J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/09/14/2011204338/justel

Titel
14 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende bepalingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 31-10-2011 nummer :   2011204338 bladzijde : 65539       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-09-14/06
Inwerkingtreding : 10-11-2011

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1947092752        1946021151        1947092750       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-12

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In Titel II, Hoofdstuk I van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, wordt het opschrift van Afdeling IIbis handwerktuigen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 maart 1975, opgeheven.

  Art. 2. In Titel II, Hoofdstuk III, Afdeling I, Onderafdeling I van hetzelfde Reglement worden de volgende bepalingen opgeheven :
  1° artikel 108, § 2, vervangen door het koninklijk besluit van 16 april 1965 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 1968;
  2° artikel 120, vervangen door het koninklijk besluit van 16 april 1965 en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 2 augustus 1968, 20 mei 1980 en 28 mei 2003;
  3° artikel 121, § 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 1968.

  Art. 3. In Titel II, Hoofdstuk III, Afdeling I, Onderafdeling II van hetzelfde reglement worden opgeheven :
  1° het opschrift van punt 4quinquies bijzondere bepalingen betreffende de aan kobalt blootgestelde werknemers, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 1991;
  2° artikel 135quinquies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 1991 en vervangen bij het koninklijk besluit van 28 mei 2003.

  Art. 4. Artikel 162 van hetzelfde reglement, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 februari 1960, wordt opgeheven.

  Art. 5. Artikel 359D van hetzelfde reglement, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 augustus 1957, wordt opgeheven.

  Art. 6. In Titel III, Hoofdstuk II van hetzelfde reglement wordt Afdeling I, dat de artikelen 364 tot 392 bevat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1956, 9 maart 1962 en 17 september 1987, opgeheven voor zover het maatregelen van interne politie betreft die betrekking hebben op de arbeidsbescherming.

  Art. 7. In Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling II van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° artikel 393, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 augustus 1968 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 april 1980 en 17 september 1987, wordt opgeheven;
  2° artikel 397, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 maart 1962, wordt opgeheven voor zover het maatregelen van interne politie betreft die betrekking hebben op de arbeidsbescherming;
  3° de artikelen 409 tot 433, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juni 1952, 9 maart 1962 en 17 september 1987, worden opgeheven voor zover het maatregelen van interne politie betreft die betrekking hebben op de arbeidsbescherming.

  Art. 8. In Titel III, Hoofdstuk II van hetzelfde reglement wordt Afdeling VI, dat de artikelen 513 tot 524ter bevat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 oktober 1955 en 1 juli 1966, opgeheven.

  Art. 9. In Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling X van hetzelfde reglement worden opgeheven :
  1° § 2 Ontsmetting van het haar in de borstelmakerijen, dat de artikelen 685 en 685bis bevat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 maart 1962 en 17 september 1987, voor zover het maatregelen van interne politie betreft die betrekking hebben op de arbeidsbescherming;
  2° § 3 Haarsnijderij, dat de artikelen 686 tot 692 bevat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 maart 1962 en 17 september 1987, voor zover het maatregelen van interne politie betreft die betrekking hebben op de arbeidsbescherming.

  Art. 10. In Titel III van hetzelfde reglement wordt Hoofdstuk IV, dat artikel 723ter1 bevat, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 december 1978 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 1987 en 11 maart 2002, opgeheven.

  Art. 11. In Titel V van hetzelfde reglement wordt Hoofdstuk III, dat de artikelen 847 tot 849 omvat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 maart 1958, 18 februari 1960, 28 februari 1963, 7 september 1964, 14 maart 1974, 10 april 1974, 1 december 1989 en 30 juli 1994, opgeheven.

  Art. 12. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 14 september 2011.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
  Mevr. J. MILQUET
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 4, § 1, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1999, 11 juni 2002 en 10 januari 2007;
   Gelet op het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947;
   Gelet op het advies nr. 140 van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werkgegeven op 17 april 2009;
   Gelet op het advies 49.872/1 van de Raad van State gegeven op 5 juli 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister van Werk,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie