegde beroepsregulerende overheid.
  HOOFDSTUK 2. - Titularissen van de vordering tot staking
  Art. XVII. 7. De vordering gegrond op artikel XVII.1 wordt ingesteld op verzoek van :
  1░ de belanghebbenden;
  2░ de voor deze materie bevoegde minister of de directeur-generaal van de algemene directie Controle en Bemiddeling van de federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, tenzij het verzoek betrekking heeft op een daad als bedoeld in artikel VI. 104;
  3░ een beroepsregulerende overheid, een beroeps- of interprofessionele vereniging met rechtspersoonlijkheid;
  4░ een vereniging ter verdediging van de consumentenbelangen die rechtspersoonlijkheid bezit en voor zover zij in de Raad voor het Verbruik vertegenwoordigd is of door de minister erkend is, volgens criteria vastgesteld bij een koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, tenzij het verzoek betrekking heeft op een daad als bedoeld in artikel VI. 104.
  In afwijking van de bepalingen in de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de verenigingen bedoeld in het eerste lid, 3░ en 4░, in rechte optreden voor de verdediging van hun statutair omschreven collectieve belangen.
  Art. XVII. 8. Onverminderd de eventuele toepassing van artikel VI. 104 en van artikel XVII.1 op de daarin bedoelde daden kan de vordering wegens schending van artikel XVII.2 enkel worden ingesteld op verzoek van de minister die voor de betrokken aangelegenheid bevoegd is.
  De vordering op grond van artikel XVII.2, 9░, wordt ingesteld op verzoek van de minister bevoegd voor het Leefmilieu. Het ComitÚ dat is opgericht bij de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van het ComitÚ voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk kan aan de minister voorstellen een dergelijke vordering aanhangig te maken.
  De vordering op grond van artikel XVII.2, 2░ tot 6░, voor wat betreft het beletten van het toezicht uitgeoefend krachtens de wetten betreffende het bijhouden van sociale documenten, of deze op grond van artikel XVII.2, 8░ en 13░, wordt ingesteld op verzoek van de minister of de leidinggevende ambtenaar van de bevoegde inspectiedienst bedoeld in artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek.
  HOOFDSTUK 3. - Bijzondere bepalingen eigen aan boek VI [Art. XVII. 9.]
  Art. XVII. 10. Als de inbreuk een reclame betreft, kan de vordering tot staking wegens overtreding van de bepalingen van de artikelen VI. 17, VI. 93 tot VI. 95, VI. 105 en VI. 106 van dit Wetboek alleen tegen de adverteerder van de gewraakte reclame worden ingesteld.
  Indien de adverteerder evenwel geen woonplaats in BelgiŰ heeft en geen verantwoordelijke persoon met woonplaats in BelgiŰ heeft aangewezen, kan de vordering tot staking eveneens worden ingesteld tegen :
  - de uitgever van de geschreven reclame of de producent van de audiovisuele reclame;
  - de drukker of de maker, indien de uitgever of de producent geen woonplaats in BelgiŰ hebben en geen verantwoordelijke persoon met woonplaats in BelgiŰ hebben aangewezen;
  - de verdeler, alsmede elke persoon die er bewust toe bijdraagt dat de reclame uitwerking heeft, indien de drukker of de maker geen woonplaats in BelgiŰ hebben en geen verantwoordelijke persoon met woonplaats in BelgiŰ hebben aangewezen.
  Art. XVII. 11. De vordering tot staking kan worden ingesteld tegen een onderneming voor handelspraktijken van haar agent gehanteerd buiten de verkoopruimten van die agent, wanneer de agent zijn identiteit niet duidelijk kenbaar heeft gemaakt en zijn identiteit redelijkerwijze ook niet kon gekend zijn door degene die de vordering tot staking instelt.
  Art. XVII. 12. De vordering tot staking van de door artikel VI. 84 verboden handelingen kan, afzonderlijk of gezamenlijk, worden ingesteld tegen verscheidene ondernemingen van dezelfde economische sector of hun verenigingen die gebruik maken dan wel het gebruik aanbevelen van dezelfde of van soortgelijke algemene contractuele bedingen.
  Art. XVII. 13. De onderneming is er toe gehouden, binnen een termijn van maximum een maand, de bewijzen te leveren betreffende de materiŰle juistheid van de feitelijke gegevens die zij meedeelt in het kader van een handelspraktijk, als er een vordering tot staking wordt ingesteld door :
  1░ de minister en, in voorkomend geval, de bevoegde minister bedoeld in artikel XVII.8;
  2░ de andere personen bedoeld in artikelen XVII.7, voor zover, rekening houdend met de gerechtvaardigde belangen van de onderneming en van elke andere partij bij de procedure, de voorzitter van de rechtbank van koophandel van oordeel is dat dergelijke eis aangepast is aan de omstandigheden van het concrete geval.
  Wanneer de bewijzen vereist krachtens het eerste lid niet worden geleverd of onvoldoende worden geacht, kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel de feitelijke gegevens als onjuist beschouwen.
  HOOFDSTUK 4;. - Bijzondere bepalingen eigen aan boek XI [Art. XVII. 14. tot XVII. 21.]
  HOOFDSTUK 5. - Bijzondere bepalingen eigen aan boek XII [Art. XVII. 22.]
  [Art. XVII. 23. ž 1]
  [Art. XVII. 23. ž 2]
  [Art. XVII. 23. ž 3]
  Art. XVII. 23. ž 4. De vordering wordt ingesteld op verzoek van elke persoon die een legitiem belang aantoont ten opzichte van de betrokken domeinnaam en die een recht kan laten gelden op ÚÚn van de in artikel XII. 23 vermelde tekens.
  [Art. XVII. 23. ž 5]
  Art. XVII. 23. ž 6. De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kortgeding.
  Zij mag ingesteld worden bij verzoekschrift op tegenspraak. Dit wordt in vier exemplaren neergelegd op de griffie van de rechtbank of bij een aangetekende zending verzonden aan deze griffie.
  De griffier van de rechtbank verwittigt onverwijld de tegenpartij bij gerechtsbrief en nodigt haar uit te verschijnen ten vroegste drie dagen en ten laatste acht dagen na het verzenden van de gerechtsbrief, waaraan een exemplaar van het inleidend verzoekschrift werd gevoegd.
  Op straffe van nietigheid, vermeldt het verzoekschrift :
  1░ de dag, de maand en het jaar;
  2░ de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de verzoeker;
  3░ de naam en het adres van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon tegen wie de vordering wordt ingesteld;
  4░ het onderwerp en de uiteenzetting van de middelen van de vordering;
  5░ de handtekening van de eiser of van zijn advocaat.
  Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht.
  Elke uitspraak ingevolge een op deze wet gegronde vordering wordt binnen acht dagen en door toedoen van de griffier van het bevoegde rechtscollege meegedeeld aan de minister.
  Bovendien is de griffier verplicht de minister onverwijld in te lichten over de voorziening ingeleid tegen elke uitspraak die op grond van deze bepaling is gewezen."
  [Art. XVII. 24.]
  Art. XVII. 25. Voor de toepasing van de artikelen XII. 1 tot XII. 20, kan de vordering tot staking bedoeld in artikel XVII. 1 eveneens ingesteld worden op verzoek van een ziekenfonds of een landsbond van ziekenfondsen.
  HOOFDSTUK 6. - Intracommunautaire vordering tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen
  Art. XVII. 26. Dit hoofdstuk beoogt de intracommunautaire vordering tot staking van elke handeling die inbreuk maakt op de collectieve belangen van de consumenten en die strijdig is :
  a) of met de bepalingen in dit Wetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan;
  b) of met de bepalingen vervat in de volgende wetgeving :
  1░ de artikelen 33 tot 39 alsmede artikel 41 van de wet van 30 maart 1995 betreffende de elektronische-communicatienetwerken en -diensten en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel- en de uitvoeringsbesluiten ervan, tot omzetting van artikelen 10 tot 21 van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de co÷rdinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten;
  2░ de artikelen 24, 28 en 29 van het geco÷rdineerde decreet van de Franse gemeenschap van 27 februari 2003 over de audiovisuele mediadiensten en de uitvoeringsbesluiten ervan, tot omzetting van artikelen 10 tot 21 van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de co÷rdinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten;
  3░ de artikelen 81, 82, 84 en 87 van het besluit van 25 januari 1995 van de Vlaamse regering tot co÷rdinatie van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie en de uitvoeringsbesluiten ervan, tot omzetting van artikelen 10 tot 21 van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de co÷rdinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten;
  4░ de artikelen 6 tot 14 van het decreet van 27 juni 2005 van de Duitstalige gemeenschap over de audiovisuele mediadiensten en de filmvoorstellingen en de uitvoeringsbesluiten ervan, tot omzetting van artikelen 10 tot 21 van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de co÷rdinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten;
  5░ de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling en de uitvoeringsbesluiten ervan;
  6░ de artikelen 9 en 10 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en de uitvoeringsbesluiten ervan tot omzetting van de bepalingen van Titel VIII van Richtlijn 2001/83//EEG van de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreffende de reclame voor deze geneesmiddelen;
  7░ de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling, en de uitvoeringsbesluiten ervan;
  8░ boek XII, titel 1, van dit Wetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan;
  9░ de bepalingen die door de daartoe bevoegde overheden zijn vastgesteld ter omzetting van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt;
  10░ de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen;
  c) of met de bepalingen van een lidstaat, tot omzetting van de richtlijnen die worden opgesomd in bijlage I bij de Richtlijn 2009/22/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 23 april 2009 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen.
  Art. XVII. 27. In geval van inbreuk waarvan de oorsprong in BelgiŰ ligt en die gevolgen heeft in een andere lidstaat, kan elke bevoegde instantie in die andere lidstaat een vordering tot staking instellen voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel van Brussel teneinde deze inbreuk te doen staken of te verbieden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :
  1░ de door die bevoegde instantie beschermde belangen worden door de inbreuk geschaad;
  2░ de genoemde instantie komt voor op de lijst van de bevoegde instanties, opgesteld door de Europese Commissie en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
  Art. XVII. 28. De bevoegde instanties van BelgiŰ zijn de verenigingen ter verdediging van de collectieve consumentenbelangen, die rechtspersoonlijkheid bezitten en die of vertegenwoordigd zijn in de Raad voor het Verbruik, of erkend zijn door de minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van de consumenten behoort, volgens criteria vastgesteld bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
  Op verzoek van de bevoegde instanties van BelgiŰ deelt de minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van de consumenten behoort de lijst ervan alsmede de doelstelling en de benaming mee aan de Europese Commissie.
  [Art. XVII. 29.]
  [Art. XVII. 30.]
  Art. XVII. 31. Wanneer de feiten het voorwerp zijn van een vordering tot staking kan er enkel beslist worden over de strafvordering nadat een in kracht van gewijsde gegane beslissing is genomen betreffende de vordering tot staking.
  Art. XVII. 32. De vordering tot staking wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding.
  Zij mag ingesteld worden bij verzoekschrift op tegenspraak. Dit wordt in vier exemplaren neergelegd op of aangetekend toegezonden aan de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel.
  De griffier van de rechtbank van koophandel van Brussel verwittigt onverwijld de tegenpartij bij gerechtsbrief en nodigt haar uit te verschijnen ten vroegste drie dagen en ten laatste acht dagen na het verzenden van de gerechtsbrief, waaraan een exemplaar van het inleidend verzoekschrift werd gevoegd.
  Op straffe van nietigheid bevat het verzoekschrift :
  1░ de volledige datum (dag, maand en jaar);
  2░ de naam of de benaming en de woonplaats van de verzoeker;
  3░ de naam of de benaming en het adres van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon tegen wie de vordering wordt ingesteld;
  4░ het onderwerp en de uiteenzetting van de middelen van de vordering;
  5░ de handtekening van de verzoeker of van diens vertegenwoordiger.
  Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht.
  Een afschrift van elke uitspraak over een vordering die is gesteund op artikel XVII. 27, wordt binnen acht dagen en door toedoen van de griffier toegezonden aan de minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van de consumenten behoort.
  [Art. XVII. 33.]
  Art. XVII. 34. De Koning kan de bepalingen opgesomd in artikel XVII. 26 aanpassen teneinde rekening te houden met de eventuele wijzigingen van de bijlage van de Richtlijn 2009/22/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 23 april 2009 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen."

  Art. 4. In hetzelfde Wetboek wordt in boek XV, titel 3, hoofdstuk 2, een afdeling 11/1 ingevoegd, luidende :
  "Afdeling 11/1. De straffen voor de inbreuken op boek XVII.
  Art. XV. 125/1. Zij die de bevelen, bedoeld in artikel XVII. 33 niet naleven, worden gestraft met een sanctie van niveau 3."

  HOOFDSTUK III. - Opheffingsbepalingen

  Art. 5. Worden opgeheven voor zover ze van toepassing zijn op de aangelegenheden geregeld door overeenkomstige bepalingen van het Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd door deze wet :
  - de wet van 26 mei 2002 betreffende intracommunautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen;
  - in de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, de artikelen 110 tot 113, en de artikelen 115 tot 118.

  HOOFDSTUK IV. - Bevoegdheidstoewijzing

  Art. 6. De bestaande wetten en uitvoeringsbesluiten die verwijzen naar de bepalingen bedoeld in artikel 5, worden geacht te verwijzen naar de overeenkomstige bepalingen in het Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd bij deze wet.

  Art. 7. De Koning kan de verwijzingen in bestaande wetten en koninklijke besluiten naar de bepalingen bedoeld in artikel 5, vervangen door verwijzingen naar de ermee overeenstemmende bepalingen in het Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd bij deze wet.

  Art. 8. De Koning kan de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd bij deze wet, co÷rdineren met de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de co÷rdinatie.
  Daartoe kan Hij :
  1░ de volgorde en de nummering van de te co÷rdineren bepalingen veranderen en in het algemeen de teksten naar de vorm wijzigen;
  2░ de verwijzingen die voorkomen in de te co÷rdineren bepalingen met de nieuwe nummering doen overeenstemmen;
  3░ zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te co÷rdineren bepalingen vervat zijn, de redactie ervan wijzigen om ze onderling te doen overeenstemmen en eenheid in de terminologie te brengen.

  HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding

  Art. 9.De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van elke bepaling van deze wet en van elke bepaling ingevoegd door deze wet in het Wetboek van economisch recht.
  
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 31-05-2014 door KB 2014-03-28/26, art. 2)
  
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Ciergnon, 26 december 2013.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie en Consumenten,
J. VANDE LANOTTE
De Minister van Middenstand, K.M.O.'s en Zelfstandigen,
Mevr. S. LARUELLE
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2012-2013. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Wetsontwerp, 53-3019, nr. 1. Zitting 2013-2014. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Amendementen, 53-3019, nr. 2. - Verslag, 53-3019, nr. 3. - Tekst aangenomen door de commissie, 53-3019, nr. 4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-3019, nr. 5. Integraal Verslag. - 28 november 2013. Senaat. Stukken. - Ontwerp niet geŰvoceerd door de Senaat, 5-2362, n░ 1. Zie ook : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-3020 - 2012/2013 : Nr. 1 : Wetsontwerp. 53-3020 - 2013/2014 : Nr. 2 : Amendementen. Nr. 3 : Verslag. Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie. Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezon den aan de Senaat. Integraal verslag : 28 november 2013. Stukken van de Senaat : 5-2363-2013/2014 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Nr. 2 : Verslag. Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie