J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/10/24/2014009017/justel

Titel
24 OKTOBER 2013. - Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiŽle verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 24-01-2014 nummer :   2014009017 bladzijde : 6602       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-10-24/52
Inwerkingtreding : 03-02-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-14

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. In het vierde deel, boek II, titel II, hoofdstuk II, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt het opschrift van afdeling 9 vervangen door wat volgt :
  "Afdeling 9. Uitlegging en verbetering van de rechterlijke beslissing en herstel van de omissie van een punt van de vordering".

  Art. 3. Artikel 793 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een nieuw lid, luidende :
  "De beslagrechter kan een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing uitleggen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen."

  Art. 4. Artikel 794 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt :
  "Art. 794. De materiŽle verschrijvingen en omissies die in een zelfs al in kracht van gewijsde gegane beslissing voorkomen, kunnen altijd worden verbeterd door het gerecht dat de beslissing heeft gewezen, of door het gerecht waarnaar de beslissing wordt verwezen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen.
  Evenzo kan de beslagrechter de materiŽle verschrijvingen en omissies verbeteren die een, zelfs in kracht van gewijsde gegane, beslissing aantasten, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen. De gegevens van de verbetering moeten zich bevinden in de tekst zelf van de te verbeteren beslissing."

  Art. 5. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 794/1 ingevoegd, luidende :
  "Art. 794/1. Het gerecht dat verzuimd heeft zich over een punt van de vordering uit te spreken kan deze omissie in zijn beslissing ook herstellen zonder aan het in kracht van gewijsde gegane van de andere punten te raken, hierbij rekening houdend met de in artikel 748bis vervatte regels en zonder dat evenwel de in die beslissing bevestigde rechten uitgebreid, beperkt of gewijzigd mogen worden.
  Het verzoek dient te worden ingediend ten laatste een jaar nadat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan."

  Art. 6. In artikel 795 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1į de woorden "tot uitlegging of verbetering" worden vervangen door de woorden "tot uitlegging, verbetering of herstel van de omissie van een punt van de vordering";
  2į de woorden "de uit te leggen of te verbeteren beslissing heeft gewezen" worden vervangen door de woorden "de uit te leggen, te verbeteren of te herstellen beslissing heeft gewezen, of voor het gerecht waarnaar de beslissing wordt verwezen".

  Art. 7. Artikel 796 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt :
  "Art. 796. De zaak wordt aan de rechter voorgelegd bij verzoekschrift op tegenspraak als bedoeld in de artikelen 1034bis tot 1034sexies dan wel bij gezamenlijk verzoekschrift overeenkomstig artikel 706.
  Het verzoekschrift kan alleen worden ingediend als de beslissing niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een uitlegging, rechtzetting of herstel van een omissie."

  Art. 8. In artikel 797 van hetzelfde Wetboek wordt het woord "niet" opgeheven.

  Art. 9. Artikel 799 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt :
  "Art. 799. De rechter mag een beslissing enkel verbeteren of oordelen over de omissie van een punt van de vordering in zover de beslissing niet is bestreden."

  Art. 10. In artikel 800 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1į het eerste lid wordt vervangen door wat volgt : "De griffier maakt, op de kant van de oorspronkelijke beslissing, melding van het beschikkende gedeelte van de uitleggende of verbeterende beslissing, dan wel van de beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over de omissie van een punt van de vordering.";
  2į in het tweede lid, worden de woorden "de uitgelegde of verbeterde beslissing" vervangen door de woorden "de oorspronkelijke beslissing";
  3į het tweede lid wordt aangevuld met de woorden ", dan wel van de beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over de omissie van een punt van de vordering.".

  Art. 11. In artikel 801 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 24 juni 1970, worden de woorden "of verbetering vordert" vervangen door de woorden ", verbetering, of een uitspraak over de omissie van een punt van de vordering vordert".

  Art. 12. In hetzelfde Wetboek, wordt tussen artikel 801 en artikel 801bis een artikel 801/1 ingevoegd, luidende :
  "Art. 801/1. Eenmaal de verbeterde beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, kan de verbeterende beslissing alleen nog worden betwist door cassatieberoep in te stellen."

  Art. 13. In artikel 801bis, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 mei 2007, wordt het cijfer "801" vervangen door het cijfer "801/1".

  Art. 14. In artikel 1043, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het cijfer "801" vervangen door het cijfer "801/1".
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 24 oktober 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    (B.Z. 2010). - Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaires stukken : Wetsvoorstel van de heer Brotcorne, nr. 53 0050/001. - Advies van de Raad van State, nr. 53 0050/002. - Advies van de Hoge Raad voor de Justitie, nr. 53 0050/003. - Amendementen, nrs. 53 0050/004 en 005. - Verslag, nr. 53 0050/006. - Tekst aangenomen door de commissie (art. 78 van de Grondwet), nr. 53 0050/007. - Tekst aangenomen door de commissie (art. 77 van de Grondwet), nr. 53 0050/008. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 53 0050/009. - Zie ook : Integraal verslag : 16 mei 2013. - Zie ook : Zitting 2012-2013 : Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stuk : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 53 2815/001. Integraal verslag : 16 mei 2013. Senaat : Parlementaire stukken : Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat, nr. 5-2091/1. - Amendementen, nr. 5-2091/2. - Verslag, nr. 5-2091/3. - Tekst geamendeerd door de commissie, nr. 5-2091/4. - Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 5-2091/5. - Zie ook : Handelingen van de Senaat : 27 juni 2013. Kamer van volksvertegenwoordigers : Zitting 2010 : Parlementaire stukken : Tekst geamendeerd door de Senaat, nr. 53 0050/010. - Tekst verbeterd door de commissie, nr. 53 0050/011. Zie ook : Integraal verslag : 9 en 10 oktober 2013.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie