J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2011/11/14/2011011423/justel

Titel
14 NOVEMBER 2011. - Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat de bereikbaarheid van de nooddiensten betreft

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 02-12-2011 nummer :   2011011423 bladzijde : 71124       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-11-14/07
Inwerkingtreding : 12-12-2011

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2005011238       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 107 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, gewijzigd bij de wetten van 18 mei 2009 en 31 mei 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1/ een paragraaf 2/1 wordt ingevoegd, luidende :
  " ß 2/1. De operatoren die mobiele diensten aanbieden nemen de nodige technische maatregelen in hun netwerken en de nodige administratieve maatregelen zodat de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden per tekstbericht kunnen bereikt worden op hun noodnummers door de doven of slechthorenden, alsook door mensen met een andere handicap waardoor zij onmogelijk met een spraaktoestel een noodnummer kunnen oproepen.
  Deze oproepen zijn noodoproepen.
  Op vraag van het Instituut en binnen een termijn vastgesteld door het Instituut, welke ten hoogste vier maanden bedraagt, stellen de mobiele operatoren technische oplossingen voor om de bereikbaarheid per tekstbericht van de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden, te verzekeren. Het Instituut consulteert de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden over de voorgestelde technische oplossingen.
  De minister stelt, op voorstel van het Instituut, de technische oplossing vast welke de operatoren dienen te implementeren en de termijn die ten hoogste twaalf maanden bedraagt, waarbinnen de operatoren deze dienen te realiseren.";
  2/ in paragraaf 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) in het eerste lid, eerste zin, worden de woorden "de tweede paragraaf bepaalde verplichting" vervangen door de woorden "paragraaf 2 en 2/1 bepaalde verplichtingen";
  b) in het eerste lid, tweede zin, worden de woorden "de tweede paragraaf bepaalde verplichting" vervangen door de woorden "paragraaf 2 en 2/1 bepaalde verplichtingen";
  c) in het derde lid worden de woorden "de tweede paragraaf" vervangen door de woorden "paragraaf 2 en 2/1";
  d) in het derde lid wordt het woord "overgemaakt" vervangen door het woord "overgezonden";
  e) het volgende lid wordt ingevoegd tussen het derde en het vierde lid :
  "De operatoren die mobiele diensten aanbieden dragen, benevens de kosten voor aanpassingen binnen hun eigen netwerk, de investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten die rechtstreeks toegewezen kunnen worden aan de uitbouw en instandhouding van de centrale interfaces in de beheerscentrales van de nooddiensten die aangewend worden voor het realiseren van de in paragraaf 2/1 bepaalde verplichting.";
  3/ in paragraaf 5 wordt het volgende lid wordt ingevoegd tussen het tweede en het derde lid :
  "De investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten die rechtstreeks toegewezen kunnen worden aan de uitbouw en instandhouding van de centrale interfaces in de beheerscentrales van de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden die aangewend worden voor het realiseren van de in paragraaf 2/1 bepaalde verplichting, worden verdeeld over de betrokken operatoren die mobiele diensten aanbieden pro rata van het aantal actieve gebruikers waarlangs door elk van deze operatoren op 1 september van het voorgaande jaar diensten werden aangeboden."
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 14 november 2011.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
  V. VAN QUICKENBORNE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Gewone zitting 2010-2011. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsvoorstel, nr. 1265/1. - Addendum, nr. 1265/2. - Amendement, nr. 1265/3. - Verslag namens de Commissie, nr. 1265/4. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 1265/5. -Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 1265/6. Integraal Verslag. - 20 juli 2011. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat, nr. 5-1181/1.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie