J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/05/29/2013011276/justel

Titel
29 MEI 2013. - Wet houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 10-06-2013 nummer :   2013011276 bladzijde : 36205       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-05-29/05
Inwerkingtreding : 20-06-2013

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2005011238       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Artikel 30, § 1/1, derde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, ingevoegd bij de wet van 15 maart 2010, wordt aangevuld met de bepaling onder 4°, luidende :
  " 4° 25 000 euro per MHz en per maand voor de frequentieband 790-862 MHz. ".
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 29 mei 2013.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee,
  J. VANDE LANOTTE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-2789 - 2012/2013 : Nr. 1 : Wetsontwerp. Nr. 2 : Verslag. Nr. 3 : Tekst verbeterd door de commissie. Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal Verslag : 8 mei 2013. Stukken van de Senaat : 5-2083 (2012/2013) : Nr. 1 : Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie