J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/02/18/2013009097/justel

Titel
18 FEBRUARI 2013. - Wet tot wijziging van boek II, titel Iter van het Strafwetboek

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 04-03-2013 nummer :   2013009097 bladzijde : 13233       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-02-18/01
Inwerkingtreding : 14-03-2013

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1867060850       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 137, § 2, van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 19 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 30 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in de bepaling onder 9° worden de woorden " 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapenen en op de handel in munitie; " vervangen door de woorden " 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens; ";
  2° de paragraaf wordt aangevuld met de bepaling onder 11°, luidende :
  " 11° de poging, in de zin van de artikelen 51 tot 53, tot het plegen van de in deze paragraaf bedoelde wanbedrijven. ".

  Art. 3. Artikel 138, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 december 2003, wordt aangevuld met een lid, luidende :
  " In de in artikel 137, § 2, 11°, bedoelde gevallen wordt het maximum van de op het voltooide misdrijf gestelde straf met een jaar verminderd. ".

  Art. 4. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 140bis ingevoegd, luidende :
  " Art. 140bis. Onverminderd de toepassing van artikel 140 wordt iedere persoon die een boodschap verspreidt of anderszins publiekelijk ter beschikking stelt met het oogmerk aan te zetten tot het plegen van één van de in artikel 137 bedoelde misdrijven, met uitzondering van het in artikel 137, § 3, 6°, bedoelde misdrijf, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met een geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro, wanneer dergelijk gedrag, ongeacht of het al dan niet rechtstreeks aanstuurt op het plegen van terroristische misdrijven, het risico oplevert dat één of meer van deze misdrijven mogelijk wordt gepleegd. ".

  Art. 5. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 140ter ingevoegd, luidende :
  " Art. 140ter. Onverminderd de toepassing van artikel 140 wordt iedere persoon die een andere persoon werft voor het plegen van een van de in artikel 137 of in artikel 140 bedoelde misdrijven, met uitzondering van het in artikel 137, § 3, 6°, bedoelde misdrijf, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met een geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro. ".

  Art. 6. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 140quater ingevoegd, luidende :
  " Art. 140quater. Onverminderd de toepassing van artikel 140 wordt iedere persoon die onderrichtingen geeft of een opleiding verschaft voor de vervaardiging of het gebruik van explosieven, vuurwapens of andere wapens of schadelijke of gevaarlijke stoffen, dan wel voor andere specifieke methoden en technieken met het oog op het plegen van een van de in artikel 137 bedoelde misdrijven, met uitzondering van het in artikel 137, § 3, 6°, bedoelde misdrijf, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met een geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro. ".

  Art. 7. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 140quinquies ingevoegd, luidende :
  " Art. 140quinquies. Onverminderd de toepassing van artikel 140 wordt iedere persoon die zich in België of in het buitenland onderrichtingen doet geven of aldaar een opleiding volgt die worden bedoeld in artikel 140quater met het oog op het plegen van een van de in artikel 137 bedoelde misdrijven, met uitzondering van het in artikel 137, § 3, 6°, bedoelde misdrijf, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met een geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro. ".

  Art. 8.Artikel 141ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 december 2003, wordt vervangen als volgt :
  " Art. 141ter. Geen enkele bepaling uit deze titel kan worden gelezen in die zin dat zij een niet verantwoorde beperking of belemmering beoogt van rechten of fundamentele vrijheden, zoals het stakingsrecht, de vrijheid van vergadering en vereniging, waaronder het recht om, voor de verdediging van de eigen belangen, samen met anderen vakbonden op te richten dan wel zich erbij aan te sluiten, evenals het daarmee samenhangende recht van betoging, de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder de vrijheid van drukpers en de vrijheid van meningsuiting in andere media, en zoals onder meer verankerd in de artikelen 8 tot 11 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. ".
  
  [Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt]. <Erratum,B.St. 14-05-2014,p. 39107>
  Gegeven te Brussel, 18 februari 2013.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2014009175
PUBLICATIE :
2014-05-14
bladzijde : 39107

ErratumBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie