J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/08/30/2013011448/justel

Titel
30 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van Boek IV " Bescherming van de mededinging " en Boek V " De mededinging en de prijsevoluties " in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek IV en Boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek IV en aan Boek V, in Boek I van het Wetboek van economisch recht

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 06-09-2013 nummer :   2013011448 bladzijde : 63089       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-08-30/14
Inwerkingtreding : 16-09-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De artikelen 2, 4 met uitzondering van de artikelen IV.16, §§ 4 en 5, IV.17, §§ 1 en 2, IV.22, §§ 2 en 3, IV.24, § 2 en IV.26, § 1, alsook de artikelen 6, 8, 10 tot 16, 18 tot 23 en 25 tot 27 van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van Boek IV " Bescherming van de mededinging " en Boek V " De mededinging en de prijsevoluties " in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek IV en Boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek IV en aan Boek V, in Boek I van het Wetboek van economisch recht, treden in werking de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 2. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 30 augustus 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Economie en Consumenten,
  J. VANDE LANOTTE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van Boek IV " Bescherming van de mededinging " en Boek V " De mededinging en de prijsevoluties " in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek IV en Boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek IV en aan Boek V, in Boek I van het Wetboek van economisch recht, artikel 28;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 2013 besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van Boek IV " Bescherming van de mededinging " en Boek V " De mededinging en de prijsevoluties " in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek IV en Boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek IV en aan Boek V, in Boek I van het Wetboek van economisch recht, artikel 1;
   Gelet op advies 53.581/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie