J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/07/15/2013021081/justel

Titel
15 JULI 2013. - Wet houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 19-07-2013 nummer :   2013021081 bladzijde : 45431       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-07-15/02
Inwerkingtreding : 29-07-2013

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2003011027        1993903046        2010021133        1999A09646        1867060850       

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL 1. - Voorafgaande bepaling
Art. 1
TITEL 2. - Financiën - Justitie
ENIG HOOFDSTUK. - Wijzigingen van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Art. 2-8
TITEL 3. - Justitie
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen
Art. 9-13
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Strafwetboek
Art. 14-15
TITEL 4. - Binnenlandse Zaken
ENIG HOOFDSTUK. - Wijzigingen van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I)
Art. 16-17
TITEL 5. - Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
ENIG HOOFDSTUK. - Wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen
Art. 18-19

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL 1. - Voorafgaande bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  TITEL 2. - Financiën - Justitie

  ENIG HOOFDSTUK. - Wijzigingen van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

  Art. 2. In artikel 5, § 3, 1°, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1995, 12 januari 2004, 20 maart 2007 en 18 januari 2010, worden de woorden " ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang worden aangewend " vervangen door de woorden " ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd ".

  Art. 3. In artikel 21 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 12 januari 2004 en gewijzigd bij de wetten van 18 januari 2010 en 29 maart 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende :
  " De prijs van de aankoop, door een handelaar in edele metalen, van één of meerdere goederen voor een bedrag van 5 .000 euro of meer, mag slechts in contanten worden vereffend voor een bedrag dat niet hoger is dan 10 % van de aankoopprijs en voor zover dat bedrag niet hoger is dan 5 .000 euro ongeacht of de aankoop plaatsvindt in één of meer verrichtingen of via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan.
  De notie " edele metalen " wordt omschreven in artikel 69 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I). ";
  2° in het vroegere tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden " bepaling niet werd " vervangen door de woorden " bepalingen niet werden ";
  3° in het vroegere derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden " , tweede en derde " ingevoegd tussen de woorden " eerste " en " lid ".

  Art. 4. In artikel 22, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 januari 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " samenwerking en " worden vervangen door het woord " samenwerking, ";
  2° de woorden " en door de handelaren en dienstverstrekkers aangeduid bij koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 21, vierde lid " worden ingevoegd tussen de woorden " of verlaten " en " . Ze neemt ".

  Art. 5. In artikel 28 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 18 januari 2010, worden de woorden " ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang worden aangewend " vervangen door de woorden " ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd ".

  Art. 6. In artikel 35, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1995, 10 augustus 1998, 12 januari 2004 en 18 januari 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het vijfde lid worden de woorden " licht de Cel de arbeidsauditeur in van deze mededeling " vervangen door de woorden " bezorgt de Cel aan de arbeidsauditeur ter informatie een kopie van het doormeldingsverslag dat krachtens artikel 34 aan de procureur des Konings of de federale procureur werd medegedeeld ";
  2° in het zesde lid worden de woorden " licht de Cel de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, opgericht door artikel 312 van de programmawet (I) van 27 december 2006, in " vervangen door de woorden " bezorgt de Cel de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, opgericht door artikel 312 van de programmawet (I) van 27 december 2006 ter informatie inlichtingen die voor deze dienst nuttig zijn en voortvloeien uit de doormelding van het dossier aan de procureur des Konings of de federale procureur, krachtens artikel 34 ";
  3° het zevende lid wordt vervangen als volgt :
  " Wanneer deze mededeling inlichtingen bevat betreffende het witwassen van geld dat afkomstig is van een strafbaar feit dat verband houdt met ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, of van een strafbaar feit dat onder de bevoegdheid van de Administratie der douane en accijnzen valt, bezorgt de Cel de Minister van Financiën ter informatie, op dit gebied relevante inlichtingen die voortvloeien uit de doormelding van het dossier aan de procureur des Konings of de federale procureur, krachtens artikel 34. ".

  Art. 7. In artikel 36 van dezelfde wet worden de woorden " artikelen 20, 23 tot 28 en 31 " vervangen door de woorden " artikelen 20, 21, 23 tot 28 en 31 ".

  Art. 8. In artikel 41 eerste en het tweede lid van dezelfde wet, vervangen door de wet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de wetten van 18 januari 2010 en 29 maart 2012, worden de woorden " , eerste lid, " opgeheven.

  TITEL 3. - Justitie

  HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen

  Art. 9. In artikel 265 van het Wetboek van vennootschappen, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), worden de woorden " ernstige en georganiseerde fiscale fraude in de zin van artikel 3, § 2 " telkens vervangen door de woorden " ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3 ".

  Art. 10. In artikel 409 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), worden de woorden " ernstige en georganiseerde fiscale fraude in de zin van artikel 3, § 2 " telkens vervangen door de woorden " ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3 ".

  Art. 11. In artikel 530 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), worden de woorden " ernstige en georganiseerde fiscale fraude in de zin van artikel 3, § 2 " telkens vervangen door de woorden " ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3 ".

  Art. 12. In artikel 921 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 september 2004, worden de woorden " ernstige en georganiseerde fiscale fraude in de zin van artikel 3, § 2 " vervangen door de woorden " ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3 ".

  Art. 13. In artikel 986 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 november 2006, worden de woorden " ernstige en georganiseerde fiscale fraude in de zin van artikel 3, § 2 " vervangen door de woorden " ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3 ".

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Strafwetboek

  Art. 14. In artikel 43quater, § 1, c) van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 19 december 2002, worden de woorden " van ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang werden aangewend " vervangen door de woorden " van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd ".

  Art. 15. In artikel 505 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 april 1995 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het derde lid worden de woorden " van ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang worden aangewend " vervangen door de woorden " van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd ";
  2° in het vierde lid worden de woorden " artikel 14quinquies " vervangen door de woorden " artikel 28 ".

  TITEL 4. - Binnenlandse Zaken

  ENIG HOOFDSTUK. - Wijzigingen van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I)

  Art. 16. Artikel 69 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I) wordt aangevuld met een 3°, luidende :
  " 3° koperkabels : alle koperkabels geleverd, onder welke vorm en samenstelling ook, al dan niet gestript of versneden, vermaald of vermengd met andere materialen of voorwerpen, met uitzondering van flexibele koperkabels die deel uitmaken van een toestel. ".

  Art. 17. In artikel 70 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 1 wordt aangevuld met twee leden, luidende :
  " De aankoop van gerecycleerde koperkabels, gebruikt of als zodanig voorgesteld, door natuurlijke of rechtspersonen die actief zijn in de recuperatie, het hergebruik en de handel in oude metalen mag niet in contanten worden afgehandeld.
  De natuurlijke en rechtspersonen actief in de recuperatie, het hergebruik en de handel in oude en edele metalen gaan, wanneer ze dergelijke metalen met uitzondering van afgewerkte sieraden en horloges die zijn vervaardigd in edele metalen, verkopen aan natuurlijke of rechtspersonen, over tot identificatie en registratie van de persoon die de bedoelde metalen aankoopt indien deze aankopen in contanten worden betaald voor een bedrag van meer dan 500 euro. ";
  2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt :
  " § 3. De identificatie van de natuurlijke persoon die zich met de bedoelde metalen aanbiedt of deze aankoopt, gebeurt op basis van de naam, voornaam en geboortedatum. De Koning bepaalt de nadere regels volgens welke de identificatie en registratie van deze gegevens geschieden. ".

  TITEL 5. - Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

  ENIG HOOFDSTUK. - Wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen

  Art. 18. In artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, ingevoegd bij de wet van 20 maart 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in de inleidende zin van § 1 worden de woorden " gaat de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen zonder aanrekening van de kosten over tot " vervangen door de woorden " kan de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen zonder aanrekening van de kosten overgaan tot ";
  2° § 1 wordt aangevuld met de bepalingen onder 4° en 5°, luidende :
  " 4° de ambtshalve doorhaling van de vennootschappen zoals bedoeld in artikel 2 van het Wetboek van vennootschappen die, volgens de gegevens van de Nationale Bank van België, voor ten minste drie opeenvolgende boekjaren, niet hebben voldaan aan de verplichting tot neerlegging van hun jaarrekeningen overeenkomstig de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van vennootschappen. Deze doorhaling is niet van toepassing op de vennootschappen bedoeld in artikel 97 van het Wetboek van vennootschappen. De beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen gaat over tot de intrekking van de doorhaling na de neerlegging bij de Nationale Bank van België van de niet neergelegde jaarrekeningen;
  5° de ambtshalve doorhaling van de vennootschappen zoals bedoeld in artikel 2 van het Wetboek van vennootschappen die niet vallen onder het 4°, en die aan de volgende cumulatieve criteria beantwoorden :
  a) sedert minimum drie jaar, niet beschikken over actieve hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  b) ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen met een actieve status;
  c) niet beschikken over lopende toelatings-of hoedanigheidsaanvragen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  d) sinds 7 jaar, geen enkele wijziging aangaande de ingeschreven gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen hebben uitgevoerd;
  e) sinds 7 jaar, geen enkele andere publicatie dan die van de jaarrekeningen, in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad of in het Belgisch Staatsblad hebben uitgevoerd.
  Voor de toepassing van het eerste lid, 5°, vormen de actieve commerciële hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden waarvan de begindata voor 1 juli 2003 vallen, geen nuttig criterium.
  De beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen gaat over tot de intrekking van de doorhaling wanneer aan één van de criteria bedoeld in het eerste lid, 5°, a) tot e), niet meer voldaan is.
  De beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen gaat ook over tot de intrekking van de doorhaling ingeval er een manifeste vergissing wordt vastgesteld door een overheid of dienst. "
  3° een § 1bis wordt ingevoegd, luidende :
  " § 1bis. De doorhalingen, alsook de intrekkingen bedoeld in § 1, eerste lid, 4° en 5°, en derde en vierde lid, worden gratis gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en dit op initiatief van de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen. "

  Art. 19. Artikel 18 treedt in werking op 1 juli 2013.
  In afwijking van het eerste lid, treedt artikel 25bis, § 1, eerste lid, 5°, en tweede en derde lid, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, zoals ingevoegd bij deze wet, in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 31 december 2013.
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 15 juli 2013.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  E. DI RUPO
  De Minister van Economie,
  J. VANDE LANOTTE
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. J. MILQUET
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  De Minister van Financiën,
  K. GEENS
  De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en Fiscale Fraude,
  J. CROMBEZ
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2012-2013. Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-2763 -2012/2013 : Nr. 1 : Wetsontwerp. - Nrs. 2 tot 4 : Amendementen. - Nrs. 5 tot 9 : Verslagen. - Nr. 10 : Tekst aangenomen door de commissies. - Nr. 11 : Amendementen. - Nr. 12 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal Verslag : 29 en 30 mei 2013. Stukken van de Senaat : 5-2127 -2012/2013 : Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat. - Nrs. 2 tot 4 : Verslagen. - Nr. 5 : Beslissing om niet te amenderen. Handelingen van de Senaat : 27 juni 2013.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie