J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2012/07/16/2012009317/justel

Titel
16 JULI 2012. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een vereenvoudiging van de regels van de burgerlijke rechtspleging

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 03-08-2012 nummer :   2012009317 bladzijde : 45960       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-07-16/04
Inwerkingtreding : 13-08-2012

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1804032155       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek
Art. 2
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
Art. 3-7

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek

  Art. 2. In artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 15 december 1949, wordt de zin " Indien de dagvaarding nietig is uit hoofde van een gebrek in de vorm, " opgeheven.

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

  Art. 3. In artikel 730, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 25 november 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in letter a), tweede lid, wordt de zin " Hiervan wordt melding gemaakt op het zittingsblad. " opgeheven;
  2° in letter b), worden de woorden " van de zittingsrol " telkens aangevuld met de woorden " of van de algemene rol ".

  Art. 4. In het vierde deel, boek II, titel III, hoofdstuk VIII, van hetzelfde Wetboek wordt een afdeling Vbis ingevoegd, luidende " Overlegging van schriftelijke verklaringen ".

  Art. 5. In afdeling Vbis, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 961/1 ingevoegd, luidende :
  " Art. 961/1. Zo het getuigenbewijs toelaatbaar is, mag de rechter van derden verklaringen in schriftelijke vorm aannemen die hem inzicht kunnen verschaffen in de betwiste feiten waarvan zij persoonlijk weet hebben. "

  Art. 6. In dezelfde afdeling Vbis wordt een artikel 961/2 ingevoegd, luidende :
  " Art. 961/2. De schriftelijke verklaringen worden door de partijen of op verzoek van de rechter overgelegd. De rechter bezorgt aan de partijen deze verklaringen die hem rechtstreeks worden toegezonden.
  De schriftelijke verklaringen moeten worden opgesteld door personen die aan de vereiste voorwaarden voldoen om als getuige te worden gehoord.
  De schriftelijke verklaring bevat het relaas van de feiten waarbij de opsteller ervan aanwezig was of die hij zelf heeft vastgesteld.
  De schriftelijke verklaring vermeldt de naam, de voornamen, de geboortedatum en -plaats, de woonplaats en het beroep van de opsteller ervan alsook, zo nodig, diens graad van bloed- of aanverwantschap met de partijen, of er sprake is van ondergeschiktheid tegenover de partijen, of ze samenwerken dan wel of ze gemeenschappelijke belangen hebben.
  De schriftelijke verklaring vermeldt voorts dat ze is opgesteld voor overlegging aan de rechtbank en dat de opsteller ervan weet heeft van het feit dat hij zich door een valse verklaring aan straffen blootstelt.
  De schriftelijke verklaring wordt geschreven, gedagtekend en door de opsteller ervan ondertekend. Hij moet daaraan als bijlage het origineel of een fotokopie toevoegen van elk officieel document dat zijn identiteit aantoont en waarop zijn handtekening voorkomt. "

  Art. 7. In dezelfde afdeling Vbis wordt een artikel 961/3 ingevoegd, luidende :
  " Art. 961/3. De rechter kan van de opsteller van de schriftelijke verklaring te allen tijde een verhoor afnemen. "
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 16 juli 2012.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Buitengewone zitting 2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Wetsvoorstel van de heer Brotcorne, 53-75 - Nr. 1. Zitting 2011-2012. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Amendementen, 53-75 - Nr. 2. - Verslag, 53-75 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de commissie, 53-75 - Nr. 4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-75 - Nr. 5. Integraal Verslag. - 21 juni 2012. Senaat. Stukken. - Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat, 5-1676 - Nr. 1.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie