J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2012/02/15/2012009077/justel

Titel
15 FEBRUARI 2012. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het oprichten van een bijzondere rol voor de collectieve schuldenregeling

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 01-03-2012 nummer :   2012009077 bladzijde : 13352       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-02-15/04
Inwerkingtreding : 01-01-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Artikel 712 van het Gerechtelijk Wetboek, opgeheven bij de wet van 10 juli 2006, wordt hersteld in de volgende lezing :
  " Art. 712. De vorderingen in kort geding, de vorderingen op verzoekschrift en de overeenkomstig artikel 1675/4 ingeleide vorderingen op verzoekschrift worden op bijzondere rollen ingeschreven. "

  Art. 3. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2013.
  De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid.
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 15 februari 2012.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2010-2011. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Wetsvoorstel van Mevr. Becq en c.s., 1634 - nr. 1 . - Tekst verbeterd door de commissie, 1634 - nr. 2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 1634 - nr. 3. Zie ook : Integraal verslag. - 14 juli 2011. Zitting 2011-2012. Senaat. Stukken. - Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat, 5-1170 - nr. 1. - Amendementen, 5-1170 - nr. 2. - Verslag, 5-1170 - nr. 3. - Tekst aangenomen door de commissie, 5-1170 - nr. 4. - Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers, 5-1170 - nr. 5. Zie ook : Handelingen van de Senaat. - 24 november 2011. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Ontwerp geamendeerd door de Senaat, 1634 - nr. 4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 1634 - nr. 5. Zie ook : Integraal verslag. - 2 februari 2012.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie